Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Obsługa klientów w czasie epidemii / Zasady obsługi w poszczególnych wydziałach

Zasady obsługi w poszczególnych wydziałach

Biuro Podawcze – wejście od ul. Wyszyńskiego

Klienci są  wpuszczani pojedynczo, bez konieczności wcześniejszego umawiania wizyty. Tym samym została zlikwidowana urna, do której do tej pory można było składać pisma.

Urząd Stanu Cywilnego

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Gliwicach od dnia 07.06.2021 przywrócono bezpośrednią obsługę stron.

Nie wymagane jest wcześniejsze umówienie się w sprawach związanych z rejestracją urodzenia i rejestracją małżeństwa oraz w sprawach związanych z wydobyciem odpisu z aktu stanu cywilnego.

W powyższych sprawach wejście do Urzędu Stanu Cywilnego jest od ulicy Wyszyńskiego.

W sprawach rejestracji zgonu bezpośrednia obsługa znajduje się od ulicy Zwycięstwa wejście po lewej stronie budynku.

Ponadto informuję, że w ceremonii ślubnej w gliwickim ratuszu może wziąć udział 30 osób ( razem z nowożeńcami, świadkami i urzędnikiem). Do limitu nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych.

Wydział Spraw Obywatelskich – wejście od ul. Wyszyńskiego

Nie trzeba umawiać się telefonicznie, jednak na sali bezpośredniej obsługi Wydziału Spraw Obywatelskich może przebywać maksymalnie do 6 klientów - w zależności od liczby czynnych stanowisk. W przypadku, gdy wszystkie stanowiska na sali są zajęte, klienci powinni oczekiwać na obsługę w holu, przy zachowaniu odpowiedniego dystansu społecznego (obecnie 1,5 m pomiędzy osobami). Oznacza to, że w praktyce do budynku Urzędu od strony ul. Wyszyńskiego jest wpuszczana taka liczba interesantów, która pozwoli na zachowanie wskazanego dystansu.

Po wejściu do budynku Urzędu należy zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki oraz zakryć usta i nos. Warto także mieć własny długopis.

W celu usprawnienia obsługi, proszę wypełnić wcześniej stosowne wnioski lub zgłoszenia oraz załączyć potwierdzenie dokonania opłaty w przypadku wniosku o wydanie zaświadczenia. Niezbędne druki można pobrać ze strony internetowej pod adresem: http://bip.gliwice.eu/formularze oraz przy wejściu głównym do Urzędu.

Katalog spraw z opisami usług z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich znajduje się pod adresem: http://bip.gliwice.eu/karty-informacyjne.

Wykaz spraw, które można załatwić w pełni elektronicznie korzystając z platformy ePUAP lub ze strony obywatel.gov.pl, można znaleźć na stronie https://bip.gliwice.eu/karty-informacyjne.

 • Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego,
 • Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,
 • Zgłoszenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy,
 • Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
 • Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP oraz powrotu,
 • Zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zawartych w dowodzie osobistym z warstwą elektroniczną,
 • Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych,
 • Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców,
 • Wpis do rejestru wyborców,
 • Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL,
 • Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym.
   

Wydział Komunikacji – wejscie od ul. Zwycięstwa (przy bankomacie)

 • klienci indywidualni - bez umówienia wizyty (klient może załatwić maksymalnie 2 sprawy podczas wizyty) - wymagane pobranie biletu (A) lub (B) z biletomatu - czas oczekiwania na załatwienie sprawy zależny jest od ilości osób w kolejce oraz rodzaju załatwianych spraw.

oraz

 • klienci indywidualni, którzy zarezerwowali wizytę internetowo/ za okazaniem unikalnego kodu wygenerowanego podczas rezerwacji (zgodnie z datą i godziną umówionej wizyty) - stanowisko nr 2 i nr 3
 • klienci indywidualni, którzy zostali wezwani przez pracownika Wydziału Komunikacji do uzupełnienia dokumentacji / wg listy imiennej (zgodnie z datą i godziną umówionej wizyty)

Informujemy, że:

 • obsługa klientów odbywa się w godzinach pracy Urzędu,
 • ostatni klient oczekujący na załatwienie sprawy związanej z rejestracją pojazdów zostanie wpuszczony na salę obsługi 15 minut przed końcem pracy Urzędu,
 • z uwagi na różnorodność spraw załatwianych w Referacie Rejestracji Pojazdów i tym samym różny czas obsługi oczekiwanie w kolejce / zgłoszenie się tuż przed zakończeniem pracy urzędu nie gwarantuje załatwienia sprawy w danym dniu.

Przypominamy o możliwości korzystania z innych dostępnych kanałów komunikacji tj. złożenia wniosków :

 • przez SEKAP, e-PUAP
 • w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego – wejście od ul. Wyszyńskiego
 • doręczenie za pośrednictwem operatora pocztowego

Na stronie internetowej bip.gliwice.eu pod adresem: https://bip.gliwice.eu/karty-informacyjne?opis=&moliwo_zaatwienia_sprawy_elektronicznie=&wydzia=Wydzia%C5%82+Komunikacji+-+Referat+Rejestracji+Pojazd%C3%B3w&kategoria_sprawy=&numer_karty= znajdują się karty opisu usług z zakresu rejestracji pojazdów, które pozwolą Państwu na przygotowanie się do wizyty w Urzędzie, do czego zachęcamy.

UWAGA !

Zawiadomienia o nabyciu/zbyciu pojazdu zarejestrowanego już na terytorium Polski wraz z kopią dowodu zakupu:

można złożyć:

 • drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP
 • pocztą tradycyjną za pośrednictwem operatora pocztowego
 • osobiście w Biurze Podawczym – wejście od strony ul. Wyszyńskiego

Złożenie zawiadomienia w terminie 30 dni od dnia zakupu pojazdu pozwoli uniknąć kary pieniężnej, a rejestracji pojazdu można dokonać w późniejszym terminie.

W Referacie Rejestracji pojazdów przy ul. Jasnej obsługiwani są :

 • klient zbiorowy - (3 sprawy i więcej), po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty
 • klienci indywidualni.

W pozostałym zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Komunikacji :

 • Prawa Jazdy
  • bez konieczności umawiania wizyty w zakresie złożenia wniosku o wydanie międzynarodowego prawa jazdy,  pozwolenia na kierowanie tramwajem, prawa jazdy (zmiana ważności, zmiana danych, utrata/zniszczenie dokumentu ) –  stanowisko składania wniosków i odbioru praw jazdy w Biurze Obsługi Interesantów - parter Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa (tel. 32 239 12 36)
  • bez konieczności umawiania wizyty w zakresie złożenia wniosku o wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz odbioru nowego dokumentu prawa jazdy stanowisko nr 1 na sali obsługi w Referacie Rejestracji Pojazdów (wymagane pobranie biletu z biletomatu – E ) - parter Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 (tel.32 239-11-80, 32 238-54-92)
 • Referat Praw Jazdy po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu wizyty w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych  32/239-11-96, 32/239-11-81, 32/238-56-52, 32/238-54-70
 • Referat Transportu i Działalności Regulowanej -    po wcześniejszym umówieniu wizyty w zakresie spraw związanych z obsługą przedsiębiorców prowadzących usługi transportowe, ośrodki szkolenia kierowców, stacje kontroli pojazdów 32/239-11-72, 32/239-12-67, 32/238-54-94, 32//238-56-72.

W przypadku wielu wnioskodawców klienci proszeni są o skorzystanie z formy pełnomocnictwa – wzór pełnomocnictwa znajduje się pod adresem: /storage/wirtualne-biuro-obslugi/formularze-do-pobrania/km/km-30.pdf

Rejestracja pojazdów

Przepis art. 31i ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 poz. 568, 695) ma charakter epizodyczny i po okresie jego obowiązywania (tj. po 31 grudniu 2020r.) zostały przywrócone dotychczasowe  terminy określone w art. 71 ust. 7 i art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

Właściciel pojazdu jest zobowiązany w terminie 30 dni dokonać:

 • rejestracji pojazdu sprowadzonego z państwa członkowskiego UE,
 • zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego,
 • zmiany stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym
   

nie dotyczy:

 • pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej przed dniem 31.12.2020 r. Właściciel jest zobowiązany zarejestrować pojazd w terminie 180 dni od dnia jego sprowadzenia.
 • nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem 31 grudnia 2020 r. Właściciel ma 180 dni na wypełnienie obowiązku zawiadomienia starosty o  fakcie nabycia lub zbycia pojazdu.
   

Ważność czasowej rejestracji pojazdu

Jeżeli termin ważności czasowej rejestracji upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, czasowa rejestracja pojazdu dokonana na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110, 284 i 568) oraz wydane podczas tej rejestracji pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice rejestracyjne, zachowują ważność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Dokumenty komunikacyjne zachowują ważność!
Jeżeli ważność niżej wymienionych dokumentów komunikacyjnych :

 1. prawa jazdy,
 2. pozwolenia na kierowanie tramwajem,
 3. zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
 4. świadectwa kierowcy,
 5. legitymacji instruktora nauki jazdy,
 6. legitymacji egzaminatora,
 7. zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy),
 8. uprawnień do kierowania pojazdami,
 9. wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego

- upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.
W przypadku gdy ważność badań lekarskich i psychologicznych, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ważność tych badań ulega przedłużeniu do dnia upływu 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

POZOSTAŁE INFORMACJE Z WYDZIAŁÓW I JEDNOSTEK O SPOSOBIE ZAŁATWIANIA SPRAW, WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW

Informacja ogólna: 32 239-11-65

Jak założyć profil zaufany przez internet  - instrukcja pod linkiem https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany)

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT

 • Informacja ogólna: (32) 238-54-88
 • Sprawy związane z ustaleniem podatku od nieruchomości osób fizycznych: (32) 239-11-92, (32) 239-11-98, (32) 238-54-57, (32) 238-54-98, (32) 239-13-09, (32) 239-13-08
 • Sprawy związane podatkiem od nieruchomości osób prawnych, podatkiem od środków transportowych: (32) 238-56-60, (32) 238-56-40
 • Sprawy związane z uzyskaniem zaświadczenia z zakresu podatków: (32) 238-55-91, (32) 239-12-99
 • Sprawy związane z ustalaniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: (32) 238-54- 46, (32) 238-54-47
 • Sprawy związane z udzielaniem ulg w spłacie zobowiązań podatkowych: (32) 239-11-07, (32) 239-13-07
 • Sprawy związane z opłatą skarbową (wpłaty/zwrot): (32) 238-55-38
 • Sprawy związane z egzekucją administracyjną dochodów miasta: (32) 239-12-66, (32) 239-12-76, (32) 239-12-22
 • Sprawy związane z rozliczaniem wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych: podatek od nieruchomości osób fizycznych: (32) 239-12-20, (32) 239-12-55, (32) 238-54-71, (32) 238-55-97, (32) 239-11-93; łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny (32) 238-54-90; podatek od nieruchomości osób prawnych: (32) 239-13-06, (32) 238-55-43; opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: osoby fizyczne (32) 239-11-21, (32) 238-55-99, osoby prawne (32) 238-55-38; podatek od środków transportowych: (32) 239-12-24

Wszystkie formularze podatkowe i opisy usług są dostępne na stronie internetowej urzędu (Karty opisów usług).

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Referat Zarządzania Nieruchomościami

 • Dzierżawy nieruchomości gminnych, trwały zarząd nieruchomości gminnych, czasowe zajęcie nieruchomości gminnych w związku z realizacją inwestycji liniowych : tel. (32) 338-64-35, (32) 338-64-36, (32) 338-64-34, (32) 338-64-33, (32) 338-64-32, (32) 338-64-31, (32) 338-64-30.

Referat Skarbu Państwa

 • Dzierżawy i najem, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, trwały zarząd, sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa: tel. (32) 338-64-25, (32) 338-64-25, (32) 338-64-24, (32) 338-64-19, (32) 338-64-23.

Referat Zbywania Nieruchomości

 • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, sprzedaż nieruchomości gminnych, opłaty z tyt. użytkowania wieczystego: tel. (32) 338-64-21, (32) 338-64-22, (32) 338-64-10, (32) 338-64-11, (32) 338-64-12, (32) 338-64-18, (32) 338-64-08.

Referat Środków Trwałych: (32) 338-64-16

Zespół ds. Nabywania i Obciążania Nieruchomości Ograniczonymi Prawami.

 • Nabycia i zamiany nieruchomości, wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte na podstawie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych oraz przeciwpowodziowych: (32) 338-64-15.
 • Służebności gruntowe przejścia i przejazdu, służebności przesytu, (na rzecz przedsiębiorców przesyłowych i na rzecz miasta Gliwice), zasiedzenie służebności, użytkowanie, ,zniesienie współwłasności,  pierwokupy nieruchomości, nabycia nieruchomości na rzecz miasta zamiany nieruchomości:  (32) 338-64-14.

Referat obsługi finansowej

 • Rozliczanie należności z tytułu użytkowania wieczystego i opłaty przekształceniowej, zwrot nadpłat: tel. (32) 338-64-17
 • Windykacja należności: (32) 338-64-20, (32) 338-64-20, (32) 338-64-20, (32) 338-64-20,
 • Komunalizacja, rodzinne ogrody działkowe (zgoda na wycinkę drzew), regulacje stanów prawnych nieruchomości: (32) 338-64-29
 • Ogólna informacja  o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: (32) 338-64-05, (32) 338-64-06

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA

Kontakt pod adresem e-mail: sr@um.gliwice.pl lub telefonicznie pod numerem (32) 238-54-45.

Z uwagi na Państwa bezpieczeństwo zawieszamy oględziny w sprawach związanych z wycinką drzew i krzewów, co spowoduje późniejsze uzyskanie decyzji, a także kontrole dotyczące zmiany systemu ogrzewania, co w konsekwencji spowoduje wypłatę dotacji w innym terminie.

 • Dotacje celowe do zmiany systemu grzewczego na system proekologiczny: (32) 238-54-82, (32) 239-13-32
 • Dotacje celowe do instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE): (32) 238-54-60
 • Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew: (32) 239-12-86, (32) 238-55-16, (32)239-11-75.
 • Wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców: (32) 238-56-79
 • Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach: (32) 238-55-32
 • Sprawy z zakresu geologii: (32)238-56-79
 • Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d: (32) 238-54-60
 • Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej: (32) 238-54-60
 • Rejestracja łodzi/pontonu do celów wędkarskich oraz wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego: (32) 238-54-45
 • Odpady przemysłowe, azbest: (32) 239-13-00
 • Ochrona powietrza: (32) 239-12-78,
 • Pozwolenia zintegrowane: (32) 238-54-20
 • Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne: (32) 239-12-78
 • Wydawanie zezwoleń na uprawę maku lub konopi włóknistych: (32) 239-12-86
 • Rejestracja zwierząt egzotycznych podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa UE zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków: (32) 238-56-79
 • Wydawanie zaświadczeń o lasach: (32) 238-54-60
 • Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie: (32) 238-55-32

WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.) oraz wypisy i wyrysy z m.p.z.p. można otrzymać w formie elektronicznej, bez konieczności wizyty w Urzędzie Miejskim w Gliwicach.

 • Wniosek o wydanie powyższych dokumentów można złożyć elektronicznie za pomocą platform SEKAP lub ePUAP.
 • Do złożenia wniosku konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, który można założyć również przez internet (instrukcja pod linkiem https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany)

Wnioski o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wnioski o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego można przesyłać drogą elektroniczna na adres mailowy: pp@um.gliwice.pl.

Informacje o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP) można pozyskać w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej (https://msip.gliwice.eu/), poprzez:

 • PORTAL PLANISTYCZNY (część opisowa) - sprawdzanie przeznaczenia terenu w MPZP aktualne na dany dzień,
 • GEOPORTAL PLANISTYCZNY (część mapowa) - informacje o obiektach wyświetlanych na mapie oraz  zgłaszanie wniosków do MPZP i tworzenie załączników mapowe do wniosków.

Narzędzia pomocy: https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny-pomoc

Filmy instruktażowe: https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny-filmy-instruktazowe

 • Wyrysy, wypisy, zaświadczenia z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz informacje ogólne z zakresu działania wydziału Planowania Przestrzennego: (32) 338-65-02
   

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

Sekretariat (32) 238-54-64;  (32) 239-12-37;  udziela wszystkich informacji ogólnych oraz  dotyczących obsługi inwestora.
Sprawy załatwiane w wydziale Architektury i Budownictwa:

 • Wydawanie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę;
 • Zgłoszenia budowy obiektów lub robót budowlanych nie wymagających pozwoleń na budowę;
 • Zgłoszenia rozbiórek obiektów budowlanych
 • Zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
 • Rejestracja dzienników budów;
 • Wydawanie zaświadczeń, w tym zaświadczeń o samodzielności lokali;

W wyżej wymienionych sprawach kontakt telefoniczny z inspektorami rejonów: (32) 239-13-37;  (32) 239-12-81;  (32) 239-12-34;  (32) 239-12-90;  (32) 238-55-12; (32) 239-13-28;  (32) 239-12-64;  (32) 239-12-98;  (32) 239-11-66;  (32) 239-13-12;

Udzielenie informacji z zakresu informacji publicznej i z zakresu kwerendy archiwalnej tel. (32) 238-54-01;
Udzielanie informacji z zakresu ochrony konserwatorskiej: (32) 238-55-01 lub sekretariat (32) 238-54-64
Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych; (32) 239-12-87; (32) 239-11-30, (32) 239-11-66.
Wszystkie informacje dotyczące procedur oraz druki wniosków/ zgłoszeń znajdują się na stronie internetowej

WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH

 • Odbiór odpadów komunalnych i współpraca z firmą Remondis:  (32)238-54-22,  (32)239-13-25.
 • Infrastruktura rowerowa oraz ciągi piesze poza pasem drogowym: (32)239-11-13,   (32) 239-11-32.
 • Oświetlenie uliczne w mieście: (32) 238-54-23.
 • Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną: (32) 238-56-41
 • Transport publiczny: tel. (32) 238-54-26.
 • Utrzymanie czystości w mieście (kosze, przystanki, dzikie wysypiska: tel. (32) 238-54-25.
 • Zezwolenie na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy oraz zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: tel. (32) 239-11-58.
   

WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA WODAMI

 • Zgłoszenia awarii kanalizacji deszczowej, pompowni, rowów i potoków, a także rozlewisk/zalewisk, braków elementów sieci (tj. wpusty deszczowe, pokrywy studni):  (32) 238-54-86, (32) 239-11-14.
 • Wydawanie warunków technicznych oraz uzgodnień projektowych: (32) 239-11-17, (32) 238-55-14.
   

WYDZIAŁ GEODEZJI i KARTOGRAFII

Kontakt z wydziałem pod adresem e-mail: ge@um.gliwice.pl lub telefonicznie pod numerem (32) 239-12-47 - ogólne informacje z zakresu geodezji.

 • Dokumenty i dane Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego takie jak: wypisy z rejestrów, wyrysy, pliki baz danych, mapa zasadnicza, mapa ewidencyjna i inne, można pozyskać za pośrednictwem Internetowego sklepu geodezyjnego – informacja pod nr tel./ 32 239-12-82.
 • Podział nieruchomości, rozgraniczenie nieruchomości i opłata adiacencka.
 • Informacja telefoniczna w zakresie ww. spraw dostępna jest pod numerami telefonów: 32 239-12-65, 32 239-13-23, 32 239-12-51, 32 238-55-31.
 • Wszystkie informacje dotyczące procedur oraz druki wniosków/ zgłoszeń znajdują się na stronie internetowej: https://bip.gliwice.eu/karty-informacyjne
 • Gleboznawcza klasyfikacja gruntów, tel. 32 238-54-51,
 • Ustalanie numerów porządkowych, tel. 32 238-55-33
 • Wydawanie zaświadczeń z ewidencji gruntów i budynków, tel. 32 238-54-51
 • Opis usług i wzory wniosków znajdują się na stronie internetowej: https://bip.gliwice.eu/karty-informacyjne
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAleksandra Janik-Gajówka
Data wytworzenia informacji2020-09-02 08:18:27
Informację wprowadził do BIPTomasz Bartel
Data udostępnienia informacji w BIP2020-09-02 08:18:27
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiany w obsłudze w Urzędzie Stanu CywilnegoTomasz Bartel23-06-2021 12:03:29
2Zmiana liczby osób uczestniczącej w ceremoniach ślubnych - usunięcie zaleceń obowiazujacych do 27.05.2021Tomasz Bartel28-05-2021 08:34:49
3Zmiana zasad uczestniczenia w ceremoniach ślubnychTomasz Bartel24-05-2021 10:34:12
4Aktualizacja linków w Planowaniu PrzestrzennymTomasz Bartel10-03-2021 09:25:18
5Aktualizacja w zakresie obsługi w Rejestracji PojazdówTomasz Bartel15-01-2021 13:23:05
6Uszczegółowienie w zakresie obsługi w sprawie prawa jazdyTomasz Bartel12-01-2021 14:47:26
7Zmiany w zakresie przyjmowania stron w Wydziale KomunikacjiTomasz Bartel30-10-2020 11:23:47
8Zmiany w zakresie obsługi USCTomasz Bartel30-10-2020 07:11:58
9Tomasz Bartel21-10-2020 13:47:09
10Zmiany w zakresie obsługi USCTomasz Bartel21-10-2020 13:44:37
11Utworzenie dokumentuTomasz Bartel02-09-2020 08:18:27