Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Dowód osobisty - odbiór dokumentu oraz kodu PUK

Dowód osobisty - odbiór dokumentu oraz kodu PUK

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Dowód osobisty - odbiór dokumentu oraz kodu PUK

Co powinienem wiedzieć?

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek o wydanie dowodu osobistego w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.

Uwaga!
Status wniosku o wydanie dowodu osobistego można sprawdzić na stronie internetowej.
Przy odbiorze dowodu osobistego z warstwą elektroniczną posiadacz może ustalić kody PIN 1 i PIN 2 i odebrać kod PUK.

 • PIN 1 (4-cyfrowy) – to kod do uwierzytelnienia i zidentyfikowania posiadacza e-dowodu w systemach teleinformatycznych w celu realizacji usług online, jego podanie jest konieczne do złożenia podpisu zaufanego.
 • PIN 2 (6-cyfrowy) – to kod do złożenia podpisu osobistego, obywatel aktywuje go w przypadku, gdy podczas składania wniosku o dowód zaznaczył opcję, że chce posiadać certyfikat podpisu osobistego.
 • Kod PUK wydawany jest wyłącznie posiadaczowi dokumentu z warstwą elektroniczną i służy do odblokowania kodów PIN 1 i PIN 2.

Kody PIN ustala i odbiera kod PUK osobiście posiadacz dowodu osobistego – dotyczy to  również osób w wieku od 13 do 18 lat. Ich ustalenie nie jest obowiązkowe, można to zrobić także w terminie późniejszym w dowolnym urzędzie gminy.
Można również aktywować tylko jeden certyfikat i dla niego ustalić kod PIN, a zrezygnować z aktywowania drugiego. W okresie ważności dowodu osobistego można w dowolnym urzędzie aktywować drugi certyfikat i ustalić kod PIN.
Możliwe jest także odebranie koperty zawierającej kod PUK bez ustalania kodów lub zrezygnowanie z odbioru koperty zawierającej kod PUK – w tym przypadku koperta zawierająca kod PUK będzie przechowywana z urzędzie. W okresie ważności e-dowodu jego posiadacz może w każdym czasie dokonać odbioru koperty z kodem PUK.
Posiadacz dowodu osobistego, w którego warstwie elektronicznej zamieszczono wyłącznie certyfikat potwierdzania obecności, nie otrzymuje kodu PUK, nie ustala kodów PIN 1 i PIN 2.

Uwaga!
Odbiór dowodu osobistego przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru następuje w Referacie Dowodów Osobistych, pokój 210 na 2 piętrze w przypadku:

 • przyjęcia wniosku o wydanie dowodu osobistego w miejscu przebywania wnioskodawcy – w sytuacji uprzedniego powiadomienia organu gminy o niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą lub niepełnosprawnością;
 • gdy wnioskodawca, który złożył wniosek o wydanie dowodu osobistego w siedzibie organu gminy, nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia tego wniosku – w sytuacji uprzedniego powiadomienia organu gminy o tym fakcie.

Kontakt telefoniczny w tej sprawie: (32) 239 11 28 lub (32) 238 54 36.

Kto może załatwić sprawę?

Odbiór dowodu osobistego:

 • Dowód osobisty wydawany osobie pełnoletniej i posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych – odbiera się osobiście.
 • Dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym małoletnim w wieku od 13 do 18 lat – odbiera  osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator. W przypadku odbioru dowodu osobistego przez rodzica lub kuratora wymagana jest obecność osoby, której dowód osobisty dotyczy.
 • Dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych, w tym małoletnich w wieku od 5 do 13 lat – odbiera rodzic albo opiekun prawny. W tym przypadku wymagana jest obecność osoby, której dowód osobisty dotyczy – chyba, że osoba ta była już obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy.
 • Dowód osobisty wydawany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia – odbiera rodzic lub opiekun prawny - w tym przypadku nie jest wymagana obecność tej osoby.
 • Pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym – w przypadku:
  • przyjęcia wniosku o wydanie dowodu osobistego w miejscu przebywania wnioskodawcy – w sytuacji uprzedniego powiadomienia organu gminy o niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą lub niepełnosprawnością;
  • gdy wnioskodawca, który złożył wniosek o wydanie dowodu osobistego w siedzibie organu gminy, nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia tego wniosku – w sytuacji uprzedniego powiadomienia organu gminy o tym fakcie.

Uwaga!
Ustalić kody PIN 1 i PIN 2 oraz odebrać kopertę zawierającą kod PUK może wyłącznie posiadacz dowodu osobistego, w tym również osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz małoletni w wieku od 13 do 18 lat.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Od ręki, na stanowisku.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Dotychczasowy dowód osobisty.
 2. Ważny dokument paszportowy – w przypadku jego posiadania i zgłoszenia utraty dowodu osobistego lub inny dokument zawierający fotografię – w przypadku zgłoszenia utraty dowodu osobistego.
 3. Dokument potwierdzający legalność pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku cudzoziemca, który nabył obywatelstwo polskie.
 4. Dowód osobisty lub dokument paszportowy rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora – w przypadku odbioru dowodu osobistego w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych – do wglądu.
 5. Dokument potwierdzający opiekę prawną – w przypadku odbioru dowodu osobistego przez opiekuna prawnego lub kuratora w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych – do wglądu.
 6. Pełnomocnictwo szczególne do odbioru dowodu osobistego
  -– dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa szczególnego – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa – realizacja przez pełnomocnika wyłącznie w przypadku:
 • przyjęcia wniosku o wydanie dowodu osobistego w miejscu przebywania wnioskodawcy – w sytuacji uprzedniego powiadomienia organu gminy o niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą lub niepełnosprawnością;
 • gdy wnioskodawca, który złożył wniosek o wydanie dowodu osobistego w siedzibie organu gminy, nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia tego wniosku – w sytuacji uprzedniego powiadomienia organu gminy o tym fakcie.
 1. Dowód osobisty pełnomocnika w przypadku jego ustanowienia, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Odbiór dowodu osobistego i koperty zawierającej kod PUK – bez opłaty.

Uwaga!
Pełnomocnictwo szczególne do odbioru dowodu osobistego nie podlega opłacie skarbowej.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Skompletować wymagane załączniki do odbioru dowodu osobistego. Opis załączników w punkcie 4.

Krok 2
Przygotować numery kodów: PIN 1 (czterocyfrowy), PIN 2 (sześciocyfrowy) celem aktywacji certyfikatów do identyfikacji i uwierzytelnienia oraz do podpisu osobistego.

Krok 3
Udać się na stanowisko wydawania dowodów osobistych w Sali Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich - parter budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach – wejście od ulicy Prymasa Wyszyńskiego.

Uwaga!
Nieodebrany dowód osobisty – wraz z kopertą zawierającą kod PUK – po upływie 6 miesięcy od dnia jego wydania oraz nieodebrany kod PUK przy odbiorze dowodu osobistego jest przechowywany w kopercie dowodowej. W takim przypadku odbiór dowodu osobistego oraz koperty z kodem PUK następuje w Referacie Dowodów Osobistych, pokój 210 na II piętrze, po sprowadzeniu koperty dowodowej z archiwum. Kontakt telefoniczny w tej sprawie: (32) 239 11 28 lub (32) 238 54 36.

Uwaga!
Odbiór dowodu osobistego przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru następuje w Referacie Dowodów Osobistych, pokój 210 na II piętrze w przypadku:

 • przyjęcia wniosku o wydanie dowodu osobistego w miejscu przebywania wnioskodawcy – w sytuacji uprzedniego powiadomienia organu gminy o niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą lub niepełnosprawnością;
 • gdy wnioskodawca, który złożył wniosek o wydanie dowodu osobistego w siedzibie organu gminy, nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia tego wniosku – w sytuacji uprzedniego powiadomienia organu gminy o tym fakcie.

Kontakt telefoniczny w tej sprawie: (32) 239 11 28 lub (32) 238 54 36.

Krok 4
Odebrać dowód osobisty - status wniosku o wydanie dowodu osobistego można sprawdzić na stronie internetowej.

 • Odebrać kod PUK
 • Ustalić kody: PIN 1 i PIN 2
   

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Biuro Obsługi Interesantów – Informacja / Sala Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich.
Telefony:

 • Informacja BOI: (32) 239 11 65 lub (32) 239 12 54.
 • Sala Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich: (32) 239 12 46, (32) 239 12 25, (32) 239 12 03, (32) 239 13 40, (32) 239 13 44 lub (32) 239 13 45.

E-mail: so@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Nie dotyczy

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 332 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2020 r. poz. 31).
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego wnosi się do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Złożenie do organu przedmiotowego oświadczenia nie podlega wycofaniu. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).

Wydział:

Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria sprawy:

SO - Dowody osobiste

Numer karty

SO.68/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMariusz Magierski
Data wytworzenia informacji2020-07-27 07:06:10
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-27 07:06:10
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuAlicja Banach27-07-2020 07:06:10