Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta /Projekty uchwał Rady Miasta

Projekty uchwał Rady Miasta

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Projekty uchwał Rady Miasta

Projekt uchwały (druk nr 721/2022)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 13-01-2022
w sprawie: ustalenia zasad przyznawania diet radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych

Projekt uchwały (druk nr 720/2022)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 13-01-2022
w sprawie: zamiaru przekształcenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gliwicach oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Gliwicach, wchodzących w skład Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach poprzez zmianę siedziby

Projekt uchwały (druk nr 719/2022)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 13-01-2022
w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 8 w Gliwicach, ul. Władysława Sikorskiego 132, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Cichociemnych w Gliwicach

Projekt uchwały (druk nr 718/2022)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 13-01-2022
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości obejmujących niezabudowane działki nr 525, 526, 527, obręb Przedmieście, położonych przy ul. Daszyńskiego w Gliwicach stanowiące własność miasta Gliwice

Projekt uchwały (druk nr 716/2022)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 12-01-2022
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia nowej umowy dzierżawy i wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach przy ul. Parkowej 5

Projekt uchwały (druk nr 723/2022)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 13-01-2022
w sprawie: wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie miasta Gliwice

Projekt uchwały (druk nr 717/2022)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 12-01-2022
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Projekt uchwały (druk nr 722/2022)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 13-01-2022
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice

Projekt uchwały (druk nr 725/2022)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 13-01-2022
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok

Projekt uchwały (druk nr 724/2022)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 13-01-2022
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice