Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Zarządzenia Prezydenta Miasta

Zarządzenia Prezydenta Miasta

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Zarządzenia Prezydenta Miasta
zarządzenie Nr 8926/23 oraz wykaz nr ZGM/DS/504/2023
Dotyczy: przeznaczenia do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego, lokalu mieszkalnego nr 7 położonego przy pl. Piłsudskiego 2, stanowiącego własność miasta Gliwice
zarządzenie Nr 8925/23
Dotyczy: wyrażenia zgody na objęcie przez miasto Gliwice udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Śląskiej Sieci Metropolitalnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
zarządzenie Nr 8924/23 oraz wykaz nr ZGM/DS/507/2023
Dotyczy: przeznaczenia do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego, lokalu mieszkalnego nr 23 położonego przy ul. Pszczyńskiej 112C, stanowiącego własność miasta Gliwice
zarządzenie Nr 8923/23
Dotyczy: zmieniające zarządzenie nr PM-241/19 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gliwicach
zarządzenie Nr 8922/23
Dotyczy: rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Żerniki położoną po wschodniej stronie ulicy Tarnogórskiej – etap I – po jego wyłożeniu do publicznego wglądu.
zarządzenie Nr 8921/23
WYKONANE
Dotyczy: zmian budżetu miasta Gliwice na 2023 rok
zarządzenie Nr 8920/23
Dotyczy: zmieniające zarządzenie nr PM-727/2019 w sprawie zasad podziału i trybu wykorzystywania środków finansowych na działalność rad dzielnic i Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice
zarządzenie Nr 8919/23
Dotyczy: konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
zarządzenie Nr 8918/23
Dotyczy: konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie udzielenia posiłku dzieciom i młodzieży na lata 2024-2028 w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
zarządzenie Nr 8917/23
Dotyczy: zmiany Zarządzenia Nr PM-8873/23 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Gliwicach