Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Co powinienem wiedzieć?

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko przed uzyskaniem decyzji m.in. o pozwoleniu na budowę, o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Decyzja o  środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.

Kto może załatwić sprawę?

Inwestor planujący realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku. Do wyżej określonych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od urzędu.

Organ w ramach postępowania uzyskuje opinie / uzgodnienia innych instytucji / wydziałów (w zależności od rodzaju planowanego przedsięwzięcia) takich jak: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Wydziału Planowania Przestrzennego.

Wymagane przepisami zewnętrzne opinie i uzgodnienia prowadzone w ramach niniejszego postępowania mogą powodować wydłużenie czasu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

  1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  2. Załączniki obowiązkowe zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – brak załącznika spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia:

2.1. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, (zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 3) w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a ustawy zdanie drugie; zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy, w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, zamiast kopii mapy, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3 ustawy - mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie,

2.2. mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej (zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 3a), w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w ust. 3a ustawy zdanie drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w art. 74 ust. 3a pkt 1 ustawy; mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 3 ustawy;

2.3. w zależności od klasyfikacji przedsięwzięcia zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839): karta informacyjna przedsięwzięcia lub raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;

  • kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP) – 4 (lub 5) egz. + 4 (lub 5) egz. CD - w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§3 ww. rozporządzenia); KIP podpisuje autor/kierujący zespołem autorów, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia KIP.

Zgodnie art. 62a ww. ustawy KIP powinna zawierać w szczególności dane o:
1) rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
2) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,
3) rodzaju technologii,
4) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego,
5) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,
6) rozwiązaniach chroniących środowisko,
7) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
8) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
9) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia,
10) wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej,
11) przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,
12) ryzyku wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej,
13) przewidywanych ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na środowisko,
14) pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
- z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko, przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów.

  • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (przygotowany zgodnie z art. 66 ww. ustawy) – 4 (lub 5) egz + 4 (lub 5) egz. CD, w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (§2 ww. rozporządzenia). raport podpisuje autor/kierujący zespołem autorów raportu wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia, raport musi spełniać wymagania art. 74a ww. ustawy.

2.4. wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, (zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 6) w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie, z zastrzeżeniem art. 74 ust. 1a ustawy; zgodnie z art. 74 ust. 1a ustawy - jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia dokumentu, jednak organ może wezwać inwestora do dołączenia dokumentu, w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron postępowania przekracza 10,

2.5. W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji;

2.6. analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.).

2.7. Oświadczenie w zakresie podmiotu zależnego (wzór oświadczenia w załączeniu do formularza wniosku).

Uwagi:
Art. 74 ust. 3a ustawy stanowi: ”Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:
1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Art. 64 ust. 2a ustawy stanowi: „W przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 4, organ zasięgający opinii przedkłada także regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska oświadczenie wraz z uzasadnieniem, czy wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”.

  1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (np. otrzymany w  banku lub wydrukowany z Internetu).

Nieobowiązkowe załączniki:
"Oświadczenie o współfinansowaniu" - tylko w przypadku ubiegania się inwestora o środki z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności Unii Europejskiej.
WZÓR OŚWIADCZENIA do pobrania pod adresem: https://bip.gliwice.eu/wzor

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Opłata skarbowa za wydanie decyzji 205 zł

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w opłatomatach w budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa 21 lub przelewem na rachunek bankowy w ING BSK S.A.

Urząd Miejski w Gliwicach
ING BSK S.A nr : 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055


(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN:  PL51 1050 0099 5261 0410 0000 0055
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW)

Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata skarbowa za wydanie decyzji:
205 zł Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w  Biurze Podawczym - Biura Obsługi Interesantów, w sekretariacie Wydziału Środowiska lub przesłać pocztą na adres Urzędu.

Krok 2
Decyzja wysyłana jest pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Pokój 326, 328 - III piętro.
Tel. 32-238-54-45
sr@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Komplet dokumentów można przesłać pocztą.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę SEKAP, klikając w link
- Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

  1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.),
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839),
  3. Zał. część I pkt 45 i zał. Część IV ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.) (ustalającej wysokość opłaty za wydanie decyzji i opłaty za pełnomocnictwo).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.

Tryb odwoławczy

Od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stronom postępowania służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Wydział:

Wydział Środowiska

Kategoria sprawy:

SR - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Numer karty

ŚR.1/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAnna Socha
Data wytworzenia informacji2020-07-28 09:24:49
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-28 09:24:49
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuAlicja Banach28-07-2020 09:24:49