Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Dotacje celowe do instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE)

Dotacje celowe do instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE)

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Dotacje celowe do instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE)

Co powinienem wiedzieć?

Zadanie jest realizowane celem wspierania przedsięwzięć polegających na instalowaniu odnawialnych źródeł energii (OZE).
O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w lokalu wnioskowanym do dotacji, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, osoby prawne niedziałające w celu osiągnięcia zysku, z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Regulamin dopuszcza przyznawanie dotacji w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na powierzchni nieprzekraczającej 50% lokalu objętego wnioskiem – koszty kwalifikowane w takich wypadkach pomniejsza się proporcjonalnie do udziału powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej w całkowitej powierzchni lokalu. Przykładowo jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest na 20% powierzchni całkowitej, to koszty kwalifikowane zmniejsza się o 20%. Analogicznie postępuje się w przypadku wynajmu pomieszczeń pod działalność gospodarczą.

Dotacje z budżetu miasta Gliwice przyznawane są na zadania wykonane i odebrane w roku bieżącym lub poprzedzającym złożenie wniosku, poświadczone dokumentacją odbioru oraz fakturami lub rachunkami (Uchwała nr XX/497/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 października 2016 r. [(t j. XLI/852/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 10 listopada 2022 r.).

Kto może załatwić sprawę?

Wnioskodawcą jest inwestor po zrealizowaniu zadania, w imieniu którego może działać pełnomocnik.
W przypadku jeśli inwestora reprezentuje wstępny, zstępny, brat, siostra lub małżonek dopuszcza się upoważnienie pisemne sporządzone na druku dostępnym w Urzędzie Miejskim i podpisane przez inwestora (Pełnomocnictwo w sprawie ubiegania się o  dotację do pobrania niżej - w dziale "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty").

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Wnioski rozpatrywane są na posiedzeniach komisji raz na kwartał. Komisja spotyka się na posiedzeniu w terminie do 15 dnia kolejnego kwartału i rozpatruje wnioski złożone w ubiegłym kwartale. Orientacyjny termin wypłaty dotacji nastąpi do trzech miesięcy od daty posiedzenia komisji.
Wnioski zakwalifikowane do dotacji w roku bieżącym a niezrealizowane z uwagi na wyczerpanie na ten cel środków zachowują ważność a wypłata dotacji jest realizowana ze środków budżetu miasta w pierwszej kolejności w następnym roku,  pod warunkiem zabezpieczania środków w planie budżetu miasta Gliwice.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek w sprawie przyznania dotacji celowej do kosztów wybranych instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE)
 2. Załączniki:
  1. oświadczenie (formularz wniosku)
  2. zgoda właściciela budynku i lokalu na wykonanie instalacji.
  3. faktury lub rachunki imienne przedstawiające poniesione przez inwestora koszty kwalifikowane. W przypadku faktur obejmujących w części zakres robót lub usług niekwalifikowanych wniosek należy uzupełnić o zestawienie stanowiące integralny załącznik do faktury (zawierające dane z faktury: nr faktury, data wystawienia, dane nabywcy i sprzedawcy). Zestawienie winno być sporządzone przez wystawcę faktury lub rachunku i obejmować zakres materiałów i usług ujętych na fakturze wraz z ich cenami. Ponadto w przypadku płatności przelewem należy dołączyć "potwierdzenie transakcji" wykonanego przelewu
  4. dokumentacja odbioru, którą stanowi: protokół odbioru/uruchomienia instalacji sporządzony przez uprawnionego instalatora,
  5. w przypadku wspólnot mieszkaniowych należy przedłożyć dodatkowo:
   - uchwałę powołującą Zarządcę – osobę reprezentującą Wspólnotę Mieszkaniową oraz umowę o zarządzanie (jeśli jest podpisana),
   - zestawienie lokali podlegających dotacji poświadczone przez Zarządcę,
  6. ponadto:

a. Przy instalacji kotła na paliwo biomasowe:
- zaświadczenie z Instytucji posiadającej certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji, lub innej jednostki akredytującej w Europie, potwierdzające spełnienie klasy 5 przenoszącej normę EN 303-5.
- kopia dokumentacji techniczno-ruchowej kotła zawierająca dane odnośnie paliwa dedykowanego do kotła,
- opinia uprawnionego podmiotu ustalająca prawidłowość podłączenia urządzenia do przewodu kominowego oraz wykonania wentylacji kotłowni.

b. Przy instalacji kolektora słonecznego dodatkowo:
- potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia certyfikatu Solar Keymark.
- w przypadku kolektora o wysokości powyżej 3 m instalowanego na obiekcie budowlanym - kopia potwierdzenia przyjętego zgłoszenia robót budowlanych lub kopia potwierdzenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia,
- dokumentację fotograficzną potwierdzającą zainstalowanie wodnych kolektorów słonecznych na obiekcie wraz z podpisem, datą i adnotacją wnioskodawcy na odwrocie: "Stan aktualny na dzień złożenia wniosku - dotyczy wnioskowanego obiektu przy ul. /adres/."

c. Przy instalacji pompy ciepła z wymiennikiem gruntowym dodatkowo:
- kopia decyzji o pozwoleniu na budowę,
- kopia certyfikatu EHPAQ lub znak jakości CEN Heat Pump Keymark

d.Gdy dotacja stanowi pomoc de minimis należy wypełnić i złożyć:

 1. formularz określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
 2. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie  otrzymane w tym roku oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia     o wielkości pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo złożyć stosowne oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy w tym okresie, na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały XVI/330/2020 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 25 czerwca 2020 r.

- Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy w tym okresie, na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały XX/497/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia13 października 2016 r. (z późniejszymi zmianami)
 

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Wniosek nie wymaga opłat, chyba że wnioskodawca składa go przez pełnomocnika.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w opłatomatach znajdujących się w budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa 21 lub przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:


Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
uzyskanie zgody zarządcy lub właściciela budynku, właściciela lokalu, itp.,

Krok 2
Zgłoszenie budowy i robót budowlanych lub uzyskanie pozwolenia na budowę (w zależności od wymogów prawa budowlanego) w Wydziale Architektury i Budownictwa UM Gliwice,

Krok 3
wykonanie inwestycji z zachowaniem wymogów prawa budowlanego oraz uzyskanie stosownych protokołów odbiorowych,

Krok 4
Formularze wniosków można pobrać ze strony internetowej (patrz powyżej) lub na stanowisku Wydziału Środowiska w Biurze Obsługi Interesanta.

Krok 5
Wnioski podlegają wstępnej weryfikacji na stanowisku Wydziału Środowiska w Biurze Obsługi Interesantów (parter, holl Urzędu).

Krok 6
Wypełniony i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników określonych na druku wniosku należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów na stanowisku Biura Podawczego, wnosząc uprzednio stosowną opłatę skarbową w przypadku działania przez pełnomocnika.

Wniosek  składa się w terminie maksymalnie do końca następnego roku po odbiorze inwestycji. Dotacja może być przyznana pod warunkiem obowiązywania Regulaminu w danym roku i możliwości wypłaty dotacji.
Załączniki, z wyłączeniem formularzy UM, należy przedstawić w oryginałach do wglądu oraz dołączyć ich kserokopie – potwierdzone za zgodność z oryginałem: „zgodne z oryginałem”, podpisane własnoręcznie przez wnioskodawcę i opatrzone datą.

Krok 7
posiedzenie komisji rozpatrującej wnioski – raz na kwartał,

Krok 8
Przed zawarciem umowy, w przypadkach szczególnych wskazanych przez komisję, może być przeprowadzona wizja lokalna potwierdzająca wykonanie zadania. W trakcie wizji zostaje spisany protokół z oględzin przedmiotowej instalacji, który uwzględnia się przy rozliczeniu dotacji,

Krok 9
rozliczenie dotacji,

Krok 10
przelew dotacji,

Krok 11
możliwość ponownej kontroli dotowanego przedsięwzięcia w okresie do 10 lat celem potwierdzenia spełniania warunków zawartych w umowie.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Biuro Obsługi Interesantów (hol Urzędu) – stanowisko Wydziału Środowiska – codziennie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego,
tel.: 32-239-12-36
e-mail: sr@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Nie. Należy stawić się w Urzędzie Miejskim osobiście lub przez pełnomocnika ponieważ sprawa wymaga okazania oryginałów załączników.

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Art. 403 ust. 3-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska
 2. Uchwała nr XX/497/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 października 2016 roku (t j. XLI/852/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 10 listopada 2022 r.) w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska (załącznik nr 2).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Do sądu administracyjnego.

Kategoria sprawy:

SR - Dotacje celowe

Wydział:

Wydział Środowiska

Numer karty

ŚR.2/U
Tagi: dotacje OZE
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAneta Malik
Data wytworzenia informacji2020-07-28 09:44:25
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-28 09:44:25
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja metryczkiAlicja Białorucka30-11-2023 15:13:06
2Zmiany w dokumencieAlicja Białorucka30-11-2023 15:13:06
3aktualizacja linkuAnna Imbiorska22-02-2023 10:16:09
4Zmiana osoby odpowiedzialnej za treść i wykreślenie z podstawy prawnej numerów dzienników ustaw.Krystyna Kasprzyk20-02-2023 11:45:41
5Zmiana osoby odpowiedzialnej za treść i wykreślenie podstawy prawnej.Krystyna Kasprzyk20-02-2023 11:31:39
6Zmiany w dokumencieKrystyna Kasprzyk20-02-2023 11:31:39
7Zmiana tytułu dokumentuKrystyna Kasprzyk15-12-2022 09:33:29
8Utworzenie dokumentuAlicja Banach28-07-2020 09:44:25