Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Imprezy masowe

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Co powinienem wiedzieć?

Organizator imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, jest zobowiązany wystąpić:

 • do Prezydenta Miasta z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.
 • do Komendanta Miejskiego Policji, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektora Pogotowia Ratunkowego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach.

Kto organizuje imprezę masową bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu lub przeprowadza imprezę wbrew zakazowi podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Kto może załatwić sprawę?

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej podpisuje osoba posiadająca umocowanie prawne do reprezentowania organizatora.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Organizator imprezy występuje z wnioskiem o wydanie zezwolenia nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.
Wydanie zezwolenia albo odmowa jego wydania następuje w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.
W przypadku spełnienia przez organizatora wszystkich obowiązków i wymogów ustawowych oraz złożenia w terminie wymaganych opinii i dokumentów otrzymuje zezwolenie, w przeciwnym razie otrzymuje odmowę wydania zezwolenia.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
 2. dowód wniesionej opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia
 3. pełnomocnictwo do reprezentowania organizatora wraz z opłatą skarbową za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu
 4. załączniki do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej:
  1. Graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza, wraz z jego opisem, zawierający:
   1. oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
   2. oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
   3. oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
   4. informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów,
   5. oznaczenie sektorów, na których podczas meczu piłki nożnej zostaną udostępnione miejsca stojące – jeżeli organizator zamierza udostępnić uczestnikom miejsca stojące.
  2. Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej
  3. Terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych - w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie.
  4. Informacja o:
   1. liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,
   2. przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
   3. liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej.
  5. Informacja o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jej dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL - o ile został nadany, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
  6. Informacja o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej – w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka.
  7. Informacja o zainstalowaniu urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, dla stadionów, obiektów lub terenów, znajdujących się w wykazie Wojewody, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe bądź w miejscach nieobjętych wykazem, jednak z obowiązkiem utrwalania imprezy nałożonym w drodze decyzji administracyjnej Wojewody.
  8. Harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienna liczbę osób w czasie jej trwania.
  9. Opinia Komendanta Miejskiego Policji.
  10. Opinia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej.
  11. Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
  12. Opinia Kierownika Stacji Pogotowia Ratunkowego.

Uwaga:
Opinie (pkt 9-12) oraz instrukcję (pkt 2) organizator dołącza do wniosku niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

 • opłata skarbowa za wydanie zezwolenia – 82,00 zł,
 • opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 zł,


Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w opłatomacie mieszczącym się na parterze urzędu lub przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:
 

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055
Opłatę należy uiścić w dniu składania wniosku.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Dokonanie obowiązującej opłaty skarbowej w wysokości 82 zł; opłaty należy dokonać przed złożeniem wniosku.

Krok 2
Wystąpienie do Prezydenta Miasta z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej wraz z załącznikami.

Krok 3
Wystąpienie do właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Policji i właściwego  miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) i państwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach.

Wyżej wymienione czynności organizator imprezy masowej musi podjąć najpóźniej 30 dni przed imprezą.

Dokumenty wraz załącznikami muszą być dostarczone w oryginale. Wyjątek stanowi Polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom imprezy masowej, na którą wstęp jest odpłatny, wystarczy kserokopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez osobę do tego uprawnioną.

Komplet dokumentów złożyć w Biurze Obsługi Interesantów, sekretariacie Wydziału Kultury i Sportu lub wysłać pocztą na adres: Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.

Wydanie zezwolenia lub odmowa jego wydania następuje w drodze decyzji administracyjnej, którą wnioskodawca otrzymuje osobiście lub pocztą „za potwierdzeniem odbioru”.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Na miejscu w Urzędzie Miejskim w Gliwicach w Wydziale Kultury i Sportu:
- w zakresie imprez masowych artystyczno - rozrywkowych - pokój 245 lub 251, II piętro,
telefon: 32-239-12-71 lub 32-239-12-84, e-mail: ksp@um.gliwice.pl
- w zakresie imprez sportowych – pokój 245 lub 256, II piętro,
telefon: 32-239-12-71 lub 32-238-54-62, e-mail: ksp@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wniosek wraz z załącznikami można wysłać pocztą.
Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link
- Organizacja imprezy masowej

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić częściowo elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1466 z późn. zm.).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołanie w terminie czternastu dnia od dnia doręczenia stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice. Odwołanie organizatora od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Złożenie do organu przedmiotowego oświadczenia nie podlega wycofaniu. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).

Wydział:

Wydział Kultury i Sportu

Numer karty

KSP.11/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćPaweł Staszel
Data wytworzenia informacji2020-07-24 08:16:01
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-24 08:16:01
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja linkuAnna Imbiorska20-12-2023 15:34:39
2Zmiana opisu dokumentuAnna Imbiorska08-02-2021 09:47:29
3Utworzenie dokumentuAlicja Banach24-07-2020 08:16:01