Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP

Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP

Zasady dostępu do informacji publicznej

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej. Ustawa precyzuje przepis art. 61 Konstytucji RP o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych i nakazuje organom władzy państwowej (oraz innym podmiotom) udostępniać każdą informację o sprawach publicznych, tj. informację publiczną (art. 1 ust. 1). Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do: uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego, wglądu do dokumentów urzędowych, dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów (art. 3 ust. 1). Prawo to przysługuje każdemu, a zatem osobie fizycznej, osobie prawnej, jak również jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej (art. 2 ust. 1). Od osoby występującej o informację publiczną nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego (art. 2 ust. 2).


Informacje podlegające udostępnianiu

Ogólna zasada udostępniania każdej jawnej informacji o sprawach publicznych została sprecyzowana w rozdziale 2 ustawy. Wskazano tam wprost, jakie informacje podlegają upublicznianiu. Są to m.in. informacje o: organach władzy publicznej - w tym o ich statusie prawnym, organizacji, kompetencjach, majątku, osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach; zasadach funkcjonowania organów władzy publicznej - w tym o sposobach załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach; polityce władz - w tym o zamierzeniach, projektach aktów normatywnych, programach dotyczących realizacji zadań publicznych; danych publicznych - w tym dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez funkcjonariuszy publicznych, treść wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej; informacja o stanie państwa; majątku publicznym. Na mocy ustawy posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów są jawne i dostępne. Ustawa nakazuje sporządzać i udostępniać stenogramy lub protokoły z obrad (chyba że zostały sporządzone i udostępnione materiały audiowizualne lub teleinformatyczne rejestrujące w pełni obrady). Ustawa definiuje ponadto pojęcie „dokumentu urzędowego”, który podlega upublicznianiu. Dokumentem urzędowym jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy (art. 6 ust. 2).

Formy i termin udostępniania informacji publicznej

Zgodnie z ustawą udostępnianie informacji publicznej następuje w szczególności poprzez: ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej, udostępnianie na wniosek zainteresowanego, wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu. Zgodnie z ustawą (art. 10 ust. 1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 2). Jeżeli jest to niemożliwe, wnioskodawca jest powiadamiany w powyższym terminie o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, który nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku. Instytucja udostępniająca informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji, z czym może się wiązać konieczność pokrycia kosztów udostępnienia informacji w wybranej formie.

Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach, należy złożyć wniosek w jeden z następujących sposobów:
•    poprzez jego osobiste dostarczenie do biura podawczego Urzędu,
•    wysyłając pocztą tradycyjną na adres Urzędu,
•    wysyłając wiadomość e-mail na adres: boi@um.gliwice.pl,
•    wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Opłaty

Jeśli w związku z udostępnieniem informacji publicznej Urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia informacji lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej w formę wskazaną we wniosku, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Przyjmuje się, że opłatę wynikającą z dodatkowych kosztów nalicza się i pobiera, jeżeli jej wysokość przekraczałaby trzykrotność wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej. W przypadku określenia opłaty Urząd w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o informację publiczną wysyła do wnioskodawcy, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, powiadomienie o konieczności wniesienia opłaty. Wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia może:
a) wnieść opłatę,
b) zmienić wniosek o udostępnienie informacji publicznej - wówczas zmodyfikowany wniosek rozpatruje się ponownie,
c) wycofać wniosek o udostępnienie informacji publicznej - wówczas wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu.
W przypadku gdy wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia doręczenia powiadomienia nie wniesie opłaty za udostępnienie informacji publicznej, nie wycofa wniosku ani nie dokona zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji publicznej (lub nie odpowie na powiadomienie), udostępnia się wnioskowaną informację publiczną zgodnie z wnioskiem, a do wnioskodawcy wysyła się wezwanie do wniesienia opłaty stanowiącej zwrot kosztów związanych ze sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej. Opłaty można dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu prowadzony w Banku Millennium S.A. pod numerem 48 1160 2202 0000 0005 0904 4009, określając przedmiot opłaty.

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność wynikającą z przepisów prawa - m.in. tajemnica przedsiębiorcy, prawo do prywatności osoby fizycznej, tajemnica skarbowa (art. 5) lub brak wskazania szczególnej istotności dla interesu publicznego w odniesieniu do informacji przetworzonej. Odmowa następuje w drodze decyzji administracyjnej (art. 16 ust. 1).

Umorzenie postępowania

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, Urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się w drodze decyzji administracyjnej (art. 14).

Tryb odwoławczy i skargowy

Od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

W przypadku bezczynności organu w zakresie udostępniania informacji publicznej przysługuje skarga do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, który, w ocenie skarżącego, pozostaje w bezczynności. W tym przypadku skarżący musi liczyć się z koniecznością poniesienia kosztów sądowych. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej: p.p.s.a.), z tym że:
1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego przysługuje również na wezwanie organu do wniesienia opłaty z tytułu zwrotu poniesionych kosztów wynikających z udostępnienia informacji publicznej zgodnie z kryteriami określonymi we wniosku (będące aktem z zakresu administracji publicznej, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a.).

Odpowiedzialność karna

Przepis art. 23 ustawy przewiduje grzywnę, karę ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku dla tego kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej.

 

 

 

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAgnieszka Turowska-Kubal
Data wytworzenia informacji2020-05-22 06:35:12
Informację wprowadził do BIPTomasz Bartel
Data udostępnienia informacji w BIP2020-05-22 06:35:12
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiany w dokumencieAgnieszka Turowska-Kubal07-06-2023 10:02:42
2Zmiana tytułu dokumentuAgnieszka Turowska-Kubal24-02-2022 12:42:15
3Zmiany w dokumencieAgnieszka Turowska-Kubal24-02-2022 12:42:15
4Zmiana opisu dokumentuAgnieszka Turowska-Kubal24-02-2022 12:42:15
5Zmiany w dokumencieMałgorzata Turejko11-09-2020 10:49:16
6Utworzenie dokumentuTomasz Bartel22-05-2020 06:35:12