Strona Głowna / Rada Miasta / Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

Uchwała XIX/375/2020
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 24-09-2020
w sprawie: wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności przepisu § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 936, z późniejszymi zmianami) w zakresie kwot wynagrodzenia zasadniczego zawartych w tabeli I lit. B Lp.2, tiret drugie, kolumna 3 zatytułowana: „wynagrodzenie zasadnicze (kwota w złotych)”, zamieszczonej w Załączniku nr 1 do rozporządzenia z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, Europejską Kartą Samorządu Lokalnego, przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) oraz ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 90 poz. 759)

Uchwała XIX/374/2020
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 24-09-2020
w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach

Uchwała XIX/373/2020
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 24-09-2020
w sprawie: przyjęcia "Programu Polityki Senioralnej Miasta Gliwice na lata 2021-2025"

Uchwała XIX/372/2020
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 24-09-2020
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas nieoznaczony, z dotychczasowym dzierżawcą, nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul. Jowisza

Uchwała XIX/371/2020
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 24-09-2020
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z wnioskodawcą, nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach na zachód od ul. Reja

Uchwała XIX/370/2020
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 24-09-2020
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcia z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Rybnickiej

Uchwała XIX/369/2020
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 24-09-2020
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od linii kolejowej i na zachód od ul. Portowej

Uchwała XIX/368/2020
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 24-09-2020
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od ul. Przyszowskiej

Uchwała XIX/367/2020
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 24-09-2020
w sprawie: - zmieniająca uchwałę Nr XVII/340/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na terenie miasta Gliwice

Uchwała XIX/366/2020
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 24-09-2020
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminów określających zasady i tryb korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej miasta Gliwice