Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Dotacje na kulturę fizyczną

Dotacje na kulturę fizyczną

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Dotacje na realizację zadań z dziedziny kultury fizycznej

Co powinienem wiedzieć?

Dotację celową na zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej może otrzymać:

 • organizacja pozarządowa
 • osoba prawna lub jednostka organizacyjna działająca na podstawie przepisów
 • o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej,
 • o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
 • o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenia działalności pożytku publicznego,
 • stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
 • spółdzielnia socjalna,
 • spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub klub sportowy będący spółką działającą na podstawie przepisów ustawy o sporcie, który nie działa w celu osiągnięcia zysku oraz przeznacza całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznacza zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Ww. podmioty mogą składać oferty wspólne.

Szczegółowe dane dotyczące:

 • rodzaju zadania, które może otrzymać wsparcie finansowe,
 • wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania,
 • zasad przyznawania dotacji,
 • terminów i warunków realizacji zadania,
 • terminu składania ofert (termin składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert),
 • trybu i kryteriów stosowanych przy wyborze ofert oraz terminu dokonania wyboru ofert,
 • rodzajów kosztów, które mogą być sfinansowane z udzielonej dotacji,
 • każdorazowo określane są w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.


Otwarte konkursy ofert mogą być ogłaszane w miarę potrzeb i możliwości finansowych miasta Gliwice.

Ogłoszenia publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach w dziale -> Organizacje pozarządowe (w punkcie "Konkursy i dotacje"), na stronie internetowej Centrum 3.0 Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych oraz są wywieszane na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Ofertę należy wypełnić czytelnie, wypełniając wszystkie rubryki i podpisaną przez upoważnione osoby złożyć wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

Kto może załatwić sprawę?

Osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania organizacji lub podmiotu uprawnionego do otrzymania dotacji.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Termin składania ofert podawany jest w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert. Oferty rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty zakończenia naboru ofert.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Dokumenty wymagane do złożenia oferty realizacji zadania:

 1. Oferta realizacji zadania publicznego (obowiązuje dla konkursów ogłoszonych od 1 marca 2019 r.)
  (poprawnie wypełniony formularz)
 2. Odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (dokumenty aktualne na dzień składania oferty).

Dodatkowe wymagane załączniki zawarte są każdorazowo w treści ogłoszenia o konkursie ofert na realizację zadania.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Bez opłat.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Dokładnie przeczytać ogłoszenie o otwartym konkursie ofert.

Krok 2
Skompletować wszystkie wymagane dokumenty.

Krok 3
Wypełnić czytelnie ofertę.

Krok 4
Komplet dokumentów złożyć w Biurze Obsługi Interesantów, sekretariacie Wydziału Kultury i Sportu lub wysłać pocztą na adres: Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.

Krok 5
Informacja o sposobie rozpatrzenia oferty jest umieszczana na stronie internetowej w dziale -> Organizacje pozarządowe (w punkcie "Konkursy i dotacje"), na stronie internetowej Centrum 3.0 Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wywieszana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz przekazywana oferentowi w formie pisemnej lub elektronicznie (na adres e-mailowy podany w ofercie).

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Na miejscu w Urzędzie Miejskim w Gliwicach w Wydziale Kultury i Sportu, II piętro, pokój 253 lub telefonicznie pod numerem 32-239-12-11, e-mail: ksp@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Ofertę można przesłać pocztą – należy pamiętać o dokładnym i czytelnym wypełnieniu oferty oraz dołączeniu wszystkich wymaganych załączników.

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie t.j. DZ.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn.zm.

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Wydział:

Wydział Kultury i Sportu

Numer karty

KSP.3/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćPaweł Trzciński
Data wytworzenia informacji2020-07-24 09:06:49
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-24 09:06:49
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiana opisu dokumentuAnna Imbiorska08-02-2021 09:41:26
2Utworzenie dokumentuAlicja Banach24-07-2020 09:06:49