Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Dotacje na promocję miasta

Dotacje na promocję miasta

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Dotacje na realizację zadania publicznego objętego patronatem Prezydenta Miasta lub Przewodniczącego Rady Miasta

Co powinienem wiedzieć?

Prezydent Miasta może ogłosić konkurs na realizację przez uprawnione podmioty zadań publicznych, które mogą zostać sfinansowane lub dofinansowane z budżetu miasta w danym roku budżetowym. Ogłoszenie o konkursie zostanie opublikowane na stronie internetowej Miasta Gliwice oraz Biuletynie Informacji Publicznej.
Dopuszcza się także, by podmioty mogły w trakcie roku budżetowego składać oferty z własnej inicjatywy. W tym wypadku wniosek o patronat/dotację należy złożyć najpóźniej miesiąc przed terminem realizacji zadania. Wniosek o objęcie patronatem mogą składać podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.
Prezydent Miasta zastrzega sobie możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Oferty niekompletne, zawierające braki formalne są odrzucane.

Kto może załatwić sprawę?

Osoba lub osoby reprezentujące Organizatora przedsięwzięcia.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 14 dni od terminu  składania ofert  (podanego w publicznym ogłoszeniu o konkursie na realizację zadań z zakresu promocji miasta).
W przypadku ofert składanych z własnej inicjatywy decyzja o przyznaniu dotacji zostanie podjęta w terminie do 14 dni.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Dokumenty wymagane w celu otrzymania wsparcia finansowego przedsięwzięcia w ramach patronatu Prezydenta Miasta lub Przewodniczącego Rady Miasta:

 1. Wniosek o wsparcie finansowe przedsięwzięcia w ramach patronatu Prezydenta Miasta lub Przedwodniczącego Rady Miasta
 2. Wniosek o wsparcie finansowe przedsięwzięcia w ramach patronatu Prezydenta Miasta lub Przedwodniczącego Rady Miasta (wersja WORD)

Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie właściwych załączników:

 • Zaświadczenia o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego lub odpisu z rejestru stowarzyszeń lub dokumentu o erygowaniu parafii
 • Zaktualizowanego kosztorysu – w przypadku, gdy kwota dofinansowania jest inna niż wnioskowana
 • Pełnomocnictwa – w sytuacji, gdy wnioskodawca powierza zawarcie umowy dotacji osobie innej, niż uprawnionej wg dokumentów rejestrowych
 • Oświadczenia dot. nr rachunku bankowego.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Bez opłat.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić czytelnie ofertę zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie Urzędu Miejskiego w Gliwicach -> /formularze (Wirtualne Biuro Obsługi/Formularze do pobrania/Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej/Dotacje na promocję miasta). We wniosku należy szczegółowo opisać rodzaj zadania – jego cele, przewidywane rezultaty, a przede wszystkim sposoby promocji miasta.

Krok 2
Wnioski należy składać w sekretariacie Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej (pok. 132 I piętro) lub Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 w Gliwicach.  

Krok 3
Informacja o sposobie rozpatrzenia oferty jest umieszczana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz przekazywana oferentowi w formie pisemnej.

Krok 4
Wnioskodawcy, którzy otrzymują wsparcie finansowe zobowiązani są do informowania o udziale Miasta Gliwice w organizowaniu przedsięwzięcia poprzez:

 • umieszczanie logo Miasta Gliwice na materiałach promocyjnych takich jak: plakaty, ulotki, dyplomy, zaproszenia, artykuły prasowe, strony internetowe, materiały konferencyjne,
 • umieszczanie w czasie organizacji imprez baneru zawierającego logo Miasta Gliwice,
 • ogłoszenia w mediach lub ustne podanie tego faktu do wiadomości osób biorących udział w przedsięwzięciu.
   

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej, ul. Zwycięstwa 21
II piętro, pokój 236, tel. 32-239-11-50
e-mail: kom@um.gliwice.pl,

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Ofertę można przesłać  pocztą – należy pamiętać o czytelnym podpisaniu wniosku i szczegółowym opisie zadania (cele, przewidywane rezultaty, a przede wszystkim sposoby promocji miasta). Ważne jest podanie informacji kontaktowych w celu ewentualnych pytań do wniosku. 
Po otrzymaniu pozytywnej decyzji PM lub PRM i złożeniu właściwych załączników, warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy dotacyjnej przed datą rozpoczęcia realizacji zadania – umowa wymaga złożenia podpisu ze strony wnioskodawcy, na tym etapie konieczna jest wizyta w urzędzie.

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

Uchwała Nr XXXVIII/803/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji związanych z wykonywaniem zadań innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Wydział:

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej

Kategoria sprawy:

KOM - Promocja

Numer karty

KOM.2/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćEwelina Kałużna
Data wytworzenia informacji2020-07-24 08:43:20
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-24 08:43:20
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiana opisu dokumentuAnna Imbiorska08-02-2021 12:45:22
2Utworzenie dokumentuAlicja Banach24-07-2020 08:43:20