Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Dzierżawa/najem nieruchomości Skarbu Państwa do 3 lat

Dzierżawa/najem nieruchomości Skarbu Państwa do 3 lat

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Dzierżawa/najem nieruchomości Skarbu Państwa do 3 lat

Co powinienem wiedzieć?

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani zawarciem umowy dzierżawy/najmu całości bądź części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, w celu przeznaczenia gruntu np.: pod teren ogródka przydomowego, na teren pod garażem, na teren do prowadzenia działalności gospodarczej itp. należy w tym celu złożyć wniosek o dzierżawę/najem nieruchomości.

Ustalenie poniższych danych przed złożeniem wniosku umożliwi sporządzenie kompletnego wniosku i przyśpieszy jego rozpoznanie:

 1. oznaczenie nieruchomości (numer geodezyjny działki i obręb w jakim działka się znajduje)  – należy pamiętać, że w przypadku garaży lub ogródków nadane im numery porządkowe nie wskazują numeru geodezyjnego działki. Powyższe dane można ustalić samodzielnie w oparciu o dostępny na stronie internetowej  Urzędu wgląd do  Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (http://msip-mapa.um.gliwice.pl),  w Wydziale Geodezji i Kartografii tut. Urzędu lub u pracowników  Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w zakresie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
 2. właściciel nieruchomości – informację tą można ustalić w Wydziale Geodezji i Kartografii lub Wydziale Gospodarki Nieruchomościami. W przypadku gdy właścicielem nieruchomości jest gmina Gliwice wniosek zostanie przekazany do Referatu Zarządzania Nieruchomościami. Ponadto jeżeli nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste z wnioskiem o dzierżawę/najem należy wystąpić do użytkownika wieczystego,
 3. powierzchnia jaka ma być wydzierżawiona /wynajmowana -  we wniosku należy wskazać powierzchnię (ilość metrów kwadratowych) z jakiej zamierzacie Państwo  korzystać wraz ze wskazaniem powierzchni obiektów budowlanych znajdujących się na nieruchomości,
 4. numer porządkowy - jeżeli wniosek dotyczy np. terenu pod garażem lub wykorzystywanego jako ogródek rekreacyjny, którym nadano numer porządkowy, należy podać te oznaczenia. W przypadku ich braku rozpoznanie wniosku ułatwi szkic sytuacyjny,
 5. wysokość stawek czynszu dzierżawnego określona jest w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Gliwice wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej nr 7070/2022 z dnia 13 grudnia 2022r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę albo najem gruntu oraz powierzchnię użytkową budynków stanowiących własność Skarbu Państwa oraz zasad ustalenia odpłatności w przypadku obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Podanie numeru telefonu ułatwi kontakt z Państwem, przyśpieszy wyjaśnianie ewentualnych wątpliwości, a także pozwoli na szybkie poinformowanie o przygotowanych dla Państwa dokumentach.

Kto może załatwić sprawę?

Wniosek o  dzierżawę/najem nieruchomości można złożyć osobiście lub za pośrednictwem innej osoby w biurze podawczym Urzędu.  Można go również przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, pismem ogólnym.

W celu podpisania umowy dzierżawy należy stawić się osobiście lub udzielić innej osobie pełnomocnictwa. Przed podpisaniem umowy pełnomocnik powinien przedstawić pełnomocnictwo osoby, w imieniu której występuje. Istnieje również możliwość podpisania umowy przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Jeżeli dla nieruchomości obowiązuje wykaz, na podstawie którego nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia/wynajęcia w trybie bezprzetargowym, średni czas oczekiwania na załatwienie sprawy  wynosi  ok. 30 dni. Czas ten ulega wydłużeniu jeżeli zachodzi konieczność opracowania i podania do publicznej wiadomości wykazu, określającego warunki wydzierżawienia /wynajęcia nieruchomości lub  zorganizowania przetargu - jeżeli wykaz  taki tryb przewiduje. Średni czas oczekiwania na załatwienie sprawy  wynosi  ok. 180 dni.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Wniosek powinien być złożony na piśmie sporządzonym samodzielnie albo z wykorzystaniem formularza: Wniosek o dzierżawę/najem nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa  zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu lub pobranego w Biurze Obsługi Interesantów.

 1. Wniosek o dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa
 2. Wniosek o dzierżawę/najem nieruchomości Skarbu Państwa po rezygnacji

Wniosek powinien zawierać:

 1. dokładne określenie podmiotu występującego z wnioskiem o wydzierżawienie/wynajęcie nieruchomości, w tym podanie numeru PESEL-  w przypadku osób fizycznych, numeru NIP - w przypadku przedsiębiorców, adresu zamieszkania lub siedziby, adresu korespondencyjnego,
 2. dokładne oznaczenie nieruchomości której dotyczy wniosek – poprzez wskazanie numeru działki, obrębu i ulicy przy której się znajduje,
 3. określenie powierzchni jaka ma być przeznaczona do wydzierżawienia/wynajęcia wraz ze wskazaniem powierzchni obiektów budowlanych znajdujących się na nieruchomości,
 4. dokładne wskazanie przeznaczenia nieruchomości lub jej części,
 5. ewentualnie uzasadnianie,
 6. własnoręczny podpis – w przypadku gdy  o dzierżawę/najem wnioskuje więcej osób np. małżonkowie, podpisy powinny  złożyć wszystkie osoby. W przypadku osób prawnych podpis składa osoba mogąca reprezentować wnioskodawcę.

Do wniosku należy załączyć:

 1. odręczny szkic wnioskowanej nieruchomości, jeżeli wniosek o dzierżawę/najem dotyczy części nieruchomości,
 2. w przypadku przedsiębiorców, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności - kserokopię dokumentów: NIP, Regon, PKD oraz aktualnego odpisu  z KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wydanych lub potwierdzonych o aktualności nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku).

Jeżeli umowa dzierżawy/najmu ma być zawarta w wyniku rezygnacji na rzecz wnioskodawcy przez dotychczasowego dzierżawcę/najemcę należy wskazać dotychczasowego dzierżawcę/najemcę, który zobowiązany jest złożyć oświadczenie o rezygnacji i potwierdzić je własnoręcznym podpisem. W tym celu można posłużyć się formularzem wniosku o dzierżawę/najem nieruchomości po rezygnacji dostępnym  (plik do pobrania poniżej) na stronie internetowej Urzędu lub do  w  Biurze Obsługi Interesantów, albo załączyć stosowne oświadczenie  do wniosku o dzierżawę /najem.
Dodatkowo w przypadku gdy na nieruchomości znajduje się obiekt budowlany, stanowiący własność osoby prywatnej, do wniosku należy załączyć również kopię dokumentu, na podstawie którego dotychczasowy dzierżawca/najemca zbywa obiekt na rzecz wnioskodawcy.

 1. Wniosek o dzierżawę nieruchomości po rezygnacji
 2. Wniosek o dzierżawę/najem nieruchomości Skarbu Państwa po rezygnacji

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Złożenie wniosku nie podlega żadnym opłatom.
Wysokość czynszu dzierżawnego określona w umowie dzierżawy/umowie najmu ustalana jest w oparciu o stawki podane w wykazie określającym warunki wydzierżawienia/wynajęcia danej nieruchomości lub zostaje ustalona w wyniku przeprowadzonego przetargu, w  oparciu o stawki określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Gliwice wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej nr 7070/2022 z dnia 13 grudnia 2022r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę albo najem gruntu oraz powierzchnię użytkową budynków stanowiących własność Skarbu Państwa oraz zasad ustalenia odpłatności w przypadku obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Ustalić dane niezbędne do wypełnienia wniosku, zgodnie z pkt."Co powinienem wiedzieć?".

Krok 2
Sporządzić dokładny wniosek i złożyć go w biurze podawczym lub przesłać do Urzędu za pośrednictwem operatora pocztowego lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP .

Krok 3
W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia  sprawy - stawić się na wezwanie Wydziału w celu podpisania umowy dzierżawy/najmu. W przypadku chęci podpisania umowy przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP należy o tym fakcie uprzednio poinformować Wydział.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Jasna 31A
parter, pok. 5, tel. 32-338-64-25
e-mail: gn@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wniosek o  dzierżawę/najem nieruchomości można złożyć osobiście lub za pośrednictwem innej osoby w biurze podawczym Urzędu.  Można go również przesłać przez operatora pocztowego lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, pismem ogólnym.
W celu podpisania umowy dzierżawy/najmu należy stawić się osobiście lub udzielić innej osobie pełnomocnictwa. Przed podpisaniem umowy pełnomocnik powinien przedstawić pełnomocnictwo osoby, w imieniu której występuje. Istnieje również możliwość podpisania umowy przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP.

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić częściowo elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z 21 września 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z poźn.zm.).
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Informacja szczegółowa o ochronie danych osobowych

Kategoria sprawy:

GN - Udostępnianie nieruchomości

Wydział:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Numer karty

GN.6/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAlicja Baron
Data wytworzenia informacji2020-07-23 13:00:59
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-23 13:00:59
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja klauzuli RODOAlicja Białorucka16-01-2024 14:45:57
2aktualizacja opisu linkuAnna Imbiorska15-03-2023 09:34:09
3aktualizacja RODOAnna Imbiorska15-03-2023 09:15:05
4Zmiana tytułu dokumentuKrystyna Kasprzyk16-12-2022 13:37:29
5Zmiany w dokumencieKrystyna Kasprzyk16-12-2022 13:37:29
6Utworzenie dokumentuAlicja Banach23-07-2020 13:00:59