Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Urząd Miejski w Gliwicach / Miejski Rzecznik Konsumentów

Miejski Rzecznik Konsumentów

Miejski Rzecznik Konsumentów w Gliwicach
Anna Nidzińska
 
Miejskiego Rzecznika Konsumentów wspiera:
Joanna Przybyła
Inspektor

Obsługa sekretarsko - kancelaryjna:
Grażyna Formela - sekretariat

Rzecznik przyjmuje konsumentów w Filii Urzędu Miejskiego w Gliwicach
przy  ul. Jasnej 31 A,  (I piętro pok. 106 A)
w godzinach: pon.- śr. 8.00 - 16.00, czw. 8.00 - 17.00, pt. 8.00 - 15.00 (tj. w godzinach pracy Urzędu)
Numer kontaktowy: 32 338 64 99


Zmiany w prawie konsumenckim - 2023r.!


Na czym polega pomoc prawna Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Gliwicach?

Rolą rzecznika jest przede wszystkim udzielanie konsumentom porad konsumenckich  i informacji prawnej w zakresie ochrony praw i interesów konsumentów.

W sprawach, w których rzecznik dostrzega naruszenie interesu konsumenta, a przy tym szansę na polubowne rozstrzygnięcie sporu albo widzi potrzebę wyjaśnienia okoliczności faktycznych – występuje do przedsiębiorców.

Jeśli przedsiębiorca odrzuci argumenty przedstawione przez rzecznika, konsumentowi – dla dalszego dochodzenia roszczeń – pozostaje droga sądowa. Istnieje także możliwość pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego. Rzecznik może udzielić pomocy w dochodzeniu roszczeń przed sądem, jest to jego uprawnienie a nie obowiązek.


Udzielanie bezpłatnych porad konsumenckich i informacji prawnej w zakresie ochrony praw i interesów konsumentów
Konsument mieszkaniec miasta Gliwice może uzyskać poradę konsumencką:

 1. osobiście:  w biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów, ul. Jasna 31 A, (Filia Urzędu Miejskiego), pokój 106 A, I piętro – w godzinach pracy Urzędu, bez wcześniejszego umawiania się. Prosimy o zabranie ze sobą wszystkich dokumentów dotyczących sprawy;.
 2. telefonicznie – pod numerem 32 338 64 99
 3. pisemnie – pismo można złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 lub przy ul. Jasnej 31 A lub wysłać pocztą;
 4. elektronicznie poprzez e-mail - pod adresem e-mail: mrk@um.gliwice.pl ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania;
 5. elektronicznie poprzez skrzynkę podawczą ePUAP -
  https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/najczesciej-zalatwiane-sprawy/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego

W celu udzielenia porady pisemnej/elektronicznej/ePUAP należy przedstawić stan faktyczny sprawy wraz z kopiami wszystkich dokumentów dotyczących sprawy (umowa, paragon, faktura, reklamacje, wezwania, odpowiedzi przedsiębiorcy). W przypadku przesyłania kopii umów, dokumentów, pism reklamacyjnych, które zawierają dane osób trzecich, których wniosek nie dotyczy prosimy o ich anonimizację.


II. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony interesów i praw konsumentów na pisemny wniosek konsumenta mieszkańca Gliwic
Ważne informacje:

 • W sprawach, w których rzecznik dostrzega naruszenie interesu konsumenta,  a przy tym szansę na polubowne rozstrzygnięcie sporu albo widzi potrzebę wyjaśnienia okoliczności faktycznych – występuje do przedsiębiorcy na rzecz konsumenta.
 • Miejski Rzecznik Konsumentów występuje do przedsiębiorcy na wniosek konsumenta dopiero po wyczerpaniu przez konsumenta drogi postępowania reklamacyjnego (np. zgłoszenie reklamacji, wezwanie do wykonania umowy).
 • Złożenie wniosku nie przerywa biegu przedawnienia.
 • Rzecznik Konsumentów nie działa jako pełnomocnik konsumenta na zlecenie (tak jak adwokat czy radca prawny) lecz działa na rzecz konsumenta wspierając go informacją i pomocą prawną.

Wniosek powinien zawierać co najmniej:

 • wskazanie osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko) i jej adres zamieszkania;
 • dane identyfikacyjne przedsiębiorcy, z którym została zawarta umowa;
 • opis okoliczności sprawy;
 • zastrzeżenia, wątpliwości wnioskodawcy co do stanowiska przedsiębiorcy oraz argumenty potwierdzające ich słuszność;
 • propozycję rozwiązania sporu, żądania wnioskodawcy.

Do wniosku należy dostarczyć kopie dokumentów dot. kwestii spornej. Przede wszystkim:

 • dowód potwierdzający zawarcie między konsumentem i przedsiębiorcą umowy cywilnoprawnej;
 • dokumenty stwierdzające fakt zgłoszenia reklamacji,
 • nne dokumenty dotyczące sprawy.

W przypadku przesyłania kopii umów, dokumentów, pism reklamacyjnych, które zawierają dane osób trzecich, których wniosek nie dotyczy prosimy o ich anonimizację. Konsument może posłużyć się  wzorem wniosku o podjęcie wystąpienia do przedsiębiorcy w indywidualnej sprawie konsumenckiej (wniosek dostępny jest w wersji do edycji - WORD, oraz w wersji PDF):

wniosek-o-podjecie-wystapienia-do-przedsiebiorcy (wersja WORD)

wniosek-o-podjecie-wystapienia-do-przedsiebiorcy.docx-1 (wersja PDF)

Wniosek należy składać w formie:

 1. pisemnej - można go złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 lub przy ul. Jasnej 31 A lub wysłać pocztą
  lub
 2. elektronicznej – na elektroniczną skrzynkę podawczą e-PUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/najczesciej-zalatwiane-sprawy/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego       

UWAGA! Zwykła skrzynka e-mail rzecznika nie jest właściwa do składania w/w wniosku.

 • W przypadku przesłania niekompletnego wniosku, wniosku bez załączników, braku niezbędnych dowodów bądź konieczności przedstawienia dodatkowych wyjaśnień rzecznik konsumentów wzywa do uzupełnienia bądź przedstawienia dalszych wyjaśnień.

 • W przypadku braku kontaktu ze strony konsumenta sprawa pozostaje bez biegu.

 • Miejski Rzecznik Konsumentów nie ma wobec przedsiębiorcy kompetencji władczych ani uprawnień kontrolnych, nie orzeka
  w sprawach, nie wydaje nakazów ani zakazów, nie nakłada kar.

 • Rzecznik konsumentów wysyła wystąpienie do przedsiębiorcy wyznaczając mu 14 dniowy termin na odpowiedź. Termin nie jest terminem ustawowym. W przypadku braku odpowiedzi na pismo rzecznika, wysyła on do przedsiębiorcy ponaglenie następnie ostateczne wezwanie do udzielenia odpowiedzi. Treść wystąpienia przesyłana jest także do konsumenta.


Grafika przedstawia informację w języku ukraińskim o bezpłatnej infolinii konsumenckiej
Vademecum Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 3 językach: 

Pomoc Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w języku ukraińskim:
Infolinia: 801 440 220 oraz 22 266 76 76
porady e-mail: uaporady@dlakonsumentow.pl

Więcej przydatnych informacji dotyczących pomocy dla obywateli Ukrainy dostępnych jest pod adresem:
http://uakonsument.uokik.gov.plW sprawach konsumenckich porady telefonicznej udzielaja również:

 1. Infolinia konsumencka, tel. 801 440 220 oraz 22/ 266 76 76, czynna w godzinach 8.00 - 18.00 od poniedziałku do piatku.
 2. Porady konsumenckie e-mail: porady@dlakonsumentow.pl
 3. W sprawach finansowych dyzury ekspertów w Biurze Rzecznika Finansowego: https://rf.gov.pl/jak-pomaga-rzecznik-finansowy/porady                                                          
 4. W sprawach usług telekomunikacyjnych, pocztowych: https://cik.uke.gov.pl/kontakt                                                                                                                                 
 5. Porad telefonicznych udziela także Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, tel.: 32/ 356 81 00

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W GLIWICACH 
 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych MRK [art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679]

Informacja szczegółowa o ochronie danych osobowych zbieranych przez Urząd Miejski  w Gliwicach1

Dane Administratora Danych
Administratorem danych osobowych są:

 1. Miejski Rzecznik Konsumentów w Gliwicach z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Jasna 31 A, 44-100 Gliwice) w zakresie realizacji zadań wynikających  z ustawy z dnia 16  lutego 2007 r.  o ochronie konkurencji i konsumentów
 2. Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice w zakresie realizacji ustawowych zadań, w tym wynikających z funkcji kierownika Urzędu oraz organu wykonawczego Gminy

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować:

 1. Pocztą elektroniczną poprzez e-mail iod@um.gliwice.pl
 2. Pocztą tradycyjną na adres: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Miejski w Gliwicach,ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice;
 3. Na adres skrzynki ePuap Urzędu Miejskiego w Gliwicach: /UMGliwice/SkrytkaESP

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 1. w celu realizacji ustawowych obowiązków Miejskiego Rzecznika Konsumentów określonych w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz w przepisach odrębnych, polegających w szczególności na zapewnieniu bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów, występowaniu do przedsiębiorcy w sprawie ochrony praw i interesów konsumentów, współdziałaniu z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),
 3. w przypadku podania danych szczególnych kategorii danych osobowych, dane przetwarzamy na podstawie art. 9 ust.2 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz art. 9 ust. 2 lit. f w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy,
 4. w przypadku podania danych dodatkowych np. nr telefonu, e-mail, dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 5. w przypadku nr PESEL - w celu jednoznacznej identyfikacji osoby w związku z art.15-21 RODO

Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem:

 1. przedsiębiorcy, do którego kierowane jest wystąpienie rzecznika w związku z wnioskiem konsumenta o ochronę jego praw i interesów konsumenckich;
 2. w przypadku danych osób reprezentujących przedsiębiorcę, w tym pełnomocników: konsumenta (lub jego pełnomocnika), który wystąpił do rzecznika w sprawie o ochronę jego praw i interesów konsumenckich i na rzecz którego podjęto wystąpienie do przedsiębiorcy;
 3. podmiotów uprawnionych przepisami prawa m.in. w przypadku przekazania sprawy właściwemu miejscowo rzecznikowi konsumentów, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcja Handlowa, Policja, Prokuratura, sądy, podmioty uprawnione w zakresie nadzoru i kontroli;
 4. podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których Państwa dane osobowe są przetwarzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą:

 1. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa.
 2. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych
Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień:

 1. wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Sposoby realizacji przysługujacych praw:
Powyższe uprawnienia może Pani/Pana realizować:

 1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
 2. drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeśli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych
Niepodanie danych lub brak zgody na przetwarzanie tam, gdzie konieczna jest zgoda, uniemożliwi realizację usługi.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie
W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

Informacje dodatkowe
Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach w tabeli nr 1 "Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych") są współadministratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12.08.2019r.

1Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych MRK [art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679]

Informacja szczegółowa o ochronie danych osobowych pozyskanych przez Urząd Miejski w Gliwicach w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą1

Dane Administratora Danych
Administratorem danych osobowych są:

 1. Miejski Rzecznik Konsumentów w Gliwicach z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Jasna 31 A,  44-100 Gliwice) w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
 2. Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice w zakresie realizacji ustawowych zadań, w tym wynikających z funkcji kierownika Urzędu oraz organu wykonawczego Gminy.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować:

 1. Pocztą elektroniczną poprzez e-mail:http://iod@um.gliwice.pl
 2. Pocztą tradycyjną na adres: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice
 3.  Na adres skrzynki ePuap Urzędu Miejskiego w Gliwicach: /UMGliwice/SkrytkaESP

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 1. w celu realizacji ustawowych obowiązków Miejskiego Rzecznika Konsumentów określonych w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz w przepisach odrębnych, polegających w szczególności na zapewnieniu bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów, występowaniu do przedsiębiorcy w sprawie ochrony praw i interesów konsumentów, współdziałaniu z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  (RODO),
 3.  w przypadku podania danych szczególnych kategorii danych osobowych, dane przetwarzamy na podstawie art. 9 ust.2 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz art. 9 ust. 2 lit. f w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy,
 4.  w przypadku podania danych dodatkowych np. nr telefonu, e-mail, dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 5. w przypadku nr PESEL - w celu jednoznacznej identyfikacji osoby w związku z art. 15-21 RODO

Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem:

 1. przedsiębiorcy, do którego kierowane jest wystąpienie rzecznika w związku z wnioskiem konsumenta o ochronę jego praw i interesów konsumenckich;
 2. w przypadku danych osób reprezentujących przedsiębiorcę, w tym pełnomocników: konsumenta (lub jego pełnomocnika), który wystąpił do rzecznika w sprawie o ochronę praw i interesów konsumenckich i na rzecz którego podjęto wystąpienie do przedsiębiorcy;
 3. podmiotów uprawnionych przepisami prawa m.in. w przypadku przekazania sprawy właściwemu miejscowo rzecznikowi konsumentów, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcja Handlowa, Policja, Prokuratura, sądy, podmioty uprawnione w zakresie nadzoru i kontroli;
 4. podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których Państwa dane osobowe są przetwarzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą:

 1. Dane osbowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa.
 2. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych
Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień:

 1. wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Powyższe uprawnienia może Pani/Pana realizować:

 1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
 2. drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeśli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Źródło pochodzenia danych
Pani/Pana dane osobowe pochodzą od osób lub podmiotów zgłaszających sprawę do rzecznika konsumentów lub ze źródeł dozwolonych przez przepisy prawa, w szczególności z publicznych rejestrów (np. CEIDG, KRS,) lub od innego uprawnionego organu w ramach prowadzonego postępowania, przedsiębiorcy udzielającego odpowiedzi na wystapienie rzecznika.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie
W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

Informacje dodatkowe
Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach w tabeli nr 1 "Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych") są współadministratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia
12.08.2019 r.

1Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych MRK [ art. 13] Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego   i Rady (UE) 2016/679  (Klauzula Edukacja)

Informacja szczegółowa o ochronie danych osobowych zbieranych przez Urząd Miejski w Gliwicach1 - prowadzenie edukacji konsumenckiej

Dane Administratora Danych
Administratorem danych osobowych są:

 1. Miejski Rzecznik Konsumentów w Gliwicach z siedzibą w Urzędzie Miejskim  w Gliwicach (ul. Jasna 31 A, 44-100 Gliwice) w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  o ochronie konkurencji i konsumentów
 2. Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice w zakresie realizacji ustawowych zadań, w tym wynikających z funkcji kierownika Urzędu oraz organu wykonawczego Gminy

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować:

 1. Pocztą elektroniczną poprzez e-mail: http://iod@um.gliwice.p
 2. Pocztą tradycyjną na adres: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice
 3. Na adres skrzynki ePuap Urzędu Miejskiego w Gliwicach: /UMGliwice/SkrytkaESP

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 1. w celu realizacji zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony praw konsumenta jakim jest prowadzenie edukacji konsumenckiej.
 2. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w związku z art. 38 i art.42 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów;
 3. w przypadku podania danych dodatkowych np. nr telefonu, e-mail, dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem:

 1. podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których Państwa dane osobowe są przetwarzane.
 2. Podmiotów uprawnionych z art.42 ust.1 pkt. 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów;
  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą:

 1. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa.
 2. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych
Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień:

 1. wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania),a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Sposób realizacji przysługujących praw
Powyższe uprawnienia może Pani/Pana realizować:

 1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
 2. drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeśli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych
Niepodanie danych lub brak zgody na przetwarzanie tam, gdzie konieczna jest zgoda, uniemożliwi realizację usługi.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie
W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

Informacje dodatkowe
Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach w tabeli nr 1 "Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych") są współadministratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia  12.08.2019 r.

1Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Zasadnicza treść uzgodnień dotyczących zakresów odpowiedzialności współadministratorów - Prezydenta Miasta Gliwice, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Miejskiego Rzecznika Konsumentów  


 

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAnna Nidzińska
Data wytworzenia informacji2020-05-15 08:05:27
Informację wprowadził do BIPAdministrator Test
Data udostępnienia informacji w BIP2020-05-15 08:05:27
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1aktualizacja stronyJoanna Przybyła11-04-2023 09:29:10
2MRK szkolenieGrażyna Formela09-03-2023 13:46:26
3Komunikat Miejskiego Rzecznika Konsumentów w GliwicachJoanna Przybyła02-03-2023 08:48:26
4Komunikat Miejskiego Rzecznika KonsumentówJoanna Przybyła28-02-2023 11:52:11
5nieobecność rzecznikaGrażyna Formela15-02-2023 15:54:37
6nieobecnośc rzecznikaGrażyna Formela15-02-2023 15:54:13
7nieobecność rzecznikaGrażyna Formela15-02-2023 15:52:15
8nieobecnośc rzecznikaGrażyna Formela09-02-2023 13:28:27
9Pomoc prawna rzecznikaGrażyna Formela07-02-2023 09:31:08
10zmiany w prawie konsumenckim w 2023r.Grażyna Formela06-02-2023 12:45:14
11Utworzenie dokumentuAdministrator Test15-05-2020 08:05:27