Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Zasady funkcjonowania Biura MRK

Zasady funkcjonowania Biura MRK

Rzecznik w każdej sprawie o charakterze konsumenckim (to wszelkie spory natury prawnej, wynikające z umowy zawartej między konsumentem a przedsiębiorcą) zapewni mieszkańcom miasta Gliwice bezpłatną poradę prawną i udzieli informacji koniecznej do ochrony ich interesów.
Zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Zgodnie z art. 431 Kodeksu cywilnego przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej udzielane są jedynie ogólne informacje o sposobie załatwienia sprawy konsumenckiej nieanonimowym mieszkańcom miasta Gliwice.

Nie udziela się na odległość porad prawnych dotyczących zawartych umów.
W przypadku sporów wynikających z zawartych umów, wymagających analizy często różnych dokumentów prosimy o osobisty kontakt z biurem rzecznika.

Interwencje rzecznika w konkretnej sprawie podejmowane są po wyczerpaniu przez konsumenta toku postępowania narzuconego mu przez ustawę lub umowę.
W sytuacji, gdy konsument jest zainteresowany bezpośrednią pomocą rzecznika, polegającą m. in. udzieleniu porady konsumenckiej, na wystąpieniu na jego rzecz do przedsiębiorcy (po wyczerpaniu przez konsumenta drogi reklamacyjnej), powinien dostarczyć kopie dokumentów dot. kwestii spornej. Przede wszystkim:

  • dowód potwierdzający zawarcie między konsumentem i przedsiębiorcą umowy cywilnoprawnej,
  • dokumenty stwierdzające fakt zgłoszenia reklamacji,
  • inne dokumenty dotyczące sprawy.

Do zadań rzecznika konsumentów należy:

  1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
  2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
  3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
  4. współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
  5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów lub w przepisach odrębnych.

Rzecznik konsumentów może w szczególności wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAnna Nidzińska
Data wytworzenia informacji2020-05-15 08:28:40
Informację wprowadził do BIPAdministrator Test
Data udostępnienia informacji w BIP2020-05-15 08:28:40
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiany w dokumencieSylwia Niklewicz11-09-2020 10:01:59
2Utworzenie dokumentuAdministrator Test15-05-2020 08:28:40