Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / ogłoszenia o naborach na stanowiska dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta
ogłoszenia o naborach na stanowiska dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta

  Konkurs na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury Victoria w Gliwicach - termin składania dokumentów aplikacyjnych - 27 sierpnia 2021 r.

  Urząd Miejski w Gliwicach
  ul. Zwycięstwa 21
  44-100 Gliwice

  Informacja o wyniku konkursu
  na stanowisko dyrektora Centrum Kultury Victoria w Gliwicach

  Na stanowisko dyrektora Centrum Kultury Victoria w Gliwicach wybrano p. Pawła Cieplińskiego zam. w Gliwicach.    

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:
  Pan Paweł Ciepliński spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie.
  W trakcie rozmowy rekrutacyjnej, kandydat wykazał się bardzo dobrą znajomością zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z realizacją celów i zadań stawianych przed kierownikiem samorządowej instytucji kultury.      
  W ocenie komisji rekrutacyjnej p. Paweł Ciepliński posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie zawodowe i kwalifikacje niezbędne do realizacji zadań na stanowisku dyrektora Centrum Kultury Victoria w Gliwicach.

  Wszystkim osobom, które złożyły dokumenty aplikacyjne w niniejszym konkursie, dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy i udział w postępowaniu konkursowym.  

  Dokumenty aplikacyjne można odbierać (osobiście) w okresie od 1 do 15 grudnia 2021 r.
  Po tym terminie oferty zostaną zniszczone.

   

  Prezydent Miasta Gliwice ogłasza konkurs na stanowisko
  dyrektora samorządowej instytucji kultury pod nazwą
  Centrum Kultury Victoria w Gliwicach

  Do głównych obowiązków dyrektora będzie należało:

  1. Realizacja zadań statutowych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i wiedzy oraz edukacji kulturalnej w tym m.in:
   • organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej, rozwijających zainteresowania i kompetencje do odbioru kultury, umożliwiających rozwój intelektualny oraz kształtujących postawy obywatelskie, etyczne i patriotyczne,
   • przygotowywanie, organizowanie i współorganizowanie koncertów, wystaw, projekcji, spotkań, przeglądów, festiwali, konkursów, widowisk, sympozjów, konferencji, sesji i seminariów,
   • realizacja i prezentacja projektów artystycznych,
   • prowadzenie działalności wystawienniczej oraz impresaryjnej,
   • organizowanie, współorganizowanie, produkowanie i realizowanie przedsięwzięć upamiętniających wydarzenia historyczno-rocznicowe,
   • współpraca z twórcami, grupami nieformalnymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, podmiotami działającymi w kulturze w Gliwicach oraz innymi ośrodkami w kraju i za granicą,
   • prowadzenie punktu informacji turystycznej i kulturalnej,
   • opracowywanie analiz, raportów i ekspertyz na temat kultury  oraz upowszechnianie ich wyników,
   • prowadzenie i koordynowanie działań związanych z tworzeniem kalendarza miejskich imprez, w tym promowanie miejskich wydarzeń kulturalnych,
   • wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego oraz debiutantów.
  2. Podjęcie działań o charakterze organizacyjnym, w tym m.in.:
   • ustalenie struktury organizacyjnej Centrum Kultury Victoria w Gliwicach,
   • opracowanie regulaminu organizacyjnego,
   • opracowanie i wydanie odpowiednich zarządzeń organizacyjnych, poleceń służbowych, regulaminów oraz instrukcji w celu zapewnienia prawidłowej realizacji pracy i wykonywania zadań,
   • podejmowanie decyzji dotyczących organizacji jednostki, ustalenie obowiązków, uprawnień  oraz odpowiedzialności pracowników.
  3. Zarządzanie jednostką w pełnym zakresie w tym m.in.:
   • podejmowanie działań zapewniających realizację celów i zadań jednostki w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy,
   • kierowanie działalnością instytucji, w tym podejmowanie bieżących decyzji i reprezentowanie jednostki w kontaktach zewnętrznych w zakresie realizowanych zadań,
   • wyznaczanie kierunków działania Centrum Kultury Victoria w Gliwicach,
   • planowanie na poziomie strategicznym i operacyjnym,
   • nadzór nad prawidłowym i sprawnym funkcjonowaniem jednostki,
   • dbałość o wysoką jakość świadczonych usług oraz ich skuteczność,
   • organizowanie i nadzorowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi jednostki,
   • zawieranie umów i porozumień związanych z realizacją zadań objętych działalnością Centrum Kultury Victoria w Gliwicach,  
   • pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych,
   • przygotowywanie planów finansowych, dysponowanie środkami finansowymi, nadzór nad gospodarowaniem nimi, odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych, sporządzanie sprawozdań finansowych,
   • zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami w tym: zapewnienie ich ochrony, efektywnej eksploatacji dla potrzeb kultury oraz prowadzenie działań remontowych i inwestycyjnych.
  4. Realizacja obowiązków pracodawcy, w tym m.in.: sprawowanie zwierzchnictwa służbowego, nadzorowanie prawidłowej realizacji zadań, nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy, przepisów o informacjach prawnie chronionych oraz przepisów BHP i ppoż, dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników zatrudnionych w Centrum Kultury Victoria w Gliwicach.
    

  Wymagania niezbędne:

  1. Wykształcenie wyższe (udokumentowane kserokopią dyplomu).
  2. Co najmniej 5 lat stażu pracy w tym co najmniej 2 lata na stanowiskach kierowniczych, lub prowadzenie przez co najmniej 5 lat własnej działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na oferowanym stanowisku pracy (potwierdzone kserokopiami świadectw pracy lub kserokopią dokumentu poświadczającego prowadzenie własnej działalności gospodarczej, z którego będzie wynikał okres oraz zakres prowadzonej działalności).
  3. Przedstawienie koncepcji pracy na stanowisku objętym ogłoszeniem, w tym koncepcji:
   • programowej obejmującej, m.in.: ocenę działalności kulturalnej miasta, przedstawienie pomysłu na wykorzystanie Ruin Teatru Victoria oraz przestrzeni znajdującej się na Al. Przyjaźni i w jej otoczeniu (w tym lokali użytkowych stanowiących własność miasta Gliwice), propozycję działań kulturalnych w tym w szczególności w zakresie edukacji kulturalnej oraz współpracy z twórcami, grupami nieformalnymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, podmiotami działającymi w kulturze w Gliwicach oraz innymi ośrodkami w kraju i za granicą, a także mieszkańcami i debiutantami,
   • organizacyjnej,
   • ekonomicznej uwzględniającej współpracę z podmiotami prywatnymi (np. z branży gastronomicznej, rozrywkowej, przemysłów kreatywnych) w celu uzyskania dodatkowych źródeł finansowania centrum,
   • zarządzania instytucją.
  4. Pełna zdolność do czynności prawnych.
  5. Brak ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
  6. Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem samorządową instytucją kultury.
  7. Znajomość przepisów:
   • ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
    (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 194 z późn. zm.),
   • ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
    (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.),
   • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
    (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305).
     

  Wymagania dodatkowe:

  • doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi w tym w realizacji projektów z dziedziny kultury,
  • doświadczenie i znajomość zagadnień w zakresie pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych.
    

  Kompetencje oraz cechy osobowościowe wpływające na efektywność sprawowania funkcji zarządczych:
  odpowiedzialność, umiejętność podejmowania decyzji, umiejętność współpracy, świadomość celów, umiejętność koncepcyjnego myślenia, umiejętność organizowania pracy, nastawienie na rozwiązywanie problemów, umiejętność postrzegania zadań przez pryzmat całości zagadnienia, świadomość różnorodności perspektyw wszystkich zainteresowanych stron.

  Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

  1. Praca w siedzibie Centrum Kultury Victoria w Gliwicach.
  2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
  3. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
  4. W zależności od potrzeb istnieje konieczność wyjścia lub wyjazdu poza stałe miejsce pracy.
  5. Stały dopływ informacji i gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z bieżącym zarządzaniem jednostką (kontakt bezpośredni oraz telefoniczny).
  6. Praca w stresie oraz konieczność podejmowania decyzji pod presją czasu.
  7. Dyspozycyjność.
  8. W zależności od potrzeb istnieje konieczność wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych.
    

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  1. List motywacyjny.
  2. Życiorys zawodowy (CV).
  3. Kwestionariusz osobowy (zgodnie ze wzorem opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania),
  4. Formularz oświadczeń (zgodnie ze wzorem opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania).
  5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy/doświadczenie zawodowe  oraz kwalifikacje.    
  6. Koncepcja pracy na stanowisku objętym ogłoszeniem w tym koncepcja programowa, organizacyjna, ekonomiczna oraz zarządzania instytucją.

  List motywacyjny, CV, kwestionariusz, oświadczenia oraz koncepcja pracy powinny być własnoręcznie podpisane.

  Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

  Dokumenty aplikacyjne należy składać do 27 sierpnia 2021 r.:

  • osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, w godzinach pracy Urzędu,
  • za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do Urzędu),
  • drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespondencja będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do korespondencji należy dołączyć skany wymaganych dokumentów. Za datę wpływu uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia dokumentów przez system e-PUAP.

  Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane do kandydata.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

  • 32 239-12-71 w sprawach dotyczących funkcjonowania Centrum Kultury Victoria w Gliwicach, 
  • 32 238-56-50 w sprawach dotyczących procedury postępowania konkursowego.

  Kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną telefonicznie poinformowani o  terminie rozmowy rekrutacyjnej.   

  Dodatkowe informacje:

  1. Warunkiem zatrudnienia dyrektora Centrum Kultury Victoria w Gliwicach jest zawarcie umowy, w której zostaną określone warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej działania. Umowa wejdzie w życie z dniem powołania na stanowisko dyrektora. Odmowa zawarcia umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.
  2. Planowany termin zatrudnienia 1 grudnia 2021 r.
  3. Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania konkursowego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o stanowisko dyrektora Centrum Kultury Victoria w Gliwicach jest Prezydent Miasta Gliwice.
  4. Regulamin konkursu jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz w Urzędzie Miejskim w Gliwicach w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac (pok. 357 na III piętrze Urzędu).
  5. Po zakończonym konkursie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostanie opublikowane imię oraz nazwisko osoby wybranej do zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego konkursu.
  6. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie miała obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego, o którym mowa w art. 24 h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), w terminie 30 dni od daty objęcia stanowiska. 
  7. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2399) określa między innymi ograniczenia jakim podlegają osoby pełniące funkcje publiczne.
   W związku z powyższym osoba zatrudniona na stanowisku dyrektora Centrum Kultury Victoria w Gliwicach nie będzie mogła:
   • być członkiem zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego, lub likwidatorem tych spółek, a także być pełnomocnikiem wspólnika, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2019 r. poz. 2181) z zastrzeżeniem art. 6 ustawy;
   • być syndykiem lub zastępcą syndyka w postępowaniu upadłościowym lub nadzorcą  lub zarządcą w postępowaniu restrukturyzacyjnym;
   • być zatrudniona lub wykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność;
   • być członkiem zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni, z wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych;
   • być członkiem zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą;
   • posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek;
   • prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności; nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego, a także pełnienia funkcji członka zarządu na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2019 r., poz. 1885).

   

  Pliki do pobrania: