Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Co powinienem wiedzieć?

O zezwolenie ubiega się przedsiębiorca, który zamierza prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Gliwice.

Kto może załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić osobiście lub upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) inną osobę do jej załatwienia lub wysłać dokumenty pocztą.

Szczegółowe informacje o opłacie skarbowej za pełnomocnictwo znajdują się w pkt "Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?" opisu usługi.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Zezwolenie wydawane jest w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku; termin ten może zostać wydłużony w przypadku gdy złożony wniosek jest niekompletny.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o udzielnie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
 2. Do wniosku należy dołączyć:
 • ksero wpisu z Sądu Rejonowego lub Zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej

 • ksero zaświadczenia o nie zaleganiu z zapłatą podatku do Urzędu Skarbowego,

 • ksero zaświadczenia o nie zaleganiu z zapłatą składek do ZUS,

 • ksero dowodów rej. pojazdów,

 • ksero dokumentów (umowa ze stacją zlewną lub deklaracja o gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną),

 • opis technologii stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,

 • oświadczenie o proponowanych zabiegach z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowanych po zakończeniu działalności,

 • opis środków technicznych pozwalających na prowadzenie działalności objętej wnioskiem (opis zaplecza, warsztat samochodowy, baza sprzętowa, samochody specjalistyczne asenizacyjne).

 1. Wzór pełnomocnictwa
  - jeżeli sprawę załatwia osoba upoważniona.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia - 107 zł

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Uzyskanie odpowiednich zaświadczeń i innych załączników tj.

 • zaświadczenia o nie zaleganiu z zapłatą podatków wydanego przez właściwy miejscowo Urząd Skarbowy;
 • zaświadczenia właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że przedsiębiorca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne;
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydane przez właściwy miejscowo Urząd Miasta lub Gminy ( w przypadku gdy o udzielenie zezwolenia ubiega się osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą);
 • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez właściwy miejscowo Sąd Rejonowy (w przypadku gdy o udzielenie zezwolenia ubiega się przedsiębiorca posiadający osobowość prawną);
 • dokumenty potwierdzające gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych przez stacje zlewne.

Do wniosku należy dołączyć kopie w/w dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Krok 2
Wniesienie opłat.

Krok 3
Wypełnienie wniosku.

Krok 4
Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

Krok 5
Odbiór zezwolenia.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

pokój 376 (III piętro) Wydział Usług Komunalnych,
Urząd Miejski w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21
tel. 32-238-54-22, 32 239-13-25
faks 32 238-55-80
e-mail: uk@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Sprawę można załatwić bez konieczności przychodzenia od urzędu, w tym przypadku należy wymagane dokumenty wraz z wnioskiem przesłać pocztą, zezwolenie zostanie wysłane wnioskodawcy tą samą drogą.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link
- Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.
 2. Uchwała RM w Gliwicach w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice (nr XIII/323/2016 z dnia 4 lutego 2016 r.)
 3. Uchwała RM w Gliwicach w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i nieczystości ciekłych (nr XXIII/997/2010 z dnia 25 marca 2010 r.)
 4. Uchwała RM w Gliwicach w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych (nr XXVIII/521/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.)
 5. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.
 6. Ustawa o opłacie skarbowej
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Złożenie do organu przedmiotowego oświadczenia nie podlega wycofaniu. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).

Wydział:

Wydział Usług Komunalnych

Kategoria sprawy:

UK - Zbiorniki bezodpływowe i transport nieczystości ciekłych

Numer karty

UK.14/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMariola Pendziałek
Data wytworzenia informacji2020-07-29 09:03:40
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2023-04-12 14:09:47
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 08:56:28
2Utworzenie dokumentuAlicja Banach29-07-2020 09:03:40