Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Kontrole zewnętrzne
Kontrole zewnętrzne
formularz wyszukiwania

Kontrola projektu pn. "Termomodernizacja budynku przy ulicy Dębowej w Gliwicach", współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

Kontrola zdalna i na miejscu projektu nr RPSL.11.02.01-24-037C/18 Nowe Umiejętności - Nowe szanse w ZSZS przy ul. Dolnej Wsi

Rozwój efektywnych systemów ciepłowniczych

Kontrola planowa procedury zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn.: Budowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej i adaptacją pomieszczeń (...) w budynku przy ul. Opolskiej 23...

Kontrola ex-post postępowania w ramach projektu POIS.02.01.00-00-0012/17. Kontrola prowadzona w imieniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kontrola projektu: "Można inaczej - wsparcie dzieci i młodzieży poprzez utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej".

Kontrola rzeczowa projektu pn. "Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego GCE w Gliwicach".

Kontrola projektu Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa i Jasnej, współfinansowanego z RPO WSL 2014 - 2020

Kontrola ex-post aneksu umowy dla zadania pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla inwestycji pt.: Zabudowa urządzeń podczyszczających na wylotach do rzeki Kłodnicy w ramach przebudowy kanalizacji deszczowej wraz z remontem wylotów-1

Kontrola realizacji projektu RPSL.09.02.01-24-02GH/19 pn. Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach.

Kontrola projektu id 0159/19 - Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach - roboty budowlane.

Kontrola planowa procedury zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn.: Budowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej i adaptacją pomieszczeń (...) w budynku przy ul. Opolskiej 25...

Kontrola projektu id 01GF/20 "Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - Etap II

Kontrola ex-post Aneksu nr 4 z 03.08.2020 r. w ramach projektu pn. "Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę gospodarowania wodami opadowymi - etap II"

Kontrola CUPT ex-post1 Aneksu nr 4 do Umowy ZDM-4/2019 z dnia 07.01.2019 na wykonanie zadania pn. "Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach - zachodnia część obwodnicy miasta" w ramach projektu nr POIS.04.02.00-00-001.

Kontrola projektu "Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice"

Kontrola projektu "Nowy uczeń-nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego GCE w Gliwicach"

Doraźna kontrola ex-post1 Aneksu nr 3 z dnia 06.10.2020 r. do umowy nr ZDM-4/2019 z dnia 07.01.2019 r. dla zadania pn. "Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach - Zachodnia część obwodnicy miasta" w ramach projektu nr POIS.04.02.00-00-0015/16.

Kontrola Aneksu nr 1 do umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Nadzoru dla zadania pn. "Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach - Zachodnia część obwodnicy miasta"

Kontrola CUPT dot. aneksu nr 2 do umowy na pełnienie funkcji inżyniera nadzoru dla zadania pn. "Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach - Zachodnia część obwodnicy miasta"

Kontrola projektu "Usługi społeczne na start II" prowadzonego przez OPS.

Kontrola dot. umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości

Kontrola projektu pn. Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom"

Kontrola realizacji projektu "Mechanika najwyższych lotów" nr RPSL.11.02.01-24-037D/18 realizowanego w ZSS w Gliwicach.

Kontrola CUPT dot.aneksu do umowy na budowę odcinka obwodnicy od Daszyńskiego do Rybnickiej

Kontrola realizacji projektu nr RPSL.11.02.01-24-0823/17 - "Równe szanse, lepszy start II"

Kontrola projektu "Uzbrojenie terenów poprzemysłowych dawnej Fabryki Drutu w Gliwicach", współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013

Kontrola ŚWINB na placu budowy suchego zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka

Kontrola sprawdzająca trwałość projektu pn. "GEPAR - Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno - Rozrachunkowa" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020

Kontrola w USC w Gliwicach

Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez Urząd Miejski w Gliwicach

Kontrola projektu ID 0431/18 - Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom"

Kontrola Wydziału ZA dotycząca prowadzenia 3 zamówień w projekcie "Termomodernizacja budynku przy ulicy Dębowej w Gliwicach"

Kontrola projektu pod nazwą kontrola uprzednia projektu "Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach - roboty budowlane".

Kontrola projektu pod nazwą Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1 w Gliwicach

Kontrola projektu pn. "Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice"

Kontrola w zakresie realizacji projektu kompleksowej termomodernizacji budynków komunalnych wraz ze zmianą systemu ogrzewania

Kontrola w zakresie projektu Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego

Kontrola w zakresie korzystania z wód oraz ochrony wylotu kanalizacji deszczowej do rowu Ligockiego w rejonie ul. Pszczyńskiej w Gliwicach

Kontrola NIK P/20/073 - Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenach zurbanizowanych

Kontrola projektu - budowa przedszkola miejskiego w Brzezince

Kontrola na podstawie prawo geodezyjne i kartograficzne w trybie zwykłym

Kontrola - przyznawanie świadczeń wychowawczych

Kontrola w formie wizyty monitoringowej nr 6/WM/KN1/20 RPSL.11.01.01-24-073C/17-1

Kontrola projektu nr RPSL.08.03.02-24-039G/18 Miasto Gliwice

Przeprowadzona w dniu 20-01-2020 wizyta monitoringowa projektu nr RPSL.11.02.01-24-0822/17. "Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - podniesienie jakości kształcenia w GCE"

Wykorzystanie dotacji celowych z budżetu państwa i środków z państwowych funduszy celowych.

Kontrola w zakresie prawnej ochrony stosunku pracy, bhp.

Kontrola dotyczącą przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Kontrola projektu pn.: ID 0407/16 Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego

Audyt operacji w ramach RPO WSL 2014-2020 PROJEKT NR RPSL.04.05.01-24-03H3/16 pn. "Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II" realizowany przez Miasto Gliwice

Kontrola projektu pn.: Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II"

Kontrola prawidłowości projektu nr RPSL.11.01.01-24-073C/17 w terminie od 13.09.2019 do 17.09.2019 r.

Kontrola planowa CUPT w okresie trwałości po zakończeniu realizacji Projektu POIS.08.02.00-00-083/14 pn.; "Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2"

Wizyta monitoringowa 53/WM/KN2/19 projektu nr RPSL.09.01.01-24-0043/18 "Twoja społeczność, twoją szansą" w dniu 22 lipca 2019 r.

Kontrola dokumentów postępowania o zamówienie publiczne.

Kontrola projektu pn. Nowy uczeń- nowoczesna pracownia-nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego GCE w Gliwicach.

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej w Urzędzie Miejskim

Kontrola projektu pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Toszeckiej w Gliwicach (roboty budowlane i instalacyjne)".

Kontrola prawidłowości realizacji projektu nr RPSL.11.01.01-24-0225/18.

Kontrola projektu "Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego", współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

Kontrola ex-post postępowania na Pełnienie funkcji inżyniera nadzoru dla zadania pn.: "Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach - Zachodnia część obwodnicy miasta" w ramach projektu nr POIS.04.02.00-00-0015/16

Kontrola wykonywania zadań obronnych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach i w Szpitalu Miejskim nr 4

Kontrola z zakresu realizacji zadań obrony cywilnej, tj. utrzymanie budowli ochronnych i urządzeń specjalnych, zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych, realizacja zadań szkoleniowych oraz aktualizacja planu obrony cywilnej w latach 2017 - 2018.

Kontrola prawidłowości realizacji projektu RPSL.09.01.01-24-0043/18 "Twoja społeczność Twoją szansą. Etap I." w okresie od 01.09.2018 r. do 28.02.2019 r.

Kontrola prawidłowości działania w zakresie wydawania licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne.

Kontrola ex-post aneksu do umowy PU.631.1.2016.15 na "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla inwestycji pn. Zabudowa urządzenia podczyszczającego dla zadania: Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Dworskiej - etap IV"

Kontrola projektu pn. Termomodernizacja budynku przy ul. Toszeckiej w Gliwicach.

Kontrola prawidłowości postępowań administracyjnych w oparciu o ustawę o zmianie imienia i nazwiska za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. oraz ochrona danych osobowych za okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

Kontrola prawidłowości realizacji projektu nr RPSL.11.02.01-24-0822/17 w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach.

Weryfikacja przez CUPT naruszenia stwierdzonego przez UZP w wyniku kontroli uprzedniej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach - zachodnia część obwodnicy miasta".

Kontrola projektu pn.: Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu CKZiU nr 1 w Gliwicach.

Kontrola projektu pn. GEPAR - Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.