Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Zarządzenia Prezydenta Miasta

Zarządzenia Prezydenta Miasta

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Zarządzenia Prezydenta Miasta
zarządzenie Nr 6954/22
Dotyczy: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii.
zarządzenie Nr 6953/22
Dotyczy: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2023 r.
zarządzenie Nr 6952/22
WYKONANE
Dotyczy: zmian budżetu miasta Gliwice na 2022 rok
zarządzenie Nr 6950/22
Dotyczy: zmiany zarządzenia nr PM 4999/21 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których w 2022 r. może być wykonywana praca na cele społeczne przez osoby skazane na karę ograniczenia wolności i praca społecznie użyteczna.
zarządzenie Nr 6949/22 oraz wykaz nr ZDM/39/2022
Dotyczy: oddania w użyczenie i zawarcia nowej umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gliwice, położonej przy ul. Nowy Świat.
zarządzenie Nr 6948/22
Dotyczy: przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 634/5 obr. Żerniki położona przy ul. Granicznej w Gliwicach, stanowiąca własność miasta Gliwice, KW nr GL1G/00036250/5 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej części nieruchomości.
zarządzenie Nr 6947/22 oraz wykaz nr GN/333/2022
Dotyczy: przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 634/6 obr. Żerniki, położonej przy ul. Granicznej w Gliwicach, stanowiącej własność miasta Gliwice, KW nr GL1G/00036250/5 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej części nieruchomości.
zarządzenie Nr 6946/22 oraz wykaz nr GN/298/2022
Dotyczy: przeznaczenia do wydzierżawienia i zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z wnioskodawcą, nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach przy ulicy Bartosza Głowackiego.
zarządzenie Nr 6945/22
WYKONANE
Dotyczy: zmian budżetu miasta Gliwice na 2022 rok
zarządzenie Nr 6944/22
WYKONANE
Dotyczy: zmian budżetu miasta Gliwice na 2022 rok