Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Sesje Rady Miasta

Sesje Rady Miasta

Sesje Rady Miasta

Paragraf  
  Dostępność posiedzeń, rejestracja i publikacja dźwięku i obrazu z przebiegu sesji Rady Miasta oraz ochrona danych osób uczestniczących w sesji

Zgodnie z art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu. Ustawa o samorządzie gminnym w art. 11b przesądza, że działalność organów gminy jest jawna, a art. 20 ust. 1b stanowi, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

W celu realizacji przytoczonych przepisów, sesje Rady Miasta Gliwice są rejestrowane i transmitowane, a także retransmitowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz na serwerze transmisji obrad jednostek samorządu terytorialnego. Rejestracja dotyczy dźwięku i obrazu, tym samym zbierane są dane w postaci wizerunku osób, biorących udział w obradach w sali sesyjnej Ratusza Miejskiego, ich głosu oraz treści wypowiedzi. Osoby, które chcą obserwować sesję na żywo w sali obrad powinny wiedzieć, że:

 • zarejestrowany obraz i dźwięk z przebiegu sesji stanowi informację publiczną i jest powszechnie dostępny, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na serwerze transmisji obrad jednostek samorządu terytorialnego,
 • dane są dostępne bezterminowo, a okres udostępnienia może ulec zmianie tylko, gdy przepisy prawa wprowadzą zmianę w tym zakresie,
 • osoba, która chce obserwować sesje w budynku Ratusza a jednocześnie chronić swój wizerunek, może śledzić obrady w przygotowanym dla tych potrzeb holu sali sesyjnej, gdzie przebieg obrad jest transmitowany na monitorach.Informacja szczegółowa o ochronie danych osobowych zbieranycvh przez Urząd Miejski w Gliwicach1

Dane Administratora Danych:

Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice


Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

 1. Korespondencyjnie na adres e-mail: iod@um.gliwice.pl
 2. Pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu Urzędu od ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32-239-11-65 lub 32-239-12-54) wskazując formę, w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.


Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu

 1. transmisji i retransmisji obrad Rady Miasta Gliwice.
 2. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz
 3. art. 11b i art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 4. art. 18 i art. 19 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.


Odbiorcy danych osobowych:

 1. W związku z faktem, że zarówno transmisja jak i retransmisja sesji stanowi informację publiczną i jest udostępniana do publicznej wiadomości za pośrednictwem Internetu, odbiorcami Państwa danych osobowych w postaci wizerunku, głosu oraz treści wypowiedzi na sesji Rady Miasta może być nieokreślona liczba użytkowników Internetu.
 2. Państwa dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których dane osobowe są przetwarzane.
 3. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.


Okres przechowywania danych osobowych:
Państwa dane osobowe w postaci wizerunku, głosu oraz treści wypowiedzi na sesji Rady Miasta będą przechowywane bezterminowo.

Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych:

 1. Każda osoba ma możliwość dostępu do swoich danych w postaci wizerunku, głosu i treści wypowiedzi zarejestrowanych podczas obrad Rady Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na serwerze transmisji obrad jednostek samorządu terytorialnego.
 2. Każda osoba, której wizerunek, głos lub treść wypowiedzi zostały zarejestrowane, ma prawo żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania dotyczących jej danych, przy czym skuteczność żądania zależy od obowiązujących przepisów prawa w zakresie ograniczenia jawności obrad Rady Miasta.
 3. Osoby korzystające z uprawnienia czynnego udziału w obradach Rady Miasta nie mogą skutecznie domagać się ograniczenia rejestracji przebiegu obrad na czas zabierania przez nie głosu.


Sposoby realizacji przysługujących praw:
Żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych można realizować:

 1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
 2. drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.


Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Zarejestrowany obraz i dźwięk nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.


Informacje dodatkowe:
Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12.08.2019 r .

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).