Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Dziennik budowy

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Dziennik budowy – wydanie

Co powinienem wiedzieć?

Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany przez właściwy organ.
O wydanie dziennika budowy występuje inwestor po uzyskaniu pozwolenia na budowę, lub zgłoszenia budowy domu jednorodzinnego oraz sieci (art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 i 19a ustawy Prawo budowlane) wobec którego nie wniesiono sprzeciwu, przedkładając wniosek wraz z dziennikiem budowy celem jego rejestracji.
Uwagi:
Obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości wydania duplikatu dziennika budowy.

Kto może załatwić sprawę?

Inwestor lub działający w jego imieniu pełnomocnik.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Organ wydaje dziennik budowy w terminie 3 dni od dnia:

 1. w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się wykonalna albo,
 2. w którym inwestor nabył prawo do wykonywania robót budowlanych na podstawie zgłoszenia.
   

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o ostemplowanie przedłożonego dziennika budowy
 2. Dziennik budowy formatu A4 z ponumerowanymi stronami – oryginał i kopia (dziennik budowy należy zakupić we własnym zakresie)
 3. Pełnomocnictwo AB
  Jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez inwestora wraz z opłatą skarbową 17 zł, (wpłaty należy dokonać bezgotówkowo na rachunek tutejszego Urzędu przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy).
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Wydanie dziennika budowy nie podlega opłacie skarbowej.
W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł
(od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Formularze wniosków można pobrać ze strony internetowej https://bip.gliwice.eu/formularze

Krok 2
Wnioski podlegają wstępnej weryfikacji na stanowisku Wydziału AB/PP w Biurze Obsługi Interesantów (aktualnie stanowisko nieczynne do odwołania).

Krok 3
Wypełniony i podpisany wniosek wraz z załączonym dziennikiem budowy należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów na stanowisku Biura Podawczego.

Krok 4
Potwierdzeniem wykonania usługi jest zarejestrowany i opieczętowany dziennik budowy, który odebrać można w siedzibie Urzędu w Wydziale Architektury i Budownictwa osobiście lub przez pełnomocnika, po wcześniejszym umówieniu wizyty z pracownikiem wydziału prowadzącym sprawę.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Informacja telefoniczna - Sekretariat Wydziału AB – pok. 516-518 (V piętro) – codziennie w godzinach urzędowania Urzędu Miejskiego.
Numer telefonu 32-239-12-37
e-mail: ab@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wniosek wypełniony i podpisany, wraz z dziennikiem budowy można przesłać drogą pocztową.
Zarejestrowany dziennik budowy należy odebrać osobiście lub przez pełnomocnika.
 

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j.  Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.);
 3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki z dnia 6 września 2021 r. Dz. U. z 2021r. poz. 1686.

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Wydział:

Wydział Architektury i Budownictwa

Kategoria sprawy:

AB - Pozwolenie na budowę

Numer karty

AB.1/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAleksandra Lemańska, Joanna Kołek
Data wytworzenia informacji2020-07-09 08:21:06
Informację wprowadził do BIPSylwia Niklewicz
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-09 08:21:06
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 10:36:49
2Zmiana tytułu dokumentuSylwia Niklewicz09-07-2020 08:31:38
3Zmiana statusu dokumentuSylwia Niklewicz09-07-2020 08:21:18
4Utworzenie dokumentuSylwia Niklewicz09-07-2020 08:21:06