Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Dowód osobisty - zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów

Dowód osobisty - zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Dowód osobisty – zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zawartych w dokumencie z warstwą elektroniczną

Co powinienem wiedzieć?

Zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego dokonuje posiadacz dowodu osobistego, który czasowo utracił kontrolę nad dokumentem.

Zgłoszenia zawieszenia  lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zawartych w dowodzie osobistym z warstwą elektroniczną można dokonać:

 • w formie pisemnej osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy na formularzu zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zawartych w  dowodzie osobistym z warstwą elektroniczną, po opatrzeniu własnoręcznym czytelnym podpisem zgłaszającego.
 • w formie dokumentu elektronicznego do organu gminy, który wydał dowód osobisty – opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 • poprzez użycie udostępnionej na www.obywatel.gov.pl usługi elektronicznej: Zgłoś lub cofnij zawieszenie swojego dowodu osobistego

Osobie dokonującej zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów wydaje się zaświadczenie potwierdzające datę i godzinę dokonania tego zgłoszenia – zaświadczenie wydawane jest nieodpłatnie.
Osobie dokonującej zgłoszenia w formie dokumentu elektronicznego, zaświadczenie wydaje się na żądanie.
Osobie dokonującej zgłoszenia poprzez stronę internetową www.obywatel.gov.pl poprzez użycie usługi Zgłoś lub cofnij zawieszenie swojego dowodu osobistego
- zaświadczenie zgłoszenia generowane jest automatycznie przez usługę elektroniczną.

Uwaga!
Certyfikaty zamieszczone w warstwie elektronicznej dowodu osobistego podlegają zawieszeniu na okres nie dłuższy niż 14 dni, licząc od dnia dokonania zgłoszenia. Jeżeli w tym okresie nie nastąpi cofnięcie zawieszenia tych certyfikatów, certyfikaty te oraz dowód osobisty podlegają unieważnieniu z mocy prawa. Unieważnienie certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego oraz dowodu osobistego z powodu upływu terminu przewidzianego na cofnięcie zawieszenia następuje w sposób automatyczny.

Uwaga!
Zawieszenie certyfikatów powoduje zawieszenie ważności dowodu osobistego.
Podpis osobisty
posiadacza dowodu osobistego złożony w okresie zawieszenia albo po unieważnieniu certyfikatu podpisu osobistego nie wywołuje skutków prawnych. Późniejsze cofnięcie zawieszenia certyfikatu nie wpływa na ważność czynności dokonanej w okresie zawieszenia.

Kto może załatwić sprawę?

Zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zawartych w dowodzie osobistym z warstwą elektroniczną może dokonać:

 • Posiadacz dowodu osobistego posiadający pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia), który czasowo utracił kontrolę nad dokumentem – osobiście.
 • Rodzic, opiekun prawny lub kurator - w imieniu posiadacza dowodu osobistego nie posiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 • Pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania takiej czynności.
   

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Od ręki - przy zgłoszeniu na stanowisku.
Niezwłocznie - po otrzymaniu zgłoszenia w formie dokumentu elektronicznego.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

lub

 1. Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym
  - wypełniony formularz, który powinien zawierać własnoręczny, czytelny podpis zgłaszającego.
 2. Ważny dokument paszportowy – w przypadku jego posiadania lub inny dokument zawierający fotografię – do wglądu.
 3. Dowód osobisty lub dokument paszportowy rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora – do wglądu – w przypadku zgłoszenia w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 4. Dokument potwierdzający opiekę prawną – do wglądu – w przypadku zgłoszenia przez opiekuna prawnego lub kuratora w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 5. Pełnomocnictwo szczególne do zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zawartych w dowodzie osobistym z warstwą elektroniczną
  – wypełniony dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa szczególnego.
 6. Dowód osobisty pełnomocnika w przypadku jego ustanowienia, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zawartych w dowodzie osobistym – bez opłaty.

Uwaga!
Pełnomocnictwo szczególne
do zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zawartych w dowodzie osobistym z warstwa elektroniczną –  nie podlega opłacie skarbowej.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić formularz zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zawartych w dowodzie osobistym z warstwą elektroniczną.

Krok 2
Skompletować wymagane załączniki do zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zawartych w dowodzie osobistym z warstwą elektroniczną. Opis załączników w punkcie "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?".

Krok 3
Dokonać zgłoszenia w Sali Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich - parter budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach - wejście od ulicy Prymasa Wyszyńskiego.

Krok 4
Otrzymać zaświadczenie o zgłoszeniu zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zawartych w dowodzie osobistym z warstwą elektroniczną.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Biuro Obsługi Interesantów – Informacja / Sala Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich.
Telefony:

 • Informacja BOI: (32) 239 11 65 lub (32) 239 12 54.
 • Sala Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich: (32) 239 12 46, (32) 239 12 25, (32) 239 12 03, (32) 239 13 40, (32) 239 13 44 lub (32) 239 13 45.

E-mail: so@um.gliwice.pl

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 332 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2020 r. poz. 31).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2019 r. poz. 400).
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Wydział:

Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria sprawy:

SO - Dowody osobiste

Numer karty

SO.75/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMariusz Magierski
Data wytworzenia informacji2020-07-27 08:17:05
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-27 08:17:05
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuAlicja Banach27-07-2020 08:17:05