Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Wpisanie do rejestru wyborców obywatela polskiego

Wpisanie do rejestru wyborców obywatela polskiego

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Wpisanie do rejestru wyborców obywatela polskiego

Co powinienem wiedzieć?

W każdej gminie (mieście) prowadzony jest stały rejestr wyborców obejmujący osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy (miasta), którym przysługuje prawo wybierania.
Do rejestru z urzędu wpisani są wyborcy będący obywatelami polskimi, którzy są zameldowani na obszarze gminy (miasta) na pobyt stały.

Do rejestru wyborców mogą zostać wpisani na podstawie decyzji burmistrza/wójta/prezydenta miasta wyborcy (obywatele polscy), o ile spełniają jeden z warunków:

 • Stale zamieszkują na obszarze danej gminy (miasta) bez zameldowania na pobyt stały.
 • Stale zamieszkują na obszarze danej gminy (miasta) pod innym adresem niż ich adres zameldowania na pobyt stały.
 • Są osobami nigdzie niezamieszkałymi, stale przebywającymi na obszarze danej gminy (miasta).

Rejestr wyborców służy do sporządzania spisów wyborców uprawnionych do udziału w wyborach oraz do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum i potwierdza prawo wybierania oraz prawo wybieralności. Można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców.

Wnioski o wpisanie do rejestru wyborców w części A (przeznaczonej dla obywateli polskich) mogą być składane przez cały rok.

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

Z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego Prezydent Gliwic jest zobligowany przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania w Gliwicach pod oznaczonym adresem, należy przedstawić dowody potwierdzające stałe zamieszkiwanie pod wskazanym we wniosku adresem np.:

 • tytuł prawny do lokalu (akt notarialny, umowa najmu mieszkania);
 • oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym osoba wnosząca wniosek zamieszkuje, które potwierdza stałe zamieszkanie w lokalu;
 • umowy na dostarczanie mediów użytkowych do lokalu lub inne zawarte przez wyborcę ubiegającego  się o wpisanie do rejestru, w którym wskazano adres lokalu;
 • potwierdzenie rozliczenia podatku w Gliwicach, w którym wyborca wskazał adres zamieszkania w Gliwicach (tylko ta strona PIT, gdzie znajduje się adres zamieszkania);
 • inne dokumenty, które potwierdzają związki z Gliwicami np. umowa o pracę lub zaświadczenia o zatrudnieniu lub oświadczenia z organizacji społecznych, stowarzyszeń itp..

Wniosek o wpis do rejestru wyborców przesłany ePUAPEM nie zwalnia z obowiązku wykazania stałego zamieszkiwania pod określonym adresem w Gliwicach. Również należy dołączyć dodatkowe dokumenty, o których mowa wyżej. W celu ułatwienia kontaktu można podać numer telefonu.

Kto może załatwić sprawę?

Zainteresowana osoba posiadająca prawa wyborcze.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

5 dni od dnia złożenia wniosku.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców wraz z klauzulą informacyjną
  - w części A
 2. Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.
 3. Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców wraz z klauzulą informacyjną
 4. Dowody potwierdzające stałe zamieszkiwanie pod wskazanym we wniosku adresem – patrz powyżej - zagadnienie „Dodatkowe czynności - powiązane procedury”
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Bez opłaty.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Przygotować następujące załączniki celem wpisania do rejestru wyborców:

 1. Wypełniony formularz wniosku o wpisanie do rejestru wyborców w części A.
 2. Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.
 3. Wypełniony formularz pisemnej deklaracji zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców.
 4. Dowody potwierdzające stałe zamieszkiwanie pod wskazanym we wniosku adresem – patrz powyżej - zagadnienie „Dodatkowe czynności - powiązane procedury”

Krok 2
Złożyć dokumenty w pokoju nr 221 lub 218, II piętro budynku Urzędu Miejskiego.

Krok 3
Odebrać decyzję o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców lub o odmowie wpisania wyborcy do rejestru wyborców można:

 • Osobiście w pokoju nr 221, II piętro budynku Urzędu Miejskiego.
 • Za pośrednictwem poczty.

Uwaga!
O formie odbioru decyduje wnioskodawca na formularzu wniosku.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Wydział Spraw Obywatelskich pokój nr 221 lub 218, II piętro budynku Urzędu Miejskiego.
Telefon: 32-239-11-03 lub 32-239-11-18;
E-mail: so@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link
- Wpisanie się do rejestru wyborców

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1277 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1316 z późn. zm.).
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

Skargę na decyzję w sprawie odmowy wpisania do rejestru wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice do właściwego miejscowo sądu rejonowego w terminie 3 dni od dnia doręczenia.

Wydział:

Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria sprawy:

SO - Rejestr wyborców

Numer karty

SO.12/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćDamian Cichorz
Data wytworzenia informacji2020-07-28 08:03:23
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-28 08:03:23
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuAlicja Banach28-07-2020 08:03:23