Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Ogłoszenia o naborach do Urzędu Miejskiego / Nabór do Wydziału Inwestycji i Remontów (nabór nr: KD.210.11.2024.IR-2) - termin składania ofert: 23 lutego 2024 r.

Nabór do Wydziału Inwestycji i Remontów (nabór nr: KD.210.11.2024.IR-2) - termin składania ofert: 23 lutego 2024 r.


Wyniki:

Urząd Miejski w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji i Remontów

W wyniku zakończenia naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji i Remontów do zatrudnienia wybrano p. Justynę Zwolińską zam. w Gliwicach.   

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Justyna Zwolińska uzyskała pozytywne wyniki na wszystkich etapach postępowania kwalifikacyjnego. Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej uznała, że kandydatka posiada odpowiednią wiedzę oraz kwalifikacje, aby prawidłowo realizować zadania na oferowanym stanowisku pracy w Wydziale Inwestycji i Remontów.   

Wszystkim osobom, które złożyły dokumenty aplikacyjne w niniejszym naborze, dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy i udział w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zapraszamy do udziału w innych naborach ogłaszanych przez Urząd Miejski w Gliwicach.

 

Numery referencyjne

Wykaz numerów referencyjnych ofert, które zostały zakwalifikowane
do udziału w teście merytorycznym w naborze na stanowisko urzędnicze
w Wydziale Inwestycji i Remontów

numer referencyjny oferty

IR-2/1
IR-2/2
IR-2/3
IR-2/4

Test będzie przeprowadzony online.
Do wypełnienia testu potrzebne będzie urządzenie z dostępem do internetu (komputer, tablet, smartfon), bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji.
Szczegółowe informacje dotyczące testu merytorycznego prześlemy mailem.

Ogłoszenie o naborze

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, prowadzi nabór 
na stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji i Remontów
w pełnym wymiarze czasu pracy

Osoba zatrudniona na oferowanym stanowisku będzie:

 1. Uczestniczyła w:
  • planowaniu i przygotowywaniu zadań inwestycyjnych i remontowych do realizacji,
  • pracach komisji przetargowych przy udzielaniu zamówień publicznych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych,
  • czynnościach nadzoru nad zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi realizowanymi przez Wydział Inwestycji i Remontów,
  • prowadzeniu spraw związanych z zewnętrznym dofinansowaniem zadań inwestycyjnych.
 2. Weryfikowała dokumentacje projektowe.
 3. Nadzorowała realizację umów na prace projektowe i roboty budowlane oraz pełniła nadzór inwestorski.
 4. Rozliczała prowadzone zadania inwestycyjne.
   

O zatrudnienie mogą się ubiegać osoby które (wymagania niezbędne):

 1. Posiadają
  • wykształcenie co najmniej średnie techniczne w zakresie budownictwa, potwierdzone  kserokopią dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie,  
  • obywatelstwo polskie,
  • pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.
 2. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Nie są ukarane karą zakazu zajmowania stanowiska lub wykonywania zawodu lub pracy w organach i instytucjach samorządu terytorialnego.
 4. Cieszą się nieposzlakowaną opinią.
 5. Zapoznały się z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (t.j. Dz. U. z 2023  r. poz. 682 z późn. zm.).
   

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe):

 • posiadanie uprawnień budowalnych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (potwierdzone kserokopią dokumentu poświadczającego posiadanie uprawnień),
 • przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa (udokumentowana zaświadczeniem o przynależności do Branżowej Izby Inżynierów).  
   

Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny być bezstronne, komunikatywne, samodzielne w działaniu, posiadać umiejętności analityczne oraz umiejętność pracy w zespole.  

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Praca wykonywana będzie:
  • w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 na V piętrze,
  • przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
  • w pomieszczeniu klimatyzowanym.   
 2. Z uwagi na obsługę klienta wewnętrznego i zewnętrznego do osoby zatrudnionej na oferowanym stanowisku będzie stale napływać duża ilość informacji. W przypadku kontaktu bezpośredniego lub telefonicznego trzeba będzie niezwłocznie udzielić odpowiedzi.
 3. Podczas wykonywania zadań będzie istniała konieczność:
  • obsługi urządzeń biurowych,
  • przeprowadzania wizji w terenie, w tym w budynkach na kondygnacjach wyższych niż parter, niewyposażonych w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych,
  • przeprowadzania kontroli stanu budynków (praca na wysokości powyżej 3 metrów).
 4. Podczas realizacji obowiązków osoba wybrana do zatrudnienia będzie korzystała z dużej liczby dokumentów.
 5. Praca realizowana będzie pod presją czasu.
   

Dokumenty aplikacyjne muszą zawierać:

 • list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru,
 • życiorys zawodowy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • kwestionariusz osobowy (zgodnie ze wzorem opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania),
 • formularz oświadczeń (zgodnie ze wzorem opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania).
   

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Aplikacje należy składać do 23 lutego 2024 r.:

 1. Osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach:
  • w godzinach pracy Urzędu, lub
  • po godzinach urzędowania w ramach dyżurów pełnionych przez pracowników Biura Obsługi Interesantów (przy ul. Zwycięstwa 21), we wtorki od godz. 16:00 do 18:00, w czwartki od godz. 17:00 do 18:00 oraz piątki od godz. 15:00 do 18:00.
 2. Za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do Urzędu).
 3. Drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespondencja będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do korespondencji należy dołączyć skany wymaganych dokumentów. Za datę wpływu uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia dokumentów przez system e-PUAP.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 238-56-50.

Po upływie terminu składania ofert każda osoba która złożyła aplikację otrzyma drogą elektroniczną (w korespondencji wysłanej na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres mailowy) informację o nadanym numerze referencyjnym oferty, który będzie obowiązywał w czasie trwania naboru.

Po zweryfikowaniu dokumentów aplikacyjnych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostanie opublikowany wykaz numerów referencyjnych ofert osób, które zostały zakwalifikowane do testu merytorycznego.  
Informacja o terminie testu merytorycznego zostanie wysłana drogą elektroniczną. 

Dodatkowe informacje:

 1. Zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez osobę wybraną do zatrudnienia.  
 2. Docelowe stanowisko przewidziane dla osoby, która będzie realizowała zadania, o których mowa powyżej to starszy inspektor.    
 3. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.
 4. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia  o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie  pięciu najlepszych osób spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
 5. Osoba, która zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w pkt. 4, zobowiązana jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 6. Deklaracja dostępności zamieszczona jest na stronie https://bip.gliwice.eu/dostepnosc-informacji.
 7. Osoby ze szczególnymi potrzebami (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami) zakwalifikowane do udziału w naborze wymagające szczególnej formy wsparcia, proszone są o zgłoszenie tego faktu pracownikowi Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac niezwłocznie po otrzymaniu zaproszenia do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym  (telefonicznie tel. 32 238-56-50 lub mailowo kd@um.gliwice.pl). 
 8. Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Gliwicach jest Prezydent Miasta Gliwice.
 9. Regulamin naboru jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania.
 10. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostanie opublikowane imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania  osoby wybranej do zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego naboru.

Wydział

Wydział Inwestycji i Remontów

Data rozpoczęcia publikacji: 30-01-2024
Data zakończenia publikacji: 16-06-2024

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćStella Górny naczelnik Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac
Data wytworzenia informacji2024-01-30 15:13:43
Informację wprowadził do BIPMonika Cwynar-Wyczarska
Data udostępnienia informacji w BIP2024-01-30 15:13:43
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1publikacja informacji o wyniku naboruMonika Cwynar-Wyczarska14-03-2024 15:54:20
2Zmiany w dokumencieMonika Cwynar-Wyczarska14-03-2024 15:54:20
3Zmiany w dokumencieMonika Cwynar-Wyczarska14-03-2024 15:54:20
4publikacja wykazu numerów referencyjnychAnna Mysza01-03-2024 11:48:16
5Utworzenie dokumentuMonika Cwynar-Wyczarska30-01-2024 15:13:43