Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Gliwicki Budżet Obywatelski 2022

Gliwicki Budżet Obywatelski 2022

 

budzet_obywatelski_logo

WYNIKI GŁOSOWANIA

Znamy wyniki głosowania w ramach IX edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2022. W tym roku wpłynęła rekordowa, niemal dwukrotnie wyższa niż w roku ubiegłym, liczba głosów – oddano ich aż 56 218 (głosów papierowych oddano aż 35 934). Wykonanych zostanie 66 zadań dzielnicowych (62 z puli podstawowej i 4 z puli dla aktywnych), a także jedno zadanie ogólnomiejskie.

Szczegółowe wyniki:
Projekty ogólnomiejskie do realizacji
Projekty dzielnicowe do realizacji – pula podstawowa
Projekty dzielnicowe do realizacji – pula dla aktywnych
Aktywność w dzielnicach (kwalifikacja do udziału w puli dla aktywnych)
Liczba oddanych głosów ogółem
Wszystkie projekty ogólnomiejskie poddane pod głosowanie – liczba głosów ważnych
Wszystkie projekty dzielnicowe poddane pod głosowanie – liczba głosów ważnych

.

GŁOSOWANIE

Od 25 sierpnia do 15 września 2021 r. trwa głosowanie na projekty zaproponowane przez gliwiczan. Każdy mieszkaniec Gliwic może oddać jeden głos na zadanie ogólnomiejskie i jeden głos na zadanie dzielnicowe. Głosować można:

Formularze papierowe są dostępne w Centrum 3.0 – Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych przy ul. Zwycięstwa 1, ul. Jagiellońskiej 21 oraz ul. Studziennej 6, w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 oraz w filii przy ul. Jasnej 31A. W tych samych lokalizacjach są umieszczone urny, do których można wrzucić uzupełniony formularz.

Osoby, które nie mają dostępu do internetu, mogą skorzystać z punktów do głosowania elektronicznego, utworzonych w wybranych filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej. Punkty będą czynne przez cały okres głosowania, od 25 sierpnia do 15 września, w godzinach otwarcia danej filii MBP.

Wykaz filii MBP, w których dostępne są stanowiska do głosowania:

 • Biblioteka centralna (ul. Kościuszki 17)
 • Biblioforum (ul. Lipowa 1)
 • Filia nr 1 (pl. Inwalidów Wojennych 3)
 • Filia nr 5 (ul. Perkoza 12)
 • Filia nr 7 (ul. Junaków 4)
 • Filia nr 9 (ul. Czwartków 18)
 • Filia nr 13 (ul. Paderewskiego 56)
 • Filia nr 16 (ul. Przedwiośnie 2)
 • Filia nr 20 (ul. Bernardyńska 2)
 • Filia nr 21 (ul. Spacerowa 6)
 • Filia nr 23 (ul. Sopocka 2)
 • Filia nr 25 (ul. Jaśminu 20)
 • Filia nr 30 (ul. Partyzantów 25)

Jak głosować? – przeczytaj poradnik

Kwoty dla dzielnic i liczba głosów umożliwiająca udział dzielnic w tzw. puli dla aktywnych

Formularz do głosowania - do wydruku

Aktualne wyniki głosowania elektronicznego

NA JAKIE PROJEKTY BĘDZIEMY GŁOSOWAĆ?

Znamy już ostateczną listę projektów zakwalifikowanych do głosowania: gliwiczanie będą mogli wybierać spośród 175 projektów, w tym 165 zadań dzielnicowych oraz 10 zadań ogólnomiejskich. 

Wykaz projektów zakwalifikowanych do głosowania

Lista wszystkich złożonych wniosków na stronie https://gbo.gliwice.eu – tu znajdują się informacje o wszystkich zgłoszonych przez gliwiczan projektach wraz ze skanami wniosków, wynikami weryfikacji, nazwami wydziałów Urzędu Miejskiego/miejskich jednostek organizacyjnych oceniających projekty, odwołaniami od weryfikacji wniosków i odpowiedziami na odwołania.

Wyniki procedury odwoławczej

ETAP WERYFIKACJI WNIOSKÓW

Zakończyła się weryfikacja wniosków zgłoszonych przez mieszkańców do Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2022. Pozytywnie oceniono 174 projekty, które zostaną skierowane do głosowania. Oceny dokonywane były według kryteriów określonych w uchwale Rady Miasta Gliwice. Pozytywnie zweryfikowano 164 wnioski dzielnicowe oraz 10 ogólnomiejskich. Na projekty wyłonione w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2022 zaplanowano 7 874 000 zł (na projekty dzielnicowe 6 974 000 zł, a na projekty ogólnomiejskie 900 000 zł). Łączny szacunkowy koszt realizacji wszystkich projektów zweryfikowanych pozytywnie wynosi około 23 397 400 zł. O tym, które z nich zostaną zrealizowane, zadecydują mieszkańcy w głosowaniu zaplanowanym w terminie od 25 sierpnia do 15 września.

Lista wszystkich złożonych wniosków – na stronie https://gbo.gliwice.eu znajdują się informacje o wszystkich zgłoszonych przez gliwiczan projektach wraz z wynikami weryfikacji i uzasadnieniami ocen negatywnych.

Wykaz projektów ocenionych pozytywnie.

Ostateczna lista projektów, które pojawią się na formularzach do głosowania, zostanie opublikowana do 30 lipca 2021 – po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań od negatywnych wyników weryfikacji.

Procedura odwoławcza

Każdy mieszkaniec Gliwic, w tym każdy wnioskodawca, może złożyć odwołanie od negatywnego wyniku weryfikacji zamieszczonego na „Liście wszystkich złożonych wniosków”. Odwołania można składać w terminie od 15 do 21 czerwca 2021 r. z uwzględnieniem poniższych reguł:

 • dla zadania dzielnicowego odwołanie może złożyć tylko mieszkaniec dzielnicy, której wniosek dotyczy,
 • odwołanie musi zawierać: imię, nazwisko i adres zamieszkania wnoszącego,
 • warunkiem rozpatrzenia odwołania jest odniesienie się w jego treści do uzasadnienia oceny negatywnej,
 • odwołanie powinno być opatrzone dopiskiem „Gliwicki Budżet Obywatelski – odwołanie” oraz wskazywać numer wniosku, którego dotyczy.

Odwołania można składać w formie papierowej:

 • w Centrum 3.0 - Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych (dalej: GODS) przy ul. Zwycięstwa 1 w godzinach urzędowania lub listownie na adres GODS; o dacie złożenia wniosku w terminie decyduje data jego doręczenia przez operatora pocztowego do siedziby GODS;
 • w GODS przy ul. Jagiellońskiej 21, w godzinach urzędowania;
 • w GODS przy ul. Studziennej 6, w godzinach urzędowania;
 • w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 – w Biurze Obsługi Interesantów oraz w filii Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A, w godzinach urzędowania.

W formie elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP/SEKAP na adres skrzynki Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych: /GODS/skrytka; odwołanie należy złożyć poprzez wybranie usługi „pismo ogólne”.

W przypadku osób, którym rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia złożenie odwołania – za pośrednictwem konsultanta ds. osób niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, w godzinach urzędowania (za okazaniem dokumentu potwierdzającego dane osobowe).

Odwołania rozpatrzone będą w terminie 21 dni od daty wpływu. Wyniki procedury odwoławczej będą publikowane na stronie internetowej www.gliwice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż do 30 lipca 2021 r.

.

LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W RAMACH GLIWICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom Gliwic, którzy złożyli wnioski w tegorocznej IX edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.

W dniu 19 marca 2021 r. zakończył się etap składania wniosków na projekty do Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Łącznie wpłynęło 325 wniosków (314 zadań dzielnicowych oraz 11 zadań ogólnomiejskich). W tegorocznej edycji po raz pierwszy mieszkańcy mogli złożyć wnioski zarówno za pomocą formularza elektronicznego, jak i tradycyjnie - w wersji papierowej. Najwięcej projektów dzielnicowych wpłynęło z Sośnicy (34 wnioski), następnie z dzielnic: Sikornik (25 wniosków), Wójtowa Wieś (23 wnioski), Łabędy (22 wnioski), Śródmieście (21 wniosków). Wśród wszystkich złożonych wniosków zdecydowana większość propozycji dotyczyła projektów inwestycyjnych - 257 wniosków, natomiast projektów miękkich - 68 wniosków.

Lista wszystkich złożonych wniosków w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego dostępna jest na stronie: https://gbo.gliwice.eu.

Obecnie trwa etap oceny projektów – zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miasta Gliwice. Wyniki weryfikacji zostaną ogłoszone 14 czerwca.

GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI - ETAP SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski do Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2022 będzie można składać od 1 do 19 marca 2021 r.

Wniosek należy złożyć na specjalnym formularzu. Jest on dostępny:

 • do pobrania i wydruku: na stronie internetowej https://gliwice.eu/samorzad/gliwicki-budzet-obywatelski, na stronie gcop.gliwice.pl, poniżej w plikach DO POBRANIA;
 • w formie papierowej do odbioru w siedzibie GCOP przy ul. Zwycięstwa 1, Studziennej 6 lub Jagiellońskiej 21 oraz w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 – na parterze w biurze obsługi interesantów (przy wejściu od strony ul. Zwycięstwa) oraz w filii urzędu miejskiego przy ul. Jasnej 31A, w godzinach urzędowania;
 • jako formularz online - na stronie internetowej https://gboprojekty.gcop.gliwice.pl/ - od 1 marca 2021 r.

Do wniosku ogólnomiejskiego należy dołączyć listę poparcia z podpisami co najmniej 150 mieszkańców. Formularz listy poparcia jest dostępny we wskazanych powyżej miejscach.

HARMONOGRAM

Zgodnie z harmonogramem przebiegu procedury, ogłoszonym przez Prezydenta Gliwic, gliwiczanie będą mogli składać wnioski od 1 marca 2021 r., a głosowanie odbędzie się na przełomie sierpnia i września.

Harmonogram procedury Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2022

 • 1 - 19 marca 2021 r. - Nabór wniosków
 • 14 czerwca 2021 r. -  Publikacja wyników oceny wniosków
 • do 30 lipca 2021 r. - Publikacja wykazu projektów poddawanych pod głosowanie
 • 25 sierpnia - 15 września 2021 r. - Głosowanie
 • do 15 października 2021 r. - Ogłoszenie wyników głosowania

Plakat z harmonogramem na 2021 rok Gliwickiego budżetu obywatelskiego 2020 z logo budżetu i logo miasta oraz grafikami ozdobnymi

DO POBRANIA

formularz_wniosku_wzór_doc
formularz_wniosku_wzór_pdf
lista poparcia_wzór_doc
lista poparcia_wzór_pdf

OGÓLNE ZASADY

Zarządzenie nr PM-3682/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2022

Uchwała nr II/26/2018 Rady Miasta Gliwice z 13 grudnia 2018 r. w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego (tekst jednolity)
 

Informacje o GBO 2021 znajdują się pod adresem https://bip.gliwice.eu/gliwicki-budzet-obywatelski-2021
Więcej informacji o aktualnej i poprzednich edycjach można znaleźć:

 

Informacje można też uzyskać pod numerem telefonu 32/232 04 77 lub 32/238 24 55.

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMarta Kryś
Data wytworzenia informacji2022-01-31 11:52:59
Informację wprowadził do BIPAdam Dersiewicz
Data udostępnienia informacji w BIP2022-01-31 11:52:59
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiana statusu dokumentuAdam Dersiewicz31-01-2023 11:38:42
2zmiana statusuAdam Dersiewicz30-01-2023 09:20:13
3Zmiana statusu dokumentuAdam Dersiewicz30-01-2023 09:20:13
4Zmiany w dokumencieAnita Koczorek08-12-2022 14:25:47
5Utworzenie dokumentuAdam Dersiewicz31-01-2022 11:52:59