Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Bezpieczeństwo Danych Osobowych

Bezpieczeństwo Danych Osobowych


Informacja ogólna o ochronie danych osobowych zbieranych przez Urząd Miejski W Gliwicach

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane Administratora Danych: Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach  (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można się kontaktować z inspektorem ochrony danych:

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Realizacja zadań własnych bądź zleconych określonych przepisami prawa, w szczególności w art. 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym, art. 4, 4a, 4b i 5 ustawy o samorządzie powiatowym, w celu realizacji przysługujących uprawnień, spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

 2. Zawarcie i wykonanie umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy.
  Realizacja zadań, w których zostaną Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie

Odbiorcy danych osobowych: Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom za wyjątkiem:

 1. Podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

 2. Podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których Państwa dane osobowe są przetwarzane.

Okres przechowywania danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym  przepisami prawa.

 2. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych: każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień:

 1. Wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 2. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Prawo do cofnięcia zgody

 1. W przypadkach, kiedy do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, mają Państwo prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do jej cofnięcia.

 2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych do momentu jej wycofania.

Sposoby realizacji przysługujących praw: powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować:

 1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
 2. drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.  W takim przypadku uchylanie się od podania danych osobowych może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

 2. Niepodanie danych osobowych w przypadku, gdy jest to warunkiem zawarcia umowy, uniemożliwi jej zawarcie.

 3. Niepodanie danych lub brak zgody na przetwarzanie tam, gdzie konieczna jest zgoda, uniemożliwi realizację usługi.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

Informacje dodatkowe

Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12.08.2019


Przepisy prawa


Współadministracja

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMałgorzata Turejko
Data wytworzenia informacji2020-05-22 06:26:21
Informację wprowadził do BIPTomasz Bartel
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-25 09:38:53
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiany w dokumencieMałgorzata Turejko22-11-2021 13:17:05
2Tomasz Bartel12-11-2021 13:13:58
3Wprowadzanie informacjiPiotr Sojka30-06-2020 10:00:19
4Zmiana opisu dokumentuPiotr Sojka30-06-2020 10:00:19
5Tomasz Bartel29-06-2020 12:45:02
6Zmiana opisu dokumentuTomasz Bartel29-06-2020 12:45:02
7Wprowadzanie danychPiotr Sojka29-06-2020 11:23:27
8Zmiana opisu dokumentuPiotr Sojka29-06-2020 11:23:27
9Zmiany w dokumencieTomasz Bartel29-06-2020 10:57:30
10Utworzenie dokumentuTomasz Bartel22-05-2020 06:26:21