Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Ogłoszenia z zakresu planowania przestrzennego / Wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od linii kolejowej i na zachód od ul. Portowej – etap I

Wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od linii kolejowej i na zachód od ul. Portowej – etap I

Wyłożenie do publicznego wglądu ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od linii kolejowej i na zachód od ul. Portowej – etap I  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 8 lipca 202r r. do 28 lipca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (adres: 44-100 Gliwice, ul. Jasna 31A).

Sposoby zapoznania się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozą oddziaływania na środowisko:

 • BIP (zakładka Planowanie przestrzenne\Ogłoszenia i komunikaty),
 • Miejski System Informacji Przestrzennej (Geoportale\Geoportal planistyczny, „MPZP wyłożenie publiczne”),
 • kontakt telefoniczny z pracownikami Wydziału Planowania Przestrzennego,
  którzy udzielać będą odpowiedzi na pytania dotyczące ww. projektu planu –
  pod nr tel.: 32 338 65 09, 32 338 65 10, w godzinach pracy urzędu,
 • kontakt elektroniczny z pracownikami Wydziału Planowania Przestrzennego poprzez
  e-mail: pp@um.gliwice.pl., SEKAP/ePUAP,
 • bezpośredni wgląd do projektu miejscowego planu i prognozy oddziaływania
  na środowisko w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (adres: 44-100 Gliwice,
  ul. Jasna 31 A).

Ze względu na zagrożenie COVID-19 oraz związany z nim ograniczony dostęp do budynku Urzędu, preferowane są pierwsze cztery sposoby zapoznania się z projektem planu i prognozą. Bezpośredni wgląd do ww. dokumentów jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikami Wydziału Planowania Przestrzennego (nr tel.: 32 338 65 10, 32 338 65 09).

Powyższe obostrzenia obowiązują do czasu  utrzymania ograniczeń wynikających z zagrożenia COVID-19.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 27 lipca 2021r. o godz. 18.00.

Ze względu na zagrożenie COVID-19 dyskusja publiczna zgodnie z art. 8d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odbędzie się wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość, tj. w formie online na platformie Microsoft Teams.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu uczestniczenia w dyskusji publicznej on-line zamieszczone zostaną w BIP: https://bip.gliwice.eu/plany-miejscowe oraz w MSIP: https://msip.gliwice.eu/service-3100-1151-115-1400003368-5e531c8eab1800d61348da26778bef2d

Osoby chcące uczestniczyć w dyskusji publicznej, w tym zadawać pytania proszone są o zgłoszenie tego faktu do dnia poprzedzającego dzień dyskusji na adres mailowy: pp@um.gliwice.pl.
Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię lub nazwę firmy/ instytucji, adres lub siedzibę firmy/ instytucji oraz adres e-mail. W dniu dyskusji otrzymają Państwo link (na podany adres e-mail) do zdalnej dyskusji publicznej.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz art. 8c wymienionej wyżej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gliwice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 sierpnia 2021 r.:

 • w formie papierowej - drogą pocztową, na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice lub Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Jasna 31 A, 44-122 Gliwice,
 • w formie papierowej - osobiście, w Punkcie Obsługi Interesantów - na stanowiskach informacyjno-podawczych, w godzinach pracy urzędu,
 • jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
 • jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: pp@um.gliwice.pl.

Uwagę można złożyć również podczas dyskusji publicznej, zorganizowanej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, poprzez transmisję obrazu i dźwięku oraz zapis tekstowy (czat).

Uwagę można przygotować w Geoportalu planistycznym pod adresem: (https://msip.gliwice.eu / geoportale / Geoportal planistyczny) za pomocą narzędzia Dokumenty planistyczne / Zgłaszanie wniosków (ikona kartki papieru).

Uwagi mogą również dotyczyć prognozy oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Gliwice, a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta - Rada Miasta.

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego

         Iwona Pylypenko-Wilk

 

TEKST PROJEKTU PLANU

UZASADNIENIE

RYSUNEK PROJEKTU PLANU

TEKST PROGNOZY ŚRODOWISKOWEJ

RYSUNEK POGNOZY ŚRODOWISKOWEJ

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
 

 

 


Data rozpoczęcia publikacji: 08-07-2021
Data zakończenia publikacji: 28-07-2021

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAnna Radomska-Norek
Data wytworzenia informacji2021-07-07 15:06:36
Informację wprowadził do BIPAnna Radomska-Norek
Data udostępnienia informacji w BIP2021-07-07 15:06:36
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuAnna Radomska-Norek07-07-2021 15:06:36