Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

Uchwała XLVI/965/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 20-04-2023
w sprawie: wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.404.2023 z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Uchwała XLVI/964/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 20-04-2023
w sprawie: powierzenia przez Skarb Państwa - Wojewodę Śląskiego miastu na prawach powiatu - Gliwice zadania związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej dot. wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla członków powiatowej komisji lekarskiej orzekającej o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej

Uchwała XLVI/963/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 20-04-2023
w sprawie: obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Gliwice oraz nadania jej statutu

Uchwała XLVI/962/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 20-04-2023
w sprawie: obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta Miasta Gliwice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Uchwała XLVI/961/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 20-04-2023
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gliwic przez inne niż miasto Gliwice osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Uchwała XLVI/960/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 20-04-2023
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia nowej umowy dzierżawy i wydzierżawienie nieruchomości położonej w Gliwicach, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, będącej w użytkowaniu wieczystym miasta Gliwice, obejmującej działkę nr 693 w obrębie Stare Miasto

Uchwała XLVI/959/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 20-04-2023
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury Victoria w Gliwicach

Uchwała XLVI/958/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 20-04-2023
w sprawie: nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Teatr Miejski w Gliwicach

Uchwała XLVI/957/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 20-04-2023
w sprawie: podziału samorządowej instytucji kultury pod nazwą Teatr Miejski w Gliwicach poprzez wyłączenie z niego Sceny Bajka – Kina Amok i włączenie jej do Centrum Kultury Victoria w Gliwicach

Uchwała XLVI/956/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 20-04-2023
w sprawie: przyznania pierwszeństwa w nabyciu domu jednorodzinnego, lokali użytkowych i garaży