Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Sesje Rady Miasta

Sesje Rady Miasta

Sesje Rady Miasta

Paragraf  
  Dostępność posiedzeń, rejestracja i publikacja dźwięku i obrazu z przebiegu sesji Rady Miasta oraz ochrona danych osób uczestniczących w sesji

Zgodnie z art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu. Ustawa o samorządzie gminnym w art. 11b stanowi, że działalność organów gminy jest jawna, a art. 20 ust. 1b jest podstawą do tego, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

W celu wypełnienia wymagań wynikających z wymienionych przepisów prawa, sesje Rady Miasta Gliwice są rejestrowane i transmitowane, a także retransmitowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz na serwerze transmisji obrad jednostek samorządu terytorialnego. Rejestracja dotyczy dźwięku i obrazu, tym samym zbierane są dane w postaci wizerunku osób, biorących udział w obradach w sali sesyjnej Ratusza Miejskiego, brzmienia ich głosu oraz treści wypowiedzi. Osoby, które chcą obserwować sesję na żywo w sali obrad powinny wiedzieć, że:

 • zarejestrowany obraz i dźwięk z przebiegu sesji stanowi informację publiczną i jest powszechnie dostępny, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na serwerze transmisji obrad jednostek samorządu terytorialnego,
 • dane są dostępne bezterminowo, a okres udostępnienia może ulec zmianie tylko, gdy przepisy prawa wprowadzą zmianę w tym zakresie,
 • osoba, która chce obserwować sesje w budynku Ratusza a jednocześnie chronić swój wizerunek, może śledzić obrady w przygotowanym dla tych potrzeb holu sali sesyjnej, gdzie przebieg obrad jest transmitowany na monitorach.Informacja szczegółowa o przetwarzaniu danych osobowych1
Dane Administratora Danych
Administratorami danych osobowych są:

 1. Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice - w zakresie przygotowania sesji Rady Miasta Gliwice,
 2. Rada Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice - w zakresie wynikającym z procedowania projektów uchwał i innych punktów porządku sesji.


Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Prezydent Miasta wyznaczył Inspektorem Ochrony Danych, z którym można się skontaktować:

 1. pocztą elektroniczną poprzez adres e-mail: iod@um.gliwice.pl
 2. pocztą tradycyjną na adres: Inspketor Danych Osobowych, Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice
 3. poprzez skrzynkę ePUAP Urzędu Miejskiego w Gliwicach: /UM.Gliwice/SkrytkaESP.


Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
W przypadku czynnego udziału w sesji Rady Miasta Gliwice i zabierania głosu, Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, wizerunku, brzmienia głosu, oraz treści wypowiedzi będą przetwarzane w związku z obowiązkiem zapewnienia transmisji i retransmisji obrad Rady Miasta Gliwice. Z uwagi na transmisję obrad i pracę kamer, może dojść do przetwarzania wizerunku osób obecnych na sali obrad.
W obydwu przypadkach przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz:
- art. 11b ust. 2 i art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom za wyjątkiem:

 1. podmiotom uprawnionym przepisami prawa
 2. podmiotom świadczącym wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których dane osobowe są przetwarzane.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska (w przypadku czynnego udziału w sesji) wizerunku, brzmienia głosu oraz treści wypowiedzi na sesji Rady Miasta będą przechowywane bezterminowo.

Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych

 1. Każda osoba, której dane dotyczą ma do wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych w postaci wizerunku, brzmienia głosu i treści wypowiedzi zarejestrowanych podczas obrad Rady Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na serwerze transmisji obrad jednostek samorządu terytorialnego.
 2. Każda osoba, której wizerunek, brzmienie głosu lub treść wypowiedzi zostały zarejestrowane, ma prawo do wystąpienia z żądaniem usunięcia lub ograniczenia przetwarzania dotyczących jej danych, przy czym skuteczność żądania zależy od obowiązujących przepisów prawa w zakresie ograniczenia jawności obrad Rady Miasta.
 3. Osoby korzystające z uprawnienia czynnego udziału w obradach Rady Miasta nie mogą skutecznie domagać się ograniczenia rejestracji przebiegu obrad na czas zabierania przez nie głosu.


Sposoby realizacji przysługujących praw
Powyższe uprawnienia może Pani/Pan realizować:

 1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
 2. drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.


Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeśli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest wymagane w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W takim przypadku uchylanie się od podania danych osobowych może skutkować konsekwencjami wynikającymi z tych przepisów.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie
Dane osobowe pochodzące z nagrań sesji Rady Miasta Gliwice nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).