Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Bezpieczeństwo Danych Osobowych

Bezpieczeństwo Danych Osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych przetwarzanych w miejskim monitoringu wizyjnym

Monitoring wizyjny budynku Urzędu Miejskiego i Ratusza

System nagrywania rozmów telefonicznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach w budynku przy ul. Zwycięstwa 21

Informacja szczegółowa o ochronie danych osobowych zbieranych przez Urząd miejski w Gliwicach w związku z prowadzeniem stron Miasta Gliwice w serwisach społecznościowych facebook, instagram oraz twitter


Informacja ogólna o ochronie danych osobowych zbieranych przez Urząd Miejski W Gliwicach

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r.

 1. Dane Administratora Danych.

  Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach  (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice).
   
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

  We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można się kontaktować z  Piotrem Sojką - Inspektorem Ochrony Danych.
  1. Korespondencyjnie na adres e-mail: iod@um.gliwice.pl
  2. Pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w  holu Urzędu od ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32 239-11-65 lub 32 239-12-54) wskazując formę, w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
   Formularz protokołu zapytania do inspektora ochrony danych osobowych.
    
 3. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  1. Realizacja zadań własnych bądź zleconych określonych przepisami prawa, w szczególności w art. 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym, art. 4, 4a, 4b i 5 ustawy o samorządzie powiatowym, w celu realizacji przysługujących uprawnień, spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
  2. Zawarcie i wykonanie umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy.
   Realizacja zadań, w których zostaną Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie
    
 4. Odbiorcy danych osobowych:

  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom za wyjątkiem:
  1. Podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
  2. Podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których Państwa dane osobowe są przetwarzane.
    
 5. Okres przechowywania danych osobowych:

  1. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym  przepisami prawa.
  2. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
    
 6. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

  Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień:
  1. Wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  2. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
    
 7. Prawo do cofnięcia zgody

  1. W przypadkach, kiedy do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, mają Państwo prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do jej cofnięcia.
  2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych do momentu jej wycofania.
    
 8. Sposoby realizacji przysługujących praw.

  Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować:
  1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
  2. drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
    
 9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   
 10. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych

  1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.  W takim przypadku uchylanie się od podania danych osobowych może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
  2. Niepodanie danych osobowych w przypadku, gdy jest to warunkiem zawarcia umowy, uniemożliwi jej zawarcie.
  3. Niepodanie danych lub brak zgody na przetwarzanie tam, gdzie konieczna jest zgoda, uniemożliwi realizację usługi.
    
 11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

  W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.
   
 12. Informacje dodatkowe

  Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12.08.2019 r.
   

Przepisy prawa

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćPiotr Sojka
Data wytworzenia informacji2020-05-22 06:26:21
Informację wprowadził do BIPTomasz Bartel
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-25 09:38:53
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Wprowadzanie informacjiPiotr Sojka30-06-2020 10:00:19
2Zmiana opisu dokumentuPiotr Sojka30-06-2020 10:00:19
3Tomasz Bartel29-06-2020 12:45:02
4Zmiana opisu dokumentuTomasz Bartel29-06-2020 12:45:02
5Wprowadzanie danychPiotr Sojka29-06-2020 11:23:27
6Zmiana opisu dokumentuPiotr Sojka29-06-2020 11:23:27
7Zmiany w dokumencieTomasz Bartel29-06-2020 10:57:30
8Utworzenie dokumentuTomasz Bartel22-05-2020 06:26:21