Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Inne przetargi

  PWiK - Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Strzelnicza, Paderewskiego, ONZ w Gliwicach

   

  pwik

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  1. Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, pow. m. Gliwice, tel. 32/428-44-44, e-mail: bok@pwik.gliwice.pl.
  2. Tryb przetargu: przetarg otwarty organizowany wg procedur określonych Regulaminem PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach.
  3. Materiały przetargowe: wykonawcy mogą bezpłatnie pobrać materiały przetargowe pod adresem strony internetowej zamawiającego – www.bip.pwik.gliwice.pl.
  4. Przedmiot zamówienia: „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Strzelnicza, Paderewskiego, ONZ w Gliwicach” – znak sprawy R01/33/2021.
  5. Oferty częściowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  6. Oferty wariantowe: zamawiający nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  7. Zamówienia uzupełniające: nie przewiduje się udzielenia zamówienia uzupełniającego.
  8. Termin realizacji zamówienia: 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
  9. Warunki udziału w postępowaniu określone zostały w materiałach przetargowych.
  10. Kryteria oceny ofert: cena – 100%.
  11. Termin składania ofert: 31 stycznia 2022 r. do godz. 9.00.
  12. Termin otwarcia ofert: 31 stycznia 2022 r. godz. 10.00.