Strona Główna / Formularze
Formularze
formularz wyszukiwania

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej

Wniosek o wydanie zaświadczenia - wydział Planowania Przestrzennego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o wydanie informacji w sprawie przeznaczenia terenu w Miejscowym Planie Zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Wniosek o wydanie informacji ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Gliwice

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy