Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Uznanie za żołnierza samotnego

Uznanie za żołnierza samotnego

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Uznanie za żołnierza samotnego

Co powinienem wiedzieć?

Żołnierz w czynnej służbie wojskowej, żołnierz pełniący służbę przygotowawczą albo osoba, której doręczono kartę powołania do tej służby w drodze decyzji administracyjnej wójta, burmistrza, prezydenta miasta może zostać uznany za żołnierza samotnego.

Żołnierzem samotnym jest żołnierz/osoba, której doręczono kartę powołania do służby wojskowej, niebędący w związku małżeńskim, prowadzący odrębne gospodarstwo domowe, samodzielnie zajmujący lokal/dom mieszkalny, w którym jest zameldowany na pobyt stały, jeżeli nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania tego lokalu lub domu mieszkalnego.

Kto może załatwić sprawę?

Żołnierz/osoba, której doręczono kartę powołania do służby wojskowej.
Wniosek może zostać złożony:

 • osobiście, za pośrednictwem innej osoby do Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Wydział Spraw Obywatelskich, pok. 218 na II piętrze lub w Biurze Podawczym;
 • za pośrednictwem poczty, kuriera na adres: Urząd Miejski w Gliwicach Wydział Spraw Obywatelskich, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21
   

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Sprawa powinna być załatwiona niezwłocznie, a sprawa wymagająca postępowania wyjaśniającego powinna zostać załatwiona nie później niż w ciągu miesiąca.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o uznanie za żołnierza samotnego i pokrywanie należności mieszkaniowych
  Uwaga: Należy złożyć jeden wniosek w sprawie uznania za żołnierza samotnego i w sprawie pokrywania należności mieszkaniowych.
 2. Załączniki:
 • Kserokopia karty powołania do czynnej służby wojskowej (w przypadku osoby powołanej do odbycia służby wojskowej) wystawiona przez właściwego wojskowego komendanta uzupełnień lub zaświadczenie o odbywaniu czynnej służby wojskowej, pełnieniu służby przygotowawczej wystawione przez dowódcę jednostki wojskowej (w przypadku żołnierza);

 • Oświadczenie żołnierza/osoby, której doręczono kartę powołania do służby wojskowej, że nie jest w związku małżeńskim i prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe.

 • Oświadczenie żołnierza/osoby, której doręczono kartę powołania do służby wojskowej, że samodzielnie zajmuje lokal/dom mieszkalny, w którym jest zameldowany na pobyt stały i nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania tego lokalu/domu mieszkalnego.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Bez opłaty.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Złożyć "Wniosek o uznanie za żołnierza samotnego i pokrywanie należności mieszkaniowych" wraz z niezbędnymi załącznikami:

 • osobiście, za pośrednictwem innej osoby w Urzędzie Miejskim w Gliwicach – Wydział Spraw Obywatelskich, pok. 218 na II piętrze lub w Biurze Podawczym;
 • dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Gliwicach w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty, kuriera)

Krok 2
Otrzymać decyzję w sprawie uznania za żołnierza samotnego.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Wydział Spraw Obywatelskich
pokój 225, II piętro
Telefony: (32) 239 - 12 - 79
E-mail: so@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Nie dotyczy.

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji w sprawie uznania za żołnierza samotnego wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Złożenie do organu przedmiotowego oświadczenia nie podlega wycofaniu. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).

Wydział:

Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria sprawy:

SO - Obowiązek wojskowy

Numer karty

SO.56/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćDamian Cichorz
Data wytworzenia informacji2020-07-28 07:47:37
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-28 07:47:37
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuAlicja Banach28-07-2020 07:47:37