Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Bezpieczeństwo Danych Osobowych / Informacja szczegółowa o przetwarzaniu danych osobowych zbieranych przez Urząd Miejski w Gliwicach w związku z prowadzeniem stron Miasta Gliwice w serwisach społecznościowych facebook, instagram oraz twitter [1]

Informacja szczegółowa o przetwarzaniu danych osobowych zbieranych przez Urząd Miejski w Gliwicach w związku z prowadzeniem stron Miasta Gliwice w serwisach społecznościowych facebook, instagram oraz twitter [1]

Dane Administratora Danych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem stron Miasta Gliwice w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram oraz Twitter  jest Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą  w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.
Administrator Prezydent Miasta Gliwice przetwarza dane osobowe osób, które w mediach społecznościowych Miasta Gliwice:

 • dokonały subskrypcji strony Miasta Gliwice poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj”, „Udostępnij” lub „Subskrybuj”;
 • opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów;
 • udostępniły którykolwiek z postów zamieszczonych w serwisie społecznościowym Miasta Gliwice;
 • opublikowały recenzję;
 • wysłały wiadomość prywatną do administratorów serwisów społecznościowych Miasta Gliwice poprzez funkcję „wyślij wiadomość”.

Dostawcy serwisów:

 • Facebook Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia (dalej Facebook)
 • Instagram Inc., z siedzibą pod adresem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA
 • Twitter, Inc., z siedzibą pod adresem 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 941 03, USA

oraz Prezydent Miasta Gliwice, założyciel stron w wyżej wymienionych serwisach społecznościowych, są współadministratorami Państwa danych osobowych w zakresie przetwarzania w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników stron. Każdy w/w współadministrator, korzystając ze środków technicznych udostępnionych w ramach serwisu, samodzielnie decyduje o celach i środkach przetwarzania danych, ale w różnym zakresie.

W przypadku serwisu Facebook,  Prezydent Miasta Gliwice jako administrator stron w serwisie społecznościowym, nie ma dostępu do danych osobowych przetwarzanych w ramach zdarzeń; ma dostęp wyłącznie do zbiorczych statystyk strony oraz zbiorczych i zanonimizowanych raportów dotyczących kampanii prowadzonych za pomocą samoobsługowego systemu reklam (raportów na temat skuteczności reklam oraz typów osób, które wyświetlają reklamy). Regulamin korzystania z samoobsługowego systemu reklam dostępny jest pod adresem: https://www.facebook.com/legal/self_service_ads_terms

Zdarzenia wykorzystywane do tworzenia statystyk strony nie przechowują adresów IP, identyfikatorów plików cookie ani innych identyfikatorów powiązanych z osobami lub ich urządzeniami poza identyfikatorem użytkownika Facebooka w przypadku użytkowników zalogowanych do serwisu Facebook. Szczegóły dotyczące zasad wspólnego przetwarzania danych w zakresie statystyk strony z Facebook Ireland Limited dostępne są pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
Na serwisie Instagram, Prezydent Miasta Gliwice, jako administrator stron w serwisie społecznościowym, w ramach danych statystycznych otrzymuje informacje o liczbie osób lub kont, które wyświetliły posty, zareagowały na nie lub je skomentowały, jak również zbiorcze dane demograficzne i inne informacje, które pokazują sposób interakcji z prowadzoną stroną lub kontem. Zasady dotyczące serwisu Instagram dostępne są pod adresem: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=faq_content

W przypadku serwisu Twitter, Prezydent Miasta Gliwice, jako administrator stron w serwisie społecznościowym, przetwarza dane uwzględniając zasady dostępne pod adresem: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html

Niepodlegające zmianie zasady przetwarzania Państwa danych osobowych w serwisach Facebook, Instagram, Messenger i innych produktów i funkcji oferowanych przez Facebook Ireland Limited znajdą Państwo w Polityce Prywatności serwisu Facebook dostępnej na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
Niepodlegające zmianie zasady przetwarzania Państwa danych osobowych przez dostawcę serwisu Twitter, znajdą Państwo na stronie: https://gdpr.twitter.com/

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Administrator Danych Prezydent Miasta wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach:

 • poprzez adres e-mail: iod@um.gliwice.pl
 • listem na adres: Urząd Miejski w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice
 • na adres skrzynki ePuap Urzędu Miejskiego w Gliwicach: /UMGliwice/SkrytkaESP

 

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Administrator Prezydent Miasta Gliwice informuje, że Państwa  dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • prowadzenia stron Miasta Gliwice w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter, na warunkach oraz na niepodlegających zmianie zasadach określonych przez  ich właścicieli - administratorów tych serwisów, zgodnie z obowiązującymi w tych serwisach regulaminami, w celu informowania za ich pomocą o prowadzonej działalności, promowaniu wydarzeń, promocji, budowania i utrzymania więzi w ramach społeczności lokalnej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności tych serwisów, takich jak odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości;
 • analiz statystycznych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikacje poszczególnych serwisów społecznościowych, dotyczących popularności oraz sposobu korzystania z mediów społecznościowych Miasta Gliwice.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w wyżej wymienionych celach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, w związku z art.7 ust 1. pkt. 18 ustawy o samorządzie gminnym oraz art.4 ust. 1 pkt. 21 ustawy o samorządzie powiatowym.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane w związku z prowadzeniem stron Miasta Gliwice w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram oraz Twitter nie będą przekazywane przez administratora Prezydenta Miasta Gliwice innym podmiotom za wyjątkiem:  

 • podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których Państwa dane osobowe są przetwarzane,
 • podmiotów upoważnionych do tego na podstawie powszechnie obowiązującego prawa.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez administratora Prezydenta Miasta Gliwice poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Administrator serwisów Facebook oraz Instagram może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Facebook deklaruje wykorzystywanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i opieranie się na decyzjach Komisji Europejskiej, stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów – więcej informacji pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
Administrator serwisu Twitter, Inc może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zgodnie z regulaminem serwisu Twitter https://twitter.com/en/tos, użytkownik korzystający z jego z usług wyraża zgodę na zbieranie i wykorzystanie swoich danych, zgodnie z Polityką prywatności: https://twitter.com/en/privacy,, w tym przekazywanie ich do USA, Irlandii i/lub innych krajów w celu ich przechowywania, przetwarzania i wykorzystywania przez serwis Twitter, Inc. i jego podmioty stowarzyszone.

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane będą przetwarzane przez okres związany z  realizacją wskazanych powyżej celów przetwarzania tj.:

 • informacje w ramach zamieszczonych komentarzy będą dostępne w serwisie do czasu ich usunięcia przez autora;
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających strony Miasta Gliwice w mediach społecznościowych będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisach;
 • dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram, podlega retencji na zasadach określonych regulaminem serwisu Facebook  https://www.facebook.com/policies_center;
 • dane osobowe gromadzone przez firmę Twitter, Inc tj. historia wpisów, historia aktywności, podlegają retencji na zasadach określonych regulaminem serwisu Twitter https://twitter.com/en/tos.
   

Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych

Każda osoba, której dane dotyczą, w zakresie danych przetwarzanych przez administratora Prezydenta Miasta Gliwice może korzystać z następujących uprawnień:

 • wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Prawa przysługujące Państwu w związku z korzystaniem z serwisów Facebook, Instagram, Messenger i innych produktów i funkcji oferowanych przez Facebook Ireland Limited znajdą Państwo w Polityce prywatności serwisu Facebook dostępnej na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
Prawa przysługujące Państwu w związku z korzystaniem z serwisu Twitter, znajdą Państwo na stronie: https://twitter.com/en/privacy

Sposoby realizacji przysługujących praw

Powyższe uprawnienia względem administratora Prezydenta Miasta Gliwice mogą Państwo realizować:

 • składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
 • drogą elektroniczną, wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych przez administratora Prezydenta Miasta Gliwice narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Facebook Ireland Limited oraz Twitter, Inc. do irlandzkiego komisarza ds. ochrony danych osobowych.

Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych

 • Państwa dane uzyskujemy od administratorów serwisów Facebook Ireland Limited, oraz Twitter, Inc. z Państwa publicznego profilu oraz wpisów na stronach serwisów społecznościowych Facebook, Instagram oraz Twitter.
 • W związku ze specyfiką funkcjonowania wyżej wymienionych serwisów społecznościowych, informacje o osobach obserwujących strony,  polubieniach, a także treści komentarzy, posty i wpisy oraz inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne.
 • Podanie danych jest całkowicie dobrowolne.
   

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

[1] Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćŁukasz Oryszczak
Data wytworzenia informacji2021-08-31 11:29:46
Informację wprowadził do BIPTomasz Bartel
Data udostępnienia informacji w BIP2021-08-31 11:29:46
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiana tytułu dokumentuMałgorzata Turejko23-02-2023 16:00:43
2aktualizacjaMałgorzata Turejko23-02-2023 16:00:43
3Zmiana tytułu dokumentuTomasz Bartel21-06-2022 12:15:06
4Zmiana statusu dokumentuTomasz Bartel31-08-2021 12:51:31
5Zmiana tytułu dokumentuTomasz Bartel31-08-2021 11:44:05
6Zmiana tytułu dokumentuTomasz Bartel31-08-2021 11:34:59
7Zmiany w dokumencieTomasz Bartel31-08-2021 11:34:59
8Utworzenie dokumentuTomasz Bartel31-08-2021 11:29:46