Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Kontrole zewnętrzne
Kontrole zewnętrzne
formularz wyszukiwania

Kontrola trwałości projektu pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa i Jasnej”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 –2020.

Kontrola Wód Polskich na kanale Potok Leśny

Kontrola w OPS, jako jednostce realizującej zadania gminy wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ocena realizacji wybranych zadań gminy wynikających z art. 176 ww. ustawy.

Kontrola projektu AntyprzeMOCNI - lokalny model przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin prowadzonego przez OPS w ramach Funduszu Małych Grantów.

Kontrola aneksu z dnia 05.03.2021 r. do Umowy nr 172/PZ/X/2020 z dnia 30.10.2020 r., realizowanej w ramach Projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w mieście Gliwice - III

Kontrola aneksu z dnia 29.07.2021 r. do Umowy nr 083/PZ/V/2021 z dnia 21.05.2021 r., realizowanej w ramach Projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w mieście Gliwice - III

Kontrola aneksu z dnia 20.10.2021 r. do Umowy nr 173/PZ/IX/2021 z dnia 20.09.2021 r., realizowanej w ramach Projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w mieście Gliwice - III

Kontrola doraźna procedury zawarcia Aneksu z dnia 27.09.2021 r. do Umowy nr 081/PZ/V/2021 z dnia 21.05.2021 r., realizowanej w ramach Projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w mieście Gliwice - III

Kontrola prawidłowości realizacji projektu nr RPSL.09.02.01-24-03C3/17 - Można inaczej - wsparcie dzieci i młodzieży poprzez utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej.

Kontrola w zakresie realizacji zadań w ramach organizacji systemu wykrywania i alarmowania, realizacja zadań związanych z organizacją systemu wczesnego ostrzegania, gospodarowanie sprzętem obrony cywilnej, Baza Szefa OC Arcus 2005.

Kontrola projektu pn.: Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu CKZiU nr 1 w Gliwicach

Kontrola w trakcie realizacji projektu pn. „Nowy uczeń - nowoczesna pracownia-nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego GCE w Gliwicach”

Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatowej subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczania na 2015 rok

Kontrola ex_post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zagospodarowanie Parku Chrobrego w Gliwicach", realizowanego w ramach Projektu POIS.02.05.00-00-0203/16.

Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu pn. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, nr umowy UDA-RPSL.02.01.00-24-0230/15-00. Projekt nr 0230/15

Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu pn. Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice - sklep on-line. Umowa nr UDA-RPSL.02.01.00-24-0228/15-00. Projekt nr 0228/15.

Kontrola realizacji zadania "Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 34 ul. Chatka Puchatka 9 w Gliwicach".

Kontrola uprzednia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach - zachodnia część obwodnicy miasta".

Kontrola planowa projektów pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ulicy Jasnej oraz pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ulicy Zwycięstwa

Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu pn. Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego. Projekt nr 0407/16

Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu pn. GEPAR - Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa. Umowa nr UDA-RPSL.02.01.00-24-0229/15-00. Projekt nr 0229/15-00

Kontrola prawidłowości wydatkowania otrzymanej w 2017 r. przez gminę dotacji na zadania związane z wprowadzaniem wniosków (przyjmowanie, przesyłanie i niszczenie) do centralnej ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej

Audyt projektu pn. „Nowy uczeń - nowoczesna pracownia-nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego GCE w Gliwicach”

Kontrola wykorzystania środków udzielonych przez WFOŚiGW na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 ul. Daszyńskiego 424 w Gliwicach"

Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w kontekście praktycznego sprawdzenia organizacji ewakuacji-1

Kontrola doraźna dokumentacji przetargowej na pełnienie funkcji Inżyniera Nadzoru dla zadania pn.:" Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach - zachodnia część obwodnicy miasta"

Kontrola projektu POIS.02.01.00-00-0019/16 pn. "Poprawa systemu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami".

Kontrola w zakresie prawnej ochrony stosunku pracy.

Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu pn. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, nr umowy UDA-RPSL.02.01.00-24-0230/15-00 - dot. projektu nr 0230/15.

Kontrola problemowa w zakresie wydatków na kulturę fizyczną i sport, za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia zakończenia kontroli.

Kontrola końcowa prawidłowości realizacji projektu nr Z/2.24/II/2.2/62/04 w ramach ZPORR 2004-2006 "Stypendia unijne dla uczniów z obszarów wiejskich".

Restrukturyzacja samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w latach 2005-2007

Kontrola problemowa gospodarki finansowej Miasta Gliwice. Prawidłowość udzielania i rozliczania przez jednostkę samorządu terytorialnego dotacji na zadania zlecone podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych.

Kontrola wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie "Termomodernizacja gospodarki cieplnej dla budynku Szpitala Miejskiego nr 3 w Gliwicach przy ul. Radiowa 2".

Ocena funkcjonowania ogrodu botanicznego oraz zgodności warunków bytowych przetrzymywanych zwierząt

Sprawdzenie zaawansowania finansowo-rzeczowego projektu "Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88"

Kontrola Projektu: Zakup sprzętu do diagnostyki: USG okulistycznego, aparatu RTG i EKG

Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z UE w ramach realizacji ZPORR - działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy

Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z UE w ramach realizacji ZPORR - działanie 2.2 Wyrównywanie Szans Edukacyjnych poprzez Programy Stypendialne

Kontrola zadania wynikającego z art. 21. Ustawy z dnia 9.11.2000 r. o repatriacji

Kontrola problemowa w zakresie oceny stanu technicznego budowli ochronnych oraz prowadzenia dokumentacji dotyczącej budownictwa ochronnego na terenie miasta Gliwice

Funkcjonalność lokalu dla potrzeb prowadzenia poboru, sporządzania i prowadzenie dokumentacji dotyczącej poboru

Celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi SPOT/2.2/47/04 - przebudowa DK-88

Kontrola w zakresie zgodności prowadzonych postępowań administracyjnych z przepisami prawa materialnego

Kontrola planowa na zakończenie realizacji Projektu SPOT/2.2/47/04 "Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88"

Kontrola monitorująca projekt "Renowacja poprzemysłowej strefy Nowe Gliwice"

Kontrola wydatkowania środków PFRON przekazanych zgodnie z algorytmem za lata 2007 – I półrocze 2008

Rozpoznawania możliwości warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w kontekście zapewnienia dojazdu pożarowego

Realizacja porozumienia nr SO-IX-5018/47/07 z dnia 9 lipca 2007 w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi na terenie Miasta Gliwice.

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek

Zadania współfinansowane zgodnie z umową: 1802006/21/OA/oe/P i 240/2006/21/OA/oe/P

Ocena zadań obrony cywilnej w mieście Gliwice wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy i technicznego bezpieczeństwa pracy - czynniki biologiczne w archiwum

Kontrola planowa obejmująca ocenę prawidłowości działania jednostki kontrolowanej w zakresie wydawania licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym oraz zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne

Przestrzeganie przepisów, które wynikają z Porozumienia zawartego 1 września 2006 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Śląskiego Gminie Gliwice niektórych zadań z zakresu spraw paszportowych

Kontrola projektu nr Z/2.24/II/2.6/11/05 pt. "Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych"

Kontrola projektu Nr Z/2.24/II/2.6/20/04 "Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji w województwie śląskim"

Realizacja zobowiązań wynikających z Porozumienia zawartego w dniu 31 sierpnia 2007 pomiędzy Wojewodą Śląskim a Miastem Gliwice dotyczącego udzielenia Miastu dotacji celowej z budżetu państwa z tytułu zapewnienia lokalu mieszkalnego rodzinie repatriantów

Przestrzeganie przepisów ustawy z 21 listopada 1976 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie przygotowania i przeprowadzania poboru

Kontrola kompleksowa Miasta Gliwice

Prawidłowość realizacji projektu nr Z/2.24/II/2.6/19/04 "Sieć efektywnej komercjalizacji technologii - projekt pilotażowy w Gliwicach"

Prawidłowości realizacji obowiązków wynikających z krajowego prawa środowiskowego dla projektu "Przebudowa DK 88"

Wypełnienie ustawowych obowiązków w zakresie gospodarowania zużytymi bateriami i akumulatorami

Kontrola wykorzystania środków WFOŚiGW zgodnie z zawartą umową pożyczki 164/2008/21/OA/oe/P i dotacji 284/2008/21/OA/oe/D w sprawie przyznania środków na zadanie: "Termomodernizacja budynku ZSE-T Gliwice ul. Sikorskiego 132"

Kontrola problemowa wykonywania zadań z dziedziny obronności państwa

Kontrola doraźna w Wydziale Geodezji i Kartografii

Kontrola w zakresie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa

Realizacja obowiązku przestrzegania terminów wynikających z przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przynależnych do niej rozporządzeń wykonawczych

Kontrola wykorzystania środków WFOŚiGW zgodnie z zawartą umową pożyczki 29/2006/21/OA/oe/P i dotacji 155/2006/21/OA/oe/D; umową pożyczki 36/2006/21/OA/oe/P i dotacji 175/2006/21/OA/oe/D

Kontrola w zakresie przygotowania i przeprowadzania kwalifikacji wojskowej w 2009 roku

Kontrola dofinansowania i wykorzystania środków WFOŚiGW zgodnie z zawartą umową 1/2006/21/OA/oe/D 2/2006/21/OA/oe/P

Kontrola projektu „Moje boisko Orlik 2012 – budowa kompleksu dwóch boisk przy ulicy Jasnej 31 w Gliwicach realizowanego w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012".

Kontrola archiwum zakładowego

Realizacja Porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Miastem Gliwice w dniu 13-11-2008 r. na podstawie ustawy z dnia 09-11-2000 r. o repatriacji

Kontrola doraźna w zakresie sprawdzenia prawidłowości wykorzystania środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach projektu Miejski System Informacji Przestrzennej

Kontrola archiwum zakładowego przez Archiwum Państwowe

Zarządzanie środowiskiem w mieście Gliwice w okresie od stycznia 2008 r. do listopada 2010 r.

Kontrola problemowa w zakresie sprawdzenia przestrzegania zachowania 90-dniowego terminu na wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Egzekwowanie dyscypliny stawiennictwa przedpoborowych do rejestracji i poborowych do poboru.

Kontrola w zakresie sprawdzenia zatrudnienia w Rodzinnym Domu Dziecka w Gliwicach

Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Miasta Gliwice współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Prawidłowość utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych

Kontrola problemowa w zakresie wykonywania zadań z zakresu szkoleń z obrony cywilnej w latach 2008-2009

Kontrola w zakresie sprawdzenia rozliczenia podatku od towarów i usług-1

Kontrola w zakresie sprawdzenia rozliczenia podatku od towarów i usług

Kontrola sprawdzająca w ramach nadzoru nad wydawaniem licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym oraz zaświadczeń na przewozy własne organu

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej

Kontrola uprzednia w związku z art. 170 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium w Gliwicach"

Kontrola dotycząca bhp, oceny ryzyka zawodowego oraz wypadków przy pracy w latach 2008-2010

Kontrola doraźna ex-post postępowania na opracowanie studium wykonalności (umowa BRM-10/0214/38/5472 z 06-08-2010 r.) w ramach projektu nr POIS.08.03.00-00-006/10

Sprawdzenie zamówienia publicznego pn: "Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. Okrzei w Gliwicach - roboty dodatkowe - instalacje niskoprądowe"

Ocena stanu sanitarnego ustępów ogólnodostępnych w UM w Gliwicach

Kontrola problemowa oceny prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji celowej z budżetu państwa, przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53 poz. 532) oraz Porozumienia Nr SO/IV/5024/15/10

Kontrola w zakresie prawidłowości realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Kontrola projektu - W przyszłość z klasą

Kontrola postępowania na Rozbudowę systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych etap I w ramach projektu POIS.08.03.00-00-006/10-00 z 30-05-2011 r.

Kontrola sprawdzająca przestrzeganie przepisów dotyczących geodezji i kartografii

Kontrola projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - "Gliwicki rynek pracy – wykorzystać szansę"

Kontrola sanitarna doraźna przystanku autobusowego - wiaty w związku z pismem Ślaskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego nr NS-HKiŚ.0443.1.2012 z 21.03.2012 r. w ramach zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego turnieju UEFA EURO 2012

Kontrola sprawdzająca dokumentację aktową wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Kontrola sprawdzająca prawidłowość rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT).-2

Kontrola sprawdzająca prawidłowość rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT).-1

Kontrola problemowa z zakresu przygotowań obronnych państwa. Realizacja przez Prezydenta Miasta Gliwice niektórych zadań organów Miasta określonych w ustawie o Powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Kontrola w zakresie realizacji zadań w ramach organizacji systemu wykrywania i alarmowania, realizacja zadań związanych z organizacją systemu wczesnego ostrzegania, gospodarowanie sprzętem obrony cywilnej, Baza Szefa OC Arcus.

Kontrola doraźna projektu: "Zagospodarowanie terenu wokół Radiostacji w Gliwicach - zadanie w ramach projektu Rewitalizacja Radiostacji Gliwice EU" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Kontrola archiwum zakładowego w zakresie przestrzegania przepisów kancelaryjno-archiwalnych.

Kontrola sprawdzająca zasadność zwrotu różnicy podatku VAT

Kontrola dotycząca bhp, oceny ryzyka zawodowego oraz wypadków przy pracy od 2011 roku.

Kontrola sprawdzająca zasadność zwrotu różnicy podatku VAT.

Kontrola sprawdzająca nadwyżki podatku deklarowanej do zwrotu.

Kontrola procesu rozliczenia dotacji na zadania związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa w 2012 r.

Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013.

Kontrola wykonania w okresie od 1-01-2012 r. do 31-05-2013 r. zadań w zakresie ujawniania prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa i jednostki samorządu terytorialnego w księgach wieczystych.

Opracowanie Mapy Akustycznej Gliwic współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Miasta Gliwice.

Planowanie i realizacja inwestycji na terenach zagrożonych powodzią. Okres objęty kontrolą: lata 2010-2012.

Rozbudowa Miejskiej Sieci Szerokopasmowej dla Miasta Gliwice, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Kontrola doraźna w zakresie wydawaniem decyzji dotyczących licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym - od 1 stycznia 2012 roku do 14 marca 2013 roku

Kontrola sprawdzająca prawidłowość rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT).

Kontrola prowadzenia operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Podlesie w zakresie prawidłowości ujawnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków

Kontrola uprzednia w związku z art. 170 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium w Gliwicach"

Kontrola planowa w miejscu realizacji projektu nr 0159/19 pn. Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach

Kontrola sprawdzająca zasadność zwrotu różnicy podatku od towarów i usług (VAT).

Kontrola projektu POKL.09.01.01-24-001/12 "Mam szansę pójść do przedszkola - dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej"

Kontrola doraźna w przedmiocie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Miasta w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 29 sierpnia 2014 r.

Kontrola prawidłowości realizacji projektu nr POKL.07.02.02-24-017/11 "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego".

Kontrola problemowa w zakresie zgodności działań organu zarządzającego ruchem na drogach z obowiązującymi przepisami w sprawach dotyczących warunków umieszczania znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii - realizacja zaleceń pokontrolnych z 23-01-2013 r.

Kontrola sprawdzająca nadwyżki podatku VAT, w tym zasadność zwrotu różnicy podatku.

Weryfikacja prawidłowości wybranych postępowań odszkodowawczych

Realizacja zadań związanych z utrzymaniem budowli ochronnych i urządzeń specjalnych.

Prawidłowość realizacji obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę do naliczenia część oświatowej subwencji ogólnej na lata 2010-2011

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Wybrane aspekty funkcjonowania spółek z udziałem Miasta Gliwice.

Sprawdzenie prawidłowości rozliczenia podatku VAT. Okres objęty kontrolą: od 01-05-2009 r. do 31-12-2009 r.

Ocena stanu przestrzegania przepisów prawa z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Mieście Gliwice.

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Miasta Gliwice za okres od 1 stycznia 2011 roku do dnia zakończenia kontroli.

Kontrola na zakończenie realizacji projektów id 925, 945, 1190

Kontrola nr P/15/095 Przymusowe kierowanie osób uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe.

Kontrola doraźna projektu nr POIS.08.02.00-00-083/14-00 "Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2".

Kontrola realizacji umowy nr 103/2015/21/MN/zs/D dotyczącej dofinansowania zadania pn. "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2014/2015".

Kontrola doraźna ex-post postępowania na udzielenie zamówienia realizowanego w ramach projektu POIS.09.03.00-00-373/13 pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej".

Kontrola dokumentów na zakończenie realizacji projektu: Rozbudowa infrastruktury rozwoju gospodarczego - kompleksowe uzbrojenie techniczne terenów poprzemysłowych w obszarze Nowe Gliwice.

Kontrola sprawdzająca zasadność zwrotu różnicy podatku VAT za okres 01.01.2015 - 31.01.2015

Kontrola sprawdzająca zasadność zwrotu różnicy podatku VAT za okres 01.01.2015 - 31.01.2015.

Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu pn. GEPAR - Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa. Umowa nr UDA-RPSL.02.01.00-24-0229/15-00. Projekt nr 0229/15.

Kontrola realizacji zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej.

Kontrola sprawdzająca wykonywanie zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych.

Kontrola rzetelności deklarowanych podstaw do opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za okres od 01-08-2011 r. do 31-08-2011 r.

Kontrola planowa projektu: Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w UM w Gliwicach

Kontrola po zakończeniu realizacji projektu (w tym sprawdzającej trwałość projektu) pn. Rozbudowa infrastruktury rozwoju gospodarczego - kompleksowe uzbrojenie techniczne terenów poprzemysłowych w obszarze Nowe Gliwice.

Kontrola rzetelności deklarowanych podstaw do opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za okres od 01-04-2014 r. do 31-05-2014 r.

Kontrola rzetelności deklarowanych podstaw do opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za okres od 01-02-2013 r. do 31-03-2013 r.

Kontrola ws. przestrzegania 90-dniowego terminu na wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Kontrola sprawdzająca zasadność zwrotu różnicy podatku VAT za okres 01.02.2016 - 29.02.2016

Kontrola realizacji umowy nr AS3/000008/12/D z 26-04-2013 r. zawartej w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"

Kontrola projektu "Termomodernizacja budynku użytkowanego przez Komendę Miejską Państwowej Staży Pożarnej w Gliwicach". Kontrolę przeprowadzono w terminie: 12-15 stycznia 2016 r.

Kontrola projektu pn. „Nowy uczeń - nowoczesna pracownia-nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego GCE w Gliwicach”, nr umowy UDA-RPSL.12.02.01-24-044H/16-00

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji). Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu pn. Mieszkanie na start. Adaptacja lokali komunalnych na cele mieszkań socjalnych - etap I. Umowa Nr UDA-RPSL.10.02.01-24-0475/15-01. Projekt nr 0475/15.-2

Wizyta monitoringowa oceniająca prawidłowość realizacji projektu nr RPSL.11.01.01-24-004D/15 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Nazwa projektu: "Uczeń w centrum uwagi".

Kontrola doraźna (w siedzibie CUPT) procedury zawarcia umowy nr ZDM-28/2015 na: Wykonanie robót dodatkowych do dokumentacji projektowej budowy odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach

Kontrola dokumentacji w siedzibie CUPT. Kontrola doraźna procedury zawarcia umowy nr ZDM-193/2012

Kontrola dokumentacji w siedzibie CUPT. Kontrola doraźna procedury zawarcia umowy nr ZDM-193/2012 dot.: Dokumentacji projektowej budowy odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach - I etap zachodniej części obwodnicy miasta klasy G2/2".

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji). Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu pn. Mieszkanie na start. Adaptacja lokali komunalnych na cele mieszkań socjalnych - etap I. Umowa Nr UDA-RPSL.10.02.01-24-0475/15-01. Projekt nr 0475/15.-1

Kontrola planowa w ZDM na miejscu w okresie trwałości po zakończeniu realizacji Projektu: "Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap I" w ramach projektu POIS.08.03.00-00-006/10-00.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji). Kontrola w trakcie realizacji projektu: Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych etap II w ramach umowy UDA-RPSL.04.05.01-24-03H3/16-00.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji). Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu pn. Mieszkanie na start. Adaptacja lokali komunalnych na cele mieszkań socjalnych - etap I. Umowa Nr UDA-RPSL.10.02.01-24-0475/15-01. Projekt nr 0475/15.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji). Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu pn. GEPAR - Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa. Umowa nr UDA-RPSL.02.01.00-24-0229/15-00. Projekt nr 0229/15-00.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji). Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu: Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (proj. 0230/15)

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji). Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu: Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach. Dotyczy projektu nr 0230/15

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji). Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu pn. Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego

Kontrola stosowania ustawy Prawo budowlane w zakresie terminowości wydawania decyzji oraz prowadzenia Rejestru Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń

Kontrola realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej realizowanego przez miasto Gliwice dotyczącego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 roku.

Kontrola doraźna w zakresie gospodarki finansowej w Urzędzie Miasta Gliwice (ze szczególnym uwzględnieniem transportu dzieci niepełnosprawnych do szkół)

Kontrola doraźna (w siedzibie NFOŚiGW) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa sieci kanalizacji deszczowej, żelbetowego zbiornika retencyjnego wraz z drenażem (ul. Bojkowska)

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji). Kontrola planowa projektu: Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach. Dotyczy projektu nr 0230/15

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji) Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu pn. GEPAR - Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa. Umowa nr UDA-RPSL.02.01.00-24-0229/15-00. Projekt nr 0229/15.

Kontrola z zakresu: 1. Prowadzenia stałego rejestru wyborców. 2. Sporządzania spisu wyborców. 3. Wydatkowania środków z dotacji celowej.

Kontrola projektu nr RPSL.11.02.01-24-0395/16 "Szkoła-Pracodawcy-Uczelnie - wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej"

Kontrola przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez organy samorządu terytorialnego oraz organy wojewódzkiej administracji zespolonej Kontrola w siedzibie Wydziału Kontroli ŚUW (analiza materiału informacyjnego)

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji) Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu "Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice - sklep on-line". Umowa nr UDA-RPSL.02.01.00-24-0228/15-00. Projekt nr 0228/15

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji). Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu pn. GEPAR - Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa. Umowa nr UDA-RPSL.02.01.00-24-0229/15-00. Projekt nr 0229/15.

Kontrola w trybie zwykłym sprawdzająca przestrzeganie przepisów dotyczących geodezji i kartografii.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji). Kontrola planowa przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Projekt: "Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego".

Kontrola PIP w Urzędzie Miejskim w Gliwicach

Kontrola procedury zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie audytu energetycznego ex-ante wszystkich budynków oraz audytów energetycznych dla poszczególnych budynków objętych wnioskiem o dofinansowanie w ramach projektu (...).

Ocena skutecznej realizacji dochodów budżetowych z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji). Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu "Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice - sklep on-line".

Kontrola procedury zawarcia Aneksu z dnia 29.10.2021 r. do Umowy nr 052/PZ/IV/2021 zawartej w dniu 16.04.2021 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Sikorskiego 75

Kontrola doraźna procedury zawarcia aneksu z dnia 27-10-2021r. do umowy nr 096/PZ/VI/2021 z dnia 07-07-2021r.

Kontrola bazy danych ewidencji gruntów i budynków

Kontrola procedury zawarcia Aneksu z dnia 30.07.2021 r. do Umowy nr 034/PZ/III/2021 zawartej w dniu 07.04.2021 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Kompleksowa rewitalizacja budynku (...) przy ul. Bojkowskiej 5"

Kontrola trwałości projektu RPSL.11.01.03-24-00C4/20 - "Wymarzone przedszkole" - ZSP4

Kontrola na zakończenie realizacji projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice - II"

Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w kontekście praktycznego sprawdzenia organizacji ewakuacji

Kontrola procedury zawarcia Aneksu z dnia 30.07.2021 r. do Umowy nr 042/PZ/IV/2021 zawartej w dniu 14.04.2021 r. realizowanej w ramach Projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w mieście Gliwice - I,

Kontrola planowa ex-post procedury zawarcia umowy 122/PZ/VI/2021 z dnia 22.06.2021 r. na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Błogosławionego Czesława 14a(...)"

Kontrola w trakcie realizacji projektów: Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach oraz Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II

Kontrola - Realizacja porozumienia SOIV.3113.1.13.2022 "Prowadzenie świetlicy integracyjnej ‘Pod lipami’ dla dzieci romskich i nieromskich z terenu miasta Gliwice"

Kontrola zapewnienia obywatelom miejsc schronienia w budowlach ochronnych na wypadek wystąpienia zagrożenia za lata 2020 - 2023.

Kontrola Domu Dziecka nr 1 przy ul. Toszeckiej 25

Kontrola gospodarowania wodami.

Kompleksowa kontrola RIO gospodarki finansowej Miasta Gliwice

Pozaplanowa interwencyjna kontrola Miasta Gliwice w zakresie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska

Kontrola ŚUW w zakresie zadań administracji architektoniczno-budowlanej

Wizyta monitoringowa projektu pn. „Aktywnie dla Gliwic” realizowanego w ramach RPO WŚl na lata 2014-2020 przez Gliwice – Miasto na prawach powiatu

Kontrola ŚUW w zakresie realizacji zadania związanego z pomocą dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Kontrola procedury zawarcia Aneksu z dnia 31.05.2022 r. do Umowy nr 232/PZ/XI/2021 zawartej w dniu 10.12.2021 r. w ramach Projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w mieście Gliwice - III

Kontrola procedury zawarcia Aneksu z dnia 29.04.2022 r. do Umowy nr 119/PZ/VII/2021 zawartej w dniu 13.07.2021 r. w ramach Projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w mieście Gliwice - III" - budynek przy ul. Kozielskiej 184kiej

Kontrola projektu pn. Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice

Kontrola procedury zawarcia umowy z 10.04.2021 r. w zadaniu "Termomodernizacja budynku przy ul. Wł. Sikorskiego 75" w ramach projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice - I"

Kontrola procedury zawarcia Aneksu nr 05/20/TT z dnia 11.02.2020 r. do Umowy nr 154/19/TT z dnia 02.09.2019 r. w ramach Projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice - II

Kontrola procedury zawarcia Aneksu nr 01/19/TT z dnia 08.10.2019 r. do Umowy nr 104/19/TT z dnia 12.06.2019 r. w ramach Projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice - II

Kontrola w trybie uproszczonym w Domu Dziecka nr 2

Kontrola planowa prawidłowości realizacji projektu nr RPSL.09.01.05-24-0014/20 "Aktywnie dla Gliwic"

Kontrola ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa zbiornika retencyjnego na Potoku Wójtowianka (Doa) w Gliwicach", realizowanego w ramach Projektu POIS.02.01.00-00-0012/17

Audyt Projektu pn. Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach w IZ oraz siedzibie Beneficjenta tj. Miasta Gliwice.

Kontrola ex-post aneksu nr 5: GW.7021.15.2.2020.12-5 CRU: 3247/22 z dnia 03.10.2022 r. do umowy nr GW.7021.15.2.2020.12 - "Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i (...)- etap II"

Kontrola Krajowego Biura Wyborczego wykorzystania dotacji na rejestr wyborców w 2021

Kontrola ex-post aneksu z dnia 27.07.2022 r. do umowy z dnia 12.10.2020 r. realizowanej w ramach projektu pn. "Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice (...)

Kontrola projektu nr 0BHD/20 "Termomodernizacja budynku MZUK przy ul. Strzelców Bytomskich 25c w Gliwicach" - Modernizacja kotłowni olejowej w oparciu o pompy ciepła w budynku WIKA na terenie bazy MZUK w Gliwicach nr: ZMUK - PZ.50.8.2022

Kontrola projektu nr 0BHD/20 "Termomodernizacja budynku MZUK przy ul. Strzelców Bytomskich 25c w Gliwicach"

Kontrola doraźna ex-post procedury zawarcia Aneksu z dnia 22.06.2020 r. do umowy nr 040/PZ/IV/2020 z dnia 27.04.2020 r. w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice - I"

Kontrola planowa ex-post procedury zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reymonta 30 w Gliwicach wraz z (...)"

Kontrola na miejscu w proj. pn.: " Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w mieście Gliwice - III"

Kontrola trwałości projektu id 0407/16 - "Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego".

Kontrola dotycząca przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska

Kontrola - Aneksu nr 04/20/TT z dnia 20.04.2020 r. (załącznik 63_2022) do umowy nr 215/19/TT z dnia 29.10.2019 r. na wykonanie robót budowlanych (...) w budynkach przy ul. Wróblewskiego 27 i 31.

Kontrola doraźna ex-post procedury zawarcia aneksu nr 03/20/TT z dnia 4.11.2020 r. do umowy nr 054/20/TT z dnia 30.03.2020 r. na wykonanie robót budowlanych (...) budynku przy ul. Lipowej 11.

Audyt Projektu nr RPSL.04.05.01-24-0159/19 pn. Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach w IZ oraz siedzibie Beneficjenta tj. Miasta Gliwice.

Kontrola PGW Wody Polskie w dniu 24.08.2022 r. w rejonie mostu przy Śluzie Łabędy - kontrola korzystania z usług wodnych oraz utrzymywania wód i urządzeń wodnych obejmujących wprowadzenie wód opadowych i roztopowych wylotem W do odcinka rowu Łabędzkiego.

Kontrola procedury zawarcia aneksu nr 01/19/TT z dnia 08.10.2019 r. do umowy nr 103/19/TT z dnia 12.06.2019 r. na wykonanie robót budowlanych pn.: "Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian (...) oraz termomodernizacją budynku przy ul. Wita Stwosza 22"

Kontrola procedury zawarcia aneksu nr 01/19/TT z dnia 08.10.2019 r. do umowy nr 102/19/TT z dnia 12.06.2019 r. na wykonanie robót budowlanych pn.: "Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian (...)oraz termomodernizacją budynku przy ul. Wita Stwosza 20"

Kontrola procedury zawarcia: - Aneksu nr 04/19/TT z dnia 25.11.2019 r. do umowy nr 105/19/TT z dnia 12.06.2019 r. na wykonanie robót budowlanych (...) budynku przy ul. Wita Stwosza 52. Kontrole w ZGM i BRM.

Kontrola procedury zawarcia: - Aneksu nr 01/19/TT z dnia 08.10.2019 r. do umowy nr 105/19/TT z dnia 12.06.2019 r. na wykonanie robót budowlanych (...) budynku przy ul. Wita Stwosza 52. Kontrole w ZGM i BRM

Kontrola wyrywkowa projektu RPSL.08.03.02-24-0500/19 w wydziale BRM - przeprowadzenie kontroli prawidłowości realizacji projektu

Kontrola doraźna procedury zawarcia Aneksu nr 02/19/TT z dnia 15.10.2019 r. do umowy nr 101/19/TT z dnia 12.06.2019 r. - inwestycja w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jana Śliwki 22.

Kontrola w zakresie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn.:"Budowa południowej części obwodnicy miasta, rozbudowa układu drogowego pomiędzy ul. Bojkowską i ul. Pszczyńską w Gliwicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Etap II".

Kontrola NIK - P/22/070 Finansowanie przedsięwzięć służących rozwojowi elektromobilności w Polsce

Kontrola planowa projektu realizowanego w ramach IV osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: tytuł projektu: "Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach - Zachodnia część obwodnicy miasta"

Kontrola (planowa) działalności Prezydenta Miasta Gliwice jako organu administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie prawidłowości realizacji obowiązków wynikających z przepisów - Prawo budowlane oraz KPA

Kontrola gospodarowania wodami w zakresie odprowadzania do wód wód opadowych lub roztopowych. Okres objęty kontrolą od 1-01-2018 r. do 30-09-2019 r.

Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu pn. Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego. Projekt nr 0407/16.

Kontrola wykorzystania środków udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 w Gliwicach"

Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu pn. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, nr umowy UDA-RPSL.02.01.00-24-0230/15-00.

Czynności kontrolno-rozpoznawcze w budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu pn. Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice - sklep on-line. Umowa nr UDA-RPSL.02.01.00-24-0228/15-00. Projekt id 0228/15. Nazwa postępowania: naklejki samoprzylepne na sprzęt.

Realizacja przez samorządy zadań związanych z organizacją imprez masowych i biegów ulicznych. Numer kontroli P/18/091.

Kontrola doraźna ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: "Przebudowa odwodnienia w dzielnicy Wilcze Gardło- ul. Krokusów wraz z zabudową urządzenia podczyszczającego oraz budową wylotu do rowu RM"

Kontrola doraźna ex-post procedury zawarcia Aneksu z dnia 22.06.2020 r. do umowy nr 026/PZ/IV/2020 z dnia 27.04.2020 r. w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice - I"

Kontrola doraźna ex-post procedury zawarcia Aneksu nr 01/19/TT z dnia 21.10.2019 r. do umowy nr 100/19/TT z dnia 12.06.2019 r. - inwestycja w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ligockiej 78A.

Kontrola doraźna: Ocena legalności działań podejmowanych w ramach procedury "Niebieskie Karty" przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie w Gliwicach

Kontrola realizacja zadań dotyczących wypłaty świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. (OPS)-1

Kontrola realizacja zadań dotyczących wypłaty świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. (OPS)

Kontrola w placówce opiekuńczo - wychowawczej: Dom Dziecka Nr 2, ul. Dworcowa 43/2, 44 - 100 Gliwice

Kontrola procedury zawarcia Aneksu nr 05/20/TT z dnia 11.02.2020 r. do umowy nr 153/19/TT z dnia 02.09.2019 r., w ramach Projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice - II

Analiza wystąpienia pokontrolnego NIK - P/20/073 ws. postępowania "Odwodnienie południowej KSSE-obszar ul. Bojkowskiej"

Kontrola ex-post aneksu nr 3 z dnia 28.10.2020 r. do kontraktu z wykonawcą dotyczącego zadania pn. "Zabudowa urządzeń podczyszczających na wylotach do rzeki Kłodnicy w ramach przebudowy kanalizacji deszczowej wraz z remontem wylotów"

Kontrola NIK: I/21/004 - Wybrane aspekty funkcjonowania Śląskiej Sieci Metropoitalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

Kontrola projektu pn. Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - ID 0407/16 - dot. zgodności wykorzystania środków finansowych z umową o dofinansowanie.

Kontrola: Działania związane z przygotowaniem i prowadzeniem inwestycji "Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka"

Kontrola w zakresie realizacji dochodów budżetowych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020

Kontrola ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: " Nadzór inwestorski dla zadania-branża kanalizacyjna" , realizowanego w ramach Projektu (...)

Kontrola NFOŚiGW dot. aneksu do umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania pn. Budowa zbiornika retencyjnego na Potoku Wójtowianka (Doa) w Gliwicach

Kontrola ex-post Aneksu nr 4 GW.7021.15.2.2020-18-4 z dn. 13.10.2021 do umowy w ramach projektu pn. Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice..."

Kontrola ex-post Aneksu nr 3 GW.7021.15.2.2020.18-3 CRU: 2384/21 z dn. 01.09.2021r. do umowy realizowanej w ramach Projektu pn. "Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice..."

Kontrola doraźna procedury zawarcia Aneksu nr 03/20/TT z dnia 16.03.2020 r. do umowy nr 215/19/TT z dnia 29.10.2019 r. na wykonanie robót budowlanych w budynkach przy ul. Wróblewskiego 27 i 31

Kontrola doraźna procedury zawarcia Aneksu nr 02/20/TT z dnia 13.02.2020 r. do umowy nr 215/19/TT z dnia 29.10.2019 r. na wykonanie robót budowlanych przy ul. Wróblewskiego 27 i 31.

Czynności kontrolne ŚWINB na placu budowy suchego zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (DOA) realizowanego na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr 3/2017, znak: IFXIII.7820.55.2017 z dnia 17 października 2017r.

Kontrola doraźna procedury zawarcia Aneksu nr 01/20/TT z dnia 30.06.2020 r. do umowy nr 064/20/TT zawartej w dniu 20.04.2020 r. Opolska 25

Audyt operacji u Beneficjenta - Miasto Gliwice - Nazwa Projektu: "Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach - Zachodnia część obwodnicy miasta."

Kontrola realizacji projektu pn. Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom" w Gliwicach

Kontrola projektu "Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - Etap II" nr 01GF/20

Kontrola projektu pn. "Termomodernizacja budynku przy ulicy Dębowej w Gliwicach", współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

Kontrola zdalna i na miejscu projektu nr RPSL.11.02.01-24-037C/18 Nowe Umiejętności - Nowe szanse w ZSZS przy ul. Dolnej Wsi

Rozwój efektywnych systemów ciepłowniczych

Kontrola planowa procedury zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn.: Budowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej i adaptacją pomieszczeń (...) w budynku przy ul. Opolskiej 23...

Kontrola ex-post postępowania w ramach projektu POIS.02.01.00-00-0012/17. Kontrola prowadzona w imieniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kontrola projektu: "Można inaczej - wsparcie dzieci i młodzieży poprzez utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej".

Kontrola rzeczowa projektu pn. "Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego GCE w Gliwicach".

Kontrola projektu Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa i Jasnej, współfinansowanego z RPO WSL 2014 - 2020

Kontrola ex-post aneksu umowy dla zadania pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla inwestycji pt.: Zabudowa urządzeń podczyszczających na wylotach do rzeki Kłodnicy w ramach przebudowy kanalizacji deszczowej wraz z remontem wylotów-1

Kontrola realizacji projektu RPSL.09.02.01-24-02GH/19 pn. Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach.

Kontrola projektu id 0159/19 - Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach - roboty budowlane.

Kontrola planowa procedury zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn.: Budowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej i adaptacją pomieszczeń (...) w budynku przy ul. Opolskiej 25...

Kontrola projektu id 01GF/20 "Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - Etap II

Kontrola ex-post Aneksu nr 4 z 03.08.2020 r. w ramach projektu pn. "Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę gospodarowania wodami opadowymi - etap II"

Kontrola CUPT ex-post1 Aneksu nr 4 do Umowy ZDM-4/2019 z dnia 07.01.2019 na wykonanie zadania pn. "Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach - zachodnia część obwodnicy miasta" w ramach projektu nr POIS.04.02.00-00-001.

Kontrola projektu "Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice"

Kontrola projektu "Nowy uczeń-nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego GCE w Gliwicach"

Doraźna kontrola ex-post1 Aneksu nr 3 z dnia 06.10.2020 r. do umowy nr ZDM-4/2019 z dnia 07.01.2019 r. dla zadania pn. "Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach - Zachodnia część obwodnicy miasta" w ramach projektu nr POIS.04.02.00-00-0015/16.

Kontrola Aneksu nr 1 do umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Nadzoru dla zadania pn. "Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach - Zachodnia część obwodnicy miasta"

Kontrola CUPT dot. aneksu nr 2 do umowy na pełnienie funkcji inżyniera nadzoru dla zadania pn. "Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach - Zachodnia część obwodnicy miasta"

Kontrola projektu "Usługi społeczne na start II" prowadzonego przez OPS.

Kontrola dot. umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości

Kontrola projektu pn. Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom"

Kontrola realizacji projektu "Mechanika najwyższych lotów" nr RPSL.11.02.01-24-037D/18 realizowanego w ZSS w Gliwicach.

Kontrola CUPT dot.aneksu do umowy na budowę odcinka obwodnicy od Daszyńskiego do Rybnickiej

Kontrola realizacji projektu nr RPSL.11.02.01-24-0823/17 - "Równe szanse, lepszy start II"

Kontrola projektu "Uzbrojenie terenów poprzemysłowych dawnej Fabryki Drutu w Gliwicach", współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013

Kontrola ŚWINB na placu budowy suchego zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka

Kontrola sprawdzająca trwałość projektu pn. "GEPAR - Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno - Rozrachunkowa" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020

Kontrola w USC w Gliwicach

Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez Urząd Miejski w Gliwicach

Kontrola projektu ID 0431/18 - Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom"

Kontrola Wydziału ZA dotycząca prowadzenia 3 zamówień w projekcie "Termomodernizacja budynku przy ulicy Dębowej w Gliwicach"

Kontrola projektu pod nazwą kontrola uprzednia projektu "Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach - roboty budowlane".

Kontrola projektu pod nazwą Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1 w Gliwicach

Kontrola projektu pn. "Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice"

Kontrola w zakresie realizacji projektu kompleksowej termomodernizacji budynków komunalnych wraz ze zmianą systemu ogrzewania

Kontrola w zakresie projektu Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego

Kontrola w zakresie korzystania z wód oraz ochrony wylotu kanalizacji deszczowej do rowu Ligockiego w rejonie ul. Pszczyńskiej w Gliwicach

Kontrola NIK P/20/073 - Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenach zurbanizowanych

Kontrola projektu - budowa przedszkola miejskiego w Brzezince

Kontrola na podstawie prawo geodezyjne i kartograficzne w trybie zwykłym

Kontrola - przyznawanie świadczeń wychowawczych

Kontrola w formie wizyty monitoringowej nr 6/WM/KN1/20 RPSL.11.01.01-24-073C/17-1

Kontrola projektu nr RPSL.08.03.02-24-039G/18 Miasto Gliwice

Przeprowadzona w dniu 20-01-2020 wizyta monitoringowa projektu nr RPSL.11.02.01-24-0822/17. "Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - podniesienie jakości kształcenia w GCE"

Wykorzystanie dotacji celowych z budżetu państwa i środków z państwowych funduszy celowych.

Kontrola w zakresie prawnej ochrony stosunku pracy, bhp.

Kontrola dotyczącą przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Kontrola projektu pn.: ID 0407/16 Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego

Audyt operacji w ramach RPO WSL 2014-2020 PROJEKT NR RPSL.04.05.01-24-03H3/16 pn. "Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II" realizowany przez Miasto Gliwice

Kontrola projektu pn.: Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II"

Kontrola prawidłowości projektu nr RPSL.11.01.01-24-073C/17 w terminie od 13.09.2019 do 17.09.2019 r.

Kontrola planowa CUPT w okresie trwałości po zakończeniu realizacji Projektu POIS.08.02.00-00-083/14 pn.; "Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2"

Wizyta monitoringowa 53/WM/KN2/19 projektu nr RPSL.09.01.01-24-0043/18 "Twoja społeczność, twoją szansą" w dniu 22 lipca 2019 r.

Kontrola dokumentów postępowania o zamówienie publiczne.

Kontrola projektu pn. Nowy uczeń- nowoczesna pracownia-nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego GCE w Gliwicach.

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej w Urzędzie Miejskim

Kontrola projektu pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Toszeckiej w Gliwicach (roboty budowlane i instalacyjne)".

Kontrola prawidłowości realizacji projektu nr RPSL.11.01.01-24-0225/18.

Kontrola projektu "Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego", współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

Kontrola ex-post postępowania na Pełnienie funkcji inżyniera nadzoru dla zadania pn.: "Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach - Zachodnia część obwodnicy miasta" w ramach projektu nr POIS.04.02.00-00-0015/16

Kontrola wykonywania zadań obronnych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach i w Szpitalu Miejskim nr 4

Kontrola z zakresu realizacji zadań obrony cywilnej, tj. utrzymanie budowli ochronnych i urządzeń specjalnych, zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych, realizacja zadań szkoleniowych oraz aktualizacja planu obrony cywilnej w latach 2017 - 2018.

Kontrola prawidłowości realizacji projektu RPSL.09.01.01-24-0043/18 "Twoja społeczność Twoją szansą. Etap I." w okresie od 01.09.2018 r. do 28.02.2019 r.

Kontrola prawidłowości działania w zakresie wydawania licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne.

Kontrola ex-post aneksu do umowy PU.631.1.2016.15 na "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla inwestycji pn. Zabudowa urządzenia podczyszczającego dla zadania: Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Dworskiej - etap IV"

Kontrola projektu pn. Termomodernizacja budynku przy ul. Toszeckiej w Gliwicach.

Kontrola prawidłowości postępowań administracyjnych w oparciu o ustawę o zmianie imienia i nazwiska za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. oraz ochrona danych osobowych za okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

Kontrola prawidłowości realizacji projektu nr RPSL.11.02.01-24-0822/17 w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach.

Weryfikacja przez CUPT naruszenia stwierdzonego przez UZP w wyniku kontroli uprzedniej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach - zachodnia część obwodnicy miasta".

Kontrola projektu pn.: Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu CKZiU nr 1 w Gliwicach.

Kontrola projektu pn. GEPAR - Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.