Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu / SPRZEDAŻ - przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego - 24.06.2024 r.: ul. CHORZOWSKA 40/III

SPRZEDAŻ - przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego - 24.06.2024 r.: ul. CHORZOWSKA 40/III

 

ZGM_logo

Prezydent Miasta Gliwice
ogłasza
24 czerwca 2024 r. o godz. 9.00 w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przy pl. Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4) rozpocznie się III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr III usytuowanego w budynku przy ul. CHORZOWSKIEJ 40


 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 348,03 m²
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
 • SKŁAD LOKALU: parter: 7 pomieszczeń, łazienka, WC, 4 korytarze, klatka schodowa; piwnica: 6 pomieszczeń, korytarz
 • KONDYGNACJA: parter, piwnica
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 179/1000
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Chorzowska 38, 40, działka nr 127 o powierzchni 883 m², obręb Kolej, KW GL1G/00055800/5
 • OBCIĄŻENIA: nieograniczona w czasie służebność przejścia i przejazdu po działce nr 127 objętej niniejszą księgą wieczystą, na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników wieczystych działki nr 117, działki nr 125, działki nr 126
 • W przetargach ogłoszonych na 18 grudnia 2023 r. i 8 kwietnia 2024 r. nie wyłoniono nabywcy.
 • W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 24 maja 2024 r. i 13 czerwca 2024 r. W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się odpowiednio do 21 maja 2024 r. i 10 czerwca 2024 r. z ROM nr 6, ul. Chorzowska 14, telefon: 32/231-02-71.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 520 100,00 zł
Wadium: 26 100,00 zł
Minimalne postąpienie: 5210,00 zł


 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
  1. wniesienie do 18 czerwca 2024 r. wadium na konto ZGM, MILLENNIUM BANK, 70 1160 2202 0000 0005 0719 0331 (decyduje data wpływu wadium na konto ZGM). Tytuł wpłaty: ,,Przetarg – adres licytowanego lokalu, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana” (sposób określenia oferenta w tytule przelewu wadium jest wiążący),
  2. okazanie na przetargu dowodu osobistego/paszportu przez uczestnika/uczestników przetargu,
  3. przedłożenie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego lub z notarialnie poświadczonym podpisem,
  4. w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a nieruchomość ma zostać nabyta w ramach prowadzonej działalności, należy okazać odpowiednio aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  5. przedłożenie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej (chyba że pełnomocnictwo wynika wprost z innych dokumentów, np. z wydruku z KRS),
  6. stawienie się przed rozpoczęciem przetargu w celu weryfikacji powyższych dokumentów i podpisania listy obecności (spóźnienie się na przetarg spowoduje wykluczenie z licytacji),
  7. ponadto prosimy o przekazanie pobranego ze strony www.zgm-gliwice.pl i wypełnionego formularza elektronicznego (znajdującego się w zakładce SPRZEDAŻ/ PRZETARGI/FORMULARZE-PRZETARG) wraz z kopią dowodu wpłaty wadium lub danych znajdujących się w formularzu e-mailem na adres: przetargi@zgm.gliwice.eu lub złożenie w wersji papierowej do Biura Podawczego.
 2. Osoby, które nie spełniają warunków punktu 1 a-f nie zostaną dopuszczone do udziału w licytacji.
 3. Wpłacone wadium podlega:
 • zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają,
 • przepadkowi, jeżeli osoba która wygra przetarg, uchyli się do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.
 1. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:
 • zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu w terminie do 45 dni od daty przetargu (warunkiem przystąpienia do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży lokalu jest zaksięgowanie ceny sprzedaży nieruchomości na koncie ZGM w terminie poprzedzającym podpisanie aktu notarialnego),
 • poniesienia ewentualnych kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości  lokalowej oraz ustanowienia lub ujawnienia służebności.
 1. Ogłoszenie, rzut lokalu i fotografie umieszczone są na stronie internetowej Zakładu   Gospodarki Mieszkaniowej – www.zgm-gliwice.pl. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, tel. 32/338-39-53.
 2. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie przedłożenie, przed wyznaczonym terminem, aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ USTAWOWYCH 1

 1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach reprezentowany przez dyrektora. W sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych korespondencją e-mail pod adresem: iod@zgm.gliwice.eu lub w formie pisemnej na adres Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (pl. Inwalidów Wojennych 12, 44-100 Gliwice) wskazując formę w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do udzielenia odpowiedzi.
 2. Współadministratorami danych osobowych są Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice wymienione w zarządzeniu organizacyjnym Prezydenta Miasta Gliwice nr 84/19 z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów wynikających z wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa, w związku z realizacją zadań wynikających ze statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, w szczególności w celu: prowadzenia postępowania przetargowego na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, ustawy o własności lokali, oraz stosownych uchwał RM Gliwice. Niepodanie danych lub podanie danych niepełnych może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołać skutki wynikające wprost z przepisów.
 4. Dane osobowe wykorzystywane są również w celu:
 • sprawniejszej komunikacji z klientami ZGM – podanie danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji) jest dobrowolne i podanie tych danych traktowane jest jak zgoda na ich wykorzystanie, a ich niepodanie nie niesie za sobą żadnych konsekwencji,
 • zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwiania spraw, co wynika z art. 6 ust. 1 pkt 3) lit e) ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Niepodanie danych lub podanie danych niepełnych może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołać skutki wynikające wprost z przepisów.

 1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przysługuje prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) ich lub ograniczenia ich przetwarzania, a także usunięcia (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.  W przypadku danych osobowych zbieranych za zgodą można cofnąć zgodę, a wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.
  Przysługujące uprawnienia można realizować poprzez złożenie w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej pisma w formie tradycyjnej opatrzonego podpisem lub wysłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W sytuacji gdy przepisy szczególne wprowadzać będą dodatkowe wymogi związane z realizacją wyżej wymienionych uprawnień – zostaniecie Państwo o tym poinformowani. Każda osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa, do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym innym jednostkom organizacyjnym w celu wykonywania zadań publicznych.
 3. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a w szczególności Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt ZGM, opracowanej na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 945/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Data rozpoczęcia publikacji: 18-04-2024
Data zakończenia publikacji: 24-06-2024

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJoanna Wierzbicka
Data wytworzenia informacji2024-04-11 15:05:23
Informację wprowadził do BIPMałgorzata Kazek-Baranowska
Data udostępnienia informacji w BIP2024-04-18
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuMałgorzata Kazek-Baranowska11-04-2024 15:05:23