Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

Uchwała XLIII/892/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 12-01-2023
w sprawie: zmieniającej uchwały w sprawie nadania Statutu Domowi Dziecka nr 1 w Gliwicach, nadania Statutu Domowi Dziecka nr 2 w Gliwicach oraz nadania Statutów Domom Dziecka nr 3 i 4 w Gliwicach.

Uchwała XLIII/891/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 12-01-2023
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia placówkom opiekuńczo-wychowawczym wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej.

Uchwała XLIII/890/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 12-01-2023
w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

Uchwała XLIII/889/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 12-01-2023
w sprawie: połączenia jednostek budżetowych miasta Gliwice: Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach i Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach.

Uchwała XLIII/888/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 12-01-2023
w sprawie: zamiaru podziału samorządowej instytucji kultury pod nazwą Teatr Miejski w Gliwicach poprzez wyłączenie obiektu Scena Bajka - Kino Amok i włączenie go do Centrum Kultury Victoria w Gliwicach.

Uchwała XLIII/887/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 12-01-2023
w sprawie: zmiany uchwały nr XXXI/652/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Gliwice na lata 2021-2025.

Uchwała XLIII/886/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 12-01-2023
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości obejmującej działkę nr 446/2 obręb Podlesie, położoną w Gliwicach, stanowiącą własność miasta Gliwice.

Uchwała XLIII/885/2023
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 12-01-2023
w sprawie: nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta Gliwice.

Uchwała XLIII/884/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 12-01-2023
w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Nasyp w Gliwicach.

Uchwała XLIII/883/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 12-01-2023
w sprawie: obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXIV/489/2021 Rady Miasta Gliwice w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.