Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Wybory uzupełniające ławników 2024

Wybory uzupełniające ławników 2024

Nabór kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających na kadencję 2024-2027

Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach wystąpił do Rady Miasta Gliwice z wnioskiem o przeprowadzenie wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2024-2027.

Rada Miasta Gliwice winna dokonać wyboru:

 • 2 ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach do orzekania w sprawach z wyłączeniem zakresu prawa pracy,
 • 5 ławników do Sądu Rejonowego w Gliwicach do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Wymogi wobec kandydatów oraz procedura przeprowadzania wyborów określona jest w Rozdziale 7. Ławnicy (art. 158 i dalsze) ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 334 z późn. zm.).

Kto może być ławnikiem?

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Kto nie może być ławnikiem?

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kto może zgłaszać kandydatów na ławników?

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

 • prezesi sądów,
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru (czyli mieszkańcy Gliwic).


Jak zgłosić kandydatów na ławników?

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, określonej w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. nr 121, poz. 693 z późn. zm.).

Wzór karty zgłoszenia dostępny jest do pobrania:


Wymagane dokumenty (załączniki do karty zgłoszenia)

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy1 z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 • dwa zdjęcia zgodne z wymogami2 stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione powyżej powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów na ławników znajduje się na końcu tego ogłoszenia.

 • Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Te dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
 • Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście. Klauzula informacyjna RODO dla osób zgłaszających kandydatów na ławników znajduje się na końcu tego ogłoszenia.

1 Art. 6. 1. Lekarz POZ [podstawowej opieki zdrowotnej] to lekarz, który:
1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej albo
2) odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej, albo
3) posiada specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, albo
4)1) posiada specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii, pod warunkiem ukończenia kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej
- z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej albo który wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, wybrany przez świadczeniobiorcę zgodnie z art. 9.
2.2) Lekarzem POZ jest także lekarz:
1) posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub
2) posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych
- udzielający świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przed dniem 31 grudnia 2024 r., pod warunkiem ukończenia kursu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, z zastrzeżeniem art. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1172).

1) Zgodnie z art. 38 pkt 4 ustawy, w zakresie obowiązku ukończenia kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej, przepis wchodzi w życie z dniem 1.01.2025 r.
2) Zgodnie z art. 38 pkt 4 ustawy, w zakresie obowiązku ukończenia kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej, przepis wchodzi w życie z dniem 1.01.2025 r.

2 Wymogi te opisane są w art. 29 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 671 z późn. zm.).
1. Do wniosku o wydanie dowodu osobistego załącza się kolorową fotografię o wymiarach 35×45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, i odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego.
2. Fotografię wykonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego.
3. Osoba na fotografii patrzy na wprost oraz ma naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice.
4. Osoba na fotografii jest przedstawiona bez nakrycia głowy. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, a osoba ta przedłoży zaświadczenie o przynależności do kościoła lub innego związku wyznaniowego zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z właściwymi dla nich przepisami. Osoba może także załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile uprawdopodobni, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub zaistniałego wypadku.
5. Osoba na fotografii jest przedstawiona bez okularów z ciemnymi szkłami. Osoba z wadą narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, o ile osoba ta przedłoży orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16. roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.
6. Osoba, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, a także osoba, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie wymogów fotografii określonych w ust. 3, może załączyć fotografię niespełniającą tych wymogów.


Wzory dokumentów (załączników) dostępne są do pobrania:


Kto ponosi koszty za wymagane dokumenty?

 • Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
 • Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
 • Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.


Informacje dodatkowe

 • Rada Miasta zasięga od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.
 • Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Miasta po upływie terminu, czyli po 21 czerwca 2024 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu Rada Miasta stwierdza w drodze uchwały.


Gdzie i kiedy złożyć wymagane dokumenty?

Wypełnione karty zgłoszenia wraz ze wszystkimi załącznikami można:

 • przesłać pocztą na adres: Rada Miasta Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gliwicach)

albo

 • złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (wejście od ul. Wyszyńskiego) w godzinach pracy Urzędu

w terminie do 21 czerwca 2024 r.

Jaki jest tryb wyborów ławników?

Ławników wybiera Rada Miasta Gliwice w głosowaniu tajnym.

Powołany przez Radę Miasta Gliwice zespół przedstawi Radzie Miasta Gliwice, przed przystąpieniem do wyborów, swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Stosowna uchwała Rady Miasta Gliwice o wyborze ławników zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach w zakładce Rada Miasta / Wybory uzupełniające ławników 2024.

Co się dzieje ze złożonymi dokumentami po wybraniu ławników?

Po przeprowadzeniu wyborów:

 • Rada Miasta Gliwice przesyła prezesom właściwych sądów karty zgłoszenia kandydatów, którzy zostali wybrani ławnikami, wraz z załączonymi do nich dokumentami oraz informacje o wybranych ławnikach uzyskane od komendanta wojewódzkiego Policji.
 • Podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika, odbiera kartę zgłoszenia wraz z załączonymi dokumentami, w terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów.
 • W przypadku nieodebrania dokumentów, podlegają one zniszczeniu przez komisję powołaną przez Radę Miasta Gliwice w terminie 30 dni po upływie terminu, o którym mowa wyżej.


Kontakt

Dodatkowe informacje w sprawie wyborów ławników uzyskać można w Biurze Rady Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach:


 Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów na ławników

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH3

Dane Administratora Danych
Administratorami danych osobowych są:

 1. Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice - w zakresie przygotowania wyborów ławników,
 2. Rada Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice  - w zakresie dokonania wyboru ławników.


Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Prezydent Miasta Gliwice wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować:

 1. pocztą elektroniczną poprzez e-mail: iod@um.gliwice.pl
 2. pocztą tradycyjną na adres: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.
 3. poprzez skrzynkę ePUAP Urzędu Miejskiego w Gliwicach: /UMGliwice/SkrytkaESP.


Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 1. w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach i do Sądu Rejonowego w Gliwicach na kadencję 2024-2027;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w związku z art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.
 3. Dane o przeciwwskazaniach zdrowotnych kandydata do pełnienia funkcji ławnika są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 1 lit a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 


Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:

 1. podmiotów uprawnionych przepisami prawa,
 2. podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa.
 2. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.


Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa - do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Sposoby realizacji przysługujących praw
Powyższe uprawnienie może Pani/Pan realizować:

 1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
 2. drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.


Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeśli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W takim przypadku uchylanie się od podania danych osobowych może skutkować konsekwencjami wynikającymi z tych przepisów.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie
W Urzędzie Miejskim w Gliwicach nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

Informacje dodatkowe
Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12.08.2019 r.

3Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Klauzula informacyjna RODO dla osób zgłaszających kandydatów na ławników

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH POZYSKANYCH W INNY SPOSÓB NIŻ OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ4

Dane Administratora Danych
Administratorami danych osobowych są:

 1. Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice - w zakresie przygotowania wyborów ławników,
 2. Rada Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice - w zakresie dokonania wyboru ławników.


Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Prezydent Miasta Gliwice wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować:

 1. pocztą elektroniczną poprzez e-mail: iod@um.gliwice.pl
 2. pocztą tradycyjną na adres: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.
 3. poprzez skrzynkę ePUAP Urzędu Miejskiego w Gliwicach: /UMGliwice/SkrytkaESP.


Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 1. w celu przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia i udzielonego poparcia dla kandydata na ławnika w wyborach uzupełniających ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach lub Sądu Rejonowego w Gliwicach na kadencję 2024-2027;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w związku z art. 162 § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.


Kategoria danych osobowych
Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych: imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania.

Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:

 1. podmiotów uprawnionych przepisami prawa,
 2. podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych osobowych

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa.
 2. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.


Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych
Każda osoba, której dane dotyczą, może korzystać z uprawnienia wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Powyższe uprawnienie może Pani/Pan realizować:

 1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
 2. drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeśli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Źródło pochodzenia danych
Pani/Pana dane osobowe pochodzą z treści przekazanego przez kandydata na ławnika wykazu osób popierających jego kandydaturę.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie
W Urzędzie Miejskim w Gliwicach nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

Informacje dodatkowe
Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12.08.2019 r.

4Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Data rozpoczęcia publikacji: 22-05-2024

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćBarbara Chodaczek-Sagan
Data wytworzenia informacji2020-09-10 14:43:36
Informację wprowadził do BIPNatalia Czernik
Data udostępnienia informacji w BIP2024-05-22
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiana statusu dokumentuNatalia Czernik22-05-2024 11:10:54
2Zmiana opisu dokumentuNatalia Czernik22-05-2024 11:10:37
3Zmiana tytułu dokumentuNatalia Czernik21-05-2024 14:17:40
4Zmiana tytułu dokumentuNatalia Czernik21-05-2024 14:10:39
5Zmiany w dokumencieNatalia Czernik21-05-2024 14:10:39
6ogłoszenie dodatkowe o naborzeNatalia Czernik21-05-2024 12:45:34
7zmiana statusu na archiwalnyNatalia Czernik15-01-2024 10:20:02
8Zmiana statusu dokumentuNatalia Czernik15-01-2024 10:20:02
9dodano uchwałę w sprawie stwierdzenia wyboru ławnikówMarta Stradomska19-10-2023 11:16:27
10Zmiany w dokumencieNatalia Czernik24-05-2023 15:52:05
11Zmiana statusu dokumentuNatalia Czernik24-05-2023 09:13:45
12Zmiana tytułu dokumentuNatalia Czernik23-05-2023 16:00:02
13ogłoszenie o naborzeNatalia Czernik23-05-2023 15:43:38
14Zmiana opisu dokumentuNatalia Czernik23-05-2023 15:43:38
15Zmiana statusu dokumentuNatalia Czernik01-02-2021 12:55:36
16Zmiany w dokumencieNatalia Czernik15-10-2020 10:51:40
17Utworzenie dokumentuNatalia Czernik10-09-2020 14:43:36