Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Gliwicka Inicjatywa Lokalna

Gliwicka Inicjatywa Lokalna

Wyniki - wybór zadań do realizacji

Zakończył się etap oceny wniosków zgłoszonych do realizacji w roku 2022 w ramach procedury Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej.

Do 6 września złożono w sumie 43 wnioski (był to termin graniczny, który umożliwiał wpisanie zadania na listę do realizacji w 2022 r.). Na wsparcie zadań w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej  w nadchodzącym roku zaplanowano łącznie 1 670 000 zł, jednak ze względu na dużą liczbę wniosków, a także różnorodność ciekawych pomysłów wartych realizacji, Prezydent Miasta podjął decyzję o zwiększeniu tej kwoty jeszcze o 800 000 zł. 

Poniżej znajduje się wykaz wniosków wskazanych do realizacji oraz zestawienie wniosków, które otrzymały ocenę negatywną lub zostały wycofane przez wnioskodawców:

Gliwicka Inicjatywa Lokalna wykaz wniosków do realizacji

Gliwicka Inicjatywa Lokalna wykaz wniosków z oceną negatywną i wycofanych

Ogólne zasady

Podstawowym aktem prawnym regulującym na poziomie kraju kwestię inicjatyw lokalnych jest ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z przepisami Gliwicka Inicjatywa Lokalna w szczególny sposób promować ma bezpośrednie zaangażowanie wnioskodawców w realizację zadań publicznych. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły, które muszą mieścić się w katalogu zadań wskazanych we wspomnianej powyżej ustawie. Aby ubiegać się o wsparcie miasta dla inicjatywy lokalnej, konieczne jest włączenie się wnioskodawców w realizację zadania. Można zadeklarować świadczenie pracy społecznej, świadczenia pieniężne lub rzeczowe. Procedurę Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej dopełniają dwa poniższe dokumenty:

Wybór zadań do realizacji w 2022 roku nastąpi do 15 listopada 2021 roku.

Na wsparcie zadań wybranych do realizacji w 2022 roku zaplanowano łącznie 2 543 000 zł (pierwotnie 1 670 000 zł), w 7 pulach na realizację zadań w zakresach określonych w art. 19 b ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, oraz 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Rejestr złożonych wniosków jest dostępny w zakładce "Rejestry" (link do rejestru).

Składanie wniosków

Wnioski złożone do 6 września 2021 r. będą sukcesywnie oceniane, a zadania wybrane do realizacji zostaną wprowadzone do projektu budżetu miasta na rok 2022. Wnioski złożone po 6 września 2021 r. będą oceniane niezwłocznie po ich złożeniu, jednak trafią na listę zadań, spośród których dopiero w kolejnym roku będą wybierane zadania do realizacji w 2023 roku.

Składając wniosek warto skorzystać z pomocniczego formularza wniosku, który stanowi załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta nr PM-4519/2021 zmieniającego zarządzenie w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej 2022

Pomocniczy formularz wniosku:

Sugeruje się następujące miejsca składania wniosków:

  1. pisemnie w siedzibie Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych przy ul. Zwycięstwa 1 w godzinach urzędowania lub listownie na powyżej wskazany adres Centrum; o dacie złożenia wniosku decyduje data jego doręczenia przez operatora pocztowego do siedziby Centrum;
  2. pisemnie w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 –  w Biurze Obsługi Interesantów oraz w filii Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A, w godzinach urzędowania,
  3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Centrum: gods@gods.gliwice.eu,
  4. za pośrednictwem platformy ePUAP/SEKAP na adres skrzynki Urzędu Miejskiego w Gliwicach: /UMGliwice/SkrytkaESP; wniosek należy złożyć poprzez wybranie usługi „pismo ogólne”, dodając wypełniony wniosek.

Konsultacje Społeczne

Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej był konsultowany z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Radami Dzielnic.

Szczegóły dotyczące zasad przeprowadzenia konsultacji zawiera zarządzenie nr PM-3517/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z 21 stycznia 2021 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej, a ich wyniki prezentuje Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej.

Poprzednie edycje

Informacja o wnioskach złożonych w 2019 r.

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćdyrektor Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych
Data wytworzenia informacji2021-04-13 09:42:40
Informację wprowadził do BIPTomasz Bartel
Data udostępnienia informacji w BIP2021-04-13 09:42:40
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuTomasz Bartel13-04-2021 09:42:40