Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Karta Dużej Rodziny

Co powinienem wiedzieć?

Program Karta Dużej Rodziny skierowany jest do rodzin wielodzietnych. Na podstawie wydawanej w ramach programu Karty Dużej Rodziny członkowie rodziny wielodzietnej posiadają prawo do korzystania ze zniżek na zakup określonych towarów i usług.

Pełny wykaz zniżek znajduje się na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/kdr.

Karta Dużej Rodziny wydawana jest w formie:

 1. tradycyjnej - jako dokument z tworzywa sztucznego oraz
 2. elektronicznej - realizowana przy użyciu aplikacji mObywatel.

Kto jest uprawniony do posiadania Karty Dużej Rodziny?

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Członkami rodziny wielodzietnej są:

 1. rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
 2. małżonek rodzica;
 3. dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, (o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)

Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia wskazane niżej wymagania.

Prawo do posiadania Karty przysługuje odpowiednio dziecku:

 1. w wieku do ukończenia 18. roku życia;
 2. w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:
  1. szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
  2. szkole wyższej - do dnia 30 września roku,
   w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce (o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4 ustawy o Karcie Dużej Rodziny).
  3. bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest osobą posiadającą obywatelstwo polskie mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemcem albo obywatelem innego państwa, po spełnieniu wymagań określonych w art. 5 ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Małżonek rodzica, któremu przyznano Kartę, nie traci prawa do jej posiadania, mimo wystąpienia zmian mających wpływ na istnienie tego uprawnienia, chyba że rodzic zmarł, utracił prawo do posiadania Karty lub małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione lub rozwiązane przez rozwód.

Karta jest wydawana na okres:

 1. rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony;
 2. dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia - do ukończenia 18. roku życia;
 3. dziecku powyżej 18. roku życia - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub, w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;
 4. dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia - na okres ważności orzeczenia;
 5. dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 6. osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub, w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

W przypadku osób nie posiadających obywatelstwa polskiego, Karta jest przyznawana odpowiednio na okres, o którym mowa powyżej, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kto może załatwić sprawę?

 1. Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej .
 2. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej lub drogą elektroniczną przy pomocy portalu empatia.mpips.gov.pl.
 3. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.
   

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

 1. Przyjęcie i weryfikacja wniosku wraz z załącznikami - od ręki - przy zgłoszeniu. Pracownik przyjmujący wniosek wraz z załącznikami uwierzytelnia kopie przedstawionych dokumentów.
 2. Rozpatrzenie wniosku – niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego nastąpi nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
 3. Karta elektroniczna udostępniana jest w aplikacji mObywatel niezwłocznie po rozpatrzeniu wniosku przez organ. Czas oczekiwania na kartę tradycyjną zależny jest od czasu w jakim Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie dostarczy do Urzędu wyprodukowane Karty Dużej Rodziny - maksymalnie 60 dni (od dnia złożenia zamówienia przez organ).

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o przyznanie karty dużej rodziny lub wydanie duplikatu karty dużej rodziny KDR

 2. Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych ZKDR-04 do wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny

 3. Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej ZKDR-01 do wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny

 4. Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka ZKDR-02 do wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny

 5. Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej ZKDR-03 do wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny

 6. Składając wniosek o przyznanie Karty przedstawia się w szczególności:

  1. w przypadku rodzica - oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

  2. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

  3. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

  4. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

   W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa powyżej, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

  5.  w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;

  6. w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

  7. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

  8. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość;

  9. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość.

  10. Oświadczenia, o których mowa w pkt a, b i g, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

W przypadku osób, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy o Karcie Dużej Rodziny (tj. cudzoziemcy), składając wniosek  poza dokumentami wskazanymi powyżej, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkiwania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Karta Dużej Rodziny w formie elektronicznej przyznawana jest obligatoryjnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej. We wniosku o przyznanie Karty wnioskodawca ma prawo złożyć oświadczenie o rezygnacji z formy tradycyjnej Karty. Domówienie formy tradycyjnej w późniejszym czasie podlega opłacie.

Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składany w postaci elektronicznej uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20 a ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.), przy pomocy portalu empatia.mpips.gov.pl. Do wniosku w formie dokumentu elektronicznego dołącza się elektroniczne kopie dokumentów, o których mowa w pkt. "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?".

- Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty - w przypadku gdy Karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona - do wniosku należy dołączyć oświadczenie o utracie Karty oraz potwierdzenie wniesienia opłaty o wydanie duplikatu.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

 1. Karta przyznawana jest bezpłatnie.
 2. Wydanie duplikatu podlega opłacie w wysokości 13 zł.
 3. Domówienie Karty w formie tradycyjnej, gdy wcześniej została udostępniona jedynie Karta elektroniczna podlega opłacie w wysokości 10 zł.

 

Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr : 10 1160 2202 0000 0005 0904 3626

lub w  opłatomacie mieszczącym  się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów). Potwierdzenie wniesienia opłaty należy dołączyć do  wniosku o wydanie duplikatu lub II formy karty.

Jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności, w szczególności dotyczące sytuacji materialnej lub zdrowotnej rodziny wielodzietnej, prezydent może, na umotywowany wniosek, zwolnić członka rodziny wielodzietnej z ponoszenia opłaty, o której mowa powyżej.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Pobrać Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub Wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz Oświadczenie rodzica o władzy rodzicielskiej, Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce (w przypadku dziecka w wieku powyżej 18. roku życia) i wypełnić formularze (wniosek i oświadczenie dostępne są na stronie internetowej UM Gliwice oraz na stanowisku Konsultanta ds. Osób Niepełnosprawnych)

Uwaga:
Zmiana danych zawartych w karcie oraz zmiana miejsca zamieszkania (poza Gliwice) – wymaga przyznania nowej Karty/złożenia wniosku.

Krok 2
Wypełniony formularz wniosku wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Gliwice na stanowisku Konsultanta ds. Osób Niepełnosprawnych, w godzinach urzędowania Urzędu lub wysłać drogą elektroniczną przy pomocy portalu empatia.mpips.gov.pl.

Krok 3
Po otrzymaniu powiadomienia SMS – zgłosić się po odbiór Karty Dużej Rodziny w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Gliwice na stanowisku Konsultanta ds. Osób Niepełnosprawnych. W przypadku przyznania nowej Karty - w związku ze zmianą danych zawartych w karcie lub zmianą miejsca zamieszkania - oraz w przypadku wydania jej duplikatu, dotychczas posiadana karta podlega zwrotowi i unieważnieniu przez pracownika urzędu.
W przypadku braku możliwości zwrotu Karty z uwagi na kradzież, zgubę lub utratę jej w inny sposób, należy złożyć oświadczenie o braku możliwości zwrotu Karty.

Krok 4
W przypadku stwierdzenia przez prezydenta utraty prawa do posiadania Karty lub przyznania Karty z naruszeniem przepisów ustawy członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego jej zwrotu.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Urząd Miejski w Gliwicach
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, II piętro
Tel. 32-239-12-59
e-mail: zd@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Istnieje możliwość złożenia wniosku w formie dokumentu elektronicznego przy pomocy portalu empatia.mpips.gov.pl.
Konieczny jest osobisty odbiór kart tradycyjnych.

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić częściowo elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1348 z późn. zm.)

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.


Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej o odmowie wydania Karty, stwierdzeniu utraty prawa do posiadania Karty lub przyznania Karty z naruszeniem przepisów ustawy, decyzji o odmowie zwolnienia z ponoszenia opłaty za przyznanie duplikatu Karty,  przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Złożenie do organu przedmiotowego oświadczenia nie podlega wycofaniu. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).

Kategoria sprawy:

ZD - Rodziny wielodzietne

Wydział:

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Numer karty

ZD.5/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćKatarzyna Grabińska
Data wytworzenia informacji2020-07-29 13:43:30
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-29 13:43:30
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1zmiana wysokości opłaty za duplikat kartyAnna Imbiorska01-03-2023 07:52:14
2Utworzenie dokumentuAlicja Banach29-07-2020 13:43:30