Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Czasowe zajęcie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w celu realizacji budowy/wymiany urządzeń infrastruktury technicznej

Czasowe zajęcie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w celu realizacji budowy/wymiany urządzeń infrastruktury technicznej

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Czasowe zajęcie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w celu realizacji budowy/wymiany urządzeń infrastruktury technicznej

Co powinienem wiedzieć?

 1. Zawarcie  we wniosku informacji wskazanych poniżej, a także załączenie kompletu załączników znacznie ułatwi rozpatrzenie Państwa wniosku i przyspieszy jego rozpoznanie.
 2. Prosimy o zaznaczenie różnymi kolorami granic działek, których dotyczy wniosek oraz przebiegu sieci, której przedmiotem jest wniosek.
 3. Na mapie powinna znajdować się informacja o skali w jakiej została wykonana.
 4. W przypadku gdy wniosek dotyczy dróg publicznych organem kompetentnym do jego rozpoznania jest: Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, Gliwice ul. Płowiecka 31www.zdm.gliwice.pl.  Na stronie internetowej ZDM w dziale kontakt zamieszczony jest wykaz dróg (ulic) o statusie drogi publicznej. Wnioski należy składać bezpośrednio do ZDM.
 5. W przypadku gdy wniosek dotyczy nieruchomości Gminy Gliwice, wniosek będzie rozpoznawany w Referacie Zarządzania Nieruchomościami Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – wniosek winien być złożony w siedzibie Urzędu.

Jeśli nieruchomość jest oddana w użytkowanie wieczyste, o zgodę na czasowe zajęcie nieruchomości należy wystąpić do użytkownika wieczystego.

Podanie numeru telefonu ułatwi Nam kontakt z Państwem i przyspieszy wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości a także umożliwi szybkie poinformowanie o dokumentach do odebrania.

Kto może załatwić sprawę?

Wniosek można złożyć osobiście (także pocztą tradycyjną) bądź przez pełnomocnika. Pełnomocnik powinien być wyposażony w pełnomocnictwo osoby w imieniu której występuje.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Wnioski rozpatrywane są dwuetapowo (patrz pkt. Jak krok po kroku załatwić sprawę?)
Etap   I   opiniowanie  do 30 dni
Etap II wydawanie zgody do 30 dni (od momentu uzyskania informacji o dokonaniu wpłaty).

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Brak formularza. Wniosek powinien być złożony na piśmie i zawierać poniższe elementy:

 1. Dokładne określenie podmiotu występującego o zgodę na zajęcie terenu, adres siedziby, numer telefonu, datę pisma.
 2. Dokładne określenie przedmiotu zgody (nr działki, obręb, położenie – ulica, dzielnica, miejscowość).
 3. Określenie rodzaju inwestycji wraz z podaniem parametrów technicznych umożliwiających naliczenie opłat zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice  wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej  nr PM-5760/18 z dnia 01.02.2018 r. (dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej UM Gliwice):
 • dla kanalizacji: średnica wewnętrzna i długość przewodu oraz ilość studni
 • dla wodociągów: średnica wewnętrzna i długość przewodu oraz powierzchnia rzutu poziomego ewentualnych komór wodociągowych
 • dla ciepłociągów: długość przewodu oraz powierzchnia rzutu poziomego ewentualnych komór ciepłowniczych
 • przewody/linie elektroenergetyczne: napięcie i długość przewodu/linii oraz ilość szafek/studzienek ponadto dla sieci napowietrznej ilość podpór poszczególnych słupów, a dla linii powyżej 20kV powierzchnię rzutu poziomego słupa wraz z poprzecznikami
 • gazociągi: ciśnienie nominalne i długość przewodu oraz powierzchnię strefy kontrolnej ponadto powierzchnię ewentualnych układów zaworów, stacji redukcyjno pomiarowych
 • kanalizacja teletechniczna/światłowody w tym Internet i TV: długość przewodu i ilość szafek/studzienek/ słupków kablowych
 • linia napowietrzna teletechniczna/światłowodowa: długość linii oraz ilość podpór poszczególnych słupów

Wszystkie dane należy wyszczególnić odpowiednio dla każdej działki planowanej do zajęcia.

 1. Podanie przybliżonego okresu, w którym będzie realizowana inwestycja.
 2. Projekt graficzny inwestycji (zamieścić legendę) z określeniem kolorami przebiegu trasy na kopii mapy zasadniczej wraz z nakładką ewidencyjną i uzbrojenia terenu (mapa w 2 egzemplarzach) z wyeksponowaniem w kolorach granic ewidencyjnych i numerów działek.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Wniosek zwolniony z Opłaty Skarbowej.
Opłata za czasowe zajęcie nieruchomości zostanie naliczona indywidualnie w oparciu o zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej nr PM-5760/18 z dnia 01.02.2018r. (dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej UM Gliwice) w opinii dotyczącej inwestycji.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
W etapie I
rozpoznawany jest wniosek. Powstaje opinia sporządzana przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami odnośnie możliwości ułożenia sieci w przebiegu zaproponowanym przez inwestora. W przypadku gdy opinia będzie pozytywna inwestor otrzymuje pismo stwierdzające ten fakt wraz z naliczeniem opłat wynikających z Zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej nr PM-5760/18 z dnia 01.02.2018r.

Krok 2
Etap II
rozpoczyna się po wpłaceniu kwoty wskazanej w Opinii (Uwaga – na inwestorze / pełnomocniku ciąży obowiązek poinformowania o dokonaniu wpłaty, zgoda będzie mogła być wydana po przygotowaniu faktury). Inwestor otrzyma zgodę Prezydenta Miasta wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej która upoważnia go do złożenia oświadczenia o dysponowaniu gruntem na cele budowlane.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Jasna 31A
parter, pok. 5, tel. 32-338-64-24,
e-mail: gn@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wniosek może być przesłany pocztą tradycyjną.

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z 21 września 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020 poz. 1990 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z poźn. zm.).
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Informacja szczegółowa o ochronie danych osobowych

Kategoria sprawy:

GN - Udostępnianie nieruchomości

Wydział:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Numer karty

GN.4/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMichał Drabik
Data wytworzenia informacji2020-07-23 12:38:08
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-23 12:38:08
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1aktualizacja opisu linkuAnna Imbiorska15-03-2023 09:24:19
2aktualizacja RODOAnna Imbiorska15-03-2023 09:04:38
3Utworzenie dokumentuAlicja Banach23-07-2020 12:38:08