Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Pomoc dla osób niepełnosprawnych 

wydruk do pliku pdf
Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim w Gliwicach mogą skorzystać z pomocy pracowników znających język migowy.

Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza na stanowisku Konsultanta ds. Osób Niepełnosprawnych, w Biurze Obsługi Interesantów na parterze urzędu, tel. 32-239-11-09.

KONKURS

GLIWICZANIN BEZ BARIER 2018

 

Regulamin konkursu

§ 1
Informacje ogólne


1. Organizatorem Konkursu „Gliwiczanin bez barier 2018”, zwanego dalej Konkursem, jest Prezydent Miasta Gliwice.
2. Konkurs jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych, które pokonując trudności związane z ograniczeniami wynikającymi z niepełnosprawności  zasługującą na uznanie szczególną aktywność w różnych obszarach życia.

§ 2
Cel konkursu


Celem Konkursu jest:
1. Promocja aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.
2. Zmiana postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych.

§ 3
Zgłoszenia


1. Kandydatami do tytułu „Gliwiczanin bez barier 2018” mogą być pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zamieszkujące na terenie miasta Gliwice, wykazujące się szczególnymi osiągnięciami lub aktywnością społeczną.
2. Do konkursu nie mogą zostać zgłoszeni laureaci z I edycji konkursu „Gliwiczanin bez barier" z 2014 r.
3. Zgłoszenia Kandydata może dokonać osoba fizyczna lub prawna, nazywana dalej „Zgłaszającym” na podstawie formularza zgłoszeniowego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. Zgłaszający może zgłosić do Konkursu własną kandydaturę.
4. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny na stronie www.gliwice.eu oraz
w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21.
5. Wypełnione formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy składać
w terminie do 28.09.2018 r. osobiście lub pocztą na adres: Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21 lub pocztą elektroniczną na adres: zd@um.gliwice.pl. Zgłoszenia, które wpłyną do organizatora  po wskazanym terminie, nie będą brane pod uwagę.
6. O terminie dostarczenia decyduje odpowiednio data wpływu zgłoszenia do siedziby Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
7. Każde zgłoszenie musi zawierać:
a. dane Kandydata (imię i nazwisko, data urodzenia, adres oraz telefon kontaktowy),
b. dane Zgłaszającego (imię i nazwisko lub nazwę instytucji, adres, telefon kontaktowy),
c. opis Kandydata uzasadniający zgłoszenie, w szczególności opis jego działalności,
d. zgodę Kandydata na udział w Konkursie oraz rozpowszechnianie wizerunku
w celach związanych z realizacją Konkursu - formularz stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
e. oświadczenie dla celów sporządzenia deklaracji PIT -formularz stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,
f. fotografię przedstawiającą Kandydata.
8. Zgłoszenia nadesłane w formie elektronicznej winny zostać uzupełnione o złożone na piśmie oświadczenia, o których mowa w § 3 ust. 7 pkt d i pkt e w terminie
do dnia 28.09.2018 r., pod rygorem uznania ich za nieważne.
9. Zgłoszenie nie zawierające wszystkich elementów, o których mowa w § 3 ust. 6 uznaje się za nieważne.
10. Zgłaszający może dołączyć do formularza materiały dokumentujące działania Kandydata, np. dyplomy, zaświadczenia, fotografie, wycinki prasowe itp.
11. Za prawdziwość informacji zawartych w formularzach odpowiada Zgłaszający.
12. Zgłoszenie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

§ 4
Tryb przyznawania nagrody


1. Oceny zgłoszonych wniosków dokona Jury Konkursu powołane przez Prezydenta Miasta Gliwice, biorąc pod uwagę m.in. następujące kryteria:
a. osiągnięcia Kandydata lub jego aktywność społeczną,
b. profesjonalizm działania,
c. zasięg działania,
d. wartość postawy jako wzoru do naśladowania.
2. Jury Konkursu wyłoni Kandydatów do otrzymania tytułu „Gliwiczanin bez barier 2018” i dwóch wyróżnień oraz nominuje maksymalnie dziesięciu Kandydatów do wyróżnienia specjalnego „Gliwiczanin bez barier 2018 - Wybrany przez społeczność lokalną”.
3. Tytuł „Gliwiczanin bez barier 2018” oraz wyróżnienia przyzna Prezydent Miasta Gliwice w oparciu o rekomendacje Jury Konkursu.
4. Wyróżnienie specjalne „Gliwiczanin bez barier 2018 - Wybrany przez społeczność lokalną” zostanie nadane zgodnie z § 5 niniejszego regulaminu.

§ 5
Wyróżnienie specjalne


„Gliwiczanin bez barier 2018 - Wybrany przez społeczność lokalną”
1. Mieszkańcy Gliwic będą mogli zagłosować na Kandydatów nominowanych przez Jury Konkursu.
2. Informacje dotyczące nominowanych Kandydatów zostaną opublikowane na stronie internetowej www.um.gliwice.eu oraz w Miejskim Serwisie Informacyjnym.
3. Głosowanie odbędzie się drogą elektroniczną w terminie od dnia 08.10.2018 r.
do 05.11.2018 r.
4. Wyróżnienie specjalne „Gliwiczanin bez barier 2018 – Wybrany przez społeczność lokalną” otrzyma Kandydat, który uzyska największą liczbę oddanych głosów.

§ 6
Nagrody


1. Laureat Konkursu otrzyma nagrodę o wartości 1000 złotych brutto oraz statuetkę, dyplom i możliwość posługiwania się tytułem „Gliwiczanin bez barier 2018”.
2. Osoby wyróżnione oraz zdobywca wyróżnienia specjalnego „Gliwiczanin bez barier 2018 - Wybrany przez społeczność lokalną” otrzymają  nagrodę o wartości
500 złotych brutto oraz statuetki i dyplomy.
3. Nagrody, o których mowa w § 6, ust. 1-2 podlegają opodatkowaniu na podstawie
art. 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. 2018 r, poz. 200 z późn. zm.). W związku z tym Organizator Konkursu wystawi zwycięzcom formularz PIT 8C, który nagrodzeni powinni uwzględnić
w rocznym zeznaniu podatkowym za 2018 r. Oświadczenie do celów sporządzenia deklaracji PIT stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
4. Ogłoszenie wyników Konkursu i rozdanie nagród nastąpi podczas gali zorganizowanej w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w grudniu 2018 r.

§ 7
Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, a wymagających doprecyzowania decyduje organizator.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie i zobowiązuje się poinformować o nich na swojej stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń i w BIP.
3. Niniejszy Regulamin zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie organizatora i na jego stronie internetowej oraz w BIP.

 

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie - zgoda kandydata

Oświadczenie - PIT

Zarządzenie PM-6640/18 z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu "Gliwiczanin bez barier 2018"

Zarządzenie PM-6818/18 z dnia 5 września 2018 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia PM-6640/18 z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu "Gliwiczanin bez barier 2018"

Zarządzenie  PM-6979/18 z dnia 5 października 2018 r. w sprawie powołania jury do oceny zgłoszeń w konkursie "Gliwiczanin bez barier"

Zarządzenie PM-7015/18 z dnia 9 października 2018 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia PM-6640/18 z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu "Gliwiczanin bez barier 2018"

 

 


KONKURS Lady D. – Dama z Niepełnosprawnością

Uwaga!
PRZEPISY O KARCIE PARKINGOWEJ wprowadzone ustawą z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 r., poz. 1446) obowiązują od 1 lipca 2014r.

1. W celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym nieprzerwanego prawa do korzystania z  kart parkingowych, ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw wydłuża do dnia 30 czerwca 2015 r. okres ważności kart parkingowych, wydanych na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 lipca 2014 r.
2. ORGANEM WYDAJĄCYM kartę parkingową będzie przewodniczący powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.
3. Kartę parkingową, uprawniającą do parkowania na tzw. kopertach, będą mogły otrzymać WYŁĄCZNIE osoby:
  •   ze ZNACZNYM stopniem niepełnosprawności,
  •   z UMIARKOWANYM stopniem niepełnosprawności.
UWAGA! Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności będą mogły otrzymać kartę parkingową tylko w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem:
  • 04-O (choroby narządu wzroku),
  • 05-R (upośledzenie narządu ruchu),
  • 10-N (choroba neurologiczna),   
spełniające przesłanki określone art. 8 ust 3a 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.), czego wyrazem jest pozytywne określenie wskazania w pkt. 9 w posiadanym ORZECZENIU O STOPNIU NIEPEŁNOPSRAWNOŚCI.

Skład orzekający oceniając spełnianie przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w ustawie - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.), tzn. czy osoba posiada obniżoną sprawność ruchową, bierze pod uwagę, czy niepełnosprawność powoduje ograniczenia w samodzielnym poruszaniu się i przemieszczaniu - zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia MGPiPS z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. 2003 r., Nr 139, poz. 1328).
4. Dla osób do 16 roku życia., które nie mają w orzeczeniu określonego stopnia niepełnosprawności, warunkiem otrzymania karty parkingowej będzie ograniczona możliwość poruszania się (pozytywnie określone wskazanie w pkt 9).
5. Osoba spełniająca powyższe warunki otrzyma imienną kartę parkingową.
6. Karta parkingowa dla prywatnej osoby będzie wydawana na czas określony, w oparciu o okres ważności posiadanego orzeczenia, ale nie dłużej niż na 5 lat.
7. Karta będzie wydawana także placówkom, które posiadają samochód do przewozu osób z niepełnosprawnością; w takiej karcie wpisany będzie numer rejestracyjny samochodu, który jest własnością danej placówki.
8. Karta dla placówki wydawana będzie na 3 lata.

1. Programy działań na rzecz osób niepełnosprawnych


2. Raporty i informacje z realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych

3. Poradnik dla osób niepełnosprawnych

 


  liczba odsłon strony: 35 085 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP