Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Uchwały Rady Miasta Gliwice - akty prawa miejscowego

Uchwały Rady Miasta Gliwice - akty prawa miejscowego

formularz wyszukiwania akty prawa miejscowego
Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

Uchwała XXIV/516/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2021-04-15
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Uchwała XXIV/499/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2021-04-15
w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Gliwice na lata 2021-2025.

Uchwała XXIV/498/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2021-04-15
w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gliwice.

Uchwała XXIV/494/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2021-05-02
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego przy ul. Pszczyńskiej, w rejonie węzła autostradowego „Gliwice-Sośnica”.

Uchwała XXIV/492/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2021-04-15
w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Gliwice w 2021 r.

Uchwała XXIV/491/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2021-04-15
w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych dla miasta Gliwice wraz z zasadami udzielania dotacji celowej- program „Mój deszcz”.

Uchwała XXIV/490/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2021-04-15
w sprawie: określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie miasta Gliwice w 2021 roku.

Uchwała XXIV/489/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2021-04-15
w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Uchwała XXIV/488/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2021-04-15
w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice.

Uchwała XXIV/486/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2021-04-15
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.