Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Ogłoszenia o naborach do Urzędu Miejskiego / Nabór do Wydziału Inwestycji i Remontów (nabór nr: KD.210.20.2024.IR-5) - termin składania ofert: 2 kwietnia 2024 r.

Nabór do Wydziału Inwestycji i Remontów (nabór nr: KD.210.20.2024.IR-5) - termin składania ofert: 2 kwietnia 2024 r.


Wyniki:

Urząd Miejski w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji i Remontów

Nabór pozostaje nierozstrzygnięty.
Na niniejsze postępowanie rekrutacyjne nie wpłynęła żadna oferta pracy.

 

Ogłoszenie o naborze

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, prowadzi nabór 
na stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji i Remontów
w pełnym wymiarze czasu pracy

Osoba zatrudniona na oferowanym stanowisku będzie:

 1. Uczestniczyła w:
  • planowaniu i przygotowywaniu zadań inwestycyjnych i remontowych do realizacji,
  • pracach komisji przetargowych przy udzielaniu zamówień publicznych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych,
  • czynnościach nadzoru nad zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi realizowanymi przez Wydział Inwestycji i Remontów,
  • prowadzeniu spraw związanych z zewnętrznym dofinansowaniem zadań inwestycyjnych.
 2. Weryfikowała dokumentacje projektowe.
 3. Nadzorowała realizację umów na prace projektowe i roboty budowlane oraz pełniła nadzór inwestorski.
 4. Rozliczała prowadzone zadania inwestycyjne.
   

O zatrudnienie mogą się ubiegać osoby które (wymagania niezbędne):

 1. Posiadają:
  • wykształcenie co najmniej średnie techniczne w zakresie: elektrotechniki, inżynierii elektrycznej, elektroenergetyki (potwierdzone kserokopią dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie),  
  • co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (potwierdzone kserokopiami dokumentów, z których wynika okres świadczenia pracy oraz zakres wykonywanych obowiązków),
  • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (potwierdzone kserokopią dokumentu poświadczającego posiadanie uprawnień),
  • obywatelstwo polskie,
  • pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.
 2. Przynależą do Izby Inżynierów Budownictwa (potwierdzone zaświadczeniem o przynależności do Branżowej Izby Inżynierów).
 3. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nie są ukarane karą zakazu zajmowania stanowiska lub wykonywania zawodu lub pracy w organach i instytucjach samorządu terytorialnego.
 5. Cieszą się nieposzlakowaną opinią.
 6. Zapoznały się z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (t.j. Dz. U. z 2023  r. poz. 682 z późn. zm.).
   

Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny być bezstronne, komunikatywne, samodzielne w działaniu, posiadać umiejętności analityczne oraz umiejętność pracy w zespole.  

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Praca wykonywana będzie:
  • w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 na V piętrze,
  • przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
  • w pomieszczeniu klimatyzowanym.   
 2. Z uwagi na obsługę klienta wewnętrznego i zewnętrznego do osoby zatrudnionej na oferowanym stanowisku będzie stale napływać duża ilość informacji. W przypadku kontaktu bezpośredniego lub telefonicznego trzeba będzie niezwłocznie udzielić odpowiedzi.
 3. Podczas wykonywania zadań będzie istniała konieczność:
  • obsługi urządzeń biurowych,
  • wyjścia lub wyjazdu poza stałe miejsce pracy np. w celu przeprowadzania wizji w terenie, w tym w budynkach na kondygnacjach wyższych niż parter niewyposażonych w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych,
  • kontroli stanu budynków (praca na wysokości powyżej 3 metrów).
 4. Podczas realizacji obowiązków osoba wybrana do zatrudnienia będzie korzystała z dużej ilości dokumentów.
 5. Praca realizowana będzie pod presją czasu.
   

 Dokumenty aplikacyjne muszą zawierać:

 • list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru,
 • życiorys zawodowy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe, wykształcenie, posiadane uprawnienia oraz przynależność do Branżowej Izby Inżynierów,  
 • kwestionariusz osobowy (zgodnie ze wzorem opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania),
 • formularz oświadczeń (zgodnie ze wzorem opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania).

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Aplikacje należy składać do 2 kwietnia 2024 r.:

 1. Osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach:
  • w godzinach pracy Urzędu, lub
  • po godzinach urzędowania w ramach dyżurów pełnionych przez pracowników Biura Obsługi Interesantów (przy ul. Zwycięstwa 21), we wtorki od godz. 16:00 do 18:00, w czwartki od godz. 17:00 do 18:00 oraz piątki od godz. 15:00 do 18:00.
 2. Za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do Urzędu).
 3. Drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespondencja będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do korespondencji należy dołączyć skany wymaganych dokumentów. Za datę wpływu uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia dokumentów przez system e-PUAP.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 238-56-50.

Po upływie terminu składania ofert każda osoba która złożyła aplikację otrzyma drogą elektroniczną (w korespondencji wysłanej na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres mailowy) informację o nadanym numerze referencyjnym oferty, który będzie obowiązywał w czasie trwania naboru.

Po zweryfikowaniu dokumentów aplikacyjnych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostanie opublikowany wykaz numerów referencyjnych ofert osób, które zostały zakwalifikowane do testu merytorycznego. 
Informacja o terminie testu merytorycznego zostanie wysłana drogą elektroniczną. 

Dodatkowe informacje:

 1. Zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez osobę wybraną do zatrudnienia.  
 2. Docelowe stanowisko przewidziane dla osoby, która będzie realizowała zadania, o których mowa powyżej to starszy inspektor nadzoru inwestorskiego.    
 3. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.
 4. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia  o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie  pięciu najlepszych osób spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
 5. Osoba, która zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w pkt. 4, zobowiązana jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 6. Deklaracja dostępności zamieszczona jest na stronie https://bip.gliwice.eu/dostepnosc-informacji.
 7. Osoby ze szczególnymi potrzebami (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami) zakwalifikowane do udziału w naborze wymagające szczególnej formy wsparcia, proszone są o zgłoszenie tego faktu pracownikowi Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac niezwłocznie po otrzymaniu zaproszenia do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym  (telefonicznie tel. 32 238-56-50 lub mailowo kd@um.gliwice.pl). 
 8. Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Gliwicach jest Prezydent Miasta Gliwice.
 9. Regulamin naboru jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania.
 10. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostanie opublikowane imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania  osoby wybranej do zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego naboru.

Wydział

Wydział Inwestycji i Remontów

Data rozpoczęcia publikacji: 08-03-2024
Data zakończenia publikacji: 07-07-2024

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćStella Górny naczelnik Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac
Data wytworzenia informacji2024-03-08 10:51:20
Informację wprowadził do BIPMonika Cwynar-Wyczarska
Data udostępnienia informacji w BIP2024-03-08 10:51:20
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1publikacja informacji o wyniku naboruMonika Cwynar-Wyczarska04-04-2024 16:33:50
2Zmiany w dokumencieMonika Cwynar-Wyczarska04-04-2024 16:33:50
3Zmiany w dokumencieMonika Cwynar-Wyczarska04-04-2024 16:33:50
4Zmiana statusu dokumentuMonika Cwynar-Wyczarska08-03-2024 10:58:30
5Utworzenie dokumentuMonika Cwynar-Wyczarska08-03-2024 10:51:20