Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Inne przetargi

PEC - Remont łuków stalowo betonowych

PEC_nowe

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach,
ul. Królewskiej Tamy 135,
tel. 32/335-01-06, office@pec.gliwice.pl,
OGŁASZA
przetarg z publikacją ogłoszenia organizowany
wg procedur określonych Regulaminem
PEC-Gliwice Sp. z o.o.

na
remont łuków stalowo betonowych.

Ogłoszenie dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie objętego ustawą PZP.

Nazwa i adres zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135.

Materiały przetargowe:
materiały do pobrania bezpłatnie ze strony internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings.
 

Przedmiot zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia
Remontowi podlegają elementy pyłoprzewodów transportujących popioły z podajników komorowych zabudowanych pod lejami elektrofiltru kotłów WP – 70 nr 1, 2 i 3.
Średnica pyłoprzewodów 88,9 x 7,1 mm.

Oferty częściowe:
nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Oferty wariantowe:
zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia:
termin zakończenia prac do 10 października 2024 r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
spełnienie warunków określonych w materiałach przetargowych.

Wadium:
nie wymagane.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena (netto) - 100%.

Termin składania ofert:
oferty należy składać drogą elektroniczną do 29 lipca 2024 r. do godz. 12.00.

Miejsce składania ofert:
składanie ofert elektronicznych  za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

Termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi 29 lipca 2024 r. o godz. 12.01 poprzez systemowe odblokowanie dostępu na platformie zakupowej.
Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

  • nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
  • cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Termin związania ofertą:
30 dni od daty składania ofert.

Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami:

  • Krzysztof Rudnik, tel. 32/335-01-51 (w zakresie merytorycznym oraz w zakresie wizji lokalnej);
  • Renata Uramowska-Słuszniak, tel. 32/335-01-04 (w zakresie formalnym).