Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Bezpieczeństwo Danych Osobowych

Bezpieczeństwo Danych Osobowych


Informacje szczegółowe o przetwarzaniu danych osobowych zbieranych przez Urząd Miejski w Gliwicach


Informacja ogólna1 o przetwarzaniu danych osobowych zbieranych przez Urząd Miejski W Gliwicach

Dane Administratora Danych

Administratorem Danych jest Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach:

 1. poprzez adres e-mail: iod@um.gliwice.pl
 2. listem na adres: Urząd Miejski w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice
 3. na adres skrzynki ePuap Urzędu Miejskiego w Gliwicach: /UMGliwice/SkrytkaESP

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Realizacja zadań własnych bądź zleconych określonych przepisami prawa w celu realizacji przysługujących uprawnień, spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporzadzenia o ochronie danych.
 2. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporzadzenia o ochronie danych.
 3. Zawarcie i wykonanie umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporzadzenia o ochronie danych.
 4. Przetwarzanie danych na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody w określonym celu i zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporzadzenia o ochronie danych.

Odbiorcy danych osobowych

 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom za wyjątkiem:
 2. Podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
 3. Podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których Państwa dane osobowe są przetwarzane.
 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

Okres przechowywania danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym  przepisami prawa.
 2. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych

Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień:

 1. Wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 2. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Prawo do cofnięcia zgody

 1. W przypadkach, kiedy do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, mają Państwo prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do jej cofnięcia.
 2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych do momentu jej wycofania.

Sposoby realizacji przysługujących praw

Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować:

 1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
 2. drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymagane jeśli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W takim przypadku uchylanie się od podania danych osobowych może skutkować konsekwencjami wynikającymi z tych przepisów.
 2. Niepodanie danych osobowych w przypadku, gdy jest to warunkiem zawarcia umowy, uniemożliwi jej zawarcie.
 3. Niepodanie danych lub brak zgody na przetwarzanie tam, gdzie podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda uniemożliwi realizację usługi.
 4. Zgoda wyrażona na przetwarzanie danych dodatkowych w tym kontaktowych może być w każdej chwili wycofana bez wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych do momentu jej wycofania, nie wpływa także na realizację usługi, jednakże może utrudnić kontakt.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

Informacje dodatkowe

Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12.08.2019

1Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r


Przepisy prawa


Współadministracja - zasadnicza treść uzgodnień udostępniona podmiotom, których dane dotyczą zgodnie z art. 26 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMałgorzata Turejko
Data wytworzenia informacji2020-05-22 06:26:21
Informację wprowadził do BIPTomasz Bartel
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-25 09:38:53
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1aktualizacjaMałgorzata Turejko23-02-2023 15:59:19
2dodano uzgodnienia współadministratorówMałgorzata Turejko14-04-2022 12:15:33
3dodano klauzulę informacyjną RODO dla obywateli UkrainyMałgorzata Turejko05-04-2022 09:24:23
4Zmiany w dokumencieMałgorzata Turejko22-11-2021 13:17:05
5Tomasz Bartel12-11-2021 13:13:58
6Wprowadzanie informacjiPiotr Sojka30-06-2020 10:00:19
7Zmiana opisu dokumentuPiotr Sojka30-06-2020 10:00:19
8Tomasz Bartel29-06-2020 12:45:02
9Zmiana opisu dokumentuTomasz Bartel29-06-2020 12:45:02
10Wprowadzanie danychPiotr Sojka29-06-2020 11:23:27
11Utworzenie dokumentuTomasz Bartel22-05-2020 06:26:21