Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Utworzenie stowarzyszenia zwykłego

Utworzenie stowarzyszenia zwykłego

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Utworzenie stowarzyszenia zwykłego

Co powinienem wiedzieć?

Uproszczoną formą stowarzyszenia jest stowarzyszenie zwykłe, nieposiadające osobowości prawnej.

Osoby w liczbie co najmniej trzech (3) zamierzające założyć stowarzyszenie zwykłe, uchwalają regulamin działalności, określający w szczególności:

 • nazwę stowarzyszenia zwykłego;
 • cel lub cele;
 • teren i środki działania;
 • siedzibę;
 • przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd;
 • zasady dokonywania zmian regulaminu działalności;
 • sposób nabycia i utraty członkostwa;
 • sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.

Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać zarząd, określa w regulaminie działalności:

 • tryb wyboru oraz uzupełniania składu zarządu;
 • kompetencje zarządu;
 • warunki ważności uchwał zarządu;
 • sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych.

Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej, określa w regulaminie działalności:

 • tryb wyboru organu kontroli wewnętrznej;
 • tryb uzupełniania składu;
 • kompetencje.

O utworzeniu stowarzyszenia zwykłego przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd informuje właściwy, ze względu na siedzibę stowarzyszenia organ nadzorujący, poprzez pisemne złożenie wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, dołączając:

 • regulamin działalności;
 • listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli;
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu;
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ;
 • adres siedziby stowarzyszenia zwykłego.

Uwaga: Jeżeli wniosek o wpis składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie zarządu.

Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą dokonania przez organ nadzorujący wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Wpis winien nastąpić w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku.
Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku o wpis w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.

Uwaga!
Stowarzyszenie zwykłe może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.
Każdy członek odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze stowarzyszeniem. Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna.

Stowarzyszenie zwykłe nie może:  

 • powoływać terenowych jednostek organizacyjnych;
 • zrzeszać osób prawnych;
 • prowadzić działalności gospodarczej;
 • prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na działalność:

 • ze składek członkowskich;
 • darowizn, spadków i zapisów;
 • dochodów z majątku stowarzyszenia;
 • ofiarności publicznej.

Stowarzyszenie zwykłe reprezentuje przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd.
Podejmowanie przez przedstawiciela albo zarząd czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.
Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu to w szczególności:

 • nabycie lub zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;
 • ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego;
 • zawarcie umowy kredytu albo pożyczki;
 • zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.
   

Kto może załatwić sprawę?

Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo cały zarząd.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Wpis do ewidencji winien być dokonany w terminie 7 dni od dnia wpływu pisemnego wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.
Jeżeli wniosek zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku o wpis w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych z siedzibą w Gliwicach
  Uwaga: Jeżeli wniosek o wpis składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie zarządu.
 • Regulamin działalności;

 • Lista założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli;

 • Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu;

 • Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ;

 • Adres siedziby stowarzyszenia zwykłego.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Bez opłaty.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Przygotować wniosek i załączniki. Opis załączników w punkcie "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?".

Krok 2
Złożyć przygotowane dokumenty w Sekretariacie Wydziału Spraw Obywatelskich - pokój 218, II piętro budynku Urzędu Miejskiego lub w Biurze Podawczym – parter budynku Urzędu Miejskiego, wejście od ulicy Prymasa Wyszyńskiego.

Uwaga!
Sąd rejestrowy, na wniosek organu nadzorującego lub prokuratora, może zakazać założenia stowarzyszenia zwykłego, jeżeli nie spełnia ono warunków określonych w przepisach prawa.

Krok 3
Odebrać Informację o dokonaniu wpisu stowarzyszenia do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Sekretariat Wydziału Spraw Obywatelskich,
pokój 218, II piętro
Telefony: 32-238-54-34 lub 32-239-11-18
E-mail: so@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Nie dotyczy.

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

W przypadku gdy organ nadzorujący nie dokona wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek o zakaz założenia stowarzyszenia zwykłego, przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie zwykłe albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.

Wydział:

Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria sprawy:

SO - Stowarzyszenia i kluby sportowe

Numer karty

SO.10/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćDamian Cichorz
Data wytworzenia informacji2020-07-28 08:27:25
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-28 08:27:25
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuAlicja Banach28-07-2020 08:27:25