Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

Co powinienem wiedzieć?

- Gleboznawczą klasyfikację gruntów przeprowadza starosta (w miastach na prawach powiatu – prezydent miasta):

 • z urzędu:
 1. na gruntach, które nie zostały dotychczas sklasyfikowane;
 2. na gruntach zmeliorowanych - po upływie 3 lat od wykonania urządzeń melioracji wodnych;
 3. na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym;
 4. na gruntach, na których starosta zarządził przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków albo okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych - w przypadku zmiany użytków gruntowych na gruntach podlegających klasyfikacji;
 5. po wystąpieniu klęski żywiołowej powodującej zmiany środowiska glebowego;
 6. po zalesieniu gruntów na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 • na wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji albo innego władającego takimi gruntami wykazanego w ewidencji gruntów i budynków

      - Projekt ustalenia klasyfikacji opracowuje po przeprowadzeniu czynności klasyfikacyjnych w terenie upoważniona przez prezydenta miasta osoba posiadająca udokumentowane kwalifikacje do przeprowadzenia klasyfikacji gruntów zwana dalej klasyfikatorem, która zostanie wyłoniona w wyniku postępowania przetargowego przez Prezydenta Miasta Gliwice;

     - W przypadku klasyfikacji przeprowadzonej na wniosek, starosta zawiadamia właściciela o możliwości zgłaszania w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji;

     - W przypadku klasyfikacji przeprowadzanej z urzędu starosta zawiadamia właścicieli o miejscu i terminie wyłożenia na okres 14 dni do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji, na co najmniej 14 dni przed tym terminem. Zastrzeżenia do projektu ustalenia klasyfikacji mogą być zgłaszane w okresie jego wyłożenia;

Kto może załatwić sprawę?

 •  właściciel lub władający gruntami podlegającymi klasyfikacji;
 • pełnomocnik właściciela/władającego;
   

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni od dnia wszczęcia postępowania.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na wniosek

 1. Wniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów wraz z uzasadnieniem zasadności dokonania klasyfikacji;
 2. techniczna dokumentacja geodezyjna i kartograficzna przyjęta do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego sporządzona przez uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego;
 3. oklauzulowany przez Prezydenta Miasta Gliwice projekt ustalenia klasyfikacji gruntów sporządzony przez upoważnionego klasyfikatora;
 4. Wniosek o wydanie decyzji orzekającej o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów
 5. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa ewentualnie w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP jeżeli właściciel/władający ustanowił pełnomocnika;
 6. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa oraz za wydanie decyzji orzekającej o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

 • Wydanie decyzji orzekającej o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł;                                                      
 • Ustanowienie pełnomocnika i  złożenie w organie pełnomocnictwa jego odpisu, wypisu lub kopii podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
 • koszty postępowania o ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów: wynagrodzenie upoważnionego przez Prezydenta Miasta Gliwice klasyfikatora, który wykonał czynności w zakresie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów na wniosek właściciela/władającego tymi gruntami.

UWAGA:

 • Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje od dokonania czynności urzędowej z chwilą:

           - dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej,

           - złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii:

 • Składając w organie wniosek o dokonanie czynności urzędowej lub pełnomocnictwo, wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty (dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej), nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty,
 • Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej np. legitymujący się zaświadczeniem o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.


Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można:

 • przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

  Urząd Miejski w Gliwicach
  Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

  (a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
  IBAN; PL 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055:
  BIC (SWIFT); BIGBPLPW) 

 • w opłatomacie mieszczącym się na parterze urzędu.

 

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

Złożenie wniosku o ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów wraz z uzasadnieniem – formularz wniosku dostępny w pozycji: Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Krok 2
Do wniosku składanego przez pełnomocnika załączamy:

 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
 • oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa lub wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej.

UWAGA:
Na podstawie art. 76a ust. 2b ustawy Kodeks postępowania administracyjnego Istnieje możliwość poświadczenia na żądanie strony odpisu złożonego dokumentu z okazanym oryginałem.

Krok 3
Przekazanie staroście do kontroli sporządzonego operatu geodezyjnego i kartograficznego wraz z projektem ustalenia klasyfikacji, które sporządza upoważniony przez Prezydenta Miasta Gliwice klasyfikator.

Krok 4
Po przyjęciu operatu do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego właściciel/władający składa wniosek o wydanie decyzji orzekającej o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów wraz z załącznikami  sporządzonymi przez upoważnionego klasyfikatora i oklauzulowanymi przez prezydenta miasta – formularz wniosku o wydanie decyzji dostępny w pozycji: Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?;

Krok 5
Dołączenie dowodu zapłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji w wysokości 10 zł;

Krok 6
Wydanie decyzji o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

UWAGA:
Wraz z wydaniem decyzji o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów organ ustali w drodze postanowienia wysokość kosztów postępowania, osoby zobowiązane do ich poniesienia oraz termin i sposób ich uiszczenia.
Kosztem postępowania o ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów jest wynagrodzenie klasyfikatora, który wykonał czynności
w zakresie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Osobami zobowiązanymi do ich poniesienia są właściciele/władający nieruchomości będących przedmiotem klasyfikacji gruntów, dokonanej na ich wniosek.

Krok 7
Zakończenie postępowania.
Jeżeli w terminie 14 dni od daty potwierdzenia odbioru decyzji przez stronę nie zostanie wniesione odwołanie od decyzji, staje się ona ostateczna. Wnioskodawca może zgłosić się do Wydziału Geodezji i Kartografii, pokój: 417 wraz z oryginalnym egzemplarzem decyzji, gdzie umieszczona zostanie klauzula, iż niniejsza decyzja jest ostateczna. Ostateczna decyzja o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów stanowi podstawę do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

 • Drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP, klikając w link: Pismo ogólne do podmiotu publicznego;
 • Telefonicznie pod numerem telefonu:; 32 238 54 51, 32 239 11 08;
 • Na miejscu w Urzędzie Miejskim w Gliwicach w Wydziale Geodezji i Kartografii w pok. 417, 419 na IV piętrze urzędu;

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak, wysyłając kompletny wniosek:

UWAGA:

 • W przypadku wysłania za pośrednictwem faksu wniosku, który jest nieczytelny lub nie zawiera oznaczeń systemowych dotyczących np. numeru telefonu, daty lub liczby stron należy dostarczyć do wydziału oryginał wniosku np. osobiście lub za pośrednictwem poczty.
 • Jeżeli do załatwienia sprawy udzielone zostało pełnomocnictwo, należy złożyć je w oryginale lub jego urzędowo poświadczony odpis bądź w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej.

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić częściowo elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1752 ze zm.);
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. z 2012 r., poz. 1246);
 3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r., poz. 1390 ze zm.);
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.);
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 2111 ze zm.);
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r., nr 187, poz. 1330 ze zm.)

 

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

Od decyzji orzekającej o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów służy prawo wniesienia odwołania do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Kategoria sprawy:

GE - Ewidencja gruntów i budynków

Wydział:

Wydział Geodezji i Kartografii

Numer karty

GE.12/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAnna Surowiecka
Data wytworzenia informacji2020-07-21 12:48:02
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-21 12:48:02
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja kartyAlicja Białorucka13-12-2023 14:50:17
2aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 10:53:28
3Zmiany w dokumencieAlicja Banach21-07-2020 12:48:16
4Utworzenie dokumentuAlicja Banach21-07-2020 12:48:02