Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta /Projekty uchwał Rady Miasta

Projekty uchwał Rady Miasta

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Projekty uchwał Rady Miasta

Projekt uchwały (druk nr 1186/2024)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 21-02-2024
w sprawie: pozostawienia bez rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wystąpienia do Republiki Federalnej Niemiec o reparacje

Projekt uchwały (druk nr 1185/2024)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 21-02-2024
w sprawie: stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia petycji w sprawie remontu podwórka pomiędzy ulicami Dąbrowskiego, Lipową, Bronisławy i Czarnieckiego

Projekt uchwały (druk nr 1184/2024)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 21-02-2024
w sprawie: negatywnego rozpatrzenia petycji w sprawie wysokości podatku od środków transportowych

Projekt uchwały (druk nr 1183/2024)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 14-02-2024
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok

Projekt uchwały (druk nr 1182/2024)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 14-02-2024
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice

Projekt uchwały (druk nr 1181/2024)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 14-02-2024
w sprawie: - zmieniająca uchwałę nr XVII/340/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na terenie miasta Gliwice

Projekt uchwały (druk nr 1180/2024)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 15-02-2024
w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, ich wymiaru, zakresu i sposobu rozliczania wykonywania takich usług

Projekt uchwały (druk nr 1179/2024)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 12-02-2024
w sprawie: przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie udzielania wsparcia seniorom w wieku 60 lat i więcej w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

Projekt uchwały (druk nr 1178/2024)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 12-02-2024
w sprawie: obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury Victoria w Gliwicach

Projekt uchwały (druk nr 1177/2024)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 12-02-2024
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy i wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach przy ul. Błogosławionego Czesława 13B