Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Uczniowski klub sportowy

Uczniowski klub sportowy

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Utworzenie uczniowskiego klubu sportowego lub klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej

Co powinienem wiedzieć?

Osoby w liczbie co najmniej 7, zamierzające założyć uczniowski klub sportowy lub klub sportowy działający w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej uchwalają statut klubu oraz wybierają komitet założycielski klubu albo władze klubu.
Członkami uczniowskiego klubu sportowego mogą być w szczególności:

 • uczniowie
 • rodzice
 • nauczyciele
 • inne osoby zainteresowane tego typu działalnością.
   

Kto może załatwić sprawę?

Komitet założycielski, zarząd uczniowskiego klubu sportowego lub klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej lub wybrane klubu.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
 2. Statut uczniowskiego klubu sportowego, który winien w szczególności zawierać:
 • nazwę klubu, odróżniającą od innych klubów, stowarzyszeń, organizacji i instytucji;

 • teren działania i siedzibę klubu;

 • cele i sposoby ich realizacji;

 • sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków;

 • władze klubu, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje;

 • możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją;

 • sposób reprezentowania klubu, w szczególności sposób zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności uchwał władz stowarzyszenia;

 • sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich;

 • zasady dokonywania zmian statutu;

 • sposób rozwiązania klubu.

 1. Listę założycieli klubu, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli.
 2. Protokół z wyboru władz stowarzyszenia.
 3. Informacja o adresie siedziby klubu.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Wydanie decyzji podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł.

Uwaga!

Uczniowskie kluby sportowe są zwolnione z opłaty skarbowej.

Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów) lub przelewem na rachunek bankowy w ING BSK S.A.:

Urząd Miejskie w Gliwicach
ING BSK S.A nr : 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055

Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Krok 2
Przygotować załączniki. Opis załączników w punkcie "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?".

Krok 3
Złożyć przygotowane dokumenty w Sekretariacie Wydziału Spraw Obywatelskich - pokój 218, II piętro budynku Urzędu lub w Biurze Podawczym – parter budynku Urzędu Miejskiego, wejście od ulicy Prymasa Wyszyńskiego.

Krok 4
Odebrać decyzję o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Uwaga!
Zarejestrowany uczniowski klub sportowy lub klub sportowy działający w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej, uzyskuje osobowość prawną z dniem wpisu do ewidencji.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Sekretariat Wydziału Spraw Obywatelskich
pokój 218, II piętro
Telefony: 32-238-54-34 lub 32-239-11-18
E-mail: so@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Nie dotyczy.

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1263).
 2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 713)
 3. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011 r.,  Nr 243, poz. 1449).
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.).
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Złożenie do organu przedmiotowego oświadczenia nie podlega wycofaniu. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).

Wydział:

Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria sprawy:

SO - Stowarzyszenia i kluby sportowe

Numer karty

SO.11/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćDamian Cichorz
Data wytworzenia informacji2020-07-28 08:36:08
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-28 08:42:24
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiana statusu dokumentuAlicja Banach28-07-2020 08:42:24
2Utworzenie dokumentuAlicja Banach28-07-2020 08:36:08