Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu / SPRZEDAŻ - działka nr 515, obręb Przedmieście, ul. Daszyńskiego

SPRZEDAŻ - działka nr 515, obręb Przedmieście, ul. Daszyńskiego

 

herb_Gliwic

Prezydent Miasta Gliwice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.),
ogłasza
II ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości

Lokalizacja: przy ul. Daszyńskiego w Gliwicach.

Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i KW
Prawo własności nieruchomości obejmującej działkę nr 515, obręb Przedmieście, położoną przy ul. Daszyńskiego w Gliwicach, o pow. 0,5268 ha, użytek RIIIa – grunty orne, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr GL1G/00036169/0.

Opis przedmiotu przetargu

mapa_515-1

Nieruchomość położona jest w zachodniej części miasta przy ul. Daszyńskiego w Gliwicach. Kształt działki regularny, zbliżony do mocno wydłużonego prostokąta.
Brak jest możliwości dojazdu do drogi publicznej z działki nr 515, obręb Przedmieście. Działka ma wyłącznie dostęp do drogi publicznej ul. Daszyńskiego.
Z uwagi na wielkość działki oraz potencjalny generator ruchu, skomunikowanie powinno odbywać się poprzez układ przyszłych dróg publicznych (016 KDD 1/2, 015 KDD 1/2 oraz 07 KDL 1/2) do drogi publicznej ul. Daszyńskiego zjazdem istniejącym. Konieczne będzie zatem ustanowienie stosownych służebności gruntowych oraz budowa fragmentów dróg.
W przypadku planowanej zabudowy terenu konieczne będzie wyłączenie z produkcji rolnej.
Sieci uzbrojenia dostępne w zasięgu południowej granicy działki.
Zgodnie z mapą ewidencyjną na działce nie ma zlokalizowanej kanalizacji deszczowej. W granicach przedmiotowej działki może przechodzić sieć drenarska. W momencie przeprowadzania jakichkolwiek prac należy zwrócić na nią szczególną uwagę. W przypadku jej uszkodzenia nabywca zobowiązany będzie do usunięcia awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie.
Zgodnie z mapą ewidencyjną, szerokość dużego fragmentu działki nr 515 położonego w jednostce 1MNU wynosi ok. 15 m. Ponadto zabudowa na sąsiedniej działce nr 516 położona jest w granicy z działką 515. W związku z powyższym nie ma możliwości zagospodarowania działki nr 515 zgodnie z planem na cele mieszkaniowe lub usługowe jako samodzielnej działki.
Działka w całości objęta jest umową dzierżawy z przeznaczeniem na uprawy rolne z terminem obowiązywania do 31 października 2024 r. (aneks do umowy obowiązującej do 31 października 2023 r.)

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Działka nr 515, obręb Przedmieście, położona jest na terenie, dla którego od dnia 27 sierpnia 2011 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów związanych bezpośrednio z rozwojem układu komunikacyjnego w Gliwicach, położonych wzdłuż południowo-zachodniej obwodnicy miasta oraz autostrady A4. Plan ten uchwalony został przez Radę Miejską w Gliwicach uchwałą nr IX/113/2011 z dnia 2 czerwca 2011 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 159 z dnia 27 lipca 2011 r., poz. 3010, 3019.
Zgodnie z ustaleniami przedmiotowego planu, przedmiotowa działka położona jest na terenach oznaczonych symbolami:
16M, 17M, 18M – co oznacza: tereny mieszkaniowe o średniej intensywności zabudowy – istniejące.

Dla terenów oznaczonych symbolami od 1M do 24M ustalone zostało:

 1. przeznaczenie podstawowe:
  1. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna;
 2. przeznaczenie uzupełniające:
  1. działalność usługowa i usługi nieuciążliwe,
  2. zieleń urządzona, w tym urządzenia sportowo-rekreacyjne służące obsłudze mieszkańców oraz przydomowe ogrody,
  3. dojścia, dojazdy, parkingi i garaże,
  4. sieci infrastruktury technicznej wraz z przyłączami.

1MNU – co oznacza: tereny mieszkaniowo-usługowe o niskiej intensywności zabudowy – istniejące.

Dla terenów oznaczonych symbolami od 1MNU do 15MNU ustalone zostało:

 1. przeznaczenie podstawowe:
  1. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa,
  2. zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomocnicze i inwentarskie) oraz dojazdy,
  3. możliwość realizacji budynków usługowych,
  4. adaptacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów usługowych,
  5. zieleń i ogrody przydomowe;
 2. przeznaczenie uzupełniające:
  1. działalność usługowa i usługi nieuciążliwe – z wykluczeniem lokalizacji nowych hurtowni, usług produkcyjnych oraz warsztatów powodujących zwiększenie ruchu samochodowego,
  2. urządzenia i budowle rekreacyjno-sportowe takie jak: korty tenisowe, boiska, baseny, place zabaw,
  3. zieleń i przydomowe ogrody,
  4. sieci infrastruktury technicznej wraz z przyłączami.

► 015KDD 1/2, 016KDD 1/2 – co oznacza: tereny ulic dojazdowych – projektowanych.

Dla terenów oznaczonych symbolami m.in. od 013KDD1/2 do 017KDD1/2 ustalone zostało:

 1. przeznaczenie podstawowe:
  1. ulice dojazdowe;
 2. przeznaczenie uzupełniające:
  1. ciągi piesze i rowerowe,
  2. sieci infrastruktury technicznej wraz z przyłączami.

Ulice dojazdowe oznaczone symbolem KDD, zaliczone zostały w ww. planie do terenów dróg publicznych.
Dla terenów oznaczonych symbolami: 16M, 17M, 18M, 1MNU ustalone zostały na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy.

Działka nr 515, obręb Przedmieście, położona jest w granicach:

 • obszaru ze zmiennym ograniczeniem wysokości obiektów budowlanych oraz naturalnych, związanym ze strefą od lotniska,
 • strefy ograniczającej lokalizację obiektów mogących być źródłem żerowania ptaków, o zasięgu 5 km od lotniska.

Cena wywoławcza nieruchomości: 1 033 000,00 zł brutto
(cena zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1570 ze zm.)
Minimalne postąpienie: 10 330,00 zł

Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 12 czerwca 2024 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206.
I ustny przetarg nieograniczony rozpoczął się 20 marca 2024 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A (sala nr 206) i zakończył wynikiem negatywnym.

Wadium
Wadium w wysokości 103 300,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Millennium Bank, nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033, z tytułem wpłaty: „Przetarg, dz. nr 515, obręb Przedmieście, imię, nazwisko oraz PESEL osoby/osób lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. Na podstawie tytułu przelewu sporządzone zostaną dokumenty przetargowe.
Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 6 czerwca 2024 r.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto bankowe – zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją,
 • przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • wniesienie wadium w wymaganym terminie,
 • okazanie na przetargu dowodu osobistego przez uczestnika/uczestników przetargu,
 • okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego lub jego sporządzenie przed przetargiem w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej (powyższe dotyczy również reprezentacji jednego z małżonków, chyba że nieruchomość nabywana jest z odrębnego majątku jednego z nich lub jeżeli w małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej),
 • w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a nieruchomość ma być nabyta w ramach prowadzonej działalności, należy okazać odpowiednio aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

Dodatkowe informacje
1.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-8124/2023 z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-2320/2020 z dnia 26 maja 2020 r. oraz przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 515, obręb Przedmieście, poł. przy ul. Daszyńskiego w Gliwicach, księga wieczysta nr GL1G/00036169/0, stanowiąca własność Miasta Gliwice, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.).

2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku miasta. Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 12 lipca 2024 r.

3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu, zapisami uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach nr IX/113/2011 z dnia 2 czerwca 2011 r., opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 159 z dnia 27 lipca 2011 r., poz. 3010, 3019 oraz zapisami księgi wieczystej nr GL1G/00036169/0, a także stanem faktycznym nieruchomości, w tym z przebiegiem sieci. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-8124/2023 z dnia 18 lipca 2023 r.

6. Dodatkowe informacje o nieruchomości oraz warunkach przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach – Zespół ds. zbywania, pok. 16 lub 17, ul. Jasna 31A, Gliwice, w godzinach: pn. – śr.: 8.00-16.00, czw.: 8.00-17.00, pt.: 8.00-15.00, tel. 32/338-64-10 do 12.

7. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej miasta – gliwice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344).

9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r., poz. 2213).

10. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie przedłożenie, przed wyznaczonym terminem, aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – GMINA


Data rozpoczęcia publikacji: 10-04-2024
Data zakończenia publikacji: 12-06-2024

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMichał Drabik
Data wytworzenia informacji2024-04-09 12:31:45
Informację wprowadził do BIPMałgorzata Kazek-Baranowska
Data udostępnienia informacji w BIP2024-04-10
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuMałgorzata Kazek-Baranowska09-04-2024 12:31:45