Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

Uchwała LIII/1109/2024
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 25-01-2024
w sprawie: zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 28 im. Witolda Budryka w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 w Gliwicach, poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych

Uchwała LIV/1144/2024
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 22-02-2024
w sprawie: pozostawienia bez rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wystąpienia do Republiki Federalnej Niemiec o reparacje

Uchwała LIV/1143/2024
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 22-02-2024
w sprawie: stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia petycji w sprawie remontu podwórka pomiędzy ulicami Dąbrowskiego, Lipową, Bronisławy i Czarnieckiego

Uchwała LIV/1142/2024
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 22-02-2024
w sprawie: negatywnego rozpatrzenia petycji w sprawie wysokości podatku od środków transportowych

Uchwała LIV/1141/2024
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 22-02-2024
w sprawie: obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury Victoria w Gliwicach

Uchwała LIV/1140/2024
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 22-02-2024
w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, ich wymiaru, zakresu i sposobu rozliczania wykonywania takich usług

Uchwała LIV/1139/2024
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 22-02-2024
w sprawie: przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie udzielania wsparcia seniorom w wieku 60 lat i więcej w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

Uchwała LIV/1138/2024
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 22-02-2024
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy i wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach przy ul. Błogosławionego Czesława 13B

Uchwała LIV/1137/2024
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 22-02-2024
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy na 10 lat nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul. Żernickiej

Uchwała LIV/1136/2024
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 22-02-2024
w sprawie: obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminów określających zasady i tryb korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej miasta Gliwice