Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu / SPRZEDAŻ - działka nr 181/3, obręb Niepaszyce Północ, rejon ul. Staromiejskiej

SPRZEDAŻ - działka nr 181/3, obręb Niepaszyce Północ, rejon ul. Staromiejskiej

 

herb_Gliwic

Prezydent Miasta Gliwice
ogłasza

18 czerwca 2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości obejmującej niezabudowaną działkę nr 181/3, obręb Niepaszyce Północ, o powierzchni 0,9131 ha, KW GL1G/0032189/8, położonej w rejonie ul. Staromiejskiej.

Cena wywoławcza nieruchomości: 1 502 000,00 zł
Wadium: 150 200,00 zł
Minimalne postąpienie: 15 020,00 zł

Cena nieruchomości jest ceną brutto, która zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1570 z późn. zm.).

Część nieruchomości obejmująca działkę nr 181/3, obręb Niepaszyce Północ, została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-9149/2024 z dnia 12 stycznia 2024 r. oraz uchwałą Rady Miasta Gliwice nr XXXIX/814/2022 z dnia 8 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości obejmującej działkę nr 181/3 i działkę nr 181/4, obręb Niepaszyce Północ, oraz kompleksu nieruchomości obejmującego działki nr 181/2, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, obręb Niepaszyce Północ, położonych w rejonie ul. Staromiejskiej w Gliwicach, stanowiących własność Miasta Gliwice.

mapa_181_3-1

Opis nieruchomości
Działka nr 181/3, obręb Niepaszyce Północ, jest położona w rejonie ul. Staromiejskiej, w peryferyjnej strefie miasta. Kształt regularny zbliżony do prostokąta.
W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa, tereny rolne oraz rzeka Kłodnica. Obecnie działka jest wykorzystywana na cele rolnicze.
Usunięcie zieleni (drzew i krzewów) może nastąpić jedynie w oparciu o ustawę o ochronie przyrody.
Sieci uzbrojenia terenu w ulicy Niepaszyckiej: wodociągowa, kanalizacji deszczowej kd300 i sanitarnej ks200, elektroenergetyczna, gazowa, teletechniczna. Warunki podłączenia poszczególnych mediów należy uzgadniać bezpośrednio z dysponentami sieci.
W przypadku wystąpienia przyłączy kanalizacji deszczowej, które mogą być zlokalizowane na przedmiotowych działkach, nabywca musi zwrócić na nią szczególna uwagę. W granicach przedmiotowych działek może przechodzić sieć drenarska, w momencie przeprowadzania jakichkolwiek prac należy zwrócić na nią szczególna uwagę. W przypadku jej uszkodzenia nabywca zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie.
Działka jest zlokalizowana niedaleko rzeki Kłodnicy, co w okresie intensywnych opadów deszczu lub roztopów może prowadzić do podtopień przedmiotowej działki.
Użytki: RIVa: 0,0168 ha, RIVb: 0,8963 ha

Skomunikowanie nieruchomości
Skomunikowanie działki nr 181/3 z drogą publiczną, ul. Niepaszycką, powinno odbywać się poprzez działkę nr 181/1 i 177, obręb Niepaszyce Północ. W celu zapewnienia dojazdu zostanie ustanowiona odpowiednia służebność na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-7188/2023 z dnia 11 stycznia 2023 r. zmienionego zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-9035/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r.
Koszt ustanowienia służebności wynosi 80 834,60 zł brutto. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do zapłaty ww. kwoty przy zakupie nieruchomości oprócz wylicytowanej ceny nieruchomości.

mapa_181_3_sluzebnosc

Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospodarowania
Działka jest położona na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący dzielnicę Łabędy. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr XIII/395/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, teren obejmujący działkę nr 181/3, oznaczony jest symbolami:
22MN – co oznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Przeznaczenie podstawowe:

 1. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Przeznaczenie dopuszczalne:

 1. usługi nieuciążliwe – wbudowane w parterach budynków,
 2. usługi nieuciążliwe – samodzielne budynku usługowe,
 3. 11MN, 22-24 MN, 28 MN, 46 MN, 56 MN, 60 MN – budynki mieszkalne w zabudowie wielorodzinnej niskiej (budynki do 4 mieszkań lub zespoły takich budynków),
 4. zieleń ogrodów przydomowych i sadów,
 5. niezbędne dojazdy, parkingi na własnej działce,
 6. urządzenia budowlane, sieci infrastruktury technicznej.

2 ZPE – co oznacza: tereny zieleni urządzonej w strefach naturalnych układów ekologicznych.

Przeznaczenie podstawowe:

 1. tereny zieleni urządzonej w strefach naturalnych układów ekologicznych,

(…).

Przeznaczenie dopuszczalne:

(…),

 1. cieki wodne, zbiorniki wodne,
 2. tereny rekreacji i sportu, mała architektura, place zabaw,
 3. ścieżki piesze i rowerowe,
 4. niezbędne drogi dojazdowe,
 5. niezbędne parkingi w zieleni – jedynie w pasie terenów przylegających do komunikacji kołowej, pod warunkiem, że ich łączna powierzchnia nie przekroczy wielkości odpowiadającej wskaźnikowi określonemu w § 11 ust. 2 pkt b).

Teren znajduje się w granicach Głównego zbiornika Wód Podziemnych nr 330 – Gliwice.

Rada Miasta Gliwice podjęła uchwałę nr XVIII/369/2020, zmienioną uchwałą nr XXIV/496/2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od linii kolejowej i na zachód od ul. Portowej. Przedmiotowy teren jest położony na obszarze objętym ww. uchwałą.

Obciążenia nieruchomości
Działka objęta jest umową dzierżawy z przeznaczeniem na cele rolnicze o powierzchni 0,8783 ha. Umowa obowiązuje do 31 października 2024 r. Nowy nabywca wejdzie w prawa i obowiązki wydzierżawiającego.
Służebność wpisana w dziale III na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji jest związana z posadowieniem sieci kanalizacyjnej i jest w całości zlokalizowana na działce nr 181/1, obręb Niepaszyce Północ i nie obciąża sprzedawanej działki.

Wadium
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w wysokości 150 200,00 zł w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Bank Millennium, nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033, z zaznaczeniem: „Przetarg ustny nieograniczony, dz. nr 181/3, obręb Niepaszyce Północ, imię i nazwisko oraz PESEL lub nazwa oraz NIP firmy, na której rzecz nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 11 czerwca 2024 r.

Wpłacone wadium podlega:

 • uczestnikowi, który przetarg wygra zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na konto bankowe, z którego dokonano płatności lub zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją – bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg,
 • przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • wniesienie wadium w wymaganym terminie,
 • okazanie na przetargu dowodu osobistego przez uczestnika/uczestników przetargu,
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej (powyższe dotyczy również reprezentacji jednego z małżonków, chyba że nieruchomość będzie nabywana z odrębnego majątku jednego z nich lub jeżeli w małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej),
 • w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a nieruchomość ma zostać nabyta w ramach prowadzonej działalności, należy okazać odpowiednio aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej (chyba że pełnomocnictwo wynika wprost z innych dokumentów np. z wydruku z KRS).

Uczestnik przetargu, który spóźni się na otwarcie przetargu, nie zostanie dopuszczony do licytacji.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu, zapisami uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach nr XIII/395/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r., oraz stanem faktycznym działki, w tym z przebiegiem sieci i służebności. Nabywca przejmuje działkę w stanie istniejącym.

Dodatkowe informacje
1.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-9149/2024 z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gliwice, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.).

2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy. Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 18 lipca 2024 r.

3. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

4. Dodatkowe informacje o nieruchomości oraz warunkach przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach – Zespół ds. zbywania, pok. 16 lub 17, ul. Jasna 31A, Gliwice, w godzinach: pn. – śr.: 8.00-16.00, czw.: 8.00-17.00, pt.: 8.00-15.00 lub telefonicznie: 32/338-64-11 lub 32/338-64-09, 32/338-64-12.

5. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej gliwice.eu, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

6. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.).

7. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2213).

8. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie przedłożenie, przed wyznaczonym terminem, aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – GMINA


Data rozpoczęcia publikacji: 11-04-2024
Data zakończenia publikacji: 18-06-2024

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMichał Drabik
Data wytworzenia informacji2024-04-05 13:01:30
Informację wprowadził do BIPMałgorzata Kazek-Baranowska
Data udostępnienia informacji w BIP2024-04-11
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuMałgorzata Kazek-Baranowska05-04-2024 13:01:30