Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu / SPRZEDAŻ - działki nr 424/2, nr 425/2, obręb Nowe Miasto, ul. Andersa

SPRZEDAŻ - działki nr 424/2, nr 425/2, obręb Nowe Miasto, ul. Andersa

 

herb_Gliwic

Prezydent Miasta Gliwice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.),
ogłasza
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości

Lokalizacja: w rejonie ul. Andersa w Gliwicach.

Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i KW:

 • działka nr 424/2, obręb Nowe Miasto, o pow. 0,1085 ha, użytek: Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe,
 • działka nr 425/2, obręb Nowe Miasto, o pow. 0,0481 ha, użytek: Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe;
  położone w Gliwicach, dla których w Sądzie Rejonowym w Gliwicach prowadzona jest księga wieczysta nr GL1G/00014087/1.

Opis przedmiotu przetargu

mapa_424_2

Działki nr 424/2 i 425/2, obręb Nowe Miasto, położone są w rejonie ul. Andersa w Gliwicach. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się skład budowlany, zespół szkolno-przedszkolny, obiekty sportowe, a także zabudowa jedno- i wielorodzinna oraz punkty handlowo-usługowe. Nieco dalej znajdują się tereny zielni urządzonej, kościół oraz cmentarz. Sieci uzbrojenia terenu przebiegają w niedalekiej odległości. Kształt działek regularny, zbliżony do prostokąta. Teren zadrzewiony i zakrzewiony.
18 września 2020 r. decyzją nr 2/2020 udzielono zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej łączącej ul. Andersa (droga powiatowa nr 7211S) z ul. Kozielską (droga powiatowa nr 7200S) wraz z rozbudową ul. Gagarina (droga gminna nr 130412S) w Gliwicach”. Planowana droga przebiega w rejonie drogi oznaczonej w planie miejscowym jako KDD1/2 – projektowana ulica dojazdowa. Projekt budowlany nie przewiduje budowy zjazdów z projektowanej drogi na działki nr 424/2 i 425/2. Lokalizacja zjazdu wymagać będzie uzyskania zgody Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach. Działki nie mają urządzonego dostępu do drogi publicznej.
W celu skomunikowania przedmiotowych działek inwestor zostanie zobowiązany do budowy fragmentu przyszłej drogi publicznej, zgodnie z posiadaną decyzją na realizację inwestycji drogowej dla drogi pomiędzy ul. Andersa a ul. Kozielską.
Ewentualna realizacja inwestycji na ww. działkach lub istotna zmiana sposobu zagospodarowania ich terenu winna zostać poprzedzona złożeniem wniosku do ZDM w Gliwicach (wniosek 4a), gdyż warunki włączenia ruchu drogowego z działki do drogi publicznej należy rozpatrywać indywidualnie, w zależności od generowanego przez inwestycję natężenia ruchu drogowego, jego struktury kierunkowej, rodzajowej oraz innych, nieznanych na chwilę obecną, okoliczności.
Usunięcie zieleni (drzewa, krzewy) może nastąpić jedynie w oparciu o ustawę o ochronie przyrody. Planowane wykorzystanie terenu nie może być sprzeczne z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska w tym: Prawem ochrony środowiska, Prawem wodnym, ustawą o odpadach oraz ustawą o ochronie przyrody.
Na terenie działek nr 424/2 i 425/2, obręb Nowe Miasto, nie występuje kanalizacja deszczowa. Odwodnienie terenu leży w gestii przyszłego nabywcy.
Na działkach mogą wystąpić inne niezinwentaryzowane sieci, za które będzie odpowiadał przyszły nabywca. Wszystkie istniejące urządzenia odwodnieniowe znajdujące się na ww. działkach stanowią własność właściciela odwadnianego terenu. Właściciel odpowiada również za prawidłowość włączeń oraz ich stan techniczny.
W granicach przedmiotowych działek może przechodzić sieć drenarska. W momencie przeprowadzania jakichkolwiek prac należy zwrócić na nią szczególną uwagę. W przypadku jej uszkodzenia nabywca zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie.
Obciążenia nieruchomości – brak (wpis prawa służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej  Gliwice Sp. z o.o. w dziale III księgi wieczystej nr GL1G/00014087/1 nie dotyczy działek nr 424/2 i 425/2, obręb Nowe Miasto. Służebność obciąża działkę nr 426, obręb Nowe Miasto, objętą ww. księgą).

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Działki nr 424/2 i 425/2, obręb Nowe Miasto, położone są na terenie, dla którego od 18 marca 2006 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. centralne tereny miasta, przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXXVIII/965/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 14 z dnia 15 lutego 2006 r. poz. 481. Zgodnie z jego ustaleniami przedmiotowe działki znajdują się na terenie o symbolu:
41U – co oznacza: teren usług różnych – istniejący.

Dla terenu o symbolu 41U ustalono m. in.:

 1. przeznaczenie podstawowe – usługi różne, w tym komercyjne;
 2. przeznaczenie uzupełniające:
  1. obiekty biurowe i administracyjne,
  2. zabudowa mieszkaniowa,
  3. zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomocnicze z wyjątkiem inwentarskich),
  4. dojazdy i parkingi,
  5. uzbrojenie działki,
  6. zieleń urządzona;
 3. zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
  1. utrzymanie, przebudowa, rozbudowa oraz uzupełnienia istniejącej zabudowy,
  2. intensywność zabudowy – minimum 1,0,
  3. wymagane jest zachowanie istniejących linii zabudowy, z uwzględnieniem ustaleń określonych w § 17 części tekstowej ww. planu miejscowego,
  4. dopuszcza się sytuowanie budynków w granicy własności z sąsiadującą działką budowlaną pod warunkiem nieograniczania możliwości zabudowy i użytkowania działki sąsiedniej z uwzględnieniem stanu istniejącego i projektowanego oraz w przypadku, kiedy występuje wspólnota interesów właścicieli nieruchomości dla łączenia różnego rodzaju zabudowy, z uwzględnieniem zasad określonych w przepisach odrębnych,
  5. sytuowanie budynków w granicach własności przylegających do przestrzeni publicznych jest możliwe wyłącznie w przypadku, kiedy granica własności pokrywa się z linią rozgraniczającą przestrzeni publicznej (placu, ulicy) i linią zabudowy,
  6. realizacja inwestycji wymaga zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc parkingowych, przede wszystkim w ramach posiadanej nieruchomości;
 4. zakazy:
  1. zabudowy nieruchomości obiektami kubaturowymi powyżej 70% jej ogólnej powierzchni,
  2. lokalizacji nowych hurtowni, usług produkcyjnych i warsztatów, których uciążliwość może przekroczyć granicę posiadanej nieruchomości.

Zgodnie z ustaleniami części tekstowej ww. planu miejscowego zawartymi w:

 1. § 11 ust. 1 pkt 1, ustala się zakaz likwidacji zieleni wzdłuż rzeki Kłodnicy, zieleni urządzonej oraz zakaz ograniczania zieleni towarzyszącej zabudowie usługowej i mieszkaniowej, w tym zakaz nieuzasadnionego zabiegami pielęgnacyjnymi wycinania żywych konarów drzew i zmniejszania obrysu korony;
 2. § 11 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa (w tym ruchu drogowego) oraz sytuacji związanych z budową nowych ulic lub rozbudowy istniejących, ustala się zakaz wycinania okazałych drzew, których obwód w pierśnicy przekracza podane w tym punkcie wielkości;
 3. § 11 ust. 1 pkt 4, ze względu na położenie w centrum miasta, ustala się na całym obszarze:
  1. zakaz lokalizowania nowych zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, które określone są w przepisach odrębnych,
  2. zakaz rozbudowy istniejących obiektów, zaliczanych do zakładów o zwiększonym ryzyku, powodującej zaliczenie do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
  3. zakaz realizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obowiązkowe – zakaz nie dotyczy terenów (obiektów) produkcyjnych, składów i magazynów;
 4. § 16 ust. 1 i 2, dla wszystkich terenów objętych tym planem obowiązują następujące zakazy:
  1. realizacji i użytkowania obiektów budowlanych i urządzeń uciążliwych dla sąsiednich terenów,
  2. realizacji i użytkowania obiektów budowlanych i urządzeń emitujących zanieczyszczenia w ilościach przekraczających wartości dopuszczalne, określone w przepisach ochrony środowiska (w tym dla zdrowia ludzi),
  3. realizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²,
  4. magazynowania odpadów z wyjątkiem odpadów wytworzonych w wyniku działalności prowadzonej na własnym terenie lub przeznaczonych do wykorzystania na tym terenie, z zastrzeżeniem, że okres magazynowania takich odpadów nie może być dłuższy niż wynika to z obowiązujących przepisów odrębnych z zakresu gospodarki odpadami,
  5. składowania odpadów, w tym niebezpiecznych dla środowiska, z wyjątkiem istniejącego składowiska zakładowego na terenie 9P,
  6. prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej powodującej zanieczyszczenie wód wgłębnych i powierzchniowych, w tym zakaz zrzutu ścieków bytowo-komunalnych, przemysłowych i opadowych, bez oczyszczenia do poziomu wymaganego w przepisach odrębnych,
  7. nieuzasadnionej względami bezpieczeństwa likwidacji wysokiego drzewostanu.

Działki położone są w bezpośrednim sąsiedztwie terenu usług oświaty o symbolu 14UO, na którym zlokalizowany jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Gliwicach. Zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 5 lit. b części tekstowej ww. planu miejscowego tereny oznaczone symbolem UO, jako związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci lub młodzieży, podlegają ochronie przed hałasem. W § 16 ust. 9 części tekstowej tego planu, dla zabudowy produkcyjnej i usługowej, ustala się natomiast nakaz ograniczenia hałasu i wibracji do wartości dopuszczalnych na granicy użytkowanego terenu, z uwzględnieniem przeznaczenia terenu sąsiedniego.

W sąsiedztwie został wyznaczony teren ulic dojazdowych o symbolu KDD1/2, dla którego w § 17 ust. 2 (2.5) pkt 3 lit. c i pkt 4 lit. a części tekstowej ww. planu miejscowego ustalono:

 1. zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy minimum 8,0 m, licząc od zewnętrznej krawędzi jezdni;
 2. zakaz realizacji zabudowy bliżej aniżeli 8,0 m, licząc od zewnętrznej krawędzi jezdni.

Zgodnie z ustaleniami mpzp działki położone są w granicach złoża węgla kamiennego „Gliwice”.

Cena wywoławcza: 1 096 200,00 zł brutto
cena zawiera 23 % podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1570 z późn. zm.
Minimalne postąpienie: 10 970,00 zł

Termin i miejsce przetargu: 5 czerwca 2024 r. o godz. 13.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206.

Wadium
Wadium w wysokości 109 700,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Millennium Bank, nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033, z tytułem wpłaty: „Przetarg – dz. nr 424/2, 425/2, obręb Nowe Miasto, imię i nazwisko oraz PESEL osoby/osób lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. Na podstawie tytułu przelewu sporządzone zostaną dokumenty przetargowe.
Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 29 maja 2024 r.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto bankowe – zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją,
 • przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • wniesienie wadium w wymaganym terminie,
 • okazanie na przetargu dowodu osobistego przez uczestnika/uczestników przetargu,
 • okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego lub jego sporządzenie przed przetargiem w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej (powyższe dotyczy również reprezentacji jednego z małżonków, chyba że nieruchomość nabywana jest z odrębnego majątku jednego z nich lub jeżeli w małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej),
 • w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a nieruchomość ma być nabyta w ramach prowadzonej działalności, należy okazać odpowiednio aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

Dodatkowe informacje
1.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-9314/2024 z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości obejmującej działki nr 424/2 i 425/2, obręb Nowe Miasto, położone w Gliwicach, objęte księgą wieczystą nr GL1G/00014087/1, stanowiące własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej części nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.).

2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku Miasta Gliwice. Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi najpóźniej do 5 lipca 2024 r.

3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu, zapisami uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach XXXVIII/965/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r., Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 14 z dnia 15 lutego 2006 r., poz. 481, zapisami księgi wieczystej nr GL1G/00014087/1 oraz stanem faktycznym działek, w tym z przebiegiem sieci. Nabywca przejmuje  przedmiot przetargu w stanie istniejącym.

4. Koszty związane z nabyciem praw do części nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

5. Część nieruchomości stanowiąca działki nr 424/2 i 425/2, obręb Nowe Miasto, została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-9314/2024 z dnia 12 lutego 2024 r.

6. Dodatkowe informacje o nieruchomości oraz warunkach przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach – Zespół ds. Zbywania, pok. 16 lub 17, ul. Jasna 31A, Gliwice, w godzinach: pn. – śr.: 8.00-16.00, czw.: 8.00-17.00, pt.: 8.00-15.00, tel. 32/338-64-10, 32/338-64-08, 32/338-64-09, 32/338-64-41, 32/338-64-12.

7. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej miasta – gliwice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.).

9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r., poz. 2213).

10. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie przedłożenie, przed wyznaczonym terminem, aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – GMINA


Data rozpoczęcia publikacji: 03-04-2024
Data zakończenia publikacji: 05-06-2024

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMichał Drabik
Data wytworzenia informacji2024-03-27 09:22:58
Informację wprowadził do BIPMałgorzata Kazek-Baranowska
Data udostępnienia informacji w BIP2024-04-03
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuMałgorzata Kazek-Baranowska27-03-2024 09:22:58