Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Aktualizacja wykazu pojazdów zgłoszonych do zezwolenia na zawód przewoźnika

Aktualizacja wykazu pojazdów zgłoszonych do zezwolenia na zawód przewoźnika

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (osób, rzeczy) – aktualizacja wykazu pojazdów zgłoszonych do posiadanego uprawnienia

Co powinienem wiedzieć?

 1. O zaktualizowanie wykazu pojazdów zgłoszonych do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego może ubiegać się podmiot gospodarczy (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej) lub osoba działająca z upoważnienia podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wykonywania transportu drogowego osób lub rzeczy na terenie kraju, posiadająca przedmiotowe uprawnienie, deklarująca chęć zmiany w aktualnie zgłoszonym do uprawnienia wykazie pojazdów (zwiększenie/zmniejszenie taboru, zamiana pojazdów).
 2. Organem właściwym w sprawach zaktualizowania wykazu pojazdów na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy/osób jest starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy, który wydał przedmiotowe uprawnienie.
 3. W przypadku zwiększenia ilości pojazdów, przedsiębiorca jest obowiązany udokumentować zdolność finansową dla każdego zgłoszonego pojazdu samochodowego i może wystąpić z wnioskiem o wydanie dodatkowych wypisów z zezwolenia.
 4. Zabrania się przedsiębiorcy posiadania wypisów z zezwolenia w łącznej liczbie przekraczającej liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej. Przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić ponadliczbowe wypisy do organu, który je wydał w terminie 7 dni od dnia, w którym łączna liczba wypisów przekroczyła  liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej.
 5. Przedsiębiorcy oraz osoby zarządzające transportem mogą bezpłatnie sprawdzić swoje dane zawarte
  w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Transportu Drogowego (KREPTD) wskazane w art. 82j ust. 4 ustawy
  z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym tj. przez osoby, których dane dotyczą.
  Swoje dane można sprawdzić poprzez przesłanie wniosku ePUAP, który znajduję się pod adresem:https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/motoryzacja-i-transport/ewidencje-i-transport-miedzynarodowy/kreptd-wniosek-o-udostepnienie-danych-dla-osoby-ktorej-dane-dotycza

  Wymagane jest posiadane konta na profilu zaufanym.

  Szczegóły można znaleźć w ulotce:  Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego

Organem właściwym w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy/osób jest starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy określonej w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi - adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej określonego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

 1. Do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy zgłasza się pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 tony do 3,5 tony w przypadku,  gdy przedsiębiorca wykonuje wyłącznie międzynarodowy transport drogowy rzeczy.

  Ważne:
  Zabrania się przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego:

  1) posiadania wypisów z tego zezwolenia lub tej licencji w łącznej liczbie przekraczającej liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;
  2) wykorzystywania do wykonywania krajowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu drogowego pojazdów samochodowych:
  a) niezgłoszonych organowi wydającemu zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
  b) zarejestrowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada corocznie organowi, o którym mowa w art. 7 ust. 2, w terminie do dnia 31 marca roku następnego:
  -oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym osób, o których mowa w pkt 2, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;
  -informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.
  Oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych

  Przedsiębiorcy którzy złożyli wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przed 1.03.2022 r., mają obowiązek dostosować się do wymagań w zakresie bazy eksploatacyjnej, o której mowa w art. 4 pkt 21a oraz art. 5 ust. 2c i 2d ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie do dnia 1 stycznia 2023 r.

  W celu dostosowania się do wymogów określonych w ust. 1 przedsiębiorcy są obowiązani do złożenia do organu wydającego to zezwolenie oświadczenia,
  Oświadczenie o dysponowaniu bazą eksploatacyjną
  w terminie do dnia 15 stycznia 2023 r.

  W przypadku gdy przewoźnik drogowy dokonał zgłoszenia pojazdu do licencji wspólnotowej przed dniem 1.03.2022 r., a pojazd taki nie został zgłoszony do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, przewoźnik ma obowiązek zgłoszenia takiego pojazdu do tego zezwolenia w terminie do dnia 1.06.2022 r.

Kto może załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić osobiście lub upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) inną osobę do jej załatwienia. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Do akt sprawy pełnomocnik zobowiązany jest dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Za udzielone pełnomocnictwo należy wnieść opłatę skarbową, szczegółowe informacje znajdują się w pkt "Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?" opisu usługi.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do jednego miesiąca (zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego).
W przypadkach wymagających przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego zastosowanie mają przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Wymagane dokumenty zgodne z aktualnymi danymi osobowymi:

 1. Aktualny wykaz pojazdów zgłoszonych do zezwolenia na zawód przewoźnika drogowego
  Wykaz pojazdów winien zawierać następujące informacje:
  a) markę, typ
  b) rodzaj/przeznaczenie
  c) numer rejestracyjny
  d) kraj rejestracji pojazdu
  e) numer VIN
  f) wskazanie tytułu prawnego dysponowania pojazdem
  g) dopuszczalną masę całkowitą
  h) oświadczenie o wykorzystaniu pojazdu wyłącznie do transportu drogowego rzeczy pojazdem
  lub zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w przypadku gdy zgłoszonym pojazdem będzie wykonywany wyłącznie tego rodzaju transport.
 2. Dokument potwierdzający spełnienie warunków, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 (w przypadku zwiększenia liczby pojazdów lub dokumentowania aktualnego wykazu pojazdów w okresie, w którym przedsiębiorca nie posiada aktualnie udokumentowanego spełnienia wymogu odpowiedniej zdolności finansowej)

  Dowiedz się więcej o spełnieniu wymogu odpowiedniej zdolności finansowej przedsiębiorcy:
  W celu spełnienia wymogu odpowiedniej zdolności finansowej osoby posiadającej zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe. W tym celu przedsiębiorca wykazuje na podstawie poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę rocznych sprawozdań finansowych, że co roku dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej równej 9.000 EUR w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5.000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd.

  W drodze odstępstwa od konieczności przedłożenia sprawozdania finansowego właściwy organ może zgodzić się lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą poświadczenia, takiego jak: gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na kwoty określone powyżej.

  Wzór podania o udzielenie odstępstwa od konieczności przedłożenia sprawozdania finansowego nie dotyczy osób fizycznych, niezobligowanych ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości do sporządzenia sprawozdań finansowych tj. osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz spółdzielni socjalnych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto
  ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro).

  Do celów obliczenia zdolności finansowej kurs EUR ustala się co roku w walutach krajowych państw członkowskich, które nie uczestniczą w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej. Stosowane kursy odpowiadają opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego.
 3. Wniosek o udzielenie odstępstwa w toku prowadzonego postępowania w zakresie udzielenia uprawnienia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego / spełnienia wymogu odpowiedniej zdolności finansowej - jeżeli dotyczy.
 4. *Kserokopie krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu oraz dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania pojazdami (FV, umowa dzierżawy, umowa najmu, umowa kredytu, umowa leasingu, upoważnienie do użytkowania).
 5. Pełnomocnictwo KM - w przypadku działania  ustanowionego pełnomocnika.

* Dokumenty nie stanowią obligatoryjnego załącznika do podania o zaktualizowanie wykazu pojazdów.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Brak opłaty.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Powyższej opłaty dokonać można za pomocą:

 • opłatomatu (zlokalizowanego w urzędzie na ul. Zwycięstwa 21) umożliwiającego dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą, jak i gotówką,
 • platformy internetowej, za pośrednictwem strony internetowej: gliwice.oplatyurzedowe.pl,
 • na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi,
 • przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić wniosek

Krok 2
Przygotować wymagane dokumenty.

Krok 3
Istnieje możliwość weryfikacji dokumentów w pokoju 321 (III piętro) Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Krok 4
Złożyć dokumenty w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Komplet dokumentów może zostać przesłany drogą pocztową.
Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link:
- Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Krok 5
W przypadku zwiększenia ilości pojazdów zgłoszonych do uprawnienia możliwość złożenia podania o wydanie dodatkowego wypisu do posiadanego uprawnienia - aby zapoznać się z opisem usługi, proszę kliknąć w link: Wypis do zezwolenia na zawód przewoźnika drogowego (Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego /osób, rzeczy/ - wydanie wypisu).

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Pokój 321, III piętro
Telefon: 32-238-54-94
e-mail: km@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Komplet dokumentów przesłany może zostać drogą pocztową. W przypadku konieczności uiszczenia opłaty, proszę o dołączenie dokumentu potwierdzającego jej dokonanie.
Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link:
- Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 2201 z późn. zm.);
 2. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.);
 3. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 2111);
 4. Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.U.UE.L.2009.300.51-71 z późn. zm.);
 5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (Dz.U.UE.L.2009.300.72-87 z późn. zm.);
 6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 (Dz.U.UE.L.2009.300.88-105 z późn. zm.).
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Od pisma kończącego sprawę przysługuje stronie prawo wniesienia skargi do  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice.

Zgodnie z art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.), w związku z § 2ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniach przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 535) od skargi pobierana jest opłata za wpis stały w wysokości 200 złotych.

Jednocześnie informuję, iż strona ma  prawo ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych lub o przyznanie prawa pomocy na zasadach określonych w przepisach szczegółowych ustawy.
 

Kategoria sprawy:

KM - Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (osób, rzeczy)

Wydział:

Wydział Komunikacji - Referat Transportu i Działalności Regulowanej

Numer karty

KM.93/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMarzena Zdebel
Data wytworzenia informacji2020-08-24 12:43:04
Informację wprowadził do BIPSylwia Niklewicz
Data udostępnienia informacji w BIP2020-08-24 12:43:04
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja publikatora ustawyAlicja Białorucka11-12-2023 14:22:15
2Aktualizacja podstawy prawnej w kartach usługKrystyna Kasprzyk05-07-2023 12:26:24
3Aktualizacja treści w punkcie dotyczącym trybu odwoławczegoAnna Imbiorska05-07-2023 11:45:36
4Aktualizacja podstawy prawnej w kartach usługKrystyna Kasprzyk05-07-2023 11:06:39
5Aktualizacja podstaw prawnychDorota Rynkiewicz22-03-2023 14:56:57
6Dodanie nowego formularzaAnna Imbiorska16-03-2023 11:38:06
7aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 12:31:13
8Aktualizacja karty w punkcie Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?Dorota Rynkiewicz18-01-2023 13:14:03
9Utworzenie dokumentuSylwia Niklewicz24-08-2020 12:43:04