Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Dowód osobisty - odbiór dokumentu oraz kodu PUK

Dowód osobisty - odbiór dokumentu oraz kodu PUK

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Dowód osobisty - odbiór dokumentu oraz kodu PUK

Co powinienem wiedzieć?

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek o wydanie dowodu osobistego.

Uwaga!
Status wniosku o wydanie dowodu osobistego można sprawdzić na stronie internetowej.
Przy odbiorze dowodu osobistego z warstwą elektroniczną posiadacz może ustalić kody PIN 1 i PIN 2 i odebrać kod PUK.

 • PIN 1 (4-cyfrowy) – to kod do uwierzytelnienia i zidentyfikowania posiadacza e-dowodu w systemach teleinformatycznych w celu realizacji usług online, jego podanie jest konieczne do złożenia podpisu zaufanego.
 • PIN 2 (6-cyfrowy) – to kod do złożenia podpisu osobistego, obywatel aktywuje go w przypadku, gdy podczas składania wniosku o dowód zaznaczył opcję, że chce posiadać certyfikat podpisu osobistego.
 • Kod PUK wydawany jest wyłącznie posiadaczowi dokumentu z warstwą elektroniczną i służy do odblokowania kodów PIN 1 i PIN 2.

Kody PIN ustala i odbiera kod PUK osobiście posiadacz dowodu osobistego – dotyczy to  również osób w wieku od 13 do 18 lat. Ich ustalenie nie jest obowiązkowe, można to zrobić także w terminie późniejszym w dowolnym urzędzie gminy.

Można również aktywować tylko jeden certyfikat i dla niego ustalić kod PIN, a zrezygnować z aktywowania drugiego. W okresie ważności dowodu osobistego można w dowolnym urzędzie aktywować drugi certyfikat i ustalić kod PIN.

Możliwe jest także odebranie koperty zawierającej kod PUK bez ustalania kodów lub zrezygnowanie z odbioru koperty zawierającej kod PUK – w tym przypadku koperta zawierająca kod PUK będzie przechowywana z urzędzie. W okresie ważności e-dowodu jego posiadacz może w każdym czasie dokonać odbioru koperty z kodem PUK.

Posiadacz dowodu osobistego, w którego warstwie elektronicznej zamieszczono wyłącznie certyfikat potwierdzania obecności (osoba, która nie ukończyła 13 roku życia oraz osoba pełnoletnia, która została ubezwłasnowolniona całkowicie) nie otrzymuje kodu PUK, nie ustala kodów PIN 1 i PIN 2.

Uwaga!
Odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik, składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności.

Odbiór dowodu osobistego przez pełnomocnika składającego pełnomocnictwo szczególne może nastąpić w przypadku:

 • przyjęcia wniosku o wydanie dowodu osobistego w miejscu przebywania wnioskodawcy – w sytuacji uprzedniego powiadomienia organu gminy o niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą lub niepełnosprawnością;
 • gdy osoba, ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego powiadomi organ gminy, o niemożności osobistego odebrania dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia tego wniosku.

Kontakt telefoniczny w tej sprawie z Referatem Dowodów Osobistych: (32) 239 11 28 lub (32) 238 54 36.

Uwaga!

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody i wyrazi wolę ustalenia przy odbiorze dowodu osobistego kodów umożliwiających identyfikację elektroniczną i złożenia podpisu osobistego, odbiór dowodu osobistego, ustalenie tych kodów, oraz odbiór kodu umożliwiającego odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego w miejscu pobytu tej osoby, po uprzednim powiadomieniu – zapewnia organ gminy będący siedzibą władz powiatu lub organ miasta na prawach powiatu, na terenie którego osoba przebywa, o ile jest to organ do którego złożono wniosek o wydanie dowodu osobistego.

Osoby znajdujące się ww. sytuacji, przebywające na terenie miasta Gliwice oraz na terenie gmin powiatu gliwickiego (Knurowa, Pyskowic, Sośnicowic, Toszka, Gierałtowic, Pilchowic, Rudzińca i Wielowsi), proszone są o kontakt telefoniczny w tej sprawie z Referatem Dowodów Osobistych, Urzędu Miejskiego w Gliwicach : tel. (32) 239 11 28 lub (32) 238 54 36.

Kto może załatwić sprawę?

Odbiór dowodu osobistego:

 • Dowód osobisty wydawany osobie pełnoletniej i posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych – odbiera się osobiście.
 • Dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym małoletnim w wieku od 13 do 18 lat – odbiera  osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator. W przypadku odbioru dowodu osobistego przez rodzica lub kuratora wymagana jest obecność osoby, której dowód osobisty dotyczy.
 • Dowód osobisty wydawany osobie małoletniej w wieku 12 do 13 lat – odbiera rodzic albo opiekun. W tym przypadku wymagana jest obecność osoby, której dowód osobisty dotyczy.
 • Dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych, w tym małoletnich w wieku od 5 do 12 lat – odbiera rodzic albo opiekun. W tym przypadku wymagana jest obecność osoby, której dowód osobisty dotyczy – chyba, że osoba ta była już obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy.
 • Dowód osobisty wydawany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia – odbiera rodzic lub opiekun –  w tym przypadku nie jest wymagana obecność tej osoby.
 • Pełnomocnik składając pełnomocnictwo szczególne  – w przypadku:
  • przyjęcia wniosku o wydanie dowodu osobistego w miejscu przebywania wnioskodawcy – w sytuacji uprzedniego powiadomienia organu gminy o niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą lub niepełnosprawnością;
  • gdy osoba, ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego powiadomi organ gminy, o niemożności osobistego odebrania dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia tego wniosku.

Uwaga!
Ustalić kody PIN 1 i PIN 2 oraz odebrać kopertę zawierającą kod PUK może wyłącznie posiadacz dowodu osobistego, w tym również osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz małoletni w wieku od 13 do 18 lat.
 

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Od ręki, na stanowisku.
 

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Dotychczasowy dowód osobisty.
 2. Ważny dokument paszportowy – w przypadku jego posiadania i zgłoszenia utraty dowodu osobistego lub inny dokument zawierający fotografię – w przypadku zgłoszenia utraty dowodu osobistego.
 3. Dokument potwierdzający legalność pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku cudzoziemca, który nabył obywatelstwo polskie.
 4. Dowód osobisty lub dokument paszportowy rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora – w przypadku odbioru dowodu osobistego w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych – do wglądu.
 5. Dokument potwierdzający opiekę prawną – w przypadku odbioru dowodu osobistego przez opiekuna prawnego lub kuratora w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych – do wglądu.
 6. Pełnomocnictwo szczególne do odbioru dowodu osobistego
  -– dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa szczególnego – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa – realizacja przez pełnomocnika wyłącznie w przypadku:
 • przyjęcia wniosku o wydanie dowodu osobistego w miejscu przebywania wnioskodawcy - w sytuacji uprzedniego powiadomienia organu gminy o niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą lub niepełnosprawnością;
 • gdy osoba, ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego powiadomi organ gminy, o niemożności osobistego odebrania dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia tego wniosku.

     7. Dowód osobisty pełnomocnika w przypadku jego ustanowienia, a w uzasadnionych przypadkach inny  
        dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.
 

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Odbiór dowodu osobistego i koperty zawierającej kod PUK – bez opłaty.

Uwaga!
Złożenie pełnomocnictwa szczególnego do odbioru dowodu osobistego – nie podlega opłacie skarbowej.
 

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Skompletować wymagane załączniki do odbioru dowodu osobistego. Opis załączników w punkcie "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?".

Krok 2
Przygotować numery kodów: PIN 1 (czterocyfrowy), PIN 2 (sześciocyfrowy) celem aktywacji certyfikatów do identyfikacji i uwierzytelnienia oraz do podpisu osobistego.

Krok 3
Udać się na stanowisko wydawania dowodów osobistych w Sali Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich - parter budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach – wejście od ulicy Prymasa Wyszyńskiego.

Krok 4

Odebrać dowód osobisty - status wniosku o wydanie dowodu osobistego można sprawdzić na stronie internetowej.

 • Odebrać kod PUK
 • Ustalić kody: PIN 1 i PIN 2

Uwaga!
Podczas wydania dowodu osobistego osobie ubiegającej się o jego wydanie sprawdza się czy odciski palców tej osoby są zgodne z odciskami palców zamieszczonymi w warstwie elektronicznej dowodu osobistego za pomocą elektronicznego urządzenia do pobierania odcisków palców – dotyczy osób, które ukończyły 12 rok życia.

W uzasadnionych przypadkach, jeżeli nie jest możliwe sprawdzenie, czy odciski palców osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego są zgodne z odciskami palców zamieszczonymi w warstwie elektronicznej – dowód wydaje się bez tego sprawdzenia.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Biuro Obsługi Interesantów – Informacja / Sala Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich / Referat Dowodów Osobistych
Telefony:

 • Informacja BOI: (32) 239 11 65 lub (32) 239 12 54.
 • Referat Dowodów Osobistych: (32) 239 11 28 lub (32) 238 54 36.
 • Sala Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich: (32) 239 12 46, (32) 239 12 25, (32) 239 12 03, (32) 239 13 40, (32) 239 13 44 lub (32) 239 13 45.

E-mail: so@um.gliwice.pl
 

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Nie dotyczy

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 671 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1865).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1431).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego wnosi się do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Złożenie do organu przedmiotowego oświadczenia nie podlega wycofaniu. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).

Kategoria sprawy:

SO - Dowody osobiste

Wydział:

Wydział Spraw Obywatelskich

Numer karty

SO.68/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMariusz Magierski
Data wytworzenia informacji2020-07-27 07:06:10
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-27 07:06:10
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja klauzuli RODOAlicja Białorucka22-12-2023 14:04:26
2Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska25-10-2023 12:30:55
3Zmiana Klauzuli RodoDorota Rynkiewicz17-02-2023 13:38:44
4Utworzenie dokumentuAlicja Banach27-07-2020 07:06:10