Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Karty informacyjne 

zawartość strony w postaci pliku audio wydruk do pliku pdf

Karty informacyjne -> Wydział Komunikacji


Z zagranicy pojazd – rejestracja


1. Co powinienem wiedzieć?


Rejestracji pojazdu dokonuje się w urzędzie zgodnym z miejscem zamieszkania (dla osób prawnych: siedziby) właściciela.

Z wyjątkiem taksówki, pojazdu uprzywilejowanego lub pojazdu przystosowanego do przewozu towarów niebezpiecznych, pojazdu z urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu oraz pojazdu przystosowanego konstrukcyjnie do ruchu lewostronnego badaniu okresowemu przed pierwszą rejestracją nie podlega pojazd ostatnio zarejestrowany w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA):

 • na którego typ zostało wydane świadectwo homologacji zgodnie ze wspólnotową procedurą homologacji przez właściwy organ w okresie od dnia pierwszej rejestracji za granicą do dnia terminu okresowego badania technicznego określonego w ust. 5 ustawy z dnia Prawo o ruchu drogowym lub
 • w którego dowodzie rejestracyjnym lub innym dokumencie wydanym przez właściwy organ państwa zawarta jest informacja o wykonanym badaniu technicznym i jego terminie ważności. W takiej sytuacji termin ważności badania technicznego pojazdu uznaje się, o ile nie jest dłuższy niż termin ważności badania technicznego ustalany na podstawie ust. 5-10 ustawy Prawo o ruchu drogowym (np. w Polsce dla samochodów osobowych mających więcej niż 5 lat od daty pierwszej rejestracji badanie okresowe dokonuje się co roku, natomiast w Niemczech co 2 lata).

Uwaga: nawet jeżeli pojazd posiada aktualny przegląd techniczny okresowy, ale w dowodzie rejestracyjnym nie ma wszystkich parametrów technicznych niezbędnych do rejestracji pojazdu lub gdy z przedstawionych do rejestracji dokumentów wynika, że pojazd uczestniczył w kolizji lub wypadku drogowym, albo narusza wymagania ochrony środowiska – przed złożeniem wniosku o rejestrację należy uzupełnić dokumenty o zaświadczenie o dodatkowym badaniu technicznym.

Aby dojechać do stacji kontroli pojazdów celem uzyskania zaświadczenia z przeprowadzonego badania  technicznego,  można otrzymać tablice tymczasowe.

 

Dla pojazdu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju do dnia 31.12.2015 r. osoba, która zakupiła pojazd za granicą obowiązana jest dokonać wpłaty, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów, w wysokości 500 zł na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nr rachunku bankowego:
NFOŚiGW w BGK III Oddział Warszawa
nr 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014


Dowód wpłaty musi zawierać prawidłowy numer nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu. W przypadku zbycia pojazdu dowód wpłaty trzeba przekazać kolejnemu właścicielowi.

W/w opłatę wnosi się dla pojazdów samochodowych zaliczanych do kategorii:

 • M1 – pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu osób mające nie więcej niż 8 miejsc oprócz siedzenia kierowcy (razem 9 miejsc),
 • N1 – pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu ładunków mające maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 tony,
 • a także dla trójkołowych motorowerów.

Do kategorii M1 i N1 należą nie tylko samochody osobowe i samochody ciężarowe o maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, ale także niektóre pojazdy specjalne (np. samochód kempingowy, samochód pogrzebowy).

Ciężar udowodnienia kiedy nastąpiło  wprowadzenie na terytorium kraju pojazdu spoczywa na wprowadzającym pojazd.

Powyższej opłaty nie wnosi się dla pojazdów zabytkowych oraz mających co najmniej 25 lat i uznanych przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji
 

 

Rejestracja pojazdu oznacza, że:

 • przed otrzymaniem dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, jeżeli dotyczy, urząd wydaje na wniosek właściciela pozwolenie czasowe,
 • odbiór stałego dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, jeżeli dotyczy, następuje najczęściej do 3 tygodni.


Jak uzyskać tablice indywidualne?
-> Tablice indywidualne.

Jakie zarejestrować pojazd zabytkowy?
-> Pojazd zabytkowy –rejestracja.

 2. Kto może załatwić sprawę?


Sprawę może załatwić właściciel / właściciele osobiście lub osoba przez nich upoważniona.

Jeżeli właścicielem jest podmiot zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym  sprawę mogą załatwić osoby wchodzące w skład organów uprawnionych do reprezentacji (uwzględniając sposób reprezentacji określony w KRS), prokurent lub inna osoba upoważniona przez uprawnione organy tego podmiotu.

Jeżeli właścicielem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą lub spółka cywilna sprawę załatwia właściciel / właściciele firmy osobiście lub osoba przez nich upoważniona.


3. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?


W przypadku, gdy na dzień złożenia wniosku o rejestrację był dołączony komplet wymaganych dokumentów sprawa jest załatwiana w dwóch etapach:
 1. przy złożeniu wniosku sprawa załatwiana jest „od ręki” przez wydanie  tablic rejestracyjnych, pozwolenia czasowego oraz nalepki na szybę, jeżeli dotyczy.
 2. do 30 dni następuje odbiór nowego dowodu rejestracyjnego otrzymanego z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. i karty pojazdu, jeżeli dotyczy. W szczególnych przypadkach oczekiwanie na odbiór może wynieść 44 dni. W dniu odbioru dowodu sprawa załatwiana jest „od ręki” przy zgłoszeniu się do odpowiedniego stanowiska.
W przypadku warunkowej czasowej rejestracji z urzędu opisanej poniżej w pkt.6 w części „Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?” będzie konieczna dodatkowa wizyta w urzędzie do 30 dni od dnia złożenia wniosku o rejestrację celem uzupełnienia brakujących dokumentów wraz z dowodem opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu oraz celem przedłużenia terminu ważności pozwolenia czasowego.


4. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?


 1. Wniosek o rejestrację / czasową rejestrację / wyrejestrowanie pojazdu

 2. – oryginał.

 3. Dowód rejestracyjny - oryginał.
  W przypadku, gdy dowód rejestracyjny składa się z dwóch części, wymagane są do rejestracji obie części tego dowodu rejestracyjnego.
  W przypadku utraty, zagubienia lub zniszczenia części II dowodu rejestracyjnego, organ rejestrujący uznaje część I dowodu rejestracyjnego za wystarczającą do zarejestrowania pojazdu po otrzymaniu potwierdzenia z organu rejestrującego państwa członkowskiego, że pojazd był zarejestrowany w tym państwie i może być ponownie zarejestrowany.
  W przypadku utraty, kradzieży, zagubienia lub zniszczenia dowodu rejestracyjnego wydanego za granicą, właściciel pojazdu dołącza wtórnik dowodu rejestracyjnego, albo w przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego możliwe jest przedłożenie zaświadczenia wystawionego przez urząd za granicą, który po raz ostatni zarejestrował pojazd, potwierdzającego dane zawarte w zagubionym dowodzie rejestracyjnym.
  Nie ma obowiązku przedstawienia dowodu rejestracyjnego w następujących przypadkach:

  • w przypadku pojazdu sprowadzanego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacją Szwajcarską lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - zamiast dowodu rejestracyjnego może być przedstawiony inny dokument stwierdzający rejestrację pojazdu, wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie;
  • nowy pojazd, na którego typ zostało wydane świadectwo homologacji  lub zostało wydane zwolnienie z obowiązku homologacji;
  • pojazdu zabytkowego (Jak zarejestrować pojazd zabytkowy? -> Pojazd zabytkowy - rejestracja).

 4. Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy – oryginały. Dotyczy sprowadzonych z Unii Europejskiej samochodów osobowych oraz pojazdów podrodzaju: "czterokołowiec" lub "czterokołowiec lekki". Dokument ten ma obowiązek uzyskać osoba, która zakupiła pojazd za granicą i w przypadku zbycia pojazdu przekazuje kolejnemu właścicielowi. Dokument ten nie jest wymagany w przypadku powtórnej rejestracji pojazdu w kraju, jeżeli w miejscu ostatniej rejestracji w kraju pojazd jest wyrejestrowany.

 5. Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej -  oryginał.

 6. OŚWIADCZENIE - Referat Rejestracji Pojazdów

 7. jeśli jest wymagane (punkt 6 i 8 poniżej),

 8. Możliwa jest warunkowa czasowa rejestracja pojazdu z urzędu bez dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju (dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy), dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli właściciel pojazdu złoży oświadczenie (formularz powyżej w punkcie 5), że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu. Brakujący dokument należy dołączyć do wniosku do 30 dni. Wniosek w/s akcyzy lub odprawy celnej należy złożyć w  Urzędzie Celnym przed zgłoszeniem się do rejestracji pojazdu.

 9. Dowód wpłaty, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji - oryginał. Szczegółowe informacje, jak wnieść opłatę opisane są powyżej w pkt. 1. „Co powinienem wiedzieć?”  Dokument ten nie jest wymagany w przypadku powtórnej rejestracji pojazdu w kraju, jeżeli w miejscu ostatniej rejestracji w kraju pojazd jest wyrejestrowany oraz w przypadku wprowadzenia pojazdu do obrotu po 01.01.2016 r.

 10. Tablice rejestracyjne. W przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza oświadczenie (formularz powyżej w punkcie 5),

 11. Oryginały dowodów własności (np. umowy, faktury zakupu).

  W przypadku gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.
  Jeżeli zbywcą pojazdu, jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopię tego dowodu.

  Nie wymaga się ciągłości dowodów własności pojazdu w przypadku gdy:

  1. przeniesienie prawa własności pojazdu nastąpiło za granicą;
  2. zbywcą pojazdu zgłoszonego do pierwszej rejestracji jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium.

  lub

  Oryginał dokumentu powierzenia pojazdu przez zagraniczną osobę fizyczną lub  prawną podmiotowi polskiemu – oryginał.

 12. Zaświadczenie o przeglądzie technicznym dokonanym przed pierwszą rejestracją (oryginał), jeżeli jest wymagane. Szczegółowe informacje, kiedy jest wymagane takie zaświadczenie opisano powyżej w pkt. 1. „Co powinienem wiedzieć?”

 13. Zaświadczenie o dodatkowym badaniu technicznym (oryginał), jeżeli:

  • z przedstawionych do rejestracji dokumentów wynika, że pojazd uczestniczył w kolizji lub wypadku drogowym, albo narusza wymagania ochrony środowiska,
  • w poprzednim dowodzie rejestracyjnym nie ma wszystkich parametrów technicznych niezbędnych do rejestracji.

 14. Zaświadczenie wydane przez stację kontroli pojazdów potwierdzające nadanie i umieszczenie o nadaniu nr nadwozia, podwozia lub ramy oraz tabliczki znamionowej zastępczej – w przypadku, gdy pojazd nie posiada fabrycznie nadanych przez producenta cech identyfikacyjnych lub tabliczki znamionowej.

 15. Tłumaczenia przysięgłe jeżeli dokumenty są sporządzone w  języku obcym (nie dotyczy świadectwa zgodności WE, albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu) oryginały.
  Dla pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE, Szwajcarii lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) nie jest konieczne tłumaczenie oznaczeń kodowych występujących w dowodzie rejestracyjnym i zgodnych z oznaczeniami kodów obowiązującymi we wzorze polskiego dowodu rejestracyjnego.

 16. Karta pojazdu, jeżeli była wydana  – tylko w przypadku powtórnej rejestracji pojazdu w kraju, jeżeli w miejscu ostatniej rejestracji w kraju pojazd jest wyrejestrowany.

 17. PEŁNOMOCNICTWO - Referat Rejestracji Pojazdów

 18. Jeżeli wnioskodawca nie załatwia sprawy osobiście – oryginał upoważnienia.

 19. Zaświadczenie (oryginał lub kserokopia) o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli właścicielem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą lub spółka cywilna - zaświadczenie nie jest wymagane, jeżeli dane można sprawdzić w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 20. Dowody opłat za wydanie tablic i innych druków oraz oznaczeń dokonanych zgodnie z pkt 5 poniżej „Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić”- oryginały.


5. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?


Opłata za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodu rejestracyjnego i innych oznaczeń:
 • dla samochodu i ciągnika samochodowego: 256 zł lub w przypadku warunkowej czasowej rejestracji z urzędu opisanej powyżej w pkt.6 w części „Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?”:
  126 zł  (dowód opłaty składa się wraz z wnioskiem) oraz
  130 zł (dowód opłaty składa się wraz z brakującymi dokumentami)
  składniki opłaty-  (tablice rejestracyjne: 80 zł, dowód rejestracyjny: 54 zł, znaki legalizacyjne: 12,50 zł, pozwolenie czasowe 13,50 zł, nalepka na szybę: 18,50 zł, karta pojazdu: 75, opłata ewidencyjna za wydanie: zalegalizowanych tablic rejestracyjnych - 0,50 zł, dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł, nalepki na szybę - 0,50 zł, karty pojazdu - 0,50 zł i pozwolenia czasowego - 0,50 zł.
   
 • dla przyczepy i ciągnika rolniczego: 121,50 zł lub w przypadku warunkowej czasowej rejestracji z urzędu opisanej powyżej w pkt.6 w części „Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?”:  67 zł  (dowód opłaty składa się wraz z wnioskiem) oraz 54,50 zł (dowód opłaty składa się wraz z brakującymi dokumentami)
  składniki opłaty- tablica rejestracyjna: 40 zł, dowód rejestracyjny: 54 zł, znaki legalizacyjne: 12,50 zł, pozwolenie czasowe 13,50 zł, opłata ewidencyjna za wydanie: zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej - 0,50 zł, dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł i pozwolenia czasowego – 0,50 zł.
   
 • dla motocykla i czterokołowca: 197 zł lub w przypadku warunkowej czasowej rejestracji z urzędu opisanej powyżej w pkt.6 w części „Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?”:
  67 zł  (dowód opłaty składa się wraz z wnioskiem) oraz
  130 zł (dowód opłaty składa się wraz z brakującymi dokumentami)
  składniki opłaty- tablica rejestracyjna: 40 zł, dowód rejestracyjny: 54 zł, karta pojazdu: 75, znaki legalizacyjne: 12,50 zł, pozwolenie czasowe 13,50 zł, opłata ewidencyjna za wydanie: zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej - 0,50 zł, dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł, karty pojazdu - 0,50 zł i pozwolenia czasowego – 0,50 zł.
        
 • dla motoroweru: 111,50 zł lub w przypadku warunkowej czasowej rejestracji z urzędu opisanej powyżej w pkt.6 w części „Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?”: 
  57 zł  (dowód opłaty składa się wraz z wnioskiem) oraz
  54,50 zł (dowód opłaty składa się wraz z brakującymi dokumentami)
  składniki opłaty- tablica rejestracyjna: 30 zł, dowód rejestracyjny: 54 zł, znaki legalizacyjne: 12,50 zł, pozwolenie czasowe 13,50 zł, opłata ewidencyjna za wydanie: zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej - 0,50 zł, dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł i pozwolenia czasowego – 0,50 zł.

Powyższej opłaty za wydane tablice, oznaczenia i druki można dokonać w kasach Urzędu Miejskiego w Gliwicach (na parterze w Biurze Obsługi  Interesantów lub na IV piętrze w holu Wydziału Księgowości), albo przelewem na  osobne rachunek bankowy:

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
ING BSK S.A nr : 03 1050 1230 1000 0022 7694 9514

Do składanego wniosku musi zostać dołączony oryginał dowodu uiszczenia opłaty (otrzymany w kasie, banku, poczcie lub wydrukowany z Internetu) albo uwierzytelniona kopia tego dowodu zapłaty tj. potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego oraz rzecznika patentowego.

Każdy dowód wpłaty powinien zawierać dane z jakiego tytułu jest dokonana opłata, np. rejestracja, numer rejestracyjny lub numer nadwozia lub VIN.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).
- przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa

Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasach głównego budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa 21 lub przelewem na rachunek bankowy w ING BSK S.A.

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH    
ING BSK S.A nr : 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055 


(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN:  PL51 1050 0099 5261 0410 0000 0055
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW
)

Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy nacisnąć przycisk "Zapłać", który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty.
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

OPŁATA ZA REJESTRACJE POJAZDU Z ZAGRANICY:

KwotaTytuł płatności
256 zł Opłata za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodu rejestracyjnego i innych oznaczeń dla samochodu i ciągnika samochodowego:
121,50 zł Opłata za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodu rejestracyjnego i innych oznaczeń dla przyczepy i ciągnika rolniczego:
197 zł Opłata za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodu rejestracyjnego i innych oznaczeń dla motocykla i czterokołowca:
111,50 zł Opłata za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodu rejestracyjnego i innych oznaczeń dla motoroweru:

OPŁATA ALTERNATYWNA:

KwotaTytuł płatności
17 zł Opłata za pełnomocnictwo:

6. Jak krok po kroku załatwić sprawę?Krok 1

Uzyskać w urzędzie celnym dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy – jeżeli dotyczy. Możliwa jest warunkowa czasowa rejestracja pojazdu z urzędu bez dokumentu dotyczącego akcyzy, jeżeli właściciel pojazdu złoży oświadczenie,  że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu.  Brakujący dokument należy dołączyć do wniosku o rejestrację do 30 dni.

lub

Uzyskać  dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej. Możliwa jest warunkowa czasowa rejestracja pojazdu z urzędu bez dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli właściciel pojazdu złoży oświadczenie,  że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu.  Brakujący dokument należy dołączyć do wniosku o rejestrację do 30 dni.Krok 2

Jeżeli dowód rejestracyjny jest utracony lub zniszczony uzyskać zaświadczenie z poprzedniego urzędu za granicą lub wtórnik dowodu oraz zaświadczenie wydane przez Policję, w przypadku kradzieży tego dokumentu.Krok 3

Uzyskać zaświadczenie z badania technicznego, jeżeli jest konieczne.

Jak otrzymać tablice tymczasowe? -> Tablice tymczasowe.

Jak uzyskać decyzję o nadaniu nr nadwozia, podwozia lub ramy oraz tabliczki znamionowej zastępczej?
-> Oznakowanie pojazdów (nabicie nr identyfikacyjnego, zastępcza tabliczka znamionowa)


-> Wykaz stacji kontroli pojazdów działających na terenie miasta GliwiceKrok 4

Uzyskać tłumaczenie przysięgłe, jeżeli jest konieczne.

Gdzie znajdę tłumacza przysięgłego?
-> link do strony Ministerstwa SprawiedliwościKrok 5

Wypełnić wniosek o rejestrację.

Jak wypełnić wniosek? Wzór.Krok 6

Wnieść opłatę za wydane tablice, oznaczenia, druki (opisana powyżej w pkt 5 o tytule „Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?”).Krok 7

Wnieść opłatę od złożenia pełnomocnictwa, jeżeli dotyczy.Krok 8

Przygotować pozostałe załączniki do wniosku wymienione powyżej w pkt 4 o tytule „Sprawdź, czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty”.Krok 9

Złożyć dokumenty na stanowiskach w sali Rejestracji Pojazdów.

Uwaga: w sali Rejestracji Pojazdów funkcjonuje automatyczny system kolejkowy -  przed zgłoszeniem się na stanowisko należy pobrać bilet z automatu biletowego (znajdującego się na początku sali) naciskając przycisk „A”. Dokumenty można złożyć na stanowisku, nad którym wyświetla się numer biletu.

-> Sprawdź stan kolejki

-> Elektroniczna rejestracja do kolejki internetowejKrok 10

Przy złożeniu wniosku sprawa załatwiana jest „od ręki” przez wydanie  decyzji o czasowej rejestracji, zalegalizowanych tablic rejestracyjnych, pozwolenia czasowego oraz nalepki na szybę, jeżeli dotyczy.Krok 11

W przypadku warunkowej czasowej rejestracji pojazdu z urzędu bez dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju (dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy), dowodu odprawy celnej przywozowej, do 30 dni należy uzupełnić brakujące dokumenty wraz z dowodem opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego oraz przedstawić pozwolenie czasowe celem przedłużenia terminu ważności.Krok 12

W przypadku, gdy na dzień złożenia wniosku o rejestrację był dołączony komplet wymaganych dokumentów: do 30 dni następuje odbiór decyzji o rejestracji wraz z nowym dowodem rejestracyjnym otrzymanym z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. i kartą pojazdu (jeżeli dotyczy). W szczególnych przypadkach oczekiwanie na odbiór może wynieść 44 dni. W dniu odbioru dowodu sprawa załatwiana jest „od ręki” przy zgłoszeniu się do odpowiedniego stanowiska i zwrócenia pozwolenia czasowego.

Informację o możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego można uzyskać m.in. telefonicznie dzwoniąc na podane poniżej numery.7. Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?


Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice - Referat Rejestracji Pojazdów (na parterze urzędu, na prawo od wejścia od ulicy Zwycięstwa).

Tel. 32-238-54-92 / 32-239-13-29 / 32-239-11-79 / 32-238-56-90
        32-239-12-10 / 32-238-54-96 / 32-238-54-03 / 32-238-54-85

lub

filia Wydziału Komunikacji - ul. Jasna 31a, 44-100 Gliwice - parter budynku, pok. 33-34.

Tel. 32 338-64-57 / 32 338-64-58 / 32 338-64-59


E-mail: km@um.gliwice.pl8. Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę SEKAP, klikając w link
- Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy


9. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?


 1. Art. 72, 73 ust. 1 i art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11.12.2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych. (Dz.U. z 2017r. poz. 2355 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. 2016 r. poz. 1088 z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 1084).
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów (Dz.U. z 2014.431 j.t.).
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz. U. z 2014.451.j.t.).
 7. Art. 84 ust. 2 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 473 z późn. zm.).
 8. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 578 z późn.zm.).
 9. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).
 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz.U. z 2016 r. poz. 689 z późn.zm.).
 11. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r.w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców  (Dz.U. z 2016 r. poz. 1377 z późn. zm.).
 12. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000).


10. Skargi i wnioski


Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.
Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.11. Tryb odwoławczy


Strona wnosi odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


12. Bezpieczeństwo danych osobowych


INFORMACJA OGÓLNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH1

 1. Administratorem  danych  osobowych  jest  Prezydent  Miasta  Gliwice  z  siedzibą  w Urzędzie  Miejskim  w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice).
   
 2. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu:
 • realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z wykonywaniem zadań publicznych własnych, zleconych lub realizowanych w oparciu o porozumienia, o których mowa w szczególności w art. 7  i 8 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym; dane osobowe są nam również niezbędne do:
 • zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwienia spraw (art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e) ustawy o dostępie do informacji publicznej);
 • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w budynkach publicznych i ich otoczeniu (art. 9a i art. 50 ustawy o samorządzie gminnym) – w tym celu monitorujemy przestrzeń publiczną, poprzez rejestrowanie obrazu (w tym wizerunku osób);
 • zapewnienia jawności obrad z sesji Rady Miasta (art. 11b ustawy o samorządzie gminnym) – w tym celu rejestrujemy  i  transmitujemy  w  Internecie  obraz  i  dźwięk  (w  tym  wizerunek  i wypowiedzi  osób  biorących  udział w obradach w sali sesyjnej Ratusza); osoby, które chcą chronić podczas sesji swój wizerunek mogą śledzić obrady w sali sąsiadującej z salą sesyjną;
 • sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i innymi klientami Urzędu – w tym celu prosimy o podanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu, adresu e-mail i/lub adresu do korespondencji; podanie tych danych jest dobrowolne. Wówczas zawsze mają Państwo prawo nie podać danych, ich podanie jest traktowane jak zgoda na ich wykorzystanie, a ich niepodanie nie niesie za sobą żadnych konsekwencji. Mogą zostać Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych również w innym celu i zakresie. Wówczas podamy Państwu cel przetwarzania danych osobowych, o które prosimy;
 • zawierania i wykonania umów w związku z realizowanymi zadaniami publicznymi – w takim przypadku niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej wykonanie. Gdy obowiązek ujawnienia danych osobowych wynika z przepisów prawa, ich niepodanie będzie niosło za sobą skutek wynikający wprost z tych przepisów.
   
 1. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień:
 • zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania [*];
 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
 • w przypadku danych zbieranych za zgodą można również cofnąć zgodę; wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają taką możliwość, osoba, której dane osobowe dotyczą, może żądać przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany do innego administratora danych. Nie dotyczy to jednak danych osobowych przetwarzanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.


Uprawnienia można realizować składając w formie tradycyjnej opatrzone podpisem pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach lub wysyłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przepisy szczególne mogą wprowadzać dodatkowe wymogi związane z realizacją wymienionych uprawnień – wówczas zostaniecie Państwo o tym poinformowani.


Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

 1. W razie pytań i wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych zbieranych przez Urząd można się kontaktować korespondencją e-mail z inspektorem ochrony danych pod adresem iod@um.gliwice.pl. Osoby niekorzystające  z  poczty  elektronicznej  mogą  złożyć  zapytanie  pisemnie,  telefonicznie  lub  osobiście  do  protokołu w Informacji Głównej w holu Urzędu od strony ul. Zwycięstwa 21 (tel. 239-11-65 lub 239-12-54), wskazując formę, w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
   
 2. Dodatkowe informacje:
  1. dane osobowe mogą być przekazywane:
  • innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom organizacyjnym, w celu wykonywania zadań publicznych,
  • innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na prezydenta miasta obowiązek udostępnienia lub podania do publicznej wiadomości przetwarzanych danych osobowych,
  1. dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub z przepisów szczególnych; dane z monitoringu przechowujemy nie dłużej niż 3 miesiące; nagrania z sesji udostępniane są w BIP bezterminowo,
  2. w Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

 

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)
 

2 Publikatory aktów prawnych, do których się odwołujemy: ustawa o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), ustawa o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511), ustawa o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.)

 


Numer karty: KM.50.10/U


 liczba odsłon strony: 37 125 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP