Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Wpisanie do rejestru wyborców obywatela Unii Europejskiej nie będącego obywatelem polskim

Wpisanie do rejestru wyborców obywatela Unii Europejskiej nie będącego obywatelem polskim

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Wpisanie do rejestru wyborców obywatela Unii Europejskiej nie będącego obywatelem polskim

Co powinienem wiedzieć?

Wpisania do rejestru wyborców w Urzędzie Miejskim w Gliwicach może dokonać każdy obywatel Unii Europejskiej nie będący obywatelem polskim, stale zamieszkujący na terenie Gliwic i uprawniony do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim wpisany do rejestru wyborców ma:

 • Prawo wybierania posłów do Parlamentu Europejskiego.
 • Prawo wybierania do rady gminy.
 • Prawo wybierania wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
 • Prawo udziału w referendum gminnym.

Uwaga!
Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, niebędący obywatelami polskimi, po złożeniu wniosku o dopisanie do rejestru wyborców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, są skreślani z rejestru wyborców w państwie członkowskim, którego są obywatelami.

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

Z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego Prezydent Gliwic jest zobligowany przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania w Gliwicach pod oznaczonym adresem, należy przedstawić dowody potwierdzające stałe zamieszkiwanie pod wskazanym we wniosku adresem np.:

 • tytuł prawny do lokalu (akt notarialny, umowa najmu mieszkania);
 • oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym osoba wnosząca wniosek zamieszkuje, które potwierdza stałe zamieszkanie w lokalu;
 • umowy na dostarczanie mediów użytkowych do lokalu lub inne zawarte przez wyborcę ubiegającego  się o wpisanie do rejestru, w którym wskazano adres lokalu;
 • potwierdzenie rozliczenia podatku w Gliwicach, w którym wyborca wskazał adres zamieszkania w Gliwicach (tylko ta strona PIT, gdzie znajduje adres zamieszkania);
 •  inne dokumenty, które potwierdzają związki z Gliwicami np. umowa o pracę lub zaświadczenia o zatrudnieniu itp..

Wniosek o wpis do rejestru wyborców przesłany ePUAPEM nie zwalnia z obowiązku wykazania stałego zamieszkiwania pod określonym adresem w Gliwicach. Również należy dołączyć dodatkowe dokumenty, o których mowa wyżej. W celu ułatwienia kontaktu można podać numer telefonu.

Kto może załatwić sprawę?

Zainteresowana osoba posiadająca prawa wyborcze.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Niezwłocznie, w przypadku złożenia wniosku w pok. 221 lub 218 na II piętrze.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców wraz z klauzulą informacyjną
  - część B
 2. Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców wraz z klauzulą informacyjną
 3. Kserokopia paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość – oryginał do wglądu.
 4. Dowody potwierdzające stałe zamieszkiwanie pod wskazanym we wniosku adresem – patrz powyżej - zagadnienie „Dodatkowe czynności - powiązane procedury”
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Bez opłaty.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Przygotować następujące załączniki do wpisania w rejestr wyborców:

 • Formularz wniosku o wpisanie do rejestru wyborców – część B
 • Formularz pisemnej deklaracji zawierającej informacje niezbędne do dopisania do rejestru wyborców
 • Kserokopia paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość – oryginał do wglądu.
 • Dowody potwierdzające stałe zamieszkiwanie pod wskazanym we wniosku adresem – patrz powyżej - zagadnienie „Dodatkowe czynności - powiązane procedury”

Krok 2
Złożyć dokumenty w pokoju nr 221 lub 218, II piętro budynku Urzędu Miejskiego.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Wydział Spraw Obywatelskich pokój nr 221 lub 218, II piętro budynku Urzędu Miejskiego.
Telefon: 32-239-11-03 lub 32-239-11-18.
E-mail: so@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link
- Wpisanie się do rejestru wyborców

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1277 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1316 z późn. zm.).
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

Skargę na decyzję wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice do właściwego miejscowo sądu rejonowego w terminie 3 dni od dnia doręczenia.

Wydział:

Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria sprawy:

SO - Rejestr wyborców

Numer karty

SO.13/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćDamian Cichorz
Data wytworzenia informacji2020-07-28 08:14:47
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2023-01-31 11:38:42
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuAlicja Banach28-07-2020 08:14:47