Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Formularze
Formularze
formularz wyszukiwania

Wniosek o nadanie numeru PESEL

Pełnomocnictwo szczególne do zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

Formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

Pełnomocnictwo szczególne do zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Wniosek o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza (UE) - zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy

Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

Pełnomocnictwo szczególne do zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zawartych w dowodzie osobistym z warstwą elektroniczną

Pełnomocnictwo szczególne do odbioru dowodu osobistego

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców

Wniosek o dokonanie zmian danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Wniosek o uznanie żołnierza/osoby, której doręczono kartę powołania do służby wojskowej za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

Wniosek o uznanie za żołnierza samotnego i pokrywanie należności mieszkaniowych

Wniosek o pokrywanie należności mieszkaniowych w okresie odbywania czynnej służby wojskowej

Oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia

Zawiadomienie o zgromadzeniu

Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie pobytu czasowego

Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru pesel

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Pełnomocnictwo do spraw meldunkowych

Wniosek o wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie/dochód w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi

Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców wraz z klauzulą informacyjną

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców wraz z klauzulą informacyjną

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych z siedzibą w Gliwicach