Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Uczniowski klub sportowy

Uczniowski klub sportowy

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Utworzenie uczniowskiego klubu sportowego lub klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej

Co powinienem wiedzieć?

Osoby w liczbie co najmniej 7, zamierzające założyć uczniowski klub sportowy lub klub sportowy działający w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej uchwalają statut klubu oraz wybierają komitet założycielski klubu albo władze klubu.
Członkami uczniowskiego klubu sportowego mogą być w szczególności:

 • uczniowie
 • rodzice
 • nauczyciele
 • inne osoby zainteresowane tego typu działalnością.
   

Kto może załatwić sprawę?

Komitet założycielski, zarząd uczniowskiego klubu sportowego lub klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej lub wybrane klubu.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
 2. Statut uczniowskiego klubu sportowego, który winien w szczególności zawierać:
 • nazwę klubu, odróżniającą od innych klubów, stowarzyszeń, organizacji i instytucji;

 • teren działania i siedzibę klubu;

 • cele i sposoby ich realizacji;

 • sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków;

 • władze klubu, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje;

 • możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją;

 • sposób reprezentowania klubu, w szczególności sposób zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności uchwał władz stowarzyszenia;

 • sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich;

 • zasady dokonywania zmian statutu;

 • sposób rozwiązania klubu.

 1. Listę założycieli klubu, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli.
 2. Protokół z wyboru władz stowarzyszenia.
 3. Informacja o adresie siedziby klubu.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Wydanie decyzji podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł.

Uwaga!

Uczniowskie kluby sportowe są zwolnione z opłaty skarbowej.

Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów) lub przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN; PL 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055:
BIC (SWIFT); BIGBPLPW) 

 

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Krok 2
Przygotować załączniki. Opis załączników w punkcie "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?".

Krok 3
Złożyć przygotowane dokumenty w Sekretariacie Wydziału Spraw Obywatelskich - pokój 218, II piętro budynku Urzędu lub w Biurze Podawczym – parter budynku Urzędu Miejskiego, wejście od ulicy Prymasa Wyszyńskiego.

Krok 4
Odebrać decyzję o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Uwaga!
Zarejestrowany uczniowski klub sportowy lub klub sportowy działający w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej, uzyskuje osobowość prawną z dniem wpisu do ewidencji.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Sekretariat Wydziału Spraw Obywatelskich
pokój 218, II piętro
Telefony: 32-238-54-34 lub 32-239-11-18
E-mail: so@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Nie dotyczy.

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1599).
 2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261).
 3. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011 r.,  Nr 243, poz. 1449).
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000).
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Złożenie do organu przedmiotowego oświadczenia nie podlega wycofaniu. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).

Wydział:

Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria sprawy:

SO - Stowarzyszenia i kluby sportowe

Numer karty

SO.11/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćDamian Cichorz
Data wytworzenia informacji2020-07-28 08:36:08
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-28 08:42:24
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiana statusu dokumentuAlicja Banach28-07-2020 08:42:24
2Utworzenie dokumentuAlicja Banach28-07-2020 08:36:08