Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu / SPRZEDAŻ - działka nr 340/2, obręb Wójtowa Wieś, ul. Wójtowska

SPRZEDAŻ - działka nr 340/2, obręb Wójtowa Wieś, ul. Wójtowska

 

herb_Gliwic

Prezydent Miasta Gliwice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz.344 z późn. zm.)
ogłasza
I ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości

12 czerwca 2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości obejmującej niezabudowaną działkę nr 340/2 o pow. 0,2139 ha, obręb Wójtowa Wieś, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1G/00070690/1. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Gliwicach przy ul. Wójtowskiej i stanowi własność Miasta Gliwice.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 631 700,00 zł
Wadium: 63 200,00 zł
Minimalne postąpienie: 6320,00 zł

Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1570 z późn. zm.).

mapa_340_2

1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i KW:

Działka nr 340/2 o pow. 0,2139 ha, obręb Wójtowa Wieś, użytek: B – tereny mieszkaniowe (0,1738 ha), RIIIa – grunty orne (0,0401 ha), KW nr GL1G/00070690/1.

2. Opis przedmiotu przetargu
Przedmiotowa działka położona jest przy ul. Wójtowskiej w Gliwicach, w pobliżu przebiega obwodnica – ul. Tadeusza Mazowieckiego. Działka stanowi teren niezabudowany, którego granice tworzą nieregularny kształt o zachwianej proporcji boków. Usunięcie zieleni znajdującej się na przedmiotowej działce (drzewa, krzewy) może nastąpić jedynie w oparciu o ustawę o ochronie przyrody.
Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów.
Działka ma dostęp do sieci wodociągowej, teletechnicznej, gazowej, elektroenergetycznej oraz kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z mapą ewidencyjną na działce nie ma zlokalizowanej kanalizacji deszczowej. Odwodnienie działki w gestii przyszłego nabywcy. W granicach przedmiotowej działki może przechodzić sieć drenarska, na którą należy zwrócić szczególną uwagę. W przypadku jej uszkodzenia nabywca zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie.
Zgodnie z mapą zasadniczą w granicy przedmiotowej działki zlokalizowany jest przewód elektroenergetyczny zasilający oświetlenie. Przyszły nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia służebności w pasie o szerokości 1 m od osi kabla, w celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzeń oświetleniowych – oświetlenia miejskiego na rzecz właściciela działki nr 812/2, obręb Wójtowa Wieś, którym jest Miasto Gliwice. Służebność zostanie ustanowiona na powierzchni ok. 13 m2.
Skomunikowanie działki nr 340/2, obręb Wójtowa Wieś, powinno odbywać się do drogi publicznej ul. Wójtowskiej nowym zjazdem. Ewentualna realizacja inwestycji na ww. działce lub istotna zmiana sposobu zagospodarowania jej terenu winna zostać poprzedzona złożeniem wniosku do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, gdyż warunki włączenia ruchu drogowego z działki do drogi publicznej należy rozpatrywać indywidualnie, w zależności od generowanego przez inwestycję natężenia ruchu drogowego, jego struktury kierunkowej, rodzajowej oraz innych, nieznanych na chwilę obecną okoliczności.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Działka nr 340/2, obręb Wójtowa Wieś, położona jest na terenie na którym od 28 stycznia 2023 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic Daszyńskiego, Wójtowskiej, Ku Dołom i Orkana – etap I. Przedmiotowy plan uchwalony został przez Radę Miasta Gliwice uchwałą nr XLII/868/2022 z dnia 15.12.2022 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2022 r., poz. 8864.

W planie tym działka nr 340/2, obręb Wójtowa Wieś, znajduje się na terenie oznaczonym symbolem:

 • 6MN/U – co oznacza: tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności.

Dla terenu oznaczonego m.in. symbolem 6MN/U ustalono przeznaczenie podstawowe:

 1. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
 2. usługi nieuciążliwe.

Ponadto zgodnie z § 13 ust. 1 w obszarze planu, z zastrzeżeniem ustaleń szczegółowych, dopuszcza się lokalizację:

 1. zieleni,
 2. infrastruktury technicznej,
 3. tras rowerowych,
 4. ciągów pieszych.

Zabudowa fragmentu działki oznaczonej jako RIIIa będzie wymagać wyłączenia gruntu z produkcji rolnej.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie, treścią księgi wieczystej, przebiegiem sieci infrastruktury technicznej oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów, w granicach którego położona jest przedmiotowa działka. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 12 czerwca 2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206.

5. Wadium
Wadium w wysokości 63 200,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Bank Millennium nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033, z tytułem wpłaty: „Przetarg, działka nr 340/2, obręb Wójtowa Wieś, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której działki będą nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej do 5 czerwca 2024 r.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na konto bankowe, z którego dokonano płatności lub zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją – bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg,
 • przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

6. Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • wniesienie wadium w wymaganym terminie,
 • okazanie na przetargu dowodu osobistego przez uczestnika/uczestników przetargu,
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej (powyższe dotyczy również reprezentacji jednego z małżonków, chyba że nieruchomość będzie nabywana z odrębnego majątku jednego z nich lub jeżeli w małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej),
 • w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a nieruchomość ma zostać nabyta w ramach prowadzonej działalności, należy okazać odpowiednio aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej (chyba że pełnomocnictwo wynika wprost z innych dokumentów np. z wydruku z KRS).

7. Dodatkowe informacje
7.1.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM‑9295/24 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności części nieruchomości obejmującej niezabudowaną działkę nr 340/2, obręb Wójtowa Wieś, położoną w Gliwicach przy ul. Wójtowskiej, stanowiącej własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jego nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.).

7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy. Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 12 lipca 2024 r.

7.3. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

7.4. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-9295/2024 z dnia 7 lutego 2024 r.

7.5. Dodatkowe informacje o nieruchomości oraz warunkach przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach – Zespół ds. zbywania, pok. 16, ul. Jasna 31A, Gliwice, w godzinach: pn. – śr.: 8.00-16.00, czw.: 8.00-17.00, pt.: 8.00-15.00 lub telefonicznie: 32/338-64-09 lub 32/338-64-11, 32/338-64-12.

7.6. Niniejsze ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej miasta – gliwice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu, na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz w prasie ogólnopolskiej „Dziennik Gazeta Prawna”.

7.7. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.).

7.8. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2213).

7.9. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278), zastosowanie mają przepisy ww. ustawy.


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – GMINA


Data rozpoczęcia publikacji: 10-04-2024
Data zakończenia publikacji: 12-06-2024

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMichał Drabik
Data wytworzenia informacji2024-04-04 15:19:49
Informację wprowadził do BIPMałgorzata Kazek-Baranowska
Data udostępnienia informacji w BIP2024-04-10
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuMałgorzata Kazek-Baranowska04-04-2024 15:19:49