Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Uchwały Rady Miasta Gliwice - akty prawa miejscowego

Uchwały Rady Miasta Gliwice - akty prawa miejscowego

formularz wyszukiwania akty prawa miejscowego
Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

Uchwała XLI/860/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2022-11-10
w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego

Uchwała XLI/853/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2022-11-10
w sprawie: - zmieniająca uchwałę nr XLI/906/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Gliwice

Uchwała XLI/850/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2022-11-10
w sprawie: określenia warunków udzielania i wysokości stawki procentowej bonifikaty stosowanej przy sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych

Uchwała XLI/845/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2022-11-10
w sprawie: zmiany uchwały nr XVII/340/2020 z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na terenie miasta Gliwice

Uchwała XLI/847/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2022-11-10
w sprawie: pozbawienia ul. Solskiego zlokalizowanej na terenie miasta Gliwice kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej

Uchwała XLI/846/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2022-11-10
w sprawie: ustalenia nowego przebiegu istniejącej na terenie miasta Gliwice drogi gminnej (ul. Biegusa), odcinek od ul. Czapli do ul. Tadeusza Mazowieckiego w Gliwicach

Uchwała XLI/844/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2022-11-10
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Gliwice

Uchwała XLI/842/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2022-11-10
w sprawie: stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest miasto Gliwice

Uchwała XLI/841/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2022-11-10
w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych

Uchwała XLI/840/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2022-11-10
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice