Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Co powinienem wiedzieć?

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko przed uzyskaniem decyzji m.in. o pozwoleniu na budowę, o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Decyzja o  środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.

Kto może załatwić sprawę?

Inwestor planujący realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku. Do wyżej określonych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od urzędu.

Organ w ramach postępowania uzyskuje opinie / uzgodnienia innych instytucji / wydziałów (w zależności od rodzaju planowanego przedsięwzięcia) takich jak: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Wydziału Planowania Przestrzennego.

Wymagane przepisami zewnętrzne opinie i uzgodnienia prowadzone w ramach niniejszego postępowania mogą powodować wydłużenie czasu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

  1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  2. Załączniki obowiązkowe zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – brak załącznika spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia:

2.1. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, (zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 3) w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a ustawy zdanie drugie; zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy, w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, zamiast kopii mapy, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3 ustawy - mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie,

2.2. mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej (zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 3a), w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w ust. 3a ustawy zdanie drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w art. 74 ust. 3a pkt 1 ustawy; mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 3 ustawy;

2.3. w zależności od klasyfikacji przedsięwzięcia zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839): karta informacyjna przedsięwzięcia lub raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;

  • kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP) – 1 egz. w formie papierowej + 4 (lub 5) egz. CD, w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§3 ww. rozporządzenia); KIP podpisuje autor/kierujący zespołem autorów, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia KIP.

Zgodnie art. 62a ww. ustawy KIP powinna zawierać w szczególności dane o:
1) rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
2) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,
3) rodzaju technologii,
4) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego,
5) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,
6) rozwiązaniach chroniących środowisko,
7) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
8) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
9) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia,
10) wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej,
11) przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,
12) ryzyku wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej,
13) przewidywanych ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na środowisko,
14) pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
- z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko, przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów.

  • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (przygotowany zgodnie z art. 66 ww. ustawy) – 1 egz. w formie papierowej + 4 (lub 5) egz. CD, w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (§2 ww. rozporządzenia). raport podpisuje autor/kierujący zespołem autorów raportu wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia, raport musi spełniać wymagania art. 74a ww. ustawy.

2.4. wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, (zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 6) w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie, z zastrzeżeniem art. 74 ust. 1a ustawy; zgodnie z art. 74 ust. 1a ustawy - jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia dokumentu, jednak organ może wezwać inwestora do dołączenia dokumentu, w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron postępowania przekracza 10,

2.5. W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji;

2.6. analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

2.7. Oświadczenie w zakresie podmiotu zależnego (wzór oświadczenia w załączeniu do formularza wniosku).

Uwagi:
Art. 74 ust. 3a ustawy stanowi: ”Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:
1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Art. 64 ust. 2a ustawy stanowi: „W przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 4, organ zasięgający opinii przedkłada także regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska oświadczenie wraz z uzasadnieniem, czy wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”.

  1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (np. otrzymany w  banku lub wydrukowany z Internetu).

Nieobowiązkowe załączniki:
"Oświadczenie o współfinansowaniu" - tylko w przypadku ubiegania się inwestora o środki z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności Unii Europejskiej.
WZÓR OŚWIADCZENIA do pobrania pod adresem: https://bip.gliwice.eu/wzor

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Opłata skarbowa za wydanie decyzji 205 zł

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w opłatomatach w budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa 21 lub przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:


Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata skarbowa za wydanie decyzji:
205 zł Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć do biura podawczego urzędu w godzinach jego pracy lub przesłać przez operatora pocztowego na adres Urzędu.

Krok 2
Decyzja wysyłana jest przez operatora pocztowego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Pokój 326, 328 - III piętro.
Tel. 32-238-54-45
sr@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Komplet dokumentów można przesłać przez operatora pocztowego.

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

  1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
  3. Zał. część I pkt 45 i zał. Część IV ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - (ustalającej wysokość opłaty za wydanie decyzji i opłaty za pełnomocnictwo)

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.


Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stronom postępowania służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Kategoria sprawy:

SR - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydział:

Wydział Środowiska

Numer karty

ŚR.1/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAnna Socha
Data wytworzenia informacji2020-07-28 09:24:49
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-28 09:24:49
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja kartyAnna Imbiorska26-02-2024 09:05:32
2aktualizacja publikatora ustawyAlicja Białorucka14-08-2023 09:13:53
3Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska06-07-2023 14:42:25
4aktualizacja linkuAnna Imbiorska22-02-2023 10:17:02
5Utworzenie dokumentuAlicja Banach28-07-2020 09:24:49