Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Zarządzenia Prezydenta Miasta

Zarządzenia Prezydenta Miasta

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Zarządzenia Prezydenta Miasta
zarządzenie Nr 7531/23
WYKONANE
Dotyczy: zmian budżetu miasta Gliwice na 2023 rok
zarządzenie Nr 7530/23 oraz wykaz nr GN/75/2023
Dotyczy: uchylenia zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6088/22 z dnia 21 czerwca 2022 r. oraz przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1097/12 obr. Żerniki poł. na płn. od ul. Omańkowskiej w Gliwicach, księga wieczysta nr GL1G/00095470/4 stanowiąca własność miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej nieruchomości.
zarządzenie Nr 7529/23
WYKONANE
Dotyczy: zmian budżetu miasta Gliwice na 2023 rok
zarządzenie Nr 7528/23
Dotyczy: zmieniające zarządzenie nr PM-6036/2022 w sprawie powołania wspólnej dla Miasta Gliwice i Powiatu Gliwickiego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na lata 2022-2024
zarządzenie Nr 7527/23 oraz wykaz nr ZDM/12/2023
Dotyczy: przeznaczenia do wydzierżawienia oraz zawarcia nowych i kolejnych umów dzierżawy nieruchomości położonej w Gliwicach, przy ul. Tytusa Chałubińskiego.
zarządzenie Nr 7526/23 oraz wykaz nr ZDM/15/2023
Dotyczy: oddania w dzierżawę i zawarcia nowej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gliwice, położonej w rejonie ul. Noworocznej.
zarządzenie Nr 7525/23 oraz wykaz nr ZGM/68/2023
Dotyczy: zawarcia kolejnej umowy użyczenia garażu o powierzchni 17,85 m2 usytuowanego na nieruchomości położonej na wschód od ul. Jasnej w Gliwicach, w ewidencji gruntów oznaczonej jako działka nr 202, obręb Trynek, z Gliwickim Zakładem Aktywności Zawodowej.
zarządzenie Nr 7524/23 oraz wykaz nr GN/53/2023
Dotyczy: oddania w użyczenie i zawarcia umowy użyczenia z wnioskodawcą, nieruchomości stanowiących działki nr 985, 829/32 obręb Stare Gliwice.
zarządzenie Nr 7521/23
Dotyczy: przyjęcia \"Regulaminu udzielania dotacji na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gliwice\"
zarządzenie Nr 7520/23
Dotyczy: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży.