Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Dotacje na promocję miasta

Dotacje na promocję miasta

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Dotacje na realizację zadania publicznego objętego patronatem Prezydenta Miasta lub Przewodniczącego Rady Miasta

Co powinienem wiedzieć?

Oferty należy wypełnić w generatorze eNGO (https://gliwice.engo.org.pl), wydrukować oraz podpisaną i opieczętowaną przez osoby uprawnione złożyć w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Gliwicach lub wysłać pocztą. Zainteresowane podmioty mogą składać oferty przez cały rok (do 15.11 oferty realizacji zadania w roku bieżącym, po 15.11 oferty realizacji zadania w roku nadchodzącym, z terminem realizacji od 8.01). Wniosek o patronat / dotację należy złożyć najpóźniej miesiąc (30 dni) przed terminem realizacji zadania. Wniosek o dotację mogą składać podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Prezydent Miasta zastrzega sobie możliwość nie przyznania dotacji lub przyznania dotacji w niższej kwocie niż wnioskowana. Oferty niekompletne, zawierające braki formalne lub złożone po terminie są odrzucane.

Kto może załatwić sprawę?

Osoba lub osoby reprezentujące Organizatora przedsięwzięcia.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

W przypadku poprawnie złożonej oferty decyzja o przyznaniu dotacji zostanie podjęta w terminie do 14 dni.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Obowiązują wyłącznie dokumenty oferty, aktualizacji oferty i sprawozdania wygenerowane, po wcześniejszym uzupełnieniu, w generatorze eNGO (https://gliwice.engo.org.pl).

 • Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego należy wypełnić w generatorze eNGO: https://gliwice.engo.org.pl, wydrukować i podpisane i opieczętowane przez osoby uprawnione złożyć w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Gliwicach lub wysłać pocztą.

Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie zarówno przez eNGO, jak i w wersji papierowej właściwych załączników:

 • Zaświadczenia o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego lub odpisu z rejestru stowarzyszeń lub dokumentu o erygowaniu parafii,
 • Zaktualizowanego kosztorysu – w przypadku, gdy kwota dofinansowania jest inna niż wnioskowana,
 • Pełnomocnictwa – w sytuacji, gdy wnioskodawca powierza zawarcie umowy dotacji osobie innej, niż uprawnionej wg dokumentów rejestrowych,
 • Oświadczenia dot. nr rachunku bankowego.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Bez opłat.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Ofertę należy wypełnić w generatorze eNGO (https://gliwice.engo.org.pl), następnie wydrukować i podpisaną i opieczętowaną przez osoby uprawnione złożyć w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Gliwicach lub wysłać pocztą.  We wniosku należy szczegółowo opisać rodzaj zadania – jego cele, przewidywane rezultaty, a przede wszystkim sposoby promocji miasta.

UWAGA! Suma kontrolna na wydruku musi być zgodna z sumą kontrolną dokumentów (oferta/sprawozdanie) w systemie.

Krok 2
Podpisane i opieczętowane przez osoby uprawnione wnioski w formie papierowej należy składać w sekretariacie Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej (pok. 132 I piętro) lub Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 w Gliwicach.
 

Krok 3
Informacja o rozpatrzeniu oferty jest przekazywana oferentowi w generatorze eNGO oraz w formie pisemnej.
 

Krok 4
Wnioskodawcy, którzy otrzymują wsparcie finansowe zobowiązani są do informowania o udziale Miasta Gliwice w organizowaniu przedsięwzięcia poprzez:

 • umieszczanie grafiki Miasta Gliwice na materiałach promocyjnych takich jak: plakaty, ulotki, dyplomy, zaproszenia, artykuły prasowe, strony internetowe, materiały konferencyjne,
 • umieszczanie w czasie organizacji imprez banneru/roll-upu zawierającego grafikę Miasta Gliwice,
 • ogłoszenia w mediach lub ustne podanie tego faktu do wiadomości osób biorących udział w przedsięwzięciu.
   

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej, ul. Zwycięstwa 21
II piętro, pokój 236, tel. 32-239-12-30
e-mail: kom@um.gliwice.pl,

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Ofertę po wydrukowaniu z eNGO można przesłać  pocztą – należy pamiętać o czytelnym podpisaniu wniosku i szczegółowym opisie zadania (cele, przewidywane rezultaty, a przede wszystkim sposoby promocji miasta). Ważne jest podanie informacji kontaktowych w celu ewentualnych pytań do wniosku.
Po otrzymaniu pozytywnej decyzji PM lub PRM i złożeniu właściwych załączników, warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy dotacyjnej przed datą rozpoczęcia realizacji zadania – umowa wymaga złożenia podpisu ze strony wnioskodawcy, na tym etapie konieczna jest wizyta w urzędzie.
 

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

Uchwała Nr XXXVIII/803/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji związanych z wykonywaniem zadań innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Kategoria sprawy:

KOM - Promocja

Wydział:

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej

Numer karty

KOM.2/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćEwelina Kałużna
Data wytworzenia informacji2020-07-24 08:43:20
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-24 08:43:20
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja kartyAlicja Białorucka05-01-2024 08:39:54
2Aktualizacja linkuAnna Imbiorska20-12-2023 14:42:17
3Aktualizacja kartyAnna Imbiorska21-11-2023 13:35:17
4Zmiana opisu dokumentuAnna Imbiorska08-02-2021 12:45:22
5Utworzenie dokumentuAlicja Banach24-07-2020 08:43:20