Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Czasowe zajęcie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gliwice w celu realizacji budowy/wymiany urządzeń infrastruktury technicznej

Czasowe zajęcie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gliwice w celu realizacji budowy/wymiany urządzeń infrastruktury technicznej

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Czasowe zajęcie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gliwice w celu realizacji budowy/wymiany urządzeń infrastruktury technicznej

Co powinienem wiedzieć?

 1. Prosimy o zaznaczenie różnymi kolorami granic działek, których dotyczy wniosek oraz przebiegu sieci, której przedmiotem jest wniosek.
 2. Na mapie powinna znajdować się informacja o skali w jakiej została wykonana.
 3. W przypadku gdy wniosek dotyczy dróg publicznych, organem kompetentnym do jego rozpoznania jest:
  Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach (ZDM), ul. Płowiecka 31.
  Na stronie internetowej www.zdm.gliwice.pl w dziale kontakt zamieszczony jest wykaz dróg (ulic) o statusie drogi publicznej. Wnioski należy składać bezpośrednio do ZDM.
 4. W przypadku gdy wniosek dotyczy nieruchomości Skarbu Państwa, wniosek będzie rozpoznawany w Referacie Nieruchomości Skarbu Państwa Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – wniosek winien być złożony w siedzibie Urzędu.
 5. Jeśli nieruchomość jest oddana w użytkowanie wieczyste, o zgodę na czasowe zajęcie nieruchomości należy wystąpić do użytkownika wieczystego.
 6. Podanie numeru telefonu ułatwi Nam kontakt z Państwem i przyspieszy wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości a także umożliwi szybkie poinformowanie o dokumentach do odebrania
 7. W przypadku przestrzeni publicznych, które w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod drogi publiczne wniosek będzie opiniowany dodatkowo przez Zarząd Dróg Miejskich – niezależnie od aktualnego sposobu zagospodarowania nieruchomości. Analogicznie opiniowane będą inwestycje lokalizowane na obecnie istniejących drogach niepublicznych  oraz działkach o użytku „dr” niezależnie od ich przeznaczenia w planie.
   

Kto może załatwić sprawę?

Wniosek można złożyć osobiście (także pocztą tradycyjną) bądź przez pełnomocnika. Pełnomocnik powinien być wyposażony w pełnomocnictwo osoby w imieniu której występuje.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Opisana usługa jest zbiorem czynności z zakresu prawa cywilnego dotyczących prawa majątkowych osoby prawnej jaką jest Gmina. Dlatego też przy ich wykonywaniu nie mają zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego w tym te dotyczące terminów. Podane terminy mają charakter orientacyjny.
Wnioski rozpatrywane są dwuetapowo (patrz pkt. "Jak krok po kroku załatwić sprawę?")
Etap   I   opiniowanie  do 30 dni
Etap II wydawanie zgody do 30 dni (od momentu uzyskania informacji o dokonaniu wpłaty).
Uwaga! W przypadku lokalizacji inwestycji w przestrzeni publicznej przewidywanych w planach miejscowych dróg publicznych lub w istniejących drogach wewnętrznych i działkach o użytku „dr” przed naliczeniem opłaty wymagane jest uzgodnienie z Zarządem Dróg Miejskich.
Wnioski bez tego uzgodnienia będą kierowane do Zarządu Dróg Miejskich a po wydaniu przez tę jednostkę opinii (kierowanej do wnioskodawcy i Wydziału Gospodarki Nieruchomościami) wdrażany będzie etap I. Ogranicza się on jedynie do naliczenia opłaty w przypadku uzyskania pozytywnej opinii. Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie dokonuje merytorycznej oceny wniosku i nie będzie wpływał na zmianę stanowiska wyrażonego w opinii.
Po opisanym wyżej etapie II sprawę podejmuje Zarząd Dróg Miejskich dokonując przekazania i odbioru terenu, nadzorując spełnienie warunków w wydanej przez siebie opinii.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Brak formularza. Wniosek powinien być złożony na piśmie i zawierać poniższe elementy:

 1. Dokładne określenie podmiotu występującego o zgodę na zajęcie terenu, adres siedziby, numer telefonu, datę pisma.
 2. Dokładne określenie przedmiotu zgody (nr działki, obręb, położenie – ulica, dzielnica, miejscowość).
 3. Określenie rodzaju inwestycji wraz z podaniem parametrów technicznych umożliwiających naliczenie opłat zgodnie z -> Zarządzeniem Prezydenta Miasta PM-6898/2022 z dnia 14.11.2022 r. w sprawie stawek opłaty za czasowe ograniczenie możliwości korzystania z nieruchomości w związku z umieszczeniem nowego urządzenia infrastruktury technicznej na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Gliwice.
 • dla kanalizacji: średnica wewnętrzna i długość przewodu oraz ilość studni
 • dla wodociągów: średnica wewnętrzna i długość przewodu oraz powierzchnia rzutu poziomego ewentualnych komór wodociągowych
 • dla ciepłociągów: długość przewodu oraz powierzchnia rzutu poziomego ewentualnych komór ciepłowniczych
 • przewody/linie elektroenergetyczne: napięcie i długość przewodu/linii oraz ilość szafek/studzienek ponadto dla sieci napowietrznej ilość podpór poszczególnych słupów, a dla linii powyżej 20kV powierzchnię rzutu poziomego słupa wraz z poprzecznikami
 • gazociągi: ciśnienie nominalne i długość przewodu oraz powierzchnię strefy kontrolowanej ponadto powierzchnię ewentualnych układów zaworów, stacji redukcyjno pomiarowych
 • kanalizacja teletechniczna/światłowody w tym Internet i TV: długość przewodu i ilość szafek/studzienek/ słupków kablowych
 • linia napowietrzna teletechniczna/światłowodowa: długość linii oraz ilość podpór poszczególnych słupów


Parametry techniczne projektowanych urządzeń powinny być podane w zaokrągleniu do pełnych jednostek miary. Wszystkie dane należy wyszczególnić odpowiednio dla każdej działki planowanej do zajęcia.

 1. Podanie przybliżonego okresu, w którym będzie realizowana inwestycja.
 2. Projekt graficzny inwestycji (zamieścić legendę) z określeniem kolorami przebiegu trasy na kopii mapy zasadniczej wraz z nakładką ewidencyjną i uzbrojenia terenu (mapa w 2 egzemplarzach) z wyeksponowaniem w kolorach granic ewidencyjnych i numerów działek.
  W przypadku inwestycji, które opiniowane są przez Zarząd Dróg Miejskich nie ma konieczności dołączania załącznika graficznego. Załącznik graficzny będący podstawą weryfikacji informacji z wniosku będzie dostarczany wraz z opinią Zarządu. Dlatego też wystarczającym jest złożenie 3 (trzech) egzemplarzy w Zarządzie Dróg Miejskich.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Złożenie wniosku nie wymaga wniesienia opłat.
W przypadku wydania pozytywnej opinii opłata za czasowe zajęcie zostanie naliczona indywidualnie w oparciu o Zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice PM-6898/2022 z dnia 14.11.2022 r.; w opinii dotyczącej inwestycji.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
W etapie I
rozpoznawany jest wniosek. Powstaje opinia sporządzana przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami odnośnie możliwości ułożenia sieci w przebiegu zaproponowanym przez inwestora. W przypadku gdy opinia będzie pozytywna inwestor otrzymuje pismo stwierdzające ten fakt  wraz z naliczeniem opłat wynikających z Zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice PM-6898/2022 z dnia 14.11.2022 r.

Krok 2
Etap II
rozpoczyna się po wpłaceniu kwoty wskazanej w Opinii (Uwaga – na inwestorze / pełnomocniku ciąży obowiązek poinformowania o dokonaniu wpłaty, zgoda będzie mogła być wydana po przygotowaniu faktury). Inwestor otrzyma zgodę Prezydenta Miasta, która upoważnia go do złożenia oświadczenia o dysponowaniu gruntem na cele budowlane.

Krok 3
Protokolarne wydanie terenu przed realizacją inwestycji i odbiór po jej zakończeniu.

 1. W przypadku gdy inwestycja była opiniowana przez Zarząd Dróg Miejskich, wydania i odbioru terenu dokonują pracownicy tej jednostki.
 2. W przypadku gdy inwestycja realizowana jest na terenie oddanym przez Gminę do korzystania innym osobom (trwały zarząd, użyczenie, dzierżawa) inwestor zobowiązany jest uzgodnić termin i warunki prac z użytkownikiem. Po realizacji inwestycji użytkownik jest stroną protokołu w zakresie przywrócenia stanu sprzed realizacji inwestycji (Inwestor może także przedłożyć pisemne stanowisko użytkownika, w przedmiocie odtworzenia terenu, które będzie załącznikiem do protokołu pomiędzy Inwestorem a Gminą.
   

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Jasna 31A
parter, pok. 28, tel. 32-338-64-31, pok. 30, tel. 32-338-64-34,
e-mail: gn@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wniosek może być przesłany pocztą tradycyjną.

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z 21 września 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020, poz. 1740 z późn. zm.),
 3. Ustawa dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Czynności w ramach niniejszych usług prowadzone są w trybie prawa cywilnego, nie przysługuje więc skarga wskazana w Kodeksie Postępowania Administracyjnego co do merytorycznych rozstrzygnięć.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Kategoria sprawy:

GN - Udostępnianie nieruchomości

Wydział:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Numer karty

GN.3/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćIwona Seferowicz
Data wytworzenia informacji2020-07-23 12:30:21
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-23 12:30:21
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja klauzuli RODOAlicja Białorucka16-01-2024 14:53:19
2Aktualizacja kartyAnna Imbiorska14-12-2023 11:02:43
3aktualizacja opisu linkuAnna Imbiorska15-03-2023 09:25:17
4aktualizacja RODOAnna Imbiorska15-03-2023 09:05:46
5Utworzenie dokumentuAlicja Banach23-07-2020 12:30:21