Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zmiana przeznaczenia terenu w planie miejscowym

Zmiana przeznaczenia terenu w planie miejscowym

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Zmiana przeznaczenia terenu w planie miejscowym

Co powinienem wiedzieć?

 1. Nie ma gotowego formularza wniosku. Treść wniosku o zmianę przeznaczenia terenu w planie należy sformułować indywidualnie, na piśmie. W geoportalu planistycznym https://geoportal.gliwice.eu/gpt4//?profile=3532013 istnieje możliwość tworzenia geolokalizowanych wniosków o zmianę MPZP oraz SUiKZP.
 2. Złożenie wniosku o zmianę przeznaczenia terenu w planie nie uruchamia automatycznie żadnego postępowania administracyjnego ani procedury sporządzania nowego planu. Nie jest określony przepisami termin, w jakim wniosek powinien zostać rozpatrzony.
 3. Wszystkie wnioski o zmianę przeznaczenia terenu w planie są rejestrowane w Rejestrze wniosków. Klient otrzymuje na piśmie informację o zarejestrowaniu wniosku i numerze, pod jakim został zarejestrowany.
 4. Zmiana planu może nastąpić wyłącznie w takim trybie, jak sporządzenie nowego planu, czyli po przeprowadzeniu całej procedury planistycznej (określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) poprzedzonej podjęciem przez Radę Miasta uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia nowego planu.
 5. Uzyskanie informacji, czy złożony wniosek o zmianę przeznaczenia w planie został uwzględniony jest możliwe dopiero na etapie wyłożenia projektu zmiany planu do publicznego wglądu. W tym celu należy zapoznać się z projektem planu zamieszczonym w portalu planistycznym, na stronie internetowej Urzędu -> w zakładce Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub przyjść osobiście do Urzędu w terminie i godzinach podanych w ogłoszeniu „o wyłożeniu” (ogłoszenie w ww. sprawie zamieszczane jest w MSI, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej – adres jak wyżej).
 6. Jeżeli wnioskowana zmiana nie została uwzględniona, jest możliwe wniesienie uwagi dotyczącej rozwiązań przyjętych w projekcie zmiany planu – w terminie określonym w ogłoszeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu. Uwagi rozpatrywane są przez Prezydenta Miasta w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. O sposobie rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych przez prezydenta Miasta decyduje ostatecznie Rada Miasta, podejmując uchwałę w sprawie planu. Jeżeli wnioskowana zmiana przeznaczenia terenu została uwzględniona, obowiązuje dopiero po uchwaleniu i wejściu w życie planu.
 7. Co najmniej raz w kadencji Rady Miasta Prezydent Miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta w celu oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, biorąc przy tym pod uwagę m.in. złożone wnioski o zmianę przeznaczenia terenu w planie, zarejestrowane w Rejestrze wniosków.


(Informacje na temat obszarów miasta Gliwice objętych planami miejscowymi wraz ze stosownymi numerami uchwał uzyskać można w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej pod adresem: http://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/).

Kto może załatwić sprawę?

 1. Osoba fizyczna działająca osobiście lub przez pełnomocnika*.
 2. Osoba prawna działająca przez swoje organy lub działająca przez pełnomocnika*.
 3. Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej działająca przez kierowników bądź osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie ze statutem, regulaminem bądź umową lub działająca przez pełnomocnika*.


* wówczas wymagane jest pełnomocnictwo, opłacone opłatą skarbową.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Informacja o zarejestrowaniu wniosku i numerze, pod jakim został zarejestrowany, jest udzielana w terminie do 1 miesiąca od daty wpływu wniosku do Urzędu.

Termin sporządzenia planu miejscowego nie jest możliwy do określenia.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice należy złożyć w formie pisma (brak formularza) skierowanego do Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Gliwicach lub do Prezydenta Miasta.

  Wniosek powinien zawierać dane składającego wniosek (imię, nazwisko lub nazwę firmy, adres, numer telefonu), a także podpis osoby składającej wniosek lub osoby reprezentującej firmę, a w przypadku działania przez pełnomocnika – dane i podpis pełnomocnika  (patrz punkt 2 opisu usługi).
  Ponadto, z treści wniosku musi wynikać jednoznaczne określenie terenu, będącego przedmiotem wniosku (z podaniem numeru działki, obrębu i adresu nieruchomości) oraz zakres proponowanej zmiany w planie miejscowym. Wskazane jest dołączenie załącznika graficznego z zaznaczonym terenem, którego dotyczy wniosek.

  Załącznik graficzny do wniosku można wygenerować w geoportalu planistycznym. https://geoportal.gliwice.eu/gpt4//?profile=3532013 korzystając z narzędzia do tworzenia załączników mapowych

 2. Wzór pełnomocnictwa AB
  - oryginał lub odpis pełnomocnictwa – jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.
 3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo złożone w sprawie od każdego stosunku pełnomocnictwa – opłata wnoszona w przypadku ustanowienia pełnomocnika.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Należy sformułować wniosek o zmianę przeznaczenia terenu w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice, zawierający wymagane dane lub w geoportalu planistycznym https://geoportal.gliwice.eu/gpt4//?profile=3532013 można skorzystać z narzędzia do tworzenia  geolokalizowanych wniosków o zmianę MPZP oraz SUiKZP .

Krok 2
Dokonać koniecznych wpłat z tytułu opłaty skarbowej, pamiętając o przytoczonych wyżej sytuacjach, w których klient jest zwolniony z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej.

Krok 3
Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów na stanowisku Biura Podawczego (parter Urzędu) lub w sekretariacie Wydziału Planowania Przestrzennego (budynek Urzędu przy ul. Jasnej 31A, pokój 219, II piętro) albo przesłać wniosek pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 44-100 Gliwice, bądź elektronicznie (w geoportalu tworzony jest załącznik, który należy dołączyć do wniosku przesyłanego przez system ePUAP).

Krok 4
Po zarejestrowaniu wniosku przez pracownika Wydziału Planowania Przestrzennego i przygotowaniu przez niego informacji, odpowiedź na wniosek przesłany zostanie pocztą lub drogą elektroniczną.

Należy we własnym zakresie śledzić informacje i ogłoszenia o rozpoczęciu procedury planistycznej dotyczącej sporządzenia nowego planu dla danego terenu, a następnie o terminie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu i terminie przeprowadzenia dyskusji publicznej, zapoznać się z projektem planu w trakcie jego wyłożenia do publicznego wglądu. W przypadku stwierdzenia, że wniosek został uwzględniony - czekać na uchwalenie i wejście w życie planu. W przypadku stwierdzenia, że wniosek nie został uwzględniony - złożyć ewentualnie uwagę dotyczącą kwestionowanych rozwiązań przyjętych w projekcie planu.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Sekretariat Wydziału Planowania Przestrzennego
Urząd Miejski w Gliwicach,
ul. Jasna 31A, 44-122 Gliwice

pokój 219 (II piętro) - codziennie w godzinach urzędowania Urzędu Miejskiego

tel. 32 338-65-02.
pp@um.gliwice.pl

Pokoje Referatu Pracowni Urbanistycznej Wydziału PP (II piętro
– w godzinach pracy Urzędu.

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Sprawę można załatwić drogą pocztową lub drogą elektroniczną.
Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link - Wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowe
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Kategoria sprawy:

PP - Plan zagospodarowania przestrzennego

Wydział:

Wydział Planowania Przestrzennego

Numer karty

PP.8/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJoanna Ballon
Data wytworzenia informacji2020-07-24 11:47:06
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-24 11:47:06
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja RODOAnna Imbiorska07-07-2023 10:57:07
2aktualizacja linkuAnna Imbiorska22-02-2023 08:03:42
3Utworzenie dokumentuAlicja Banach24-07-2020 11:47:06